Program


Her finner du programmene for Rødt på Hitra og Frøya. Scroll lengre ned for å finne programmet til Frøya.

Program for Rødt Hitra 2019-2023

Ved høstens valg får du i Hitra en ny mulighet, nemlig å kunne stemme på Rødt. Det er flere grunner til at du bær velge Rødt.

Forskjells-Norge

Framveksten av et Forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. Generasjonen som vokser opp i dag kan bli den første på over 100 år som får det mindre trygt enn foreldrene sine. Heldigvis er det mulig å skape et vendepunkt.

Økte forskjeller og privatisering truer alt det arbeiderbevegelsen har bygget opp i Norge – trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Det gjør at makt og muligheter blir urettferdig fordelt. Folk sorteres etter størrelsen på lommeboka.

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Fordi fellesskap fungerer. Derfor er kampen mot forskjells-Norge Rødts aller viktigste sak.

Framveksten av Forskjells-Norge handler om at de på toppen får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet svekkes.

Forskjellene i Norge har økt helt siden 1980-tallet. På 30 år har den rikeste prosenten i Norge doblet sin andel av inntektene. Andelen barn som vokser opp i fattigdom øker, mens antallet milliardærer har femdoblet seg på 15 år.

Men forskjells-Norge er mer enn tall. Det er at vanlige mennesker får en vanskeligere hverdag:

Forskjells-Norge er at du ikke kan planlegge hva familien skal gjøre i helga, fordi du ikke vet om du skal på jobb eller ikke.

Det er at kvinner fortsatt bare tjener 85 prosent av menn, selv om de gjør jobber som er like viktige. Det er at folk i distriktene står i fare for å dø av ting folk som bor i byen overlever, fordi nærmeste lokalsykehus ikke lengre har akuttkirurgi.

Det er å jobbe i bemanningsbyrå og stadig jakte etter neste vakt, mens du ser unge arvinger allerede er på boligjakt.

Vi mangler rettferdighet

Generasjonen som vokser opp i dag er den første på over hundre år som risikerer å ikke få det bedre enn sine foreldre. Ikke fordi vi er fattigere enn før, men fordi velstanden er urettferdig fordelt.

Det vi mangler, er rettferdighet. Om neste generasjon får det mer usikkert enn den forrige, skyldes det ene og alene politisk svikt. At avstanden mellom folket og den politiske eliten blir så stor at demokratiet forsvinner. At private særinteresser får vinne fram, på bekostning av flertallet og fellesskapet.

Gang på gang har de andre partiene hatt muligheten til å gjøre noe med økende økonomiske forskjeller. Likevel fortsetter forskjellene å vokse.

Rødt er ikke mot store forskjeller fordi vi er misunnelige på de rikeste. Vi er mot fordi det er urettferdig. Fordi det gjør at samfunnet blir et dårligere sted for oss alle. Det svekker folkestyret, tillitten mellom mennesker og mulighetene til hver enkelt.

Det lønner seg mer å arve enn å jobbe

Vi er avhengig av at alle bidrar for at det skal gå rundt. Da kan vi ikke ha et samfunn hvor det lønner seg mer å arve enn det gjør å jobbe. Høyre snakker om at det skal lønne seg å jobbe, men det stemmer jo ikke: Det som virkelig lønner seg er å arve. 77 av de 100 rikeste i Norge har ikke jobba for formuen – de har arva den. Hadde hardt arbeid virkelig lønt seg, ville landets hjelpepleiere, havnearbeidere og renholdere vært millionærer.

Det er mulig å skape et vendepunkt

Mens regjeringen gjør det vanskeligere å få fast jobb, har vi startet en kampanje mot midlertidige stillinger. Over 50 kommuner og fylkesting har vedtatt at de som arbeidsgiver ikke vil bruke svekkelsene i arbeidsmiljøloven til å ansette flere midlertidig, selv om regjeringen har åpnet for det.

Når regjeringen privatiserer stadig mer, svarer vi med forslag om at all kommunal velferd skal være profittfri sone. I Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø har vi for eksempel fått flertall for at ingen nye barnehager skal drives av kommersielle.Og når Høyre og FrP gjør flere barn fattigere, jobber vi med å gi flere gratis SFO og barnehage.

Bruk stemmen din, stem Rødt og du vil bidra til at det også vil bli endringer i Hitra kommune. Vi kan love deg at politikk vil bli mere synlig i lokalsamfunnet, det er nemlig ute blant befolkningen at debattene og politikken hører hjemme. Politikk er folkets eiendom, på tide å ta den tilbake.

Velferd

Rødt Hitra vil jobbe for en bedre offentlig velferd.

Rødt vil:

 • Beholde og styrke tilbud og tjenester til syke og andre som trenger offentlig omsorg. Kreftsykepleie, demensomsorg, støttekontakttjeneste, hjemmehjelpstjeneste, tilbud om brukerstyrt personlig assistent.
 • Styrke jordmortjenesten og helsestasjon.
 • Bygge opp lokalt tilbud innen psykiatri og styrke fagmiljøet rundt.
 • Styrke og videreutvikle tilbudet ved helsetun og sykehjem.
 • Få på plass aktivitører med ansvar for alle eldresenter og bofellesskap på Hitra, og få midler til aktivitet.
 • Styrke og videreutvikle rustjenesten.
 • Sikre mulighetene for aktiv deltagelse i samfunnet for innbyggere med funksjonsnedsettelse.
 • Støtte kvinneorganisasjoner, feministisk arbeid og frivillige organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering.
 • Gjenreise en sosial boligpolitikk. En boligpolitikk som demper prisgaloppen, sikrer rimelige utleieboliger og åpner for et boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet.
 • Beholde og styrke lavterskeltilbud/aktiviseringstiltak i kommunene.
 • At barnetrygden ikke skal inntektsberegnes ved utbetaling av sosialhjelp.
 • Styrke aktivitets- og behandlingstilbudet for barn og unge med særskilte behov.

Havbrukskommunen Hitra

Hitra er en stor kommune innen havbruk. Dette gjør oss til en kommune med stor vekst, - det gjør oss også til en sårbar kommune om noe skulle ramme havbruksnæringa. Vi bør være i forkant når det gjelder å stimulere til industri uavhengig av lakseoppdrett. Den skal være fremtidsretta innen teknologi og miljø. Vi bør være i forkant og skape flere bein å stå på.

Rødt vil:

 • Legge til rette for utvikling av det lokale kystfiske ved hjelp av flere rekrutteringskvoter.
 • Rødt ønsker en mye større omferdeling av kvoter fra de store trålerne og tilbake til den lokale fiskeflåten.
 • Opprette fond for å stimulere til ny virksomhet uavhengig av laksenæringen.
 • Innføre regional leveringsplikt ved nye konsesjoner.
 • Stimulere til økt foredling av naturressurser.
 • At ENOVA og andre nasjonale støtteordninger skal rettes mot prosjekter med lokal forankring.
 • At oppdrag i forbindelse med investeringer i offentlige virksomheter og statlige selskaper skal gis til produksjonsbedrifter og underleverandører i Norge. Det skal stilles krav til godt partssamarbeid, faste ansettelser, begrensninger i kontraktskjeder og strenge krav til helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø.

Miljø

Rødt vil:

 • Bevare uberørt natur på Hitra.
 • Opprette et grønt kompetansesenter for øyregionen på Hitra.
 • Arbeide for at Hitra kommune skal bli en foregangskommune innen klima og miljø med ambisiøse og konkrete tiltak med satte tidsfrister.
 • Arbeide mot alle eventuelle nye planer om mere vindkraft på Hitra.
 • Vi ønsker et aktivt jordvern, med langt strengere krav til bygging på dyrkajord.
 • I Hitra kommune skal det være forbud mot nyrydding av myr.
 • At Hitra kommune skal utarbeide en strategi for å sikre insektsmangfold.
 • Styrke ENØK-støtte til private strømsparetiltak som varmepumpe, solenergi og jordvarme.
 • Legge til rett for etablering av andelslandbruk for å ta i bruk ubenyttet jord- og skogressurser.
 • Arbeide for at gjenvinningsfag og redesign opprettes som et praktisk fag i skolen.

Oppvekst

Hitra kommune skal sikre en god og inkluderende oppvekst for alle.

Rødt arbeider for:

 • At barnehage og SFO skal være gratis.
 • Å arbeide for en bemanningsnorm som tilsvarer minimum en voksen pr tre barn under tre år, og minimum en voksen pr seks barn over tre år.
 • Rødt vil samarbeide om at det skal bygges ny skole på Fillan.
 • Gratis skolemåltid for alle skoleelever.
 • Å styrke særskilt norskundervisning/tospråklige opplæring i barnehage og grunnskolen ut over det som er lovpålagt.
 • Å etablere og/eller styrke tilbudet med åpen barnehage.
 • At det ikke skal være mulig å ta ut profitt på å drive barnehager som er offentlig finansiert.
 • Å styrke tilbudet med sosiallærer og helsesykepleier i grunnskolen.
 • Å opprettholde tilbudet om kommunal sommerjobb til ungdommer (15-18 år) som ønsker det.
 • Å styrke tilbudet med Ungdomsbase.
 • Å sikre at alle elever med fattet vedtak og behov for særskilt oppfølging i henhold i til opplæringsloven, får den/de ressursene de har lovfestet krav på.
 • Sikre høyt utdannet personell i skole og barnehage gjennom en Hitra-pakke; ansiennitet, lønn, nedbetaling av studiegjeld.
 • Sikre høyt utdannet personell i vikariat i skole og barnehage gjennom å tilby 8 års ansiennitet.
 • Å innføre tegnspråk som et valgfag i grunnskolen.

Kultur, idrett og frivillighet

Rødt ønsker at kultur skal være tilgjengelig for alle, og mener at kommunen har et særlig ansvar for barn og unge.

Vi vil derfor arbeide for:

 • Å styrke kulturskoletilbudet.
 • Å styrke og satse på folkebiblioteket som møteplass, og kunnskaps- og kulturformidler.
 • At alle barn i kommunen skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter ved at priser på kommunale tilbud reduseres.
 • Støtte til lokal kultur og frivillighet ved økte søkbare midler, og at det settes av en pott til kultur/frivillighet i grendene.
 • Legge til rette for at interesseorganisasjoner får nødvendig støtte til å drive sine aktiviteter.

Arbeidsliv

Rødt Hitra ønsker et organisert og tillitsbasert arbeidsliv. Vi ser de ansatte som kommunens og bedriftenes viktigste ressurs. Vi vil arbeide sammen med fag­bevegelsen for å forsvare arbeidslivets reguleringer.

Vi sier:

 • Ja til å gjeninnføre arbeidsmiljøloven som begrenser bruk av midlertidige stillinger i offentlig sektor.
 • Ja til faste ansettelser, tilbud om 100% stillinger til alle, og forsøk med 6-timersdagen.
 • Ja til kompetanseheving for ansatte i offentlig og privat sektor.
 • Ja til permisjon med full lønn for tillitsvalgtskolering.
 • Ja til strenge innkjøpskrav i Hitra kommune.
 • Nei til sosial dumping. Vi vil motarbeide sosial dumping ved økte ressurser til A-krim senter/arbeidstilsyn.
 • Ja til flere lærlinger, både i kommunal virksomhet og hos leverandører av varer og tjenester til kommunen.
 • Ja til kvalitetssikring av kommunale praksisplasser for innvandrere i introduksjonsprogram.
 • Ja til en bevisst kommunal strategi for sysselsetting av innvandrere med høy utdanning inn i relevante stillinger
 • Tilby språkopplæring med barnepass.
 • Begrense bruken av bemanningsbyråer i kommunene.
 • Nei til utvidelse av søndagsåpne butikker.

Demokrati

Lokaldemokratiet er under press. Politiske beslutninger blir omgjort til administrative prosesser, der færre innbyggere har innsyn og reell mulighet til å påvirke beslutninger som angår dem selv.

Rødt vil derfor styrke demokratiet gjennom å:

 • Praktisere mer åpenhet i behandling av saker i de politiske organer. Åpenhet og innsyn sikrer vanlige folk reell innflytelse over vedtak som angår dem.
 • Å sikre at møter ikke lukkes om det ikke kan dokumenteres særskilt grunn.
 • Å stimulere ytringsfrihet, og sikre at varslere behandles på en trygg og respektfull måte.
 • La elevrådene være med på å delta i viktige beslutninger som angår skolehverdagen deres, og gi ungdomsrådet større innflytelse i kommunen.
 • Utvide folkestyret ved å senke kravet fra 300 til 150 underskrifter for behandling av innbyggerforslag i kommunestyret.
 • Invitere fagbevegelsen i Hitra til fast samarbeid, medvirkning og innsyn.
 • Redusere ordførerlønna til 1,25 x gjennomsnittlig lønn i kommunen.
 • Forebygge korrupsjon gjennom anti-korrupsjonsskolering.
 • Rødt vil i perioden arbeide aktivt for at det opprettes et eget eldreråd.

Samferdsel

Rødt vil:

 • Styrke Kystekspressen som kollektivtilbud med en tidlig avgang fra Sandstad til Trondheim og en ekstra avgang lørdager med buss til båt for øyrekka.
 • Arbeide for mulighet for bestilling av offentlig transport ved behov til og fra grendene.
 • Arbeide for fergeforbindelse fra Kjørsvigbugen til Sandstad.
 • Arbeide for full utbygging av fibertilbud.
 • Arbeide for fritt valg av tidspunkt for bussreise hjem for skoleelever.
 • Arbeide for ny bru over Knarrlagsundet.
 • Arbeide for gang og sykkelvei i Knarrlagsundet og strekningen Sandstad -Hestvika.
 • Arbeide for utplassering av flere og bedre busskur.
 • Arbeide for å overføre transport av gods fra bil til båt.
 • Arbeide for at alle offentlige veier på Hitra blir asfaltert.
 • Arbeide for bedre tilbud til helsepasienter på busser fra øyene til sykehus.

Program for Rødt Frøya 2019-2023

Ved høstens valg får du på Frøya en ny mulighet, nemlig å kunne stemme på Rødt. Det er flere grunner til at du bør stemme Rødt.

Forskjells-Norge

Framveksten av et Forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. Generasjonen som vokser opp i dag kan bli den første på over 100 år som får det mindre trygt enn foreldrene sine. Heldigvis er det mulig å skape et vendepunkt.

Økte forskjeller og privatisering truer alt det arbeiderbevegelsen har bygget opp i Norge – trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Det gjør at makt og muligheter blir urettferdig fordelt. Folk sorteres etter størrelsen på lommeboka.

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Fordi fellesskap fungerer. Derfor er kampen mot forskjells-Norge Rødts aller viktigste sak.

Framveksten av Forskjells-Norge handler om at de på toppen får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet svekkes.

Forskjellene i Norge har økt helt siden 1980-tallet. På 30 år har den rikeste prosenten i Norge doblet sin andel av inntektene. Andelen barn som vokser opp i fattigdom øker, mens antallet milliardærer har femdoblet seg på 15 år.

Men forskjells-Norge er mer enn tall. Det er at vanlige mennesker får en vanskeligere hverdag:

Forskjells-Norge er at du ikke kan planlegge hva familien skal gjøre i helga, fordi du ikke vet om du skal på jobb eller ikke.

Det er at kvinner fortsatt bare tjener 85 prosent av menn, selv om de gjør jobber som er like viktige. Det er at folk i distriktene står i fare for å dø av ting folk som bor i byen overlever, fordi nærmeste lokalsykehus ikke lengre har akuttkirurgi.

Det er å jobbe i bemanningsbyrå og stadig jakte etter neste vakt, mens du ser unge arvinger allerede er på boligjakt.

Vi mangler rettferdighet. Generasjonen som vokser opp i dag er den første på over hundre år som risikerer å ikke få det bedre enn sine foreldre. Ikke fordi vi er fattigere enn før, men fordi velstanden er urettferdig fordelt.

Det vi mangler, er rettferdighet. Om neste generasjon får det mer usikkert enn den forrige, skyldes det ene og alene politisk svikt. At avstanden mellom folket og den politiske eliten blir så stor at demokratiet forsvinner. At private særinteresser får vinne fram, på bekostning av flertallet og fellesskapet.

Gang på gang har de andre partiene hatt muligheten til å gjøre noe med økende økonomiske forskjeller. Likevel fortsetter forskjellene å vokse.

Rødt er ikke mot store forskjeller fordi vi er misunnelige på de rikeste. Vi er mot fordi det er urettferdig. Fordi det gjør at samfunnet blir et dårligere sted for oss alle. Det svekker folkestyret, tillitten mellom mennesker og mulighetene til hver enkelt.

Det lønner seg mer å arve enn å jobbe

Vi er avhengig av at alle bidrar for at det skal gå rundt. Da kan vi ikke ha et samfunn hvor det lønner seg mer å arve enn det gjør å jobbe. Høyre snakker om at det skal lønne seg å jobbe, men det stemmer jo ikke: Det som virkelig lønner seg er å arve. 77 av de 100 rikeste i Norge har ikke jobba for formuen – de har arva den. Hadde hardt arbeid virkelig lønt seg, ville landets hjelpepleiere, havnearbeidere og renholdere vært millionærer.

Det er mulig å skape et vendepunkt

Mens regjeringen gjør det vanskeligere å få fast jobb, har vi startet en kampanje mot midlertidige stillinger. Over 50 kommuner og fylkesting har vedtatt at de som arbeidsgiver ikke vil bruke svekkelsene i arbeidsmiljøloven til å ansette flere midlertidig, selv om regjeringen har åpnet for det.

Når regjeringen privatiserer stadig mer, svarer vi med forslag om at all kommunal velferd skal være profittfri sone. I Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø har vi for eksempel fått flertall for at ingen nye barnehager skal drives av kommersielle.Og når Høyre og FrP gjør flere barn fattigere, jobber vi med å gi flere gratis SFO og barnehage.

Bruk stemmen din, stem Rødt og du vil bidra til at det også vil bli endringer i Frøya kommune. Vi kan love deg at politikk vil bli mere synlig i lokalsamfunnet, det er nemlig ute blant befolkningen at debattene og politikken hører hjemme. Politikk er folkets eiendom, på tide å ta den tilbake.

Velferd

Rødt Frøya vil jobbe for en bedre offentlig velferd.

Rødt vil:

 • Beholde og styrke tilbud og tjenester til syke og andre som trenger offentlig omsorg. Kreftsykepleie, demensomsorg, støttekontakttjeneste, hjemmehjelpstjeneste, tilbud om brukerstyrt personlig assistent.
 • Styrke jordmortjenesten og helsestasjon.
 • Bygge opp lokalt tilbud innen psykiatri og styrke fagmiljøet rundt.
 • Styrke og videreutvikle tilbudet ved helsetun og sykehjem.
 • Få på plass aktivitører med ansvar for alle eldresenter og bofellesskap på Frøya, og få midler til aktivitet.
 • Styrke og videreutvikle rustjenesten.
 • Sikre mulighetene for aktiv deltagelse i samfunnet for innbyggere med funksjonsnedsettelse.
 • Støtte kvinneorganisasjoner, feministisk arbeid og frivillige organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering.
 • Gjenreise en sosial boligpolitikk. En boligpolitikk som demper prisgaloppen, sikrer rimelige utleieboliger og åpner for et boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet.
 • Beholde og styrke lavterskeltilbud/aktiviseringstiltak i kommunene.
 • At barnetrygden ikke skal inntektsberegnes ved utbetaling av sosialhjelp.
 • Styrke aktivitets- og behandlingstilbudet for barn og unge med særskilte behov.

Havbrukskommunen Frøya

Frøya er en stor kommune innen havbruk. Dette gjør oss til en kommune med stor vekst, - det gjør oss også til en sårbar kommune om noe skulle ramme havbruksnæringa. Vi bør være i forkant når det gjelder å stimulere til industri uavhengig av lakseoppdrett. Den skal være fremtidsretta innen teknologi og miljø. Vi bør være i forkant og skape flere bein å stå på.

Rødt vil:

 • Legge til rette for utvikling av det lokale kystfiske ved hjelp av flere rekrutteringskvoter.
 • Opprette fond for å stimulere til ny virksomhet uavhengig av laksenæringen.
 • Innføre regional leveringsplikt ved nye konsesjoner.
 • Stimulere til økt foredling av naturressurser.
 • At ENOVA og andre nasjonale støtteordninger skal rettes mot prosjekter med lokal forankring.
 • At oppdrag i forbindelse med investeringer i offentlige virksomheter og statlige selskaper skal gis til produksjonsbedrifter og underleverandører i Norge. Det skal stilles krav til godt partssamarbeid, faste ansettelser, begrensninger i kontraktskjeder og strenge krav til helse, miljø, sikkerhet og ytre miljø.

Miljø

Rødt vil:

 • Bevare uberørt natur på Frøya.
 • Opprette et grønt kompetansesenter for øyregionen på Hitra.
 • Arbeide for at Frøya kommune skal bli en foregangskommune innen klima og miljø med ambisiøse og konkrete tiltak med satte tidsfrister.
 • Arbeide mot og alle eventuelle nye planer om mere vindkraft på Frøya.
 • Vi ønsker et aktivt jordvern, med langt strengere krav til bygging på dyrkajord.
 • I Frøya kommune skal det være forbud mot nyrydding av myr.
 • At Frøya kommune skal utarbeide en strategi for å sikre insektsmangfold.
 • Styrke ENØK-støtte til private strømsparetiltak som varmepumpe, solenergi og jordvarme.
 • Legge til rett for etablering av andelslandbruk for å ta i bruk ubenyttede jord- og skogressurser.
 • Arbeide for at gjenvinningsfag og redesign opprettes som et praktisk fag i skolen.
 • Å få på plass en plan for kulturvern i Frøya kommune, og at det i budsjettet avsettes økonomiske midler til å gjennomføre tiltak i følge planen.

Oppvekst

Frøya kommune skal sikre en god og inkluderende oppvekst for alle.

Rødt arbeider for:

 • At barnehage og SFO skal være gratis.
 • Gratis skolemåltid for alle skoleelever.
 • Å styrke særskilt norskundervisning/tospråklige opplæring i barnehage og grunnskolen ut over det som er lovpålagt.
 • Å etablere og/eller styrke tilbudet med åpen barnehage.
 • Å arbeide for en bemanningsnorm som tilsvarer minimum en voksen pr tre barn under tre år, og minimum en voksen pr seks barn over tre år.
 • At det ikke skal være mulig å ta ut profitt på å drive barnehager som er offentlig finansiert.
 • Å styrke tilbudet med sosiallærer og helsesykepleier i grunnskolen.
 • Å opprettholde tilbudet om kommunal sommerjobb til ungdommer (15-18 år) som ønsker det.
 • Å styrke tilbudet med Ungdomsbase.
 • Å sikre at alle elever med fattet vedtak og behov for særskilt oppfølging i henhold i til opplæringsloven, får den/de ressursene de har lovfestet krav på.
 • Sikre høyt utdannet personell i skole og barnehage gjennom å styrke Frøya-pakkenog nedbetaling av studiegjeld.
 • Sikre høyt utdannet personell i vikariat i skole og barnehage gjennom å tilby 8 års ansiennitet.
 • Å innføre tegnspråk som et valgfag i grunnskolen.

Kultur, idrett og frivillighet

Rødt ønsker at kultur skal være tilgjengelig for alle, og mener at kommunen har et særlig ansvar for barn og unge.

Vi vil derfor arbeide for:

 • Å styrke kulturskoletilbudet.
 • Å styrke og satse på folkebiblioteket som møteplass, og kunnskaps- og kulturformidler.
 • At alle barn i kommunen skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter ved at priser på kommunale tilbud reduseres.
 • Støtte til lokal kultur og frivillighet ved økte søkbare midler, og at det settes av en pott til kultur/frivillighet i grendene.

Arbeidsliv

Rødt Frøya ønsker et organisert og tillitsbasert arbeidsliv. Vi ser de ansatte som kommunens og bedriftenes viktigste ressurs. Vi vil arbeide sammen med fag­bevegelsen for å forsvare arbeidslivets reguleringer.

Vi sier:

 • Ja til å gjeninnføre arbeidsmiljøloven som begrenser bruk av midlertidige stillinger i offentlig sektor.
 • Ja til faste ansettelser, tilbud om 100% stillinger til alle, og forsøk med 6-timersdagen.
 • Ja til kompetanseheving for ansatte i offentlig og privat sektor.
 • Ja til permisjon med full lønn for tillitsvalgtskolering.
 • Ja til strenge innkjøpskrav i Frøya kommune.
 • Nei til sosial dumping. Vi vil motarbeide sosial dumping ved økte ressurser til A-krim senter/arbeidstilsyn.
 • Ja til flere lærlinger, både i kommunal virksomhet og hos leverandører av varer og tjenester til kommunen.
 • Ja til kvalitetssikring av kommunale praksisplasser for innvandrere i introduksjonsprogram.
 • Ja til en bevisst kommunal strategi for sysselsetting av innvandrere med høy utdanning inn i relevante stillinger
 • Tilby språkopplæring med barnepass.
 • Begrense bruken av bemanningsbyråer i kommunene.
 • Nei til utvidelse av søndagsåpne butikker.

Demokrati

Lokaldemokratiet er under press. Politiske beslutninger blir omgjort til administrative prosesser, der færre innbyggere har innsyn og reell mulighet til å påvirke beslutninger som angår dem selv.

Rødt vil derfor styrke demokratiet gjennom å:

 • Praktisere mer åpenhet i behandling av saker i de politiske organer. Åpenhet og innsyn sikrer vanlige folk reell innflytelse over vedtak som angår dem.
 • Å sikre at møter ikke lukkes om det ikke kan dokumenteres særskilt grunn.
 • Å stimulere ytringsfrihet, og sikre at varslere behandles på en trygg og respektfull måte.
 • La elevrådene være med på å delta i viktige beslutninger som angår skolehverdagen deres, og gi ungdomsrådet større innflytelse i kommunen.
 • Utvide folkestyret ved å senke kravet fra 300 til 150 underskrifter for behandling av innbyggerforslag i kommunestyret.
 • Invitere fagbevegelsen på Frøya til fast samarbeid, medvirkning og innsyn.
 • Redusere ordførerlønna til 1,25 x gjennomsnittlig lønn i kommunen.
 • Forebygge korrupsjon gjennom anti-korrupsjonsskolering.
 • Arbeide for å sikre at kommunen har et eldreråd.

Samferdsel

Rødt vil:

 • Styrke Kystekspressen som kollektivtilbud med en tidlig avgang fra Sandstad til Trondheim og en ekstra avgang lørdager med buss til båt for øyrekka.
 • Arbeide for mulighet for bestilling av offentlig transport ved behov til og fra grendene.
 • Arbeide for å opprettholde fergeleiene Flatval- Kjerringvåg i beredskapsøyemed.
 • Arbeide for full utbygging av fibertilbud.
 • Arbeide for fritt valg av tidspunkt for bussreise hjem for skoleelever.
 • Arbeide for å utbedre veien fra Strømøybotn til Titran.
 • Arbeide for utplassering av flere og bedre busskur.
 • Arbeide for å overføre transport av gods fra bil til båt.
 • Arbeide for at alle offentlige grusveier på Frøya blir asfaltert.