Program


Valgprogram for Rødt Grimstad 2023 - 2027

Rødt Grimstad vil være en tydelig stemme i kommunestyret som aktivt vil jobbe for:

 • Økt grunnbemanning med gode lære- og arbeidsforhold
 • Åpne prosesser og gode velferdsordninger for alle
 • Sterkere fellesskap i samarbeid med fagbevegelsen og det lokale næringslivet
 • Rettferdig miljøpolitikk samt bevaring av matjord og andre fellesressurser

Oppvekst

Rødt vil at Grimstad skal være en trygg og god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. Vi mener at Grimstad kommune må ha nulltoleranse for mobbing og trakassering i skolen, og vi vil foreslå å gi skolene de verktøyene, og den bemanningen som trengs for å forebygge.

Kommunen er den viktigste delen av fellesskapet, og har et stort og eget ansvar for å gi alle barn og unge tilbud om gode fritidsaktiviteter og aktiv oppfølging.

Rødt Grimstad vil:

 • styrke arbeidet for tidlig innsats i barnehagen, ved å sørge for bedre bemanning utover minstenorm
 • øke andelen kommunale barnehager
 • sørge for at det ikke etableres kommersielle privatskoler eller flere kommersielle barnehager i Grimstad og at det gjennomføres regelmessige økonomiske tilsyn
 • beholde Frivoll skole
 • øke grunnbeløpet i kommunal grunnskole, og endre fordelingsnøkkelen så alle barn får likt utgangspunkt
 • øke lærertettheten i grunnskolen og bidra til at yrkesgrupper som ­barne- og ungdomsarbeidere ikke fases ut, og at miljøterapeuter, miljøarbeidere og psykiatriske helsearbeidere kommer inn
 • gjennomføre forsøk med leksefri skole i kommunen. Tilby oppfølging til alle elever som trenger det, også de som trenger størreutfordringer
 • innføre gratis SFO for 1. - 4. trinn
 • innføre gratis, sunn og næringsrik skolemat fra 1. – 10. klasse
 • tilrettelegge for at skoleturer med Hvite busser, Aktive fredsreiser o.l. skal støttes av kommunen med øremerkede midler, slik at alle ungdomsskolene kan benytte seg av tilbudet
 • jobbe for større fokus på musikk, bevegelse og håndverk i grunnskolen
 • etablere forsøksordninger med avspenningsmetoder i daglig aktivitet på alle nivåer i skolen, som et forebyggende tiltak mot stillesitting, stresspress og overstimulering fra skjermer
 • styrke kommunens PPT-ordning, og sørge for at barn og unge har gode helsetjenester gjennom hele skolegangen
 • styrke barneverntjenesten med de stillinger det er behov for og at alle tiltak skal være i offentlig regi. Ansatte skal gis rom og tid til faglig utvikling
 • utvide ordningen med opplevelseskortet så det inkluderer flere familier
 • senke prisen på kulturskolen, støtte organisert idrett og fritidsaktiviteter

Velferd og helse

Rødt Grimstad vil at kommunen skal tilby gode velferdsordninger til alle sine innbyggere, gjennom kommunale og ideelle tilbud. Rødt ønsker at skattepenger som går til velferdstilbud skal komme kommunens innbyggere til gode, og vil derfor kjempe mot alle velferdsprofitører som henter penger ut av barnehager, eldreomsorg og andre velferdstilbud. Rødt skiller her mellom ideelle private aktører, og kommersielle aktører som henter ut profitt.

Rødt Grimstad vil:

 • unngå å konkurranseutsette kommunale tjenester
 • sørge for et fullverdig og desentralisert helsetilbud for LHBTI+, samt opprette en kommunal rådgivningstjeneste for seksualitets- og kjønnsmangfold
 • styrke og synliggjøre tilbudene og tilgangen til psykisk helsehjelp, og Innsatsteamet Psykisk helse og rus
 • tilrettelegge for at avdelinger i helse og omsorgssektoren skal ha gode muligheter for egen matlaging, og at kommunal kjøkkendrift holdes i kommunal regi, og vernes mot privatisering
 • støtte og styrke ordningen for Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
 • øke sosialhjelpssatsene og inntektstaket for bostøtte, styrke gjeldsrådgivningen, samt etableringsstøtte ved behov
 • sørge for god fremkommelighet til helsestasjon og familiesenter
 • styrke tilbudet til BUA
 • gå imot forsøk på å inngå Offentlig-Private Samarbeid (OPS-avtaler) i kommunen
 • styrke pleiefaktoren i eldreomsorgen, slik at bemanningen økes
 • tilby minst én kommunal avdeling for pleietrengende utover demensavdelingene, for å tilpasse omsorgen etter ulike behov. Det må bygges flere omsorgssentre og boliger

En solidarisk, inkluderende og antirasistisk kommune

Vi ønsker en kommune med et robust sikkerhetsnett, trygt og godt arbeidsliv, stor takhøyde og toleranse, og med solidaritet og rettferdighet i fokus. Det skal ikke lønne seg å bygge ulovlig, og dispensasjonene som gis, skal hensynta kommunens innbyggere.

Rødt vil jobbe for å ha en by med mange og varierte tilbud, som ikke koster penger å delta i. Nærmiljøet må være godt tilrettelagt, også for de med nedsatt funksjonsevne. Parker og badeanlegg må rustes opp, og holdes vedlike.

Rødt Grimstad vil:

 • kutte i ordfører- og varaordførerlønn, samt innføre et kommunalt lønnstak
 • redusere administrative økonomiske kostnader, og flytte disse nærmere sluttbruker
 • ha åpne temamøter om kommunens framtid, og åpne for økt bruk av folkemøter når saker skal avgjøres
 • styrke kontrollutvalgets innsyn- og tilsynsrett
 • ha transparente prosesser i kommunestyre og utvalg, og at varslings­saker skal vurderes av en ekstern og nøytral part
 • stramme inn på dispensasjonene som gis i 100-metersbeltet i kommunen
 • sørge for at Grimstad kommune tilbyr god norskundervisning, og tilrettelegging for språk- og arbeidspraksis i kommunen. Kommunen må samtidig sørge for tett oppfølging av kvaliteten på slik arbeidspraksis
 • stille krav om at det bygges rimelige, kommunale boenheter og utleieboliger ved nye større boligprosjekter i kommunen, samt innføring av leie til eie-boliger
 • inntektsregulere leieprisen for kommunale boliger
 • kreve en tydeligere sosial profil på eiendomsskatten, hvor det skilles mellom egen bolig og fritids- og utleieboliger
 • tilslutte Grimstad kommune til ICANs globale appell, om støtte til FNs forbud mot atomvåpen
 • vedta boikott av israelske varer fra okkuperte områder
 • øke flyktningetjenestens bosetting, etablering og integrering av flyktninger og asylsøkere i kommunen

Miljø

Vi er inne i en global klimakrise med klimaendringer, masseutryddelse av arter og forurensning. Det trengs store samfunnsmessige endringer for å reversere disse truslene, men det trengs også handling på lokalt plan. Rødt Grimstad ønsker at kommunen vår skal bli ledende på grønn, bærekraftig og rettferdig politikk. Miljø skal veie tyngre enn pris i anbudsprosesser.

Vi vil ha en rettferdig miljøpolitikk. Mange gebyrer og avgifter slår skeivt ut, og gjør hverdagen vanskelig for de som har minst å rutte med fra før. De med mest penger skal ikke kunne kjøpe seg fri fra vårt felles miljøansvar. Vi vil også øke fokuset på gjenbruk og vedlikehold.

Rødt Grimstad vil:

 • stoppe kommunal bruk av plantevernmidler
 • beskytte matjord og dyrkbar jord mot nedbygging
 • kjempe mot utbygging av naturområder, derunder vindkraftparker
 • verne Fevik-marka og dens tilhørende lysløype
 • forby engangsplast og papp i kommunen, når miljøvennlige alternativer er bedre
 • støtte ungdommen som klimastreiker, og at kommunen skal anerkjenne slik aktivisme som gyldig fravær
 • støtte lokale ryddeaksjoner, både til lands og ved sjøen
 • kreve miljøfokus i kommunen, for eksempel kutt i CO2-krevende reiser, og sørge for å alltid handle kortreist og klima­vennlig
 • tilrettelegge slik at innbyggere og kommunens folke­valgte kan velge grønnere og rimeligere transportløsninger
 • intensivere arbeidet med gang- og sykkelstier
 • stille miljøkrav til nye byggeprosjekter, f.eks. ved bruk av miljøvennlige materialer, mindre energikrevende oppvarming, og nærhet til gang- og sykkelsti
 • vedlikeholde og gjenbruke fraflyttet offentlig bygningsmasse, slik at det kommer kommunens innbyggere til gode
 • montere solcellepaneler på eksisterende offentlig bygningsmasse og på alle nybygg, samt montere varmepumper i alle eldre kommunalbygg
 • tilby mellomfinansiering til innbyggere i påvente av Enova-støtte, og tilrettelegge for at lavinntektshusholdninger også får innvilget støtte til rimelige ENØK-tiltak
 • stemme mot bompenger som veifinansiering
 • øke fokuset på dyrevelferd i kommunen, og tilrettelegge for flere kontroller fra Mattilsynet

Rettferdig arbeidsliv

I Grimstad skal det være trygge og rettferdige arbeidsforhold. Kommunen må da gå foran som et godt eksempel, og gi sine egne ansatte trygghet og forutsigbarhet. Vi må også stille krav når vi kjøper varer og tjenester.

Rødt Grimstad har en forpliktende samarbeidsavtale med LO Østre Agder og Fagforbundet Grimstad, som innebærer at vi skal fortsette å samarbeide om viktige arbeidspolitiske saker.

Rødt Grimstad vil:

 • ha heltidsstillinger som normen i oppvekst-, helse- og omsorgssektoren
 • opprette en vikarpool med fast ansatte vikarer i oppvekstsektoren
 • innføre forbud mot bemanningsbyråer og redusere bruken av eksterne konsulenter
 • forutsette at skjenke- og serveringsbevilgning kun gis om virksomheten ­betaler sine ansatte tarifflønn, og at de ellers kan dokumentere at de ansatte har gode arbeidsvilkår
 • få på plass en modell i Grimstad, der man setter krav til bedriftene om fast ansettelse, faglært arbeidskraft, tariffavtaler og lærlingplasser, når kommunen skal kjøpe varer og tjenester. Se eksempelvis «Skiensmodellen» og «Oslomodellen»
 • tilby lokal ungdom sommerjobb i kommunal regi, og ønske sommerpatruljen velkommen for å ivareta unge arbeidstakeres rettigheter