Om handel og ny E6

Leserinnlegg på gd.no onsdag 26. februar og i avisa GD torsdag 27. februar: Handelsnæringens representanter i Lillehammer har i GD 25.februar et innlegg hvor de beskriver viktigheten av den nye motorveien forbi Lillehammer, og hvordan en god avkjøringsvei på den eksisterende E6-traseen kan styrke handelsnæringen og Lillehammer som by. E6 er planlagt bygd i tunnel og bru fra før tettbebyggelsen begynner i Øyresvika i sør, til Hovmoen i nord. Den skal altså stort sett gå i tunnel forbi byen, med mulighet for avkjøring fra sør og nord. Dette kan umulig gagne handelsnæringen verken på Strandtorget eller i Sentrum.

Mange næringsdrivende gikk til å begynne med inn for å bygge den nye veien i den nåværende traseen. Da ville tilgangen til byen bli bedre og trafikken ville i større grad naturlig kjøre av til Lillehammer heller enn å frese i 110 km/t inn i en tunnel og forbi, mente de. Vi i Rødt var enige med dem.

Mange næringsdrivende gikk til å begynne med inn for å bygge den nye veien i den nåværende traseen. Da ville tilgangen til byen bli bedre og trafikken ville i større grad naturlig kjøre av til Lillehammer heller enn å frese i 110 km/t inn i en tunnel og forbi, mente de. Vi i Rødt var enige med dem.

Da Nye Veier bestemte seg for å gå for å bygge veien på vestsiden i tunnel og i bru av Lågen, og tvers gjennom det vernede Lågendeltaet, skiftet handelsstanden mening og støttet Nye Veier. Hvorfor?

Hele veiprosjektet baserer seg på at trafikkgrunnlaget vil øke så mye at den nye motorveien, ifølge Nye Veiers beregninger, vil bli samfunnsmessig lønnsom. Med dagens trafikkmengde er den ikke det.

Rødt har hele tiden ment at vi ikke trenger en firefelts motorvei i distriktet vårt, og at vi heller bør bygge en sikrere vei i dagens trase, med overbygg over veien der den går i tettbygd område, og med dagens fartsgrenser. Dette vil både ta hensyn til handelsstandens behov for enklest mulig tilgang til byen ved bruk av nåværende avkjøringer, behovet for mindre langtransport av folk og gods på vei i årene som kommer, Lågendeltaets vernebestemmelser, og klima/miljøhensyn.

Det er opinionen, inkludert handelsstanden, som fremdeles kan stoppe gjennomføringen av denne dyre, miljømessig skadelige og unødvendige veien. Lillehammer som handelsby og turistby vil tape på at de forbipasserende ikke engang ser byen de kunne ha besøkt.

Øyvin Aamodt, Rødt, Lillehammer