Endring koster

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 10. desember: Rødts budsjettforslag til Lillehammer i 2020 tar utgangspunkt i at Helse- og Velferdssektoren er i en svært vanskelig situasjon, og at det trengs en omfattende og grundig jobb for å få til nødvendig endring. Sektoren har i flere år blitt underbudsjettert, som blant annet har ført til en kjempebruk av vikarbyråer, en bruk som koster det dobbelte av å ha egne ansatte.

Arbeidsforholdene i hjemmetjenesten og på Helsehuset har ført til at kvalifisert helsepersonell forsvinner og det har blitt vanskelig å rekruttere. Kommunedirektøren kobler ikke arbeidsforholdene til manglende rekruttering, men det er et godt råd at han bør gjennomføre sluttsamtaler med de som slutter  - kanskje vil han lære noe annet enn å kopiere setninger fra tidligere års budsjettforslag.

Arbeidsforholdene i hjemmetjenesten og på Helsehuset har ført til at kvalifisert helsepersonell forsvinner og det har blitt vanskelig å rekruttere. Kommunedirektøren kobler ikke arbeidsforholdene til manglende rekruttering, men det er et godt råd at han bør gjennomføre sluttsamtaler med de som slutter  - kanskje vil han lære noe annet enn å kopiere setninger fra tidligere års budsjettforslag.

Dette påpeker kommunedirektøren i år igjen. Det samme har blitt sagt i flere år.

Andre deler av sektoren, som rus og psykiatri, og tilrettelagte tjenester, sliter også. Misskjøtselen gjelder i store deler av sektoren.

Sektoren lider av underbudsjettering, for lav grunnbemanning, lite effektiv organisering, ledelsen lytter ikke til de ansattes erfaringer, stadige skifter av ledelse. Pasienter som blir skrevet ut fra sykehus dårligere enn før, kommer til en hjemmetjeneste med stadig flere pasienter uten tilsvarende økte ressurser. Presset blir også større når pasientene i stadig større grad skal gjøres i stand til å bo hjemme så lenge som mulig, uten at hjemmetjenesten av den grunn har blitt styrket.

I tillegg har kommunen bestemt seg for å faktisk gjøre noe med heltidskultur, som vil si færre på deltid og vekk med ufrivillig deltid. Det er en god ting, men som koster.

Alt godt endringsarbeid koster, også penger.Vi er enig med kommunedirektøren om at 2020 må brukes til omstilling som monner. Da må vi satse:

Rødt vil omdisponere 59 millioner til en slik omstilling i Helse- og Velferdssektoren. Det vil kunne være med på å snu den negative utviklingen, slippe å flikke på en dårlig situasjon, skape optimisme i sektoren, og gi sektorledelsen mulighet til faktisk å lede en ny utvikling.

Og det eneste vi kutter er enny lederstilling i Lillehammer-regionen og økonomisk støtte til World Cup-arrangement, samt ordførerlønna med to hundre tusen, til åtte hundre tusen. Vi øker den budsjetterteskatteinntekten til et mer reelt nivå, og vi tar 40 millioner fra disposisjonsfondet, et fond andre partier vil bygge opp, - selv om tjenestene må kuttes.

Slik ønsker vi å snu Helse og Velferdssektoren i Lillehammer. Vi gjør det fordi det er mulig. Og det vil faktisk ikke gå ut over noen.

Øyvin Aamodt,

gruppeleder Rødt, Lillehammer