Miljøvern uten kapitalisme

Leserinnlegg i avisa GD mandag 2. september: Det kapitalistiske systemet har to overordna målsetninger: Evig vekst og maksimal profitt. Dette er uforenelig med klima – miljøvern, noe jeg vil belyse med to eksempler: Oppdrettslaksen i Norge fores i stor grad med soya fra Brasil. Regnskogen hogges ned for å dyrke soya som fraktes til Norge med lasteskip. Når laksen slaktes, sendes den med fly til Kina for å foredlas og pakkes for så å flys tilbake til Europa for å selges. Det negative klima-miljøavtrykket er formidabelt. I tillegg kommer andre dårlige sider ved laksenæringen – villaksen er nær ved å bli utryddet, bruk av medisiner ødelegger havet og at lakseoppdrett i utgangspunktet er dyremishandling.

I Lillehammers omegn snauhogges granskog med tilskudd fra staten, skog som i utgangspunktet ikke er brukbart som skurtømmer. Trærne fraktes med trailere til Sverige for å bli flis. Skogen som er viktig for co2 opptak og lagring, legges øde for kortsiktig økonomisk gevinst.

I det kapitalistiske systemet, der mest mulig profitt til en liten overklasse er målet som går foran alle andre hensyn, er folk flest og naturen og miljøet, de store taperne. Kapitalismen som system forutsetter evig økonomisk vekst, noe som er uforenlig med en bærekraftig miljøpolitikk.
Hensynet til miljøet og naturen må settes foran hensynet til økonomisk vekst for de som allerede har mest.
Rødt er helt tydelige på dette forholdet. Vi har en politisk samfunnsanalyse som grunnlag for vår konklusjon: «Markedet kan ikke redde klimaet – vi trenger en grønn sosialisme».
Klima og miljøvern den viktigste saken vi står overfor – et område som berører de aller fleste andre saker i samfunnsutviklingen. Derfor ber jeg alle om å stemme Rødt.

Egil Martin Kurdøl,

listekandidat Rødt, Lillehammer