Program


Valgprogram for Rødt Kristiansand 2019 - 2023

Rødt Kristiansand

Rødt Kristiansands årsmøte 2019.

Rødt er et moderne, sosialistisk alternativ i norsk politikk. Vi vil ha et ­samfunn bygd på samarbeid, ikke kapitalistisk konkurranse.

Rødt kjemper for en etisk og etterrettelig offentlig forvaltning av fellesskapets ressurser, arealer og beslutningsprosesser. Byen bør styres slik at privat profitt og egeninteresse ikke overkjører sosiale, miljømessige og kollektive hensyn. Store avgjørelser innen byutvikling og utbygging må kun tas gjennom åpne prosesser hvor folket kan delta. Et ryddig demokrati er avgjørende for en ansvarlig byutvikling.

Rødt Kristiansands hovedfokus er utjevning av sosiale forskjeller i ­kommunen, kampen mot Forskjells-Kristiansand. Rødt Kristiansand er mot privatisering og konkurranseutsetting av den offentlige velferden. Dette gjelder både de eksisterende kommunale tjenestene, og nye oppgaver som overføres til kommunen. Vi arbeider for at Kristiansand skal bli en mer klimavennlig by og at tilbudene i utkantene består og videreutvikles.

Rødt Kristiansand er også et parti som setter internasjonal solidaritet og fredsarbeid høyt.

En grønn kommune, by og land

Nye Kristiansand kommune har vokst til en storkommune som må inkludere Søgne og Songdalen på like vilkår. Rødt Kristiansand vil at hele ­kommunen skal utvikles – ikke bare sentrum. Vi vil ha en aktiv utvikling av næring og infrastruktur, fullgode kultur- og velferdstilbud og gode bomiljøer og ­rekreasjonsområder i hele Nye Kristiansand kommune. Rødt vil jobbe for å bevare og utvikle eksisterende bedrifter i industribyen Kristiansand.

Vi tror ikke på en «grønn kapitalisme». Det er kapitalismens iboende tvang til vekst og utbytte som er hoveddrivkraften bak klimakrisa verden står overfor i dag. Derfor må en grønn utvikling skje innenfor bærekraftige rammer.

Rødt Kristiansand vil føre en aktiv distriktspolitikk som sikrer fasilitetene i nærmiljøene. Rødt krever fullgode tilbud av offentlige velferdsordninger og kulturopplevelser i distriktene. Dette inkluderer legevakt, sykehjem, skoler, svømmehall og kollektivtransport. Rødt vil at det skal være levende nærmiljø i hele kommunen, og at folk ikke skal måtte reise langt for å få dekket sine grunnleggende behov. Det må derfor tilrettelegges for miljøvennlig transport også i utkantene.

Rødt Kristiansand jobber for:

 • Å sikre fullverdige tjenestetilbud i hele Nye Kristiansand kommune
 • En helhetlig byutviklingsplan der nye boligområder etableres på arealer som ligger hensiktsmessig til i forhold til de ulike kollektivaksene på land og på sjø.
 • At kommunen overtar søppeltømming i nye Kristiansand.
 • At en grønn utvikling også skal bety grønt vern. Vi ønsker vern av matjord mot utbygging, vern av strandsonen, et reelt dyrevern og beskyttelse av allemannsretten. Markagrensa må respekteres.
 • At landbruket vernes i større grad, og at all byggevirksomhet på matjorda opphører. Ja til jordvern og grønn utvikling!
 • Å støtte omlegging av jordbruk til mer miljø- og klimavennlige metoder. Vi ønsker gode støtteordninger til økologisk og biodynamisk jordbruk.
 • Bevaring av grønne områder. I områder som bygges ut skal det tilrettelegges for felles grønne arealer til trivsel og rekreasjon, som et ledd i å styrke folkehelsen.
 • Å styrke satsingen på kolonihager, byhager og andelslandbruk.
 • Å gjøre kortreist og sunn mat lettere tilgjengelig.

Transport og samferdsel

Rødt ønsker å bygge en rask og trygg samferdselssektor i hele kommunen for å gjøre folks hverdag enklere. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene. Derfor prioriterer Rødt de miljøvennlige alternativene. Vi vil vedlikeholde og oppgradere eksisterende veier framfor å bygge ut flere store motorveier. Rødt arbeider samtidig for et desentralisert arbeids- og tjenestetilbud slik at behovet for transport blir mindre.

Rødt Kristiansand vil legge til rette for å flytte mer av godstransporten fra vei til sjø og jernbane. Vi ønsker også å styrke kollektivtrafikken og gjøre det enklere å gå og sykle. Et sterkt kollektivtrafikknett med god kapasitet og hyppige avganger gjør behovet for privatbiler mindre og fører til lavere utslipp. Det gir også bedre folkehelse gjennom bedret trafikksikkerhet, redusert lokal luftforurensing og tilrettelegging for økt mosjon som del av transportsystemet.

Rødt Kristiansand jobber for:

 • At veier ikke skal finansieres av bompenger.
 • At parkering skal være et kommunalt ansvar og drives i kommunal regi.
 • Et bedre kollektivtilbud i hele kommunen - både buss, drosje, tog og ferje. Vi vil prøve ut gratis tilbud i deler av Kristiansand kommune.
 • At havna forblir i Kristiansand sentrum, og ikke flyttes til Kongsgård- Vige. Rødt krever at en ny havn skal ha moderne jernbanetilknytning fra oppstart.
 • Å flytte tungtransport av gods fra vei til jernbane og sjø. Jernbanen må tas mer i bruk slik at godsterminalen på Langemyr får økt aktivitet.
 • at transport på norske veier skjer etter norsk standard og norske krav. Det gjelder både bil og sjåfør.
 • iverksettelse av fergetransport mellom sentrum og Randesund/Vågsbygd.
 • å begrense gigantutbyggingen av Gartnerløkka, og korte ned bygge­tiden mest mulig.
 • å bygge en tofelts Ytre Ringvei slik at gjennomfartstrafikk ledes utenom Kristiansand sentrum. Så langt som mulig må naturinngrep begrenses.
 • å vedlikeholde, utbedre og utvikle nettet av gang- og sykkelstier
 • en langsiktig plan for å fase ut mest mulig biltrafikk i sentrumsnære ­områder.
 • økt bruk av lokaltog og flere stasjoner til lokaltog.

Arbeidsliv

Rødt er et parti for den moderne arbeiderklassen. Vi tror at fagbevegelsen er den viktigste sosiale drivkraften for å få til endringer i samfunnet. Rødt støtter derfor fagbevegelsen og dens samarbeid med ulike politiske organisasjoner. Rødt Kristiansand vil jobbe for et ordnet arbeidsliv med faste og hele stillinger, hvor arbeidstakers rettigheter styrkes. Vi vil blant annet innføre en prøveordning med seks timers normalarbeidsdag.

Den norske velferdsstaten bygger på en sterk offentlig sektor med universelle velferdsordninger. Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv og må gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Rødt vil fokusere på muligheter og ressurser framfor begrensninger.

Rødt Kristiansand vil tilrettelegge for å utvikle nye miljøretta arbeidsplasser i hele kommunen. Ny teknologi og nye idéer til miljøretta næringsutvikling må støttes og nyskaping verdsettes.

Rødt Kristiansand jobber for:

 • bedre lønns- og arbeidsforhold. Rødt kjemper mot bemanningsbyråer og ubegrunnet innleie.
 • å styrke fagbevegelsen. Det betyr at Rødt arbeider aktivt for å at
 • medlemmene skal aktivisere seg i sine respektive fagforeninger. Rødt vil gjennom sitt eget faglig utvalg prioritere dette i vårt politiske arbeid.
 • å erstatte uønskede deltidsstillinger med heltidsstillinger. Vi vil at Kristiansand kommune skal være best i landet på å lyse ut hele og faste stillinger.
 • å gjennomføre et prøveprosjekt med seks timers normalarbeidsdag i helsesektoren i Kristiansand kommune.
 • at Arbeidsmiljøloven styrkes og at Arbeidstilsynet får økte ressurser.
 • en offentlig etableringskontroll på kommunalt og regionalt nivå for å ta vare på sårbare lokalsamfunn som er avhengige av en enkelt eller noen få større bedrifter.
 • å forbedre og kvalitetssikre kommunens krav til eksterne samarbeidspartnere med tanke på forebygging av sosial dumping og arbeidskriminalitet. Bruken av sanksjonsmuligheter må skjerpes og anbudskarantene gis for beviselig useriøse aktører.
 • at det ikke tildeles skjenkebevilling til serveringssteder som betaler sine ansatte mindre enn allmenngjort minstelønnssats.
 • å stanse all salg, privatisering og konkurranseutsetting av kommunale selskaper, tjenester og velferdstilbud.
 • å re-kommunalisere privatiserte tjenester og velferdstilbud.
 • at Kristiansand kommune skal opprette flere lærlingplasser, praksis­plasser og tilrettelagte arbeidsplasser. Kommunen har et spesielt ansvar for gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet for de som står utenfor.
 • å svekke innflytelsen fra EU/EØS i norsk arbeidsliv og byggevirksomhet som er direkte til skade for kommunens økonomi, som sakene med barne­hagen på Øvre Slettheia og sveisesaken på Odderøya viser.

Bolig og bomiljø

Rødt Kristiansand vil at kommunen skal utarbeide en helhetlig og sosial boligpolitikk som et ledd i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller. Dette bidrar til å bedre levekårene og gjør Kristiansand et attraktivt sted å bo for alle. Kristiansand kommunes boligpolitikk må støtte varierte bomiljø slik at mangfold og inkludering styrkes. Å bo i en tilfredsstillende bolig er en ­menneskerett.

Rødt Kristiansand jobber for:

 • At Kristiansand kommune stopper salg av egne boliger og tomter til private aktører.
 • At Kristiansand kommune kjøper flere boliger for å sikre kommunal utleie.
 • At Kristiansand kommune prioriterer kommunal bygging av flere utleieboliger. Disse bør tilbys til en rimelig leie, ikke markedspris.
 • At det bygges flere studentboliger.

Oppvekst

Rødt Kristiansand vil at oppvekst for barn og unge skal preges av trygghet, god læring og varierte aktiviteter i nærmiljøet. Tilbudene til barn og unge må derfor være desentraliserte og i nær avstand til hjemmet. Rødt jobber for å få flere kompetente voksne som kan bidra til barn og ungdoms læring, vekst og utvikling. Tilskudd til barnehager skal gå til barna, ikke til profitørene i de store kommersielle barnehagekjedene.

Rødt Kristiansand jobber for:

 • At drift og etablering av barnehager skal være kommunal eller ideell, ikke kommersiell.
 • At barna skal ha rett til barnehageplass i nærmiljøet.
 • At barnehager og SFO skal være gratis.
 • At Gateakademiet skal gjenoppstå og styrkes.
 • Å hindre at nynazistiske og andre høyreekstreme bevegelser får oppblomstring i kommunen.
 • At skolen også skal vektlegge praktiske, estetiske, skapende og livsmestrende fag.
 • At skolen skal være leksefri.
 • At skolen skal ha to kontaktlærere i hver klasse.
 • At grendeskolene bevares og at dagens skolestruktur skal bestå.

Kultur

Rødt ser det positive i at Kristiansand de siste tiårene har blomstret som kulturby, blant annet med flere nye kulturbygg og sterke prosjekter fra lokale talenter. Samtidig har byen mistet mange kulturelle innholdsprodusenter fordi de ikke fant mulighetene de trenger i Kristiansand.

Etablering av signalbygg kan gi kulturbyen et positivt løft. Rødt jobber for at dette må skje i sammenheng med en velutviklet produksjonsbasert infrastruktur, for eksempel ved etablering av kompetansesentre og tilrettelegging for kunstnermiljøer.

Rødt Kristiansand jobber for:

 • At alle skal ha rett til kulturopplevelser.
 • Å støtte lokale unge kunstnere slik at de kan få utviklingsmuligheter, velger å etablere seg i Kristiansand og forblir i Kristiansand.
 • Å styrke produksjonsbasert infrastruktur for å unngå fraflytting av kulturprodusenter, og skape en kulturby som inspirerer tilflytting av de samme kreftene.
 • Å styrke satsingen og utviklingen av det lokale kunstnermiljøet på Odderøya slik at det kan bli en unik kulturarena i norsk sammenheng.
 • At kultursatsingen i Kristiansand skal skje gjennom ryddig demokratisk styring. Offentlig finansierte prosjekter skal eies og styres av fellesskapet. Enkeltpersoner skal ikke kunne bruke sin kapitalmakt til å legge premisser for bruk av offentlige kulturkroner. Enkeltprosjekter skal ikke tappe kommunekassa for midler til breddekultur.
 • At prosjektet «Kunstsilo» stanses og avtaleverket ettergås. Kunstsilo kan ikke realiseres med mindre både bygget og kunstsamlingen er underlagt offentlig eierskap og budsjettkontroll. Rødt er for kultur, men mot realisering av Kunstsiloen slik den er planlagt i dag.
 • At kapitalen ikke skal få legge premissene for kultursatsingen i Kristiansand. Prosesser skal være demokratiske, transparente og ikke foretas i «lukkede rom».
 • Å styrke kulturtilbudet for barn og unge. Vi vil bidra til at bredde og mangfold stimuleres og støttes i kunst- og kulturmiljøet i byen.
 • Å styrke og opprette flere kultur- og fritidsaktiviteter på ungdommens egne premisser i bydelene og skape flere rusfrie møteplasser.
 • Å opprettholde kulturskolene (i Søgne og Songdalen), samtidig som det etableres kulturskoler i bydelene.
 • Å opprettholde og videreutvikle bibliotektjenesten i de ulike bydelene, samt
 • utvikle bibliotekenes oppgaver i nærmiljøet.

Helse

All kommunal velferd bør være profittfri. Ingen skal kunne tjene seg rike på fellesskapets velferdsordninger. Unge som eldre skal ha gode trivselstilbud. Dette vil være med å bygge opp under god helse.

Rødt Kristiansand jobber for:

 • Et godt helsetilbud for alle i Kristiansand kommune.
 • Å bevare legevakttjenesten i Søgne og Songdalen.
 • Å utvikle helsetilbudet for innbyggerne slik at helsekøene forsvinner.
 • Å styrke lavterskeltilbudene i Kristiansand kommune.
 • At et nytt folkebad legges til Søgne\Songdalen.
 • Å bygge ut eldreomsorgen slik at det er tilbud til de eldre som ønsker det.
 • Å styrke hjemmehjelpstjenesten slik at de eldre som ønsker det, kan bo hjemme lengre.
 • Å øke trivselstilbudene for eldre.
 • Å styrke tilbudene innen psykisk helse for unge og andre aldersgrupper.
 • Å sikre en forutsigbar og trygg behandling av psykiske helseplager.

Verdig rusomsorg

Rødt mener alle rusavhengige har rett til et verdig liv. Vi støtter en politikk som ikke kriminaliserer og fordømmer rusavhengige. Rødt Kristiansand mener at kommunen må investere betydelig mer i forebyggende arbeid. Spydspissen i det forebyggende arbeidet er en inkluderende skolehverdag, gode fritidstilbud og et handlekraftig barnevern. Nye Kristiansand kommune trenger flere avvenningsplasser med kortere ventetid.

Rødt Kristiansand jobber for:

 • Å gi den enkelte rusavhengige et individuelt tilpasset tilbud, som ­omfatter verdig behandling for den enkelte, tilbud om fast bolig i et vanlig bomiljø samt tilbud om arbeid, utdanning eller annen aktivitet som kan bidra til et meningsfullt innhold i livet. Dette må følges opp med ­rehabilitering og ettervern.
 • Å sikre alle rett til et livssynsnøytralt behandlingstilbud.
 • At flere får tilbud om offentlig legemiddelassistert rehabilitering (­metadon- og subutexbehandling) med særlig vekt på rehabilitering som det avgjørende leddet. Vi ønsker også heroinassistert rehabilitering i ­samarbeid med Helse-Sør.
 • At det åpnes sprøyterom i Kristiansand med ulike hjelpetilbud og ­kvalifisert personale til stede.
 • Å opprette ambulerende brukerstyrte team (ABT) som en del av
 • rehabiliteringstilbudet innenfor rusomsorgen.

Innvandring og inkludering

Rødt Kristiansand mener at tillit til og tro på innvandreres evner og muligheter er en forutsetning for å kunne bidra til å realisere et positivt, mangfoldig samfunn. At innvandrere og flyktninger ikke får jobb handler ikke om problemer med språk eller kvalifikasjoner – det som mangler er tiltak som gjør det mulig for dem å konkurrere på like fot med andre i arbeidslivet.

Rødt Kristiansand jobber for:

 • Å styrke norskundervisningen.
 • At alle flyktninger i Kristiansand kommune får tilbud om introduksjonsprogram.
 • At Kristiansand kommune skal gå foran som eksempel og få flere flyktninger, ikke minst kvinnene, i jobb.
 • At innvandrere og flyktninger ikke skal diskrimineres, verken på arbeidsplassen eller når de søker jobb.
 • At Kristiansand kommune skal jobbe mot fordommer og for inkludering av innvandrere og flyktninger.

Ellen Rudnes, 1. kandidat for Rødt Kristiansand

Jeg er Ellen Rudnes, 46 år og bosatt i Kvadraturen i Kristiansand. Hele mitt liv har politikk engasjert meg og nå satser jeg for fullt som Rødts toppkandidat i Kristiansand. Jeg er opptatt av åpenhet i politikken og vil styrke mulighetene for deltakelse før vedtak fattes. Og så brenner jeg for gode ordninger for alle som trenger det. Jeg vil være en uredd talsperson i bystyret.