Program


Valgprogram for Rødt Grimstad 2019 - 2023

Rødt Grimstad vil være en ny stemme i kommunestyret som aktivt vil jobbe for:

 • Sterkere fellesskap, i samarbeid med fagbevegelsen
 • En åpen kommune, med godt vern for varslere
 • God, forsvarlig forvaltning av natur, miljø, matjord og dyrehold

Oppvekst

Rødt vil at Grimstad skal være en trygg og god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. Vi mener at Grimstad kommune må ha nulltoleranse for mobbing og trakassering i skolen, og vi vil foreslå å gi skolene de verktøyene og den bemanningen som trengs for å forebygge.

Kommunen er den viktigste delen av fellesskapet, og har et stort og eget ansvar for å gi alle barn og unge tilbud om gode fritidsaktiviteter og aktiv oppfølging.

Rødt Grimstad vil:

 • Styrke arbeidet for tidlig innsats i barnehagen, ved å sørge for bedre bemanning (utover minstenorm)
 • At det fremtidige behovet for barnehageplasser skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.
 • Se til at man aldri selger kommunale barnehager til store kommersielle kjeder
 • At gamle Grimstad barnehage rehabiliteres og utvides når den nye sentrums­barnehagen er klar på fagskoletomta
 • Vurdere kommunalt oppkjøp av private barnehager
 • Jobbe for at helsestasjonen og familiesenteret får lokaler nærmere ­sentrum.
 • Styrke kommunens PPT-ordning og sørge for at barn og unge har gode helsetjenester gjennom hele skolegangen.
 • At barneverntjenesten styrkes med de stillinger det er behov for og at alle tiltak skal være i offentlig regi. Ansatte skal gis rom og tid til faglig utvikling.
 • At kommunen øker grunnbeløpet per elev i grunnskolen
 • Øke lærertettheten i grunnskolen og bidra til at yrkesgrupper som ­barne- og ungdomsarbeidere ikke fases ut og at miljøterapeuter, miljøarbeidere og psykiatriske helsearbeidere kommer inn.
 • Sørge for at det ikke etableres kommersielle privatskoler eller flere ­kommersielle barnehager i Grimstad.
 • Å gjennomføre forsøk med leksefri skole i kommunen. Tilby oppfølging til alle elever som trenger det, også de som trenger ekstra utfordringer.
 • Utvide ordningen med opplevelseskortet
 • Senke prisen på kulturskolen, støtte organisert idrett og fritidsaktiviteter
 • Hvite busser-turer/skoleturermå støttes av kommunen med øremerkede midler, slik at alle ungdomsskolene kan benytte seg av tilbudet.
 • Gratis SFO for 1.-4.trinn.
 • Gratis skolemat i 1. – 10. klasse, med sunn og næringsrik mat.
 • Jobbe for større fokus på musikk, bevegelse og håndverk i grunnskolen, som nå er veldig preget av mye teoriundervisning. Når nye barneskoler bygges må dette tas hensyn til i utformingen av skolen.
 • Etablere forsøksordninger med avspenningsmetoder i daglig aktivitet på alle nivåer i skolen som et forebyggende tiltak mot stillesitting, stresspress og overstimulering fra skjermer.

Velferd

Rødt Grimstad vil at kommunen skal tilby gode velferdsordninger til alle sine innbyggere, gjennom kommunale og ideelle tilbud. Rødt ønsker at skattepenger som går til velferdstilbud skal komme kommunens innbyggere til gode, og vil derfor kjempe mot alle velferdsprofitører som henter penger ut av barnehager, eldreomsorg m.m. Rødt skiller her mellom ideelle private aktører, og kommersielle aktører som henter ut profitt.

Rødt Grimstad vil:

 • At ingen kommunale tjenester skal konkurranseutsettes
 • At det fremtidige behovet for barnehageplasser skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.
 • Gjennomføre regelmessige, økonomiske tilsyn av barnehager
 • At avdelinger i helse og omsorgssektoren skal ha gode muligheter for egen matlaging
 • At kommunal kjøkkendrift holdes i kommunal regi, og vernes mot privatisering
 • Støtte og styrke ordningen for Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
 • Kreve at barnetrygd ikke regnes som inntekt ved beregning av sosial­stønad
 • Styrke tilbudet på Utstyrsboden. Se på muligheten til å utvide tjenesten, slik at denne også kan inkludere verktøy m.m.
 • At fraflyttet offentlig bygningsmasse vedlikeholdes og brukes slik at det kommer kommunens innbyggere til gode.
 • Se til at det ikke er kommunale barnehager som blir nedlagt i perioder med lave barnekull, og at man aldri selger kommunale barnehager til store kommersielle kjeder
 • Gå imot forsøk på å inngå Offentlig-Private Samarbeid (OPS-avtaler) i kommunen
 • Styrke pleiefaktoren i eldreomsorgen, slik at bemanningen økes.
 • Tilby minst én kommunal avdeling for pleietrengende utover ­demensavdelingene, for å tilpasse omsorgen etter at det er ulike behov

En solidarisk, inkluderende og antirasistisk kommune

Vi ønsker en kommune med robust sikkerhetsnett, trygt og godt arbeidsliv, stor takhøyde og toleranse, og med solidaritet og rettferdighet i fokus.

Rødt vil jobbe for å ha en by med mange og varierte tilbud som ikke koster penger å delta i. Nærmiljøet må være godt tilrettelagt, også for de med nedsatt funksjonsevne. Parker og badeanlegg må rustes opp og holdes vedlike.

Rødt Grimstad vil:

 • Kutte i ordfører- og varaordførerlønn
 • Ha åpne temamøter om kommunens framtid.
 • At det gis mulighet for en ordning for innbyggere til å stille spørsmål i kommunestyremøtene.
 • At kommunens kontrollutvalg skal gjennomføre åpne høringer.
 • Åpne for økt bruk av folkemøter når saker skal avgjøres.
 • Stramme inn på dispensasjonene som gis i 100-metersbeltet i ­kommunen. Dispensasjoner innenfor dette beltet må forutsette at det kommer alle kommunens innbyggere til gode.
 • Sørge for at Grimstad kommune tilbyr god norskundervisning, og tilrettelegging for språk- og arbeidspraksis i kommunen. Kommunen må samtidig sørge for tett oppfølging av kvaliteten på slik arbeidspraksis.
 • Utvikle god boligpolitikk, i kontrast til dagens tomtepolitikk. Stille krav om at det bygges rimelige, kommunale boenheter og utleieboliger ved nye større boligprosjekter i kommunen.
 • Leien i kommunale boliger skal inntektsreguleres
 • Kreve en tydeligere sosial profil på eiendomsskatten. Bunnfradrag på 2,5 millioner. Det bør også skilles mellom egen bolig og fritids- og utleieboliger.
 • Ha transparente prosesser i kommunestyre og utvalg, og at varslings­saker skal vurderes av en ekstern part
 • Foreslå at Grimstad kommune skal slutte seg til ICANs globale appell, om støtte til FNs forbud mot atomvåpen
 • Rødt vil foreslå at Grimstad kommune vedtar boikott av israelske varer fra okkuperte områder.

Miljø

Vi er inne i en global klimakrise. Klimaendringer, masseutryddelse av arter og forurensning. Det trengs store samfunnsmessige endringer for å reversere disse truslene, men det trengs også handling på lokalt plan. Rødt Grimstad ønsker at kommunen vår skal bli ledende på grønn, bærekraftig og rettferdig politikk.

Vi vil ha en rettferdig miljøpolitikk. Mange gebyrer og avgifter slår skeivt ut, og gjør hverdagen vanskelig for de som har minst å rutte med fra før av. De med mest penger skal ikke kunne kjøpe seg fri fra vårt felles miljøansvar.

Vi vil øke fokuset på gjenbruk og vedlikehold.

Rødt Grimstad vil:

 • Stoppe kommunal bruk av plantevernmidler.
 • At miljø skal veie tyngre enn pris i kommunens anbudsprosesser
 • Beskytte matjord/dyrkbar jord mot nedbygging.
 • Forby engangsplast og -papp i kommunen når miljøvennlige alternativer er bedre.
 • Kreve miljøfokus i kommunen. Kommunen kan for eksempel kutte i CO2-krevende reiser, og sørge for å alltid handle kortreist og klima­vennlig.
 • Kjempe mot utbygging av naturområder, derunder vindkraftparker på land.
 • At kommunen tilrettelegger slik at innbyggere og kommunens folke­valgte kan velge grønnere og rimeligere transportløsninger.
 • At kommunen intensiverer arbeidet med gang-/sykkelstier.
 • At kommunen støtter lokale ryddeaksjoner, både til lands og ved sjø.
 • At kommunen stiller miljøkrav til nye byggeprosjekter, f.eks. ved bruk av miljøvennlige materialer, mindre energikrevende oppvarming, nærhet til gang- og sykkelsti.
 • Støtte ungdommen som klimastreiker, og vil at kommunen skal anerkjenne slik aktivisme som gyldig fravær.
 • Montere solcellepaneler på eksisterende offentlig bygningsmasse og på alle nybygg.
 • Stemme mot bompenger som veifinansiering.
 • Øke fokuset på dyrevelferd i kommunen: tilrettelegge for flere kontroller fra Mattilsynet.

Rettferdig arbeidsliv

I Grimstad skal det være trygge, rettferdige arbeidsforhold. Kommunen må da gå foran med et godt eksempel, og gi sine egne ansatte trygghet og forutsigbarhet. Vi må også stille krav når vi kjøper varer og tjenester.

Rødt Grimstad har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med LO Østre Agder, som innebærer at vi skal samarbeide om viktige arbeidspolitiske saker.

Rødt Grimstad vil:

 • Ha på plass en modell i Grimstad der man setter krav til bedriftene om fast ansettelse, faglært arbeidskraft, tariffavtaler og læreplasser når kommunen skal kjøpe varer og tjenester.
  Se eksempelvis «Skiensmodellen» og «Oslomodellen»
 • At heltidsstillinger skal være hovedregelen i oppvekst-, helse- og ­omsorgssektoren.
 • Opprette en vikarpool med fast ansatte vikarer i oppvekst-, helse- og omsorgstjenesten.
 • Innføre forbud mot bemanningsbyråer
 • At skjenke- og serveringsbevilling forutsetter at virksomheten ­betaler sine ansatte den fastsatte minstelønnen, og at de ellers kan ­dokumentere at de ansatte har gode arbeidsvilkår.
 • Samarbeid med lokale fagforeninger der vi kan
 • Tilby lokal ungdom sommerjobb i kommunal regi.