Program


Her finner du valgprogram for Rødt Ål og Rødt Gol. Klikk her for å gå til Rødt Gols program.

Et mer rettferdig Ål

Rødt Åls Valgprogram 2023 – 2027

Innledning

I en tid der forskjellene øker trengs et sterkt Rødt i kommunene. Rødt jobber for å få ned forskjellene, og skape et mer rettferdig samfunn vi alle kan trives og leve i. Vi ønsker en kommune med et levende demokrati, og sterke, gode og fungerende velferdsordninger, med offentlige tilbud som sørger for sikkerhet til alle. Vi vil at Ål kommune skal bli en heltidskommune for de som ønsker det, deltid skal kunne velges, ikke pålegges. Rødt mener at samfunnet skal stille opp for deg uansett hvor du bor og hvor mye penger du har, den enkeltes stemme skal bli hørt og løftet frem uavhengig av sosial status.

Forskjells-Ål

Rødt ønsker et samfunn der mangfoldet er større og forskjellene mindre. Et samfunn bygd på solidaritet; der vi tar vare på våre medmennesker, gir folk likeverdige muligheter, der fellesskapet gir trygghet for alle.

Ål kommune er til for innbyggerne, fra de yngste til de eldste, i fellesskap, fordi fellesskap fungerer!

Rødt Ål vil:

 • Sørge for en rettferdig fordeling av velferdsgoder.
 • Ha en skole som utjevner forskjellene og sikrer gratisprinsippet.
 • Styrke BUA som sikrer innbyggerne deltakelse i sport- og friluftsliv uten økte kostnader. Dette kan for eksempel gjøres ved å utvide åpningstidene.
 • Støtte tiltak som gjør det mulig for alle å bo i en tilfredsstillende bolig.
 • Støtte makspris på strøm på 35 øre kWh, fram til et to-pris-system er innført.
 • Sikre at innbyggerne i kommunen har tilgang på tilfluktsrom.
 • Stimulere til innflytting og at folk blir boende, gjennom å tilby for eksempel fulltidsstillinger, rimelige kommunale bosteder og gode lønns- og arbeidsvilkår.
 • Øke kapasiteten til NAV Hallingdal gjennom to ekstra stillinger.
 • Få en slutt på privatisering av kommunale velferdstjenester.

Helse og velferd

En sterk offentlig helsetjeneste er grunnmuren i velferdsstaten. Vi mener at en styrking i grunnbemanningen i alle ledd, fra fødsel til død, vil styrke forebygging og gi bedre oppfølging. Vi vil ha ansatte som har tid til å prate med pasienter og brukere av de forskjellige tjenestetilbudene.

Rødt er imot alle former for privatisering og kommersialisering av velferden. Sårbare grupper skal ikke fylle lommene til velferdsprofitørene.

Rødt Ål vil:

 • Øke grunnbemanningen til eldreomsorgen, og stoppe bruken av vikarbyrå.
 • At alle som ønsker det skal få tilbud om heltidsstillinger i helse- og omsorgstjenesten.
 • Ha en sammenhengende helseomsorg fra vugge til grav.
 • Styrke tilbudet ved psykiske helsetjenester i kommunen.
 • Sørge for god oppfølging av innbyggere som har vært på statlige eller regionale behandlingstilbud, eller andre former for institusjoner.
 • Ha minimum en erfaringskonsulent tilgjengelig i kommunen.
 • At kommunens omsorgstilbud for eldre skal gjenspeile mangfoldet i kommunen, og at eldre mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn skal ha fullverdige muligheter.
 • At kommunen fortsetter utviklingen med, og bevarer, områder til bruk for rekreasjon og fysisk aktivitet.
 • Bedre tilrettelegging for folk som trenger assistanse, med for eksempel nok handicap-plasser, og at kommunale bygg har universell utforming.

Barnehage og skole

Rødt vil ha barnehager og skoler som bidrar til utjevning av forskjellene, som skaper fellesskap og reduserer klasseskiller. Det skal være trygt og godt å vokse opp i Ål. Det må være tid til å se barna og elevene, det må være tid til samarbeid med hjemmene og det må være tid til å kunne sikre hvert enkelt barn og elev den oppfølgingen, tilpassingen og læringen den har rett på. Vi er for at de ansatte skal ha stor påvirkning på egen arbeidshverdag, og tillit til at de som utfører jobben best vet hvordan den skal gjøres.

Rødt Ål vil:

 • Vise tillit til fagfolk i skole og barnehage.
 • Øke bemanning i skole og barnehage. Sørge for reell bemanningsnorm i hele åpningstiden.
 • Ha heltidsstillinger for alle yrkesgrupper.
 • Sikre nok frie driftsmidler i skolene så gratisprinsippet overholdes og det blir mulig å drive med variert undervisning.
 • Ansette folk med ulik type kompetanse, miljørettleder og helsesykepleier samt tilgang til erfaringskonsulent. Lærerne må få mer tid til elevene og undervisningen.
 • Utvide forebyggende arbeid i forbindelse med mobbing, rus og utenforskap i skole og barnehage.
 • At skolen aktivt følger opp skolefravær tidlig og sikrer et godt og likeverdig tilbud til elever med helseutfordringer eller som av andre grunner har vansker med å følge ordinær klasseromsundervisning.
 • At elever som har høyt fravær og sliter, skal få hjelp, ikke straff ved rigide fraværsgrenser.
 • At alle skoleelever i kommunen skal ha et trygt læringsmiljø fritt for seksuell trakassering, rasisme eller krenkelser på grunn av kjønnsidentitet eller seksuell legning.
 • Redusere kostnader på SFO og barnehage ved for eksempel søskenmoderasjon.
 • Ha gratis mat på SFO og i skolene.
 • Sørge for en rettferdig ressursfordeling mellom elevene i Ål, revurdere skolestruktur.
 • Støtte leksefri skole.
 • Styrke elevrådet og gi det reell medvirkning.

Kultur og idrett

Rødt vil at alle kommunens innbyggere skal ha tilgang til et rikt kulturliv. Lokale festivaler og arrangementer styrker samholdet i lokalsamfunnet. Lave priser og tilgjengelighet fremmer like muligheter for alle. Grunnlaget for et rikt, regionalt kulturliv og tilgjengelige fritidsaktiviteter ligger i å legge til rette for at kunstnere, frivillige og idrettsorganisasjoner har gode vilkår.

Rødt Ål vil:

 • At det skal være flere betalingsgraderinger på kulturskoletilbud.
 • Spesielt støtte opp om gratis og lavterskel kulturtilbud som er tilgjengelig for alle.
 • Legge til rette for frivillighet og stimulere til offentlig-frivillig samarbeid.
 • Sikre gode vilkår for breddeidretten.
 • Arbeide for rusfrie fritidstilbud for ungdom og unge voksne, som ungdomsklubb, ungdomskafé og lignende.
 • At den kulturelle skolesekken sikres gode rammer.
 • At kommunen innfører og jobber aktivt med å sikre at eldre i hele kommunen har et tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken.
 • Støtte arrangementer som løfter lokale kulturaktører, frivillighet og representasjon av minoriteter.

Arbeidsliv

Rødt står på arbeidsfolks side i kampen mot sosial dumping, mot underbemanning og mot overstyring og målemani.

Rødt vil jobbe for et anstendig og inkluderende arbeidsliv som spiller på lag med de ansatte, tillitsvalgte og fagforeningene på arbeidsplasser i kommunen. Kommunen skal være en forutsigbar, trygg og god arbeidsgiver. Rødt mener at alle må ha en lovfesta rett til heltidsarbeid. Rødt vil støtte alle krav som endrer styrkeforholdet i arbeidslivet i riktig retning, til fordel for arbeidsfolk.

Rødt Ål vil:

 • At faste heltidsstillinger skal være normen. Deltid er et valg, fulltid en rettighet.
 • Avvikle kommunens bruk av vikarbyrå.
 • At kommunen, ved offentlige anbud, skal kreve at bedriftene som søker har tariffavtale, lærlingeplasser i bedriften, og har et operativt HMS-system.
 • Stille krav om at kommunal virksomhet skal ha lærlinger.
 • Sikre større muligheter for omskolering.
 • Sikre at tillitsvalgte og fagforeninger har rett til innsyn og deltagelse i prosesser som vil kunne påvirke de ansatte.
 • At alle ansatte i kommunen må få ytre seg fritt.
 • Sikre bedre tilgang til bedriftshelsetjeneste for ansatte i kommunal sektor.
 • At kommunen skal vektlegge mangfold i ansettelser.
 • At kommunale og private bedrifter legger til rette og styrker et inkluderende arbeidsliv uavhengig av sosial status og bakgrunn.
 • At kommunen opererer med moderate lederlønninger og likelønn mellom kjønnene.

Klima og miljø

Det foregår i dag rovdrift på naturressurser. Sammen med store utslipp av klimagasser truer dette fremtiden til alt liv på jorda. Selv om vi har kunnskap om at klimagassutslippene må ned, øker utslippene. Rødt jobber for en miljøvennlig fremtid, og går derfor mot prosjekter som fører til kapasitetsøkning på veinettet vårt, og nedbygging av natur. Rødt ønsker å verne om Ål og naturressursene vi har i kommunen vår. Vi ønsker konkrete tiltak som kutter utslipp for å ta vare på natur og miljø. Kommunen må bli bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. Det skal være enkelt, praktisk og rimelig å velge miljøvennlig.

Rødt Ål vil:

 • At offentlige bygg bruker solceller eller andre nullenergiløsninger.
 • Ha et lavterskel støtteprogram for energieffektivisering i husstander som supplement til Enovas ordninger, slik at også de med begrensede midler kan søke og få støtte.
 • Se på hvordan drosjetilbudet kan utfylle kollektivtilbudet.
 • Gjøre kollektivtransport mer tilgjengelig.
 • Støtte tiltak som reduserer bruk av bil, som for eksempel tilrettelegge for sykkel som transportmiddel gjennom ivaretakelse av og utbygging av gang- og sykkelstier.
 • At ny hyttebygging bare skjer innenfor eksisterende områder for fritidsboliger med etablert infrastruktur.
 • At det stilles strenge krav til arealbruksendringer i vernede og sårbare naturområder, deriblant myrområder.
 • Sikre at INON (Inngrepsfri natur i Norge) er et viktig kriterium for hvor det ikke skal bygges.
 • Er imot all landbasert vindkraft i Hallingdal.

Næringsliv og landbrukspolitikk

Mat- og landbrukspolitikken skal sikre innbyggernes tilgang på nok, trygg og næringsrik mat. For å oppfylle dette mener Rødt at Norge skal ha matsuverenitet, vi skal selv bestemme over mat- og landbrukspolitikken vår. Rødt vil øke matproduksjonen og selvforsyningen. Da trenger vi et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk, med god dyrevelferd. Vi trenger flere, ikke færre hender i landbruket for å produsere mat på en bærekraftig måte i fremtiden.

Rødt Ål vil:

 • Støtte opprettelse av lokale beredskapslagre i kommunen.
 • At Ål kommune bruker lokale tjenester så langt det lar seg gjøre.
 • Styrke næringsutvikling som bidrar til det grønne skiftet på en måte som tar hensyn til natur.
 • At både kommunale og private bedrifter tilbyr lærlingplasser.
 • Støtte satsing på prosjekter for karbonbinding i jord som et tiltak mot klimakrisa.
 • Støtte tiltak som styrker jordvernet. Matjord skal brukes til matproduksjon, ikke bygges ned.
 • Støtte tiltak som bevarer kulturlandskapet og arbeide for å opprettholde seterdrift og beitedyr.

Et mer rettferdig Gol

Rødt Gols valgprogram 2023 – 2027

Innledning

I en tid der forskjellene øker trengs et sterkt Rødt i kommunene. Rødt jobber for å få ned forskjellene, og skape et mer rettferdig samfunn vi alle kan trives og leve i. Vi ønsker en kommune med et levende demokrati, og sterke, gode og fungerende velferdsordninger, med offentlige tilbud som sørger for sikkerhet til alle. Vi vil at Gol kommune skal bli en heltidskommune for de som ønsker det, deltid skal kunne velges, ikke pålegges. Rødt mener at samfunnet skal stille opp for deg uansett hvor du bor og hvor mye penger du har, den enkeltes stemme skal bli hørt og løftet frem uavhengig av sosial status.

Forskjells-Gol

Rødt ønsker et samfunn der mangfoldet er større og forskjellene mindre. Et samfunn bygd på solidaritet; der vi tar vare på våre medmennesker, gir folk likeverdige muligheter, der fellesskapet gir trygghet for alle.

Gol kommune er til for innbyggerne, fra de yngste til de eldste, i fellesskap, fordi fellesskap fungerer!

Rødt Gol vil:

 • Sørge for en rettferdig fordeling av velferdsgoder.
 • Ha en skole som utjevner forskjellene og sikrer gratisprinsippet.
 • Styrke BUA som sikrer innbyggerne deltakelse i sport- og friluftsliv uten økte kostnader. Dette kan for eksempel gjøres ved å utvide åpningstidene.
 • Støtte tiltak som gjør det mulig for alle å bo i en tilfredsstillende bolig.
 • Støtte makspris på strøm på 35 øre kWh, fram til et to-pris-system er innført.
 • Sikre at innbyggerne i kommunen har tilgang på tilfluktsrom.
 • Stimulere til innflytting og at folk blir boende, gjennom å tilby for eksempel fulltidsstillinger, rimelige kommunale bosteder og gode lønns- og arbeidsvilkår.
 • Øke kapasiteten til NAV Hallingdal gjennom to ekstra stillinger.
 • Få en slutt på privatisering av kommunale velferdstjenester.

Helse og velferd

En sterk offentlig helsetjeneste er grunnmuren i velferdsstaten. Vi mener at en styrking i grunnbemanningen i alle ledd, fra fødsel til død, vil styrke forebygging og gi bedre oppfølging. Vi vil ha ansatte som har tid til å prate med pasienter og brukere av de forskjellige tjenestetilbudene.

Rødt er imot alle former for privatisering og kommersialisering av velferden. Sårbare grupper skal ikke fylle lommene til velferdsprofitørene.

Rødt Gol vil:

 • Øke grunnbemanningen til eldreomsorgen, og stoppe bruken av vikarbyrå.
 • At alle som ønsker det skal få tilbud om heltidsstillinger i helse- og omsorgstjenesten.
 • Ha en sammenhengende helseomsorg fra vugge til grav.
 • Styrke tilbudet ved psykiske helsetjenester i kommunen.
 • Sørge for god oppfølging av innbyggere som har vært på statlige eller regionale behandlingstilbud, eller andre former for institusjoner.
 • Ha minimum en erfaringskonsulent tilgjengelig i kommunen.
 • At kommunens omsorgstilbud for eldre skal gjenspeile mangfoldet i kommunen, og at eldre mennesker med ulik kulturell og språklig bakgrunn skal ha fullverdige muligheter.
 • At kommunen fortsetter utviklingen med, og bevarer, områder til bruk for rekreasjon og fysisk aktivitet.
 • Bedre tilrettelegging for folk som trenger assistanse, med for eksempel nok handicap-plasser, og at kommunale bygg har universell utforming.

Barnehage og skole

Rødt vil ha barnehager og skoler som bidrar til utjevning av forskjellene, som skaper fellesskap og reduserer klasseskiller. Det skal være trygt og godt å vokse opp i Gol. Det må være tid til å se barna og elevene, det må være tid til samarbeid med hjemmene og det må være tid til å kunne sikre hvert enkelt barn og elev den oppfølgingen, tilpassingen og læringen den har rett på. Vi er for at de ansatte skal ha stor påvirkning på egen arbeidshverdag, og tillit til at de som utfører jobben best, vet hvordan den skal gjøres.

Rødt Gol vil:

 • Vise tillit til fagfolk i skole og barnehage.
 • Øke bemanning i skole og barnehage. Sørge for reell bemanningsnorm i hele åpningstiden.
 • Ha heltidsstillinger for alle yrkesgrupper.
 • Sikre nok frie driftsmidler i skolene så gratisprinsippet overholdes og det blir mulig å drive med variert undervisning.
 • Ansette folk med ulik type kompetanse, miljørettleder og helsesykepleier samt tilgang til erfaringskonsulent. Lærerne må få mer tid til elevene og undervisningen.
 • Utvide forebyggende arbeid i forbindelse med mobbing, rus og utenforskap i skole og barnehage.
 • At skolen aktivt følger opp skolefravær tidlig og sikrer et godt og likeverdig tilbud til elever med helseutfordringer eller som av andre grunner har vansker med å følge ordinær klasseromsundervisning.
 • At elever som har høyt fravær og sliter, skal få hjelp, ikke straff ved rigide fraværsgrenser.
 • At alle skoleelever i kommunen skal ha et trygt læringsmiljø fritt for seksuell trakassering, rasisme eller krenkelser på grunn av kjønnsidentitet eller seksuell legning.
 • Redusere kostnader på SFO og barnehage ved for eksempel søskenmoderasjon.
 • Ha gratis mat på SFO og i skolene.
 • Sørge for en rettferdig ressursfordeling mellom elevene i Gol.
 • Støtte leksefri skole.
 • Styrke elevrådet og gi det reell medvirkning.

Kultur og idrett

Rødt vil at alle kommunens innbyggere skal ha tilgang til et rikt kulturliv. Lokale festivaler og arrangementer styrker samholdet i lokalsamfunnet. Lave priser og tilgjengelighet fremmer like muligheter for alle. Grunnlaget for et rikt, regionalt kulturliv og tilgjengelige fritidsaktiviteter ligger i å legge til rette for at kunstnere, frivillige og idrettsorganisasjoner har gode vilkår.

Rødt Gol vil:

 • At det skal være flere betalingsgraderinger på kulturskoletilbud.
 • Spesielt støtte opp om gratis og lavterskel kulturtilbud som er tilgjengelig for alle.
 • Legge til rette for frivillighet og stimulere til offentlig-frivillig samarbeid.
 • Sikre gode vilkår for breddeidretten.
 • Arbeide for rusfrie fritidstilbud for ungdom og unge voksne, som ungdomsklubb, ungdomskafé og lignende.
 • At den kulturelle skolesekken sikres gode rammer.
 • At kommunen innfører og jobber aktivt med å sikre at eldre i hele kommunen har et tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken.
 • Støtte arrangementer som løfter lokale kulturaktører, frivillighet og representasjon av minoriteter.

Arbeidsliv

Rødt står på arbeidsfolks side i kampen mot sosial dumping, mot underbemanning og mot overstyring og målemani.

Rødt vil jobbe for et anstendig og inkluderende arbeidsliv som spiller på lag med de ansatte, tillitsvalgte og fagforeningene på arbeidsplasser i kommunen. Kommunen skal være en forutsigbar, trygg og god arbeidsgiver. Rødt mener at alle må ha en lovfesta rett til heltidsarbeid. Rødt vil støtte alle krav som endrer styrkeforholdet i arbeidslivet i riktig retning, til fordel for arbeidsfolk.

Rødt Gol vil:

 • At faste heltidsstillinger skal være normen. Deltid er et valg, fulltid en rettighet.
 • Avvikle kommunens bruk av vikarbyrå.
 • At kommunen, ved offentlige anbud, skal kreve at bedriftene som søker, har tariffavtale, lærlingplasser i bedriften, og et operativt HMS-system.
 • Stille krav om at kommunal virksomhet skal ha lærlinger.
 • Sikre større muligheter for omskolering.
 • Sikre at tillitsvalgte og fagforeninger har rett til innsyn og deltagelse i prosesser som vil kunne påvirke de ansatte.
 • At alle ansatte i kommunen må få ytre seg fritt.
 • Sikre bedre tilgang til bedriftshelsetjeneste for ansatte i kommunal sektor.
 • At kommunen skal vektlegge mangfold i ansettelser.
 • At kommunale og private bedrifter legger til rette og styrker et inkluderende arbeidsliv uavhengig av sosial status og bakgrunn.
 • At kommunen opererer med moderate lederlønninger og likelønn mellom kjønnene.

Klima og miljø

Det foregår i dag rovdrift på naturressurser. Sammen med store utslipp av klimagasser truer dette fremtiden til alt liv på jorda. Selv om vi har kunnskap om at klimagassutslippene må ned, øker utslippene. Rødt jobber for en miljøvennlig fremtid, og går derfor mot prosjekter som fører til kapasitetsøkning på veinettet vårt, og nedbygging av natur. Rødt ønsker å verne om Gol og naturressursene vi har i kommunen vår. Vi ønsker konkrete tiltak som kutter utslipp for å ta vare på natur og miljø. Kommunen må bli bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. Det skal være enkelt, praktisk og rimelig å velge miljøvennlig.

Rødt Gol vil:

 • At offentlige bygg bruker solceller eller andre nullenergiløsninger.
 • Ha et lavterskel støtteprogram for energieffektivisering i husstander som supplement til Enovas ordninger, slik at også de med begrensede midler kan søke og få støtte.
 • Ha et bilfritt sentrum på sommertid.
 • Se på hvordan drosjetilbudet kan utfylle kollektivtilbudet.
 • Gjøre kollektivtransport mer tilgjengelig.
 • Støtte tiltak som reduserer bruk av bil, som for eksempel tilrettelegge for sykkel som transportmiddel gjennom ivaretakelse av og utbygging av gang- og sykkelstier.
 • At ny hyttebygging bare skjer innenfor eksisterende områder for fritidsboliger med etablert infrastruktur.
 • At det stilles strenge krav til arealbruksendringer i vernede og sårbare naturområder, deriblant myrområder.
 • Sikre at INON (Inngrepsfri natur i Norge) er et viktig kriterium for hvor det ikke skal bygges.
 • Er imot all landbasert vindkraft i Hallingdal.

Næringsliv og landbrukspolitikk

Mat- og landbrukspolitikken skal sikre innbyggernes tilgang på nok, trygg og næringsrik mat. For å oppfylle dette mener Rødt at Norge skal ha matsuverenitet, vi skal selv bestemme over mat- og landbrukspolitikken vår. Rødt vil øke matproduksjonen og selvforsyningen. Da trenger vi et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk, med god dyrevelferd. Vi trenger flere, ikke færre hender i landbruket for å produsere mat på en bærekraftig måte i fremtiden.

Rødt Gol vil:

 • Støtte opprettelse av lokale beredskapslagre i kommunen.
 • At Gol kommune bruker lokale tjenester så langt det lar seg gjøre.
 • Styrke næringsutvikling som bidrar til det grønne skiftet på en måte som tar hensyn til natur.
 • At både kommunale og private bedrifter tilbyr lærlingplasser.
 • Støtte satsing på prosjekter for karbonbinding i jord som et tiltak mot klimakrisa.
 • Støtte tiltak som styrker jordvernet. Matjord skal brukes til matproduksjon, ikke bygges ned.
 • Støtte tiltak som bevarer kulturlandskapet og arbeide for å opprettholde seterdrift og beitedyr.