Program


Kommuneprogram 2019 - 2023 for ­solidaritetskommunen Etne

Rødt Etne bygger på de sosialistiske ideene om rettferdighet, solidaritet og samhold. Vi ønsker en enda grønnere og rødere kommune – en kommune som bryr seg og satser stort på barn og unge, forbyggende arbeid mot rus og kriminalitet, og et godt miljø for kommende generasjoner.

Vi ønsker at Etne kommune skal bli en enda bedre kommune å bo i. Vi ønsker et levende kulturliv og en jordbruksbygd som hjelper og tar vare på gründere og de som ønsker å skape noe. Vi ønsker at bonden skal kunne leve av gården sin og vi ønsker å beskytte matjorda. Og vi vil at de eldre i Etne skal ha en verdig, innholdsrik og trygg alderdom.

Samarbeid for en bedre kommune

For å nå våre mål vil vi samarbeide med de andre politiske partiene om å skape en sunn politisk kultur som tar alle forslag på alvor. Det er i dag ­viktigere å samle enn å splitte.

Saklig argumentasjon, gjensidig respekt og handlekraft er viktig. Vi ­mener at diskusjoner og dialoger der alle blir hørt vil være med å utvikle Etne til en god kommune å bo i. Det er et mål å engasjere flest mulig før ­politiske vedtak blir fatta, og der det er mulig skal det skje etter en dialog på ­innbyggerne. Slik vil vi styrke lokaldemokratiet og fellesskapet, folk vil trives bedre og de vil ønske å flytte hit.

Velferd, helse og arbeid til alle

Velferds-Norge bygger på at vi i fellesskap finansierer skoler, helse og ­omsorg i stedet for at hver enkelt må kjøpe private tjenester og forsikringer.

Vi ser det som en av våre viktigste oppgaver å sikre gode offentlige helse­tjenester til alle som trenger det. Vi mener også at tennene er en del av kroppen, og at tannhelse også skal dekkes av den offentlige helsetjenesten.

Vi har et fullverdig lokalsykehus i Odda som Etne kommune bør bruke mer enn de gjør i dag. Lange ventetider og korridorpasienter på Haugesund sykehus er ikke en utvikling vi ønsker. Vi ønsker et fødetilbud hvor en kan føle seg trygg. Det innebærer blant annet medisinsk og kirurgisk akuttberedskap hele døgnet.

Samtidig ønsker vi å videreutvikle jordbrukskommunen Etne slik at man har flere ben å stå på enn i dag. Vi vil også arbeide for å skape flere arbeids­plasser innen jordbruk og fiske.

Rødt Etne vil støtte ildsjelene, gründere, frivillige lag og organisasjoner og den sterke dugnadsånden i hele kommunen.

Representantene for Rødt Etne som blir valgt inn i kommunestyre vil ­forplikte seg å følge det programmet vi nå går til valg på. I saker som ikke står i programmet, har vi rett til å stemme etter vår egen overbevisning uten bruk av partipisken.

Våre løfter til velgerne

Rødt Etne...

 • Vil forsvare faglige og sosiale rettigheter for arbeidsfolk. Vi ­arbeider for rett til hele stillinger og fast jobb for alle.
 • Jobber for et trygt og godt arbeidsmiljø for alle basert på tariff­avtaler og arbeidsmiljøloven.
 • Vil bevare kulturhusene i hele Etne kommune.
 • Vil bevare Skånevik barne og ungdomsskole.
 • Arbeider for at barn og unge skal ha kort vei til sin skole og barnehage.
 • Jobber for at Etne skal være et turistmål. Vi vil ta vare på vår ­fantastiske natur og den stolte historien Etne har.
 • Vil ikke ha landbaserte vindmøller som ødelegger vår natur.
 • Ønsker å skape en livskraftig jordbrukskommune og utvikle en livskraftig solidaritetskommune i fellesskap.

Kommuneprogram for 2019 – 2023

Jordbruk, arbeidsplasser og miljø

Rødt Etne arbeider for:

 • At bondens rettigheter må styrkes.
 • At det skal være mulig å leve av jordbruk i Etne.
 • Opprettelsen av en gründer-idébank for jordbruk og fiske med mål om flere arbeidsplasser og utvikling av Etne til en unik jordbrukskommune.
 • At fisket i kommunen, styrkes. Etne har fisk og spennende fjorder. Dette bør tas vare på og brukes.
 • Å hjelpe og legge til rette for økologisk jordbruk for de som ønsker det.
 • Å bevare strandsonen.
 • Vern av områder som er viktige for fauna og fugler.

Barne og ungdomspolitikk og kultur

Rødt Etne arbeider for:

 • Et tak på 20 elever per skoleklassene. Bedre tilpasset opplæring og mer etterutdanning for lærere.
 • Å opprettholde skoletilbudet i Skånevik.
 • Godt inneklima i alle skoler og barnehager.
 • Nulltoleranse mot mobbing barnehage og skole.
 • Rimelige barnehageplasser og SFO-plasser for alle barn.
 • Bedre svømmeundervisning.
 • Trygge skoleveier og skyssordninger.
 • Flere vaktmestere i kommunen.
 • Opprustning av lekeplasser i nærmiljøet.
 • Opprettelse av et kommunalt Barne- og ungdomsombud.
 • Livssynsnøytral formålsparagraf i barnehage og skole.
 • Rett til skoleplass eller jobb for alle unge. Flere og bedre arbeidstreningstilbud.
 • At kommunen og lokale bedrifter tilbyr maksimalt med lærlingplasser og sommerjobber.
 • Et grønt og barnevennlig sentrum.
 • Videreutvikling av kultur- og musikkskolen og kunst- og musikkverksted for unge.
 • Opprustning av lokale idrettsanlegg og svømmeanlegg.
 • Svømmehall for alle med varmebasseng.
 • Lik rett til et fritidstilbud for alle barn. Frikort til de med dårlig råd.


Samferdsel og kommunikasjon

Rødt Etne arbeider for:

 • Bedre ras- og trafikksikring.
 • Utvidelse av Strondavegen.
 • Bedre løsninger for kollektivtrafikken. Flere og rimeligere avganger.
 • Fiberbredbånd og IKT-satsing i hele kommunen.
 • Bedre kommunikasjon mellom Skånevik og Stord, så studenter når ­skolen.

Eldreomsorg

Rødt Etne arbeider for:

 • Sykehjemsplasser kun for bare de som er for syke til å klare seg selv.
 • At eldre skal ha rett til en verdig og innholdsrik alderdom, ikke bare en sykehjemsplass eller en eldrebolig.
 • Rimelig og god hjemmehjelp og hjemmesykepleie i takt med behovet.
 • Bedre legetjenester til de eldre.
 • Å bygg et nytt og moderne legesenter med øyeblikkelig hjelp og senger (72 timers).
 • At ingen eldre skal betale mer enn 20% av sin inntekt i husleie til kommunal bolig.
 • At aktivitøren kommer tilbake på sykehjemmet.

Likestilling og kvinnefrigjøring

Rødt Etne arbeider for:

 • Å heve lønna i kvinnedominerte yrker – ja til likelønn.
 • At det gjennomføres prøveprosjekt med 6 timers arbeidsdag i kommunen.
 • At kvinner skal ha rett til hel stilling – stopp spekulasjon i deltidsstillinger.
 • Opprettelse av krisesenter i kommunen.

Flyktninger og innvandrere

Rødt Etne arbeider for:

 • Et fargerikt og flerkulturelt fellesskap i Etne.
 • Flere flyktninger om staten betaler.
 • Et Etne uten rasisme og fremmedhat. Styrk det antirasistiske holdningsarbeidet i skoleverket.
 • Å gi våre nye landskvinner og menn undervisning og jobb i Etne.
 • Å bruke kompetansen flyktninger og innvandrere har fra før.

Kampen mot rus

Rødt Etne arbeider for:

 • Forebyggende arbeid mot rus. Styrk kulturtilbudet i kommunen.
 • Natteravner i Etne.
 • Skjerpa kontroll på utesteder.

Boligpolitikk

Rødt Etne arbeider for:

 • Flere rimelige boliger til vanskeligstilte.
 • At matjord vernes fra byggeprosjekter.
 • Å legge til rette for varierte boligformer.
 • Å gjøre Etne til et attraktivt boligområde.
 • At boligbyggingen begrenses etter behov.
 • Boplikt i sentrum av Skånevik kommune.

Andre helse og sosialsaker

Rødt Etne arbeider for:

 • En god drift ved Odda sykehus. Vi oppfordrer leger og befolkning til å bruke sykehuset.
 • God omsorg og integrering av alle utviklingshemmede.
 • Styrking av tannhelsetjenesten.

Andre aktuelle saker

Rødt Etne arbeider for:

 • Et tydelig nei til vindmøller i Etne.
 • Å flytte all fiskeoppdrett på land.