Ja til opprett­holdelse av ­viktige velferdstjenester

Det haster med et vendepunkt i kampen mot Forskjells- Norge. Heldigvis kan vi snart få et regjeringsskifte, men enda viktigere er at et politisk retningsskifte. Kommunedirektørens forslag til budsjett går i feil retning. Her kan du lese Rødt Lillehammers budsjettforslag.

Rødts kommunestyrerepresentanter Øyvin Aamodt, Eva Marie Mathisen og Oda Beer-Mølslett. Foto:Hanna Røberg

Lillehammer kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Uten en omstilling som resulterer i regnskap i balanse vil vi på sikt ende på Robek-lista.

Kommunesektoren i Norge står for store deler av velferdstjenestene våre. En god kommuneøkonomi må derfor være en av de viktigste oppgavene for Regjering og Storting.

Høyreregjeringa fører en utarmingspolitikk hvor nye reformer ikke blir fullfinansiert og hvor generell lønns- og prisstigning ikke tas nok hensyn til. Dette utfordrer kommune-Norge i stadig større grad. Å jobbe for en ny regjering med en ny politikk er derfor en viktig jobb som Rødt skal være med på i året som kommer. Vårt slagord - Fordi Fellesskap Fungerer, prioriterer offentlige velferdstjenester. Slik er vi svært forskjellige.

Regjeringa har lovet 100 % kompensasjon for alle ekstra utgifter i forbindelse med Korona. Vi forutsetter at det skjer.

De fleste sektorer og områder innen Lillehammer kommunes drift er godt i gjenge og drives bra økonomisk, tross årlige nedskjæringer. Unntaket er Helse- og Velferdssektoren som i 2018 og 2019 gikk med henholdsvis kr. 80 mill. og kr. 79 mill. i underskudd.

En kombinasjon av dårlig drift, svak og hyppig skifte av ledelse både i Helse- og Velferdssektoren som helhet og på de viktigste tjenesteområdene (spesielt Helsehuset og Hjemmetjenesten) har gjort nedskjæringer også i andre sektorer nødvendig for å sikre et overskudd eller balanse i budsjettene, som er nødvendig for å bli godkjent av statlige myndigheter.

Samtidig har Lillehammer kommune ført en ambisiøs investeringslinje som har økt lånegjelda langt ut over egen vedtatt målsetting.

Vår Arbeiderpartistyrte kommune har hatt 3 hovedmåltall for virksomheten i flere år, gjentatt årlig i budsjettdokumenter og andre styringsdokumenter:

  • Mål nummer 1: Netto driftsresultat skal over tid være minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter (ca. kr.50 mill.). Resultat 2019: kr. 57,9 mill. dårligere enn det budsjetterte overskuddet på kr. +16 mill.
  • Mål nummer 2: Disposisjonsfond skal over tid være 10 % av brutto driftsinntekter (ca. kr. 250 mill.). Det ble redusert til ca. 124 mill. i 2019.
  • Mål nummer 3: Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter (128% ved utgangen av 2020).

Kommunedirektøren oppsummerer 2019 på følgende måte i årsberetningen:

«Utviklingen viser en klar forverring av kommunens netto driftsresultat, og oppnår ikke de mål som er satt for dette. Utviklingen viser at det må gjøres betydelige endringer i fremtidige driftsbudsjett for å redusere kostnadene. De fremtidige planlagte investeringer forsterker behovet for kostnadsomstilling i driften.»

Rødts alternative budsjettforslag for 2021 tar utgangspunkt i denne ugreie situasjonen. Samtidig kan vi ikke godta at dårlig drift og statlige føringer skal gå ut over Lillehammers befolkning, det være seg innen helse, utdanning eller oppvekst. Vårt budsjettforslag innebærer derfor INGEN nedskjæringer på de viktigste velferdsområdene.

Ja til opprett­holdelse av ­viktige velferdstjenester

Rødt lillehammers budsjettforslag 2021.