Program


Program for Rødt Holmestrand 2019 - 2023

Kampen mot forskjells-Norge

Kampen mot forskjells-Norge er den viktigste saken for Rødt i dette valget. Forskjellen mellom de rikeste og folk flest øker mer enn på lenge, og vi må faktisk gå så langt tilbake som 1930-tallet for å finne lignende tilstander. Det er dypt urettferdig at de på toppen karrer til seg mer og mer, mens 100.000 barn vokser opp i familier med dårlig råd. Denne utviklinga må vi snu!

Vi ser forskjells-Norge for eksempel når familien ikke kan planlegge noe hyggelig sammen til helgen på grunn av dårlig råd eller usikre arbeidsforhold for mor eller far. Eller når barn ikke kan delta i fritidsaktiviteter fordi foreldrene ikke har råd til medlemsavgift eller nødvendig utstyr. Også boligmarkedet, slik det fungerer i dag, bidrar til økte forskjeller.

Rødt Holmestrand skal jobbe for:

 • et samfunn med mindre forskjeller og mer sosial utjevning
 • at sosialhjelpssatsene økes og ikke reduseres med barnetrygden
 • at all fritidsaktivitet i kommunen skal være lavkostnadstilbud, slik at det ikke er økonomien til foreldrene som avgjør om barn og unge skal få delta på aktiviteter sammen med venner
 • at kommunen ikke skal tjene penger på utleie, men leie ut boliger til kostpris

En åpen og demokratisk kommune

Holmestrand kommune må jobbe aktivt for å fremme og styrke lokaldemokratiet. Rødt vil ha åpenhet og tilrettelegging for medvirkning fra kommunens innbyggere. Viktige politiske og administrative beslutninger må synliggjøres og innbyggerne må få mulighet til å påvirke prosessene.

Rødt Holmestrand skal jobbe for:

 • å styrke og bedre kommunens informasjon til innbyggerne
 • å videreføre ordningen med direkte overføring av kommunestyrets møter og ukentlig åpent møte med ordfører
 • at det tilrettelegges for mest mulig aktiv medvirkning fra kommunens innbyggere i beslutninger som fattes
 • at kommunen praktiserer såkalt meroffentlighet, det vil si at beslutningsgrunnlaget for alle avgjørelser blir offentlig tilgjengelig for innbyggere og presse i større grad enn det loven krever

Gode kommunale tjenester - nært innbyggerne

Rødt Holmestrand er opptatt av gode, gratis og offentlige velferdstjenester til alle. Dette innebærer god barnehage og skole, verdig eldreomsorg og et solid helsevesen. Vi har råd til god velferd, men da må vi sette en stopper for at skattepenger som er satt av til velferd, skaper milliardformuer hos noen få private eiere – velferdsprofitørene!

Rødt Holmestrand skal jobbe for:

 • at profittmotiverte aktører ikke skal få drive kommunale tjenester som barnehage, skole og helsetjenester i Holmestrand
 • at det beholdes helsesøstertilbud i alle kommunesentrene
 • å styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA) for mennesker med sterk funksjonsnedsettelse

Barnehager – uten privat profitt

Rødt mener Holmestrand kommune ikke skal overlate ansvaret for barnehageutbygging til private, kommersielle utbyggere. Kommunen bør selv står for all fremtidig bygging av barnehager. Vi vil beholde alle nåværende kommunale barnehager. Rødt er positiv til ideelle barnehager så lenge disse følger samme tariff- og arbeidstidsbestemmelser som kommunale barnehager.

Rødt Holmestrand skal jobbe for:

 • høy kvalitet på alle barnehagetilbud i kommunen
 • at ideelle barnehager sikres stabile og rimelige rammevilkår
 • at barn skal få plass i barnehagen som ligger nærmest hjemmet

Skole – med respekt for lærere og elever

Lærere og rektorer blir nedlesset av statlige og kommunale «satsinger» og rapporteringstiltak. Rødt har en grunnleggende tiltro og tillit til at lærerne selv kan organisere undervisningen på en god måte. Rødt vil derfor at alle kommunale satsinger og rapporteringstiltak som ikke er lovpålagt, stilles i bero og at det utarbeides en helhetlig plan for å redusere unødvendig byråkrati og rapportering i skolen. Samtidig må det reises krav til sentrale myndigheter om at den statlige rapporteringsbyrden reduseres.

Rødt vil gjennomføre forsøk med leksefrie skoler i Holmestrand, slik man har gode erfaringer med ved flere skoler andre steder i landet. Lekser er unødvendig, urettferdig og stjeler ungdoms fritid. Det er unødvendig fordi lekser har liten eller ingen læringseffekt. Leksefri skole kan også bidra til utjevne hjemmenes betydning for hvor mye man lærer. Familiene får mindre stress i hverdagen, og lærerne kan bruke tid på undervisning framfor å kontrollere lekser.

Rødt Holmestrand skal jobbe for:

 • at vi kommer nærmest mulig et mål om et tak på 15 elever per gruppe i barneskolen og 20 elever i ungdomsskolen
 • at Holmestrand kommune skal prioritere videreutdanning for lærerne
 • at det på mellomtrinnet og i ungdomsskolen som hovedregel skal ansettes lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse
 • at alle elever skal ha like god tilgang på lærebøker, praktiske læremidler og materialer, datamaskiner, nett og god opplæring
 • at det blir aktiv påmelding når det arrangeres tilbud om gudstjenester for skoler og barnehager med reelle alternative tilbud
 • at ungdomstrinnets skoleklasser får tilbud om klassereiser med «Hvite Busser» eller «Aktive Fredsreiser» for å utvikle sin forståelse demokratiske holdninger
 • at det gjennomføres forsøk med leksefri skole i Holmestrandskolen

Eldreomsorg med mangfold av tilbud

Ofte snakkes det om «de gamle og syke». Men de aller fleste gamle er ikke først og fremst kjennetegnet av at de er syke. De er mennesker med mye erfaring og livsvisdom og de har mye å gi, men sykdom og slitasje kan gjøre livsutfoldelsen vanskeligere.

Vi arbeider for at kommunen skal føre en politikk som sikrer at Holmestrands pensjonister kan ha et rikt liv, uten ensomhet, og med mulighet og oppmuntring til å utfolde sine evner og erfaringer. Når helseproblemene melder seg, skal alle føle trygghet for god oppfølging.

Kommunen skal ha offentlige ordninger og tilbud som inkluderer alle på likeverdig og likestilt måte uavhengig av innbyggernes religiøse tro eller livssyn. Ingen tilbud til eldre må være avhengig av den enkeltes betalingsevne.

Rødt Holmestrand skal jobbe for:

 • å øke grunnbemanningen i helse- og omsorgssektoren, ha god dialog med tillitsvalgte for å sikre riktig bemanning
 • tilbud om gratis fysikalsk behandling
 • oppvarmet svømmetilbud til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse
 • ulike tilbud som skal forhindre mangelfull ernæring, blant annet rimelig, varm og sunn middag som ikke er fabrikklaget
 • god oppfølging med hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet, slik at helsetilstanden ikke hindrer utfoldelse
 • at de som mottar hjelp i hjemmet skal sikres et begrenset antall faste hjelpere for å sikre kontinuitet og trygghet for brukerne
 • at alle som ut fra en helsefaglig vurdering trenger det, skal ha rett til sykehjemsplass
 • at det tilbys heldøgns pleie og omsorg til eldre rusmiddelavhengige, slik at de får en verdig og medisinsk forsvarlig alderdom
 • økt innsats for at pasienter med aldersdemens og Alzheimer skal kunne ha et mest mulig innholdsrikt liv, både som hjemmeboende med godt dagsenter- og avlastningstilbud, og på tilrettelagte og godt bemannede institusjon

En aktiv miljø- og klimapolitikk med brodd mot kapitalismens herjinger

Jaget etter å tjene stadig mer penger gjør at naturen og miljøet i dag kommer i andre rekke. Kapitalismens iboende ekspensjonsbehov er den største trusselen mot miljøet. Menneskelig aktivitet legger beslag på store deler av verdens areal og er i ferd med å utløse klimaendringer som ikke kan snus. Utviklingen truer fred, velferd, liv og helse, så vel som balansen i naturen. Derfor må kommunens klimatiltak være mer enn en klimaplan i ordførerens skuff. Holmestrand kommune må ta aktive grep for å kutte utslipp og samtidig sørge for at kommunen er rustet for framtidas klima. Det skal være lett å velge miljøvennlig. Kommunen må fremme tiltak som både er miljøvennlige og attraktive for innbyggerne.

Rødt vil ta vare på all den fantastiske naturen som fins i kommunens fjellområder, skogsområder og strandområder. Det er viktig at denne naturen ikke utsettes for ubetenksomme utbyggingstiltak, og at kultivering og vedlikehold blir stimulert gjennom kommunale tilskudd.

Holmestrand er særlig berørt av NOAHs virksomhet på Langøya. Det medfører mye tungtrafikk i boligtette områder. Men mest grunnleggende er de farene som følger av at farlig avfall deponeres og lagres på ei øy rett utenfor boligtette områder. De geologiske forholdene på Langøya er slik at denne lagringen kan medføre miljøkatastrofer ved lekkasje som følge av sprekkdannelser ved for eksempel jordskjelv. Rødt vil arbeide hardt for at virksomheten avvikles, og mener at myndighetene sentralt og lokalt må sørge for at utredningsarbeidene holdes helt atskilt fra de kapitalkreftene som i dag tjener store penger på virksomheten.

Rødt Holmestrand skal jobbe for:

 • at all kommunal virksomhet skal sette hensynet til miljø og klima i første rekke
 • at matjord ikke skal gå tapt ved utbygging i kommunen
 • at grunnvannet konsekvent vernes mot forurensning
 • et bedre kollektivtilbud i hele kommunen og at vi synliggjør det tilbudet som finnes slik at sentraene ikke blir dominert av biltrafikk og parkeringsplasser
 • at kommunen aktivt jobber for gode løsninger så flest mulig kan benytte seg av tog. Dette kan for eksempel være å påvirke fylkeskommunen, Bane Nor eller andre aktører for å sikre nok pendlerparkeringsplasser ved togstasjonene I Sande og Holmestrand, shuttlebusser eller lignende
 • å sette krav om en viss andel plusshus og passivhus ved nybygging i kommunen
 • at vi ikke innfører utvidet adgang til søndagsåpne butikker
 • flere grønne næringer som gjenbruksstasjoner og byttetjenester
 • å legge til rette for industri og annen næring som ikke er avhengig avhengige av fossil energi
 • at deponeringsvirksomheten på Langøya avvikles snarest
 • å stimulere til at naturområdene i kommunen vedlikeholdes og pleies på faglig forsvarlig vis
 • å bevare de grønne lungene i sentraene og det grønne beltet langs strandlinja med beplantning som stimulerer overlevelse av livsviktige truede arter av insekter

Kultur, idrett og fritid for alle

Rødt mener kjennskap og kunnskap om ulike kulturelle uttrykk styrker demokratiet og folks muligheter til å endre samfunnet. Vi mener det er viktig at kulturen får utfolde seg på sine egne premisser. Kulturlivet i kommunen skal ikke dikteres av kommunale eller statlige planer og strategier, men først og fremst skapes av kulturlivet selv. Like viktig som å sikre de store institusjonene grunnfinansiering er det å ha romslige og rimelige stipendordninger til frittstående kunstnere og kulturarbeidere.

Noe av det viktigste vi gjør er å ta vare på menneskene og naturen rundt oss. Derfor ser Rødt på gratis idrett for alle som en menneskerett. Rødt vil støtte opp under idrettsbevegelsens innsats for å gi folk en meningsfull fritid og bedre helse.

Idretten bør styres av idrettsbevegelsen selv. Investeringer og drift må finansieres ut fra de behov som idretten har og slik det prioriteres av idrettsrådet. Rødt går også inn for at det offentlige skal legge til rette for at verdien av lagenes dugnad skal utløse offentlige midler av samme størrelse som verdien av dugnaden, målt slik det gjøres i standard samfunnsregnskap.

Det er en del av kommunens kulturelle ansvar å motarbeide alle former for diskriminering. I dagens samfunn opplever vi hatefulle ytringer, holdninger og handlinger som bunner i forakt for andre som har annen hudfarge, etnisitet, legning eller lignende. Kommunen må jobbe aktivt mot rasisme og ekstremisme, og ha gode planer for blant annet å fange opp ungdom som viser tendenser til slike ekstreme holdninger. Disse må få hjelp før de oppsøker organiserte ekstreme miljøer.

Rødt Holmestrand skal jobbe for:

 • å opprettholde våre gode offentlige bibliotektilbud i både Sande, Hof og Holmestrand.
 • at kulturskolen får tilstrekkelige budsjettmidler til å kunne låne ut instrumenter og annet nødvendig utstyr
 • å øke overføringene til kor, korps, orkester og dans
 • at Hvitstein stadion bygges ut med anlegg for alle typer baneidrett, fra fotball til skateboard og petanque
 • at idrettslag som drifter idrettsanlegg skal få kompensasjon tilsvarende det kommunal drift ville kostet og at idrettslag får full kompensasjon for leieutgifter fra kommunen
 • at det tilrettelegges for nøytrale seremonilokaler for gravferder og bisettelser som kan brukes av alle uavhengig av tro og ikke-tro, og at vi får kommunal gravplassforvaltning
 • at kommunen jobber aktivt mot rasisme lokalt. Det må lages handlingsplaner mot rasisme i kommunens skoler og andre relevante arenaer, og disse planene må følges opp
 • at kommunen jobber aktivt mot rekruttering til ekstreme miljøer

En solidarisk kommune

Kommunen bør være en viktig arena for solidaritet. For oss i Rødt er internasjonal solidaritet en av arbeiderbevegelsens stolte tradisjoner. Vi ønsker at kommunen skal ta internasjonalt ansvar og vise solidaritet. Bosetning av flyktninger er i denne sammenheng en viktig kommunal oppgave, der vi mener at Holmestrand kommune kan gjøre mer. Det er viktig og riktig at vi tar imot så mange flyktninger vi kan, blant annet for å avlaste nærområdene til verdens konfliktsoner. Samtidig er det viktig at de flyktningene som kommer til kommunen, faktisk får et godt tilbud, slik at de kan integreres godt i lokalsamfunnet.

Rødt Holmestrand vil jobbe for:

 • at kommunen inviterer til vennskap med kommuner i land som trenger solidaritet fra vår side, for eksempel i Palestina
 • at kommunen bosetter så mange flyktninger som vi har mulighet til, og minimum så mange som sentrale myndigheter til enhver tid ber om
 • at flyktninger som bosettes i Holmestrand kommune får god oppfølging og best mulig forutsetninger for å integreres i lokalsamfunnet

En aktiv arbeidslivspolitikk

Holmestrand kommune er sårbar når det gjelder å sikre vår region et trygt og godt arbeidsmarked. Omstillinger og robotisering av industrien, kontraktsarbeid i anleggsbransjen som favoriserer billig arbeidskraft fra EU/EØS-området, regjeringens fagforeningsfiendtlige politikk – alt dette er med på å gjøre mange arbeidsplasser utrygge. Mangt av dette påvirkes og styres av sentrale myndigheter og partene i arbeidslivet. Ikke minst er kapitaleierne i slike saker godt beskyttet av høyreorienterte politikere og nyliberalismen i EU-systemet. Men på noen området kan kommunen påvirke, både som kjøper av tjenester, som tjenesteyter og som arbeidsgiver for egne ansatte.

Rødt vil at kommunen kun kjøper tjenester fra seriøse leverandører som forholder seg til arbeidslivets avtaler. Rødt vil at kommunen henstiller til sentrale myndigheter om å ta på alvor de truslene som kan ramme lokalt. Og Rødt vil arbeide for at kommunen opptrer som en ansvarlig arbeidsgiver som tar sine ansattes interesser på alvor.

Rødt Holmestrand vil arbeide for:

 • å samarbeide med fagbevegelsen også utenfor kommunesektoren og tale deres sak i parlamentariske fora
 • at kommunen nøye vurderer at oppdrag gis til anbudsgivere med respekt for arbeidslivets avtaler og arbeidsbetingelser som følger arbeidsmiljølover og tariffer
 • at kommunen tilbyr faste hele stillinger og bidrar til å være en trygg og ansvarsfull arbeidsgiver med færrest mulig midlertidige arbeidsforhold og deltidsstillinger
 • jobbe for nye arbeidsplasser i Hof etter nedleggelsen av Hof fengsel

By-, nærings- og boligpolitikk – med demokratisk styring

Fra 01.01.2020 skal en ny kommune bygges. Vi må sørge for god utvikling i gamle Sande, Hof og Holmestrand kommuner. Nye Holmestrand kommune har flere sentra, grender og tettsteder, men også grissgrendte områder. Vi har småbyidyll og landlig idyll, vi har aktive lokalmiljøer, engasjerte mennesker og vakre omgivelser. For å legge til rette for tilflytting og nyetablering må hele kommunen utvikles, også utenfor bysentrum i Holmestrand.

Den nye kommunen vil trolig fortsette å ha sterk vekst i innbyggertallet de neste 20-30 åra. Fram til i dag har de private aktørene i stor grad fått styre utbyggingsvirksomheten i Holmestrand by og andre steder i kommunen. Rødt Holmestrand mener at kommunen i større grad må få en hånd på rattet og legge tydeligere planer og føringer for hvordan vi vil at kommunen skal utvikles framover. Innbyggerne må få være med på å bestemme retningen for denne utviklingen!

Rødt Holmestrand mener det må etableres nye boligtilbud som er skjermet fra markedsskapt prisvekst eller prisfall. Slik kan de som ønsker eller trenger det, kjøpe rimeligere boliger, med mindre risiko for usikker prisutvikling.

Vi ønsker også å stille krav til utbyggere av større prosjekter om at en viss prosent av boligene skal selges til kostpris, forbeholdt førstegangsetablerere og unge. Rødt ønsker en storstilt satsing på sosial boligbygging slik at alle i kommunen kan tilbys en bolig.

Rødt Holmestrand vil arbeide for:

 • at kommunen bruker nok ressurser til egenhendig å utvikle reguleringsplaner og legger til rette for bolig- og næringsutvikling av hele kommunen
 • at det stilles krav til at en andel leiligheter i større prosjekt avsettes til førstegangsetablerere med klausuler om videresalg
 • at overskudd av kommunalt boligtomtesalg avsettes til å utvikle kommunale boligtilbud
 • en storstilt kommunal utbygging av leieboliger. Boligene skal leies ut til en rimelig leie som er politisk styrt
 • kraftig økt sosial boligbygging og flere kommunale boliger og bedre vedlikehold av eksisterende boliger