Program


Rødt ­Lillehammers valgprogram 2019 - 2023

Innledning

Kampen mot forskjells-Norge er Rødts viktigste sak i dette valget. ­Forskjellen mellom de rikeste og folk flest øker, og vi må tilbake til 1930-­tallet for å finne liknende tilstander. I perioden etter 1990 har inntektsforskjellen mellom den rikeste 1 prosent og gjennomsnittet økt kraftigere i Norge enn i både Storbritannia og USA, uavhengig av regjering. Det er ­urettferdig og urimelig at de på toppen karrer til seg mer og mer, mens 100.000 barn i Norge vokser opp i familier med dårlig råd.

Hva er forskjells-Norge?

Forskjells-Norge handler om systematisk skjevfordeling av makt, og ­mangel på demokrati. I et kapitalistisk samfunn som Norge samles rikdom og eierskap på stadig færre hender, pengeseddelen får mer makt på ­bekostning av stemmeseddelen. Samtidig svekkes demokratiet ved at stadig flere ­avgjørelser tas i Brussel eller over hodene på folk flest. Regionreformen, tvungne kommunesammenslåinger, stadig nye innblandinger av EU på grunn av EØS-avtalen er eksempler på det.

Forskjells-Norge er også når familien ikke kan planlegge noe hyggelig sammen til helgen, fordi de ikke vet om mamma eller pappa må på jobb. Det kan være fordi den faste stillingen er så liten at de er avhengige av ­ekstravakter, eller fordi bemanningsbyråer kontrollerer en stadig større del av norsk arbeidsliv, med regjeringen som ivrig støttespiller.

Rødt i Lillehammer vil ha en kommune med et levende demokrati, gode velferdsordninger og en miljøvennlig utvikling. Rødt vil ha et sterkt offentlig tilbud med sikkerhet for alle om et verdig liv. Vi er mot at private interesser skal berike seg på fellesskapets midler.

Rødt vil at kommunene må tilgodeses med mer penger fra staten. ­Kommunen står for våre viktigste helse- og velferdstiltak. Vi vil heller ha bedre økonomi i kommunene enn skattelette til de rikeste i landet.

Rødt er et sosialistisk parti. Vi mener at samfunnet må styres ut fra ­behovene til folk og miljø, ikke profittinteresser og maksimal vekst. Det tåler verken vi eller vår klode stort lenger. De 26 rikeste i verden eier like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning, ifølge engelske Oxfam. Så urimelig er verden organisert i dag.

Profittfri velferd

Rødt Lillehammer sier

 • Nei til velferdsprofitører. Ja til kommunal drift.
 • Nei til ytterligere privatisering og konkurranseutsetting. Ja til kommunal drift.

Et sterkere folkestyre

Rødt Lillehammer vil

 • bruke høringer, hvor alle innbyggere kan delta, for å belyse lokale ­spørsmål.
 • utvide kommunens servicetorg til å bli et aktivt info-senter i arbeidet med nye planer og andre viktige beslutninger for kommunen.

Arbeidsliv

Rødt Lillehammer vil

 • jobbe for hele og faste stillinger i kommunen.
 • at kommunal virksomhet skal satse på lærlinger. Vi støtter målet om 2 lærlinger per 1000 innbyggere i kommunen.
 • at kommunen som oppdragsgiver skal prioritere bedrifter med tariffavtale og pensjonsordninger.
 • foreslå tiltak mot sosial dumping, og innføre ”Oslo-modellen”, som blant annet gir kommunen tilgang til firmaenes lønns- og arbeidsvilkår.
 • kommunen skal føre aktiv kontroll med at kontraktsvilkår oppfylles.
 • stoppe bruk av bemanningsbyråer.
 • foreslå forsøk med 6-timersdagen med full lønnskompensasjon.
 • være et talerør forfagforeningenes krav inn i kommunestyret.

Skole og barnehage

Rødt Lillehammer vil

 • jobbe for forsøk med leksefri grunnskole.
 • sørge for at elever med spesielle behov for oppfølging, skal ha en ­automatisk rett til å få det på kort varsel uten store og kompliserte ­utredninger.
 • at SFO og barnehage blir gratis.
 • utrede om kommunen kan overta de tre barnehagene i Lillehammer som drives av velferdsprofitør-kjeder.

Barn, ungdom og familie

Rødt Lillehammer vil

 • at barn og unge skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi.

Eiendomsskatt

Rødt Lillehammer vil

 • at eiendomsskatten på bolig reduseres, samtidig som det økes for de største og dyreste boligene. dette kan gjøres ved å øke bunnfradraget til 2 millioner.

Integrering/flyktninger og asylsøkere

Rødt Lillehammer vil

 • at kommunen tar imot flere flyktninger og asylsøkere enn IMDi (­Integrerings-og mangfoldsdirektoratet) har bedt om de siste årene (38 mennesker i 2018).
 • være for gratis norskopplæring for alle som trenger det.

Helse og omsorg

Rødt Lillehammer vil

 • ha en eldreomsorg tilpasset den enkeltes behov med tilbud om hjelpemidler, hjemmebesøk, omsorgsboliger og sykehjem.
 • organisere hjemmetjenesten slik at brukerne i større grad kjenner, og derfor er tryggere på, de ansatte.
 • øke grunnbemanningen på helsehuset og i hjemmetjenesten ­tilsvarende brukt beløp til innleie i 2018 (38,7 millioner).
 • at alle ansatte som ønsker det skal få tilbud om heltidsstillinger i helse- og ­omsorgssektoren.
 • slutte med stoppeklokkeorganisering i hjemmetjenesten.

Samferdsel/transport

Rødt Lillehammer vil

 • fjerne bompengebelastningen i distriktet vårt.
 • øke antall bussavganger og gjennomføre prøveordning med gratis bybuss.

Klima/Miljø

Rødt Lillehammer vil

 • fortsette kampen mot å bygge motorvei gjennom Lågendeltaet.
 • bygge sikrere E6, ikke 4-felts motorvei gjennom kommunen vår.
 • stoppe nedbyggingen av dyrkbar mark.
 • ha flere gang- og sykkelveier, inkl. gjennom Hovemoen.
 • støtte rovdyrforliket på Stortinget. Rovdyr må sikres en plass i naturen der det er naturlig.
 • Støtte tiltak for økt dyrevelferd både i kjøttproduksjon og ellers.
 • beholde Gropmarka uten inngrep.

By- og bygdeutvikling

Rødt Lillehammer vil

 • forberede innføring av boplikt for alle sentrumsboliger for å begrense antall «hytter i byen» og boliger brukt til Airbnb.
 • at kommunen skal bli mer aktiv i sosial boligbygging, bygge egne og kreve rimelige utleieboliger av nye utbyggere (utbyggingsavtaler).
 • innføre bedre kontroll og sanksjonsmuligheter om utbyggere omgår eller ser bort fra kommunale godkjenninger.
 • gjøre det enklere å bygge bolig utenom dyrka mark i grendene.
 • utvikle fleksibel kollektivtransport mellom grendene og bysentrum.
 • beholde utmarka like utenfor Lillehammer by fri for hytteområder.
 • innføre byutviklingsgrensen/markagrense foreslått i ny byplan og ­begrense bruk av dispensasjoner.
 • beholde småhandelsarealene på Strandtorget og i bydelssentrene på dagens nivå for å opprettholde og stimulere utvikling i sentrum.
 • utvikle Stortorget til å bli en sosial arena.

Kommunal drift

Rødt Lillehammer vil

 • budsjettere ut fra befolkningens behov, ikke sikre store budsjett­overskudd. Lillehammer må bli byen for alle.
 • stanse bruken av kommunale penger på nytt vinter-OL.
 • stanse bruken av kommunale penger på World Cup-arrangementer.
 • samordne arbeidet med næringsutvikling gjennom de tre aktørene ­Lillehammerregionen Vekst, Fabrikken og HubLHMR.
 • Kommunen kan heller ikke fortsette å ta opp så mye lån at det går ut over befolkningens velferdstilbud i lang tid

Internasjonal Solidaritet

Rødt Lillehammer vil

 • innføre kommunal boikott av varer fra områder på Vestbredden som er okkupert av Israel.
 • opprette vennskapsby i Palestina for å synliggjøre situasjonen der.
 • tilrettelegge for økt innvandrerdeltakelse i styre og stell.

Alle våre ønsker og krav vil til sammen være altfor kostbare til at vi kan ­innføre dem nå. Men sammen viser de i hvilken retning vi ønsker at ­samfunnet skal gå. Noen kan heller ikke innføres uten statlig medvirkning.

Ja, kravene våre er realistiske, men nei, alle kan ikke innføres de neste fire årene.

Konklusjon: Stem Rødt!