Program


Rødt Frogns valgprogram 2019 - 2023

Helse

  • Vi vil øke antall fysioterapeuter med offentlig driftsavtale. Her er det alt for lange ventelister pr. i dag.
  • Vi vil styrke den offentlige psykisk helsetjenesten og offentlig ­hjemmebaserte tjenester.
  • Sykehjem og hjemmehjelp samt hjemme­sykepleie skal driftes av det ­offentlige. Det skal ikke legges til rette for at velferdsprofitører skal tjene seg rike på disse tjenestene.
  • Helse og velferd skal ikke privatiseres.

Barnehage

Vi vil jobbe for å gjøre slutt på velferdsprofitører i barnehagesektoren. ­Omsorgen for barna våre må løses av fellesskapet, og penger bevilget av det offentlige skal gå til best mulig omsorg, ikke til privat profitt.

Eldreomsorg

Vi vil jobbe for at eldreomsorgen skal drives i kommunal regi med ­kommunalt ansatte medarbeidere med gode lønns og pensjonsordninger for de ansatte.

Boligbygging

Vi vil jobbe for at det legges til rette for at det bygges flere boliger for ­første­gangsetablerere i kommunen.Kommunen må selv stå for bolig­bygging og legge til rette at førstegangsetablerere fra Frogn Kommune skal kunne eie sin egen bolig. Boliger skal tildeles etter ansiennitets­prinsippet slik at de med lang botid i Kommunen vil ha førsteprioritet. Boligen skal prises langt under markedspris.

Boligene skal være prisregulerte. Rødt vil gå imot boligspekulasjon ved at ingen kan kjøpe mer enn en bolig i ­utbyggingsfelt. Kommunale leiligheter skal ikke leies ut til markedspris (gjengs leie). Som første steg krever Rødt at leien senkes med Kr. 3000 i månedlig leie. ­Kommunale leiligheter skal leies ut til selvkost.

Parkering i Drøbak

Vi vil jobbe for at de som jobber i Frogn Kommune og må bruke bil til jobb skal kunne parkere gratis i arbeidstiden på kommunale parkeringsplasser. Frogn Kommune skal ikke sette bort innkreving av parkeringsavgifter for egne kommunale plasser til private firmaer.

Bompenger

Vi vil jobbe for at utbygging av veier ikke skal finansieres av bompenger. Vi mener finansiering av nødvendige forbedringer for økt framkommelighet, bedre utslipp og bedre lokalmiljø må derfor være en offentlig oppgave, finansiert over statsbudsjettet av progressive skatter.

Markagrense

Vi går inn for å ha markagrense i kommunen. Naturens tålegrense må sette rammene for menneskelig aktivitet, både lokalt og globalt.

Vern av trebebyggelsen i Drøbak

Vi vil jobbe for at den gamle trebebyggelsen i Drøbak vernes eventuelt ­fredes der det er aktuelt.

Idrett

Rødt Frogn vil støtte Skigruppa økonomisk i arbeidet med snø og løype­produksjon. Samt støtte Frognmarkas venner økonomisk. Økonomisk støtte skal sikre at de som arbeider for felleskapets beste ikke skal bekoste dette selv.

Offentlig toaletter

På Seiersten er det bygget en skateboardpark, samt at bussene har sin snuplass her. Her vil vi jobbe for at det blir satt opp offentlige toaletter slik at brukere av parken og bussjåførene kan benytte disse.

Skole, utdanning

Rødt Frogn ønsker en gratis, god og leksefri skole som gir like muligheter til alle, uavhengig av bakgrunn.

Eiendomsskatt

Rødt Frogn sier nei til eiendomsskatt i kommende periode.

Asylpolitikk

Rødt Frogn mener at flykninger og asylsøkere skal møtes med respekt og omsorg. Frogn skal ta imot sin andel av flykninger og asylsøkere og sørge for best mulig integrering.

Arbeidsavklaringspenger

Rødt vil reversere den nye ordningen for arbeidsavklaringspenger, og gå tilbake til den gamle ordninger der varigheten av AAP er 4 år. Folk skal ikke skulle måtte gå over på sosialstønad før arbeidsevne er avklart.