Program


Flekkefjord kommune skal være en by der innbyggerne skal kjenne stolthet over hjemkommunen sin. Vi vil ha en miljøvennlig kommune, med offentlig styrte velferdsordninger og tjenester som vi kan være stolte av. Vi vil at de stadig økende forskjellene i menneskenes levekår utjevnes. Vi vil at barn og unge skal ha en fantastisk oppvekst i Flekkefjord, slik at de blir værende eller kommer tilbake etter endt utdanning.

Vi vil jobbe for økte ressurser til psykisk helse, trygge arbeidsplasser med tariff-avtaler og fjerne uønskede deltidsstillinger. Vi ønsker å bevare Flekkefjord sykehus, ha et åpent lokaldemokrati og styrke distriktstilbudene.

Styrke distriktspolitikken i Flekkefjord Kommune

 • Rødt Flekkefjord ønsker å sette fokus på distriktene i kommunen. Vi ønsker å jobbe for å beholde og styrke tilbudene i distriktene. Bevare skoletilbud, sikre skoleveiene og styrke de kollektive tilbudene.

Miljø

 • Rødt mener det ikke skal bygges nye vindkraftparker på land i Norge. Vi støtter aktivister og lokalbefolkning som vil stanse vindkraftanlegg som kan skade sårbar natur og truede dyre- og fuglearter. Natur- og klimautfordringer må løses sammen, ikke på bekostning av hverandre. Dette er enorme, ikke-reversible inngrep som vil sette store sår i naturlandskapet.
 • Rødt mener at informasjonen i avgjørelsesprosessen om mudringen av fjorden var uakseptabelt og det skal utarbeides en plan for en mer miljøvennlig måte å utarbeide slikt arbeid på.
 • Rødt ønsker at Flekkefjord kommune skal legge til rette for myke trafikanter i sentrum. Eksempelvis med å prøve ut et by-sykkel tilbud i Flekkefjord sentrum.
 • Rødt ønsker bedre og flere kommunale og offentlige områder satt av til lek, idrett og rekreasjon. Rødt ønsker at lekeplasser i Flekkefjord kommune skal pusses opp slik at dem ikke er til fare for barn som leker der. Kommunen må begynne å prioritere midler til opprusting og vedlikehold av offentlige eiendommer framfor å selge dem til private for kortsiktig gevinst.

Folket skal styre utbyggingen

 • Rødt mener at de folkevalgte politikerne må legge en helhetlig plan for utvikling av kommunen. Hensynet til miljøet og allmennhetens interesser for offentlige tjenestetilbud og tilgang til naturen må prioriteres. Det er viktig å sikre bestemte grønne friarealer i bebyggelsen, slik at unge kan møtes for uorganisert idrett og lek.

Barnehage og skole

 • Rødt ønsker primært en offentlig skole for alle. Rødt Flekkefjord vil styrke SFO tilbudet og fjerne egenandelen slik at ingen barn og unge faller utenom på grunn av foreldres økonomi.
 • Rødt ønsker å bevare Søyland skole, slik at barn som bor på Søyland skal kunne gå på skolen i nærheten av sitt hjem. Rødt ønsker å sikre skolene som ligger i utkantstrøkene.
 • Rødt ønsker gratis barnehage for alle. På veien dit vil Rødt Flekkefjord jobbe for gratis kjernetid for fire- og femåringer.
 • Rødt er mot hjemmelekser for barn. Slik det er nå er det likevel viktig at det gis fri leksehjelp på skolen uten kostnad for de foresatte, slik at alle barn står på lik fot.
 • Rødt ønsker at skolenes utearealer skal gi gode muligheter for utfoldelse og ha en estetisk utforming. Barna skal ha så mange positive minner fra barne- og ungdomstiden her i Flekkefjord kommune som mulig. Vi vil derfor øremerke betydelige midler til oppgradering av skolene, særlig uteområdene.
 • Barn med spesielle behov skal sikres et fullverdig tilbud og rett til opplæring etter barnehageloven.

Nei til privatisering

 • Rødt mener at barnehager, skole, helse- og eldreomsorg, renovasjon, vann og strømforsyning, lokal infrastruktur og kulturtilbud er offentlige oppgaver. Vi vil skjerme disse sektorene for markedskreftene.

Arbeid og likestilling

 • Rødt mener kommunen bevisst må bruke sin innkjøpsmakt ved kjøp av eksterne tjenester. Bedrifter med dokumenterte lærlingeordninger og lovlige ansettelsesforhold med tariffavtaler skal prioriteres når tjenester skal kjøpes inn. Vi vil på den måten øke antall kommunale lærlingplasser.
 • Rødt ønsker å minske bruk av private vikarbyråer i helse og omsorgssektoren.
 • Rødt mener kommunen må arbeide mer aktivt mot utnytting av arbeidskraft, som skjer ved utstrakt bruk av midlertidige stillinger, samt forhindre sosial dumping.
 • En viktig sak for Rødt er å erstatte deltidsstillinger med 100%-stillinger i kommunene ut fra prinsippet «heltid en rettighet, deltid en mulighet.»
 • Rødt vil arbeide for et forsøksprosjekt med 6 timers normalarbeidsdag for de kommunalt ansatte. 6-timersdag reduserer uønskede deltidsstillinger betraktelig. 6 –timersdag er et særdeles godt tiltak for å bedre likestilling.

Sosialhjelp og kommunale boliger

 • Det bør gjennomføres en sterk økning av det kommunale boligtilbudet, finansiert med billige, langsiktige Husbanklån. Boligene skal integreres i sammensatte og varierte bomiljø.
 • For å tiltrekke seg tilflyttere samt ivareta ildsjeler bør kommunen støtte grundere med et kommunalt eid og rimelig kontorfellesskap sentralt i Flekkefjord by. Kommunen bør også etablere et kommunalt eid kunstnerkollektiv.
 • Husleien må settes slik at den er utgiftsdekkende for drift og vedlikehold, men uten noen form for profitt.

Integrering og inkludering

 • Rødt går inn for at kommunen skal satse videre på å bosette flere bosettingsklare flyktninger enn det som gjøres i dag.
 • Rødt ønsker å øke ressurser til psykisk helse for å kunne følge opp flyktninger som blir bosatt i kommunen, samt det generelle helsetilbudet i Flekkefjord.
 • Rødt mener det er viktig at kommunen har strenge krav til utleie-boligene med tanke på helse, miljø og sikkerhet.
 • Rødt ønsker en inkluderende kommune hvor alle skal føle seg velkommen uansett kulturell og etnisk bakgrunn. Kommunen skal tilby språk og jobbpraksis for en god integrering.
 • Vi vil styrke frivillighetssentralen i kommunen slik det blir et bredere tilbud til alle innbyggere.
 • Rødt vil jobbe for å øke grad av tilgjengelighet i Flekkefjord.

Rusfritt oppvekstmiljø og flerbrukshus for ungdom

 • Rødt vil støtte alle ikke-kommersielle tiltak, drevet av frivillige organisasjoner, som bygger nettverk mellom voksne, ungdom og barn.
 • Rødt mener det er viktig å utvikle kulturmiljøet for de unge i kommunen.
 • Rødt ønsker at området Fjellparken blir oppgradert til å kunne brukes av flere aktører året rundt, og at kommunen tar hovedansvaret for tilrettelegging av dette området sammen med frivillige.

Styrket lokaldemokrati

 • Rødt vil arbeide for at flere ser verdien i og viktigheten av å engasjere seg politisk og delta i lokaldemokratiet.
 • Rødt vil motarbeide krefter som legger begrensninger på det lokale selvstyret.
 • Rødt Flekkefjord ønsker åpne politiske prosesser.

Helse og omsorg

 • Rødt mener det er svært viktig å beholde lokalsykehuset i Flekkefjord. Vi må sikre at helsetilbudet i Lister ikke blir ytterligere rasert, og at tilbud som fødeavdeling og akuttmottak i Flekkefjord opprettholdes.
 • Rødt ønsker økt grunnbemanning i eldreomsorg, psykiatri og ikke omorganisering og nedbemanning slik det er i dag.
 • Flekkefjord Kommune har en overvekt av eldre som trenger pleie i forhold til mange andre kommuner. Vi vil derfor sikre gode kommunale helsetjenester med nok bemanning i forhold til behov.
 • Rødt vil kvalitetssikre at eldre og pleietrengende får variert, god og næringsrik mat og drikke.
 • Rødt mener at leieprisene i kommunale boliger skal tilpasses den enkeltes livssituasjon.

Flere fraflyttere må vende hjem!

 • Mange unge reiser fra distriktet for å ta høyere utdanning. Statistikk viser at disse ofte ikke vender tilbake etter endt utdanning. Flekkefjord Kommune må jobbe mot å få fraflytterne hjem, på den måten øke andel med høyere utdanning i kommunen.
 • Rødt mener det må komme kommunale tiltak som gjør sentrum attraktiv for unge nyutdannede og småbarnsfamilier. Boligmarkedet i Flekkefjord sentrum skal være tilpasset og gi mulighet og rom for alle aldersgrupper og økonomi.

Transport / Kommunikasjon

 • Rødt ønsker å utvide busstilbudet, slik at flere kan velge et kollektivt alternativ. Slik det er i dag har Flekkefjord et altfor dårlig busstilbud, Rødt ønsker og å senke billettprisene betraktelig.
 • Rødt vil jobbe for bedre bredbånd og mobildekning. Tilbudet og kvalitet varierer mye etter hvor man bor i kommunen.
 • Rødt ønsker at kommunen skal tilrettelegge mer for næringsdrivende i Flekkefjord kommune.

Kommuneøkonomi

Rødt mener at kommunen får beholde altfor lite av det innbyggerne betaler inn i form av skatter og avgifter.

På tross av at den norske staten er enestående rik, rettes det nå kraftige angrep mot den delen av offentlige sektor som kalles velferdsstaten, der også kommunesektoren har svært viktige oppgaver. Den økonomiske krisa brukes til å presse fram nedskjæringer i offentlige budsjetter, og offentlige oppgaver legges ut til private slik at de får tilgang til nye markeder til sin tvangsmessige ekspansjon.

De fleste kommuner har mindre inntekter enn de burde hatt. Likevel skjer det sløsing i mange kommuner gjennom innleie av konsulenter, økt byråkrati på grunn av organisering etter bestiller-/utfører-modellen og konkurranseutsetting. Sløsinga skjer også gjennom innføring av ulike former for liksom markeder og prioritering av den politiske og administrative ledelsens prestisjeprosjekter.

Stadig flere steder innføres det såkalt parlamentarisme, som innebærer at kommunestyre avgir store deler av sin makt til et lite byråd, som ikke behøver å være folkevalgte. Dette betyr en voldsom maktkonsentrasjon, umyndiggjøring av de folkevalgte organene, dårligere innsyn, og et kostbart politisk byråkrati. De faglig ansatte i kommunen avskjæres fra å fremme sine faglige vurderinger, som i stedet farges politisk slik det passer byrådet eller fylkesrådet. Det er et stort tilbakeskritt med hensyn til demokrati, ressursbruk, og kvaliteten på viktige beslutninger.