Program


Rødt Karlsøys valgprogram 2023 - 2027

Innledning

Et samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdig enn et samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Fordi fellesskap fungerer. Derfor er kampen mot forskjells–Norge Rødts aller viktigste sak.

Slik vil Rødt gjøre Karlsøy mer rettferdig:

Vi skal være politikere som arbeider for å gjøre Karlsøy til en god kommune for alle, utjevne forskjellene og kjempe for de som har minst.

Samtidig som vi legger gode forutsetninger for unge, må vi òg ivareta våre syke og eldre på en verdig og omsorgsfull måte. Dette er noe vi i Rødt Karlsøy mener er svært viktig og vi skal jobbe og kjempe for alle de som arbeider utrettelig for å ivareta alle våre innbyggere. Husk at det er de som jobber på golvet og i frontlinjen som driver kommunen vår fram. Vi skal kjempe for faste, hele stillinger, særlig i helse– og oppvekstsektoren.

Barn og unge

 • Økt tilstedeværelse av skolehelsetjenesten — større stilling.
 • Styrke Kulturskolen.
 • Flere møtesteder for ungdom i deres nærmiljø.
 • Ny skole og barnehage på Hansnes uten at barnehagen på Gamnes må legge ned.
 • Støtte skoler som innfører modell fra Montessori– og Steiner–pedagogikken.

Oppdrett

Rødt Karlsøy mener kommunen har oversteget antall oppdrettslokaliteter. Derfor støtter vi ikke flere etableringer eller økning av biomasse i de etablerte merdene. Kommunen har gitt lokalitetene for all tid, noe vi mener er grunnleggende feil da sjøen er felleseie. Vi støtter lukkede anlegg der avfall og medikamenter ikke havner i sjøen, men blir tatt hånd om.

Vi støtter grunnrenteskatten.

Vindkraft

Rødt Karlsøy er imot vindkraft til lands og til havs. Vi støtter ikke rasering av naturen basert på kapitalistisk tankegang og fremferd. Alternativt kan

eksisterende vannkraftverk oppgraderes og plan for sparing av strøm iverksettes. Ifølge NVE og Troms Kraft skal all kraft fra Fakken eksporteres. Rødt Karlsøy er imot at strømkunder skal betale for dette, samt skyhøye lønninger og bonuser til ansatte i vindkraftnæringen.

Vindkraft er ikke økologisk eller økonomisk bærekraftig.

Rødt vil jobbe for å ivareta de som er berørt av vindkraft; at man får profesjonelle studier over folks helse, deres tap av verdi på eiendom, utfordringer i henhold til fauna og flora.

Rødt Karlsøy vil jobbe aktivt for at Fakken II ikke blir realisert.

Økonomi og ulikheter

Rødt Karlsøy vil jobbe for å utjevne de sosiale og økonomiske forskjellene i kommunen, derfor ønsker vi å:

 • Øke kommunale NAV-stønader og gi ekstra tilskudd til eldre minstepensjonister, uføre og eneforsørgere.
 • Øke sosialsatsene med 25% over de neste fire årene.
 • Få tannlegekonsultasjonene over på frikort på lik linje som legekonsultasjoner og få egenandelen på frikortet ned.
 • Fjerne eksterne konsulenter og heller opprette hele, faste stillinger.

Rødt Karlsøy vil innføre sosialt differensiert eiendomsskatt. Enslige minstepensjonister, uføre og eneforsørgere burde ikke betale like mye eiendomsskatt som samboere med dobbel inntekt. Det samme kan sies med flere kommunale avgifter som renovasjon, vann– og feiekostnader.

 • Rødt Karlsøy vil jobbe for bedre veier på Reinøya og Vannøya, samt gratis buss.
 • Rødt Karlsøy vil ha tilgjengelig venterom/toalett ved fergeleiet på Hansnes.
 • Lett tilgjengelig turistinfo — også for de som kommer med båt og buss.
 • Vi vet at mange står utenfor boligmarkedet. Rødt Karlsøy vil kjempe for at disse får dette tilbudet. Kommunen bør restaurere kommunale leiligheter istedenfor å selge disse til private.
 • Karlsøya er det eneste stedet uten tilrettelagt havn. Dette vil vi jobbe for å få realisert.
 • Rødt Karlsøy ønsker å styrke kommunens tilbud til psykisk helsevern.
 • Rødt Karlsøy støtter Kulturarena på Hansnes.

Våre eldste

Rødt Karlsøy vil jobbe for at kommunen bygger døgnbemannet Helsehus, primært på Vannøya. Det blir flere og flere eldre som trenger omsorg og pleie. Videre ønsker vi å støtte alle gode krefter som vil bidra til at våre eldste får et godt liv med blant annet utflukter og sosialt samvær utenfor institusjonen, samt rom for tilrettelagt aktiviteter i institusjonen, noe vi mener kommunen i større grad må bidrar med økonomisk.

Primærnæring

Rødt mener fisken er felles eie. Den ble gitt gratis til fiskerne i sin tid, men er etter hvert blitt en millionvare som kommer på færre og færre hender.

Hvis vi ikke stopper og reverserer denne utviklingen, har vi ikke lenger kontroll på denne viktige ressursen som Norge skal leve av den dagen oljen tar slutt.

Rødt vil at fiskerne skal disponere kvoter som blir inndratt til fellesskapet når fiskeren avslutter sitt virke. På denne måten kan bland annet unge komme seg mye lettere inn i fiskeryrket. Vi støtter kyst– og fjordfiskernes rettigheter til å drive fangst i kystnære strøk foran trålere og havgående fartøy.

Fiskeri er kommunens største inntektskilde og vi må sørge for at fiskerne og landindustrien har gode betingelser.

Det samme gjelder landbruket. Rødt ønsker flere matprodusenter og gode betingelser for nyetableringer, samt redyrking. Rødt vil jobbe for at man kan kjøpe lokalproduserte råvarer i butikkene.