Program


Valgprogram for Rødt Eidsvoll 2019 - 2023

Vår hovedsak: Kamp mot Forskjells-Norge

Forskjellene mellom rike og fattige er sterkt økende. Vedvarende lavinntekt kan ikke løses uten aktiv statlig politikk, men mye kan også gjøres lokalt. Det må jobbes på flere arenaer. Vi vil prioritere:

Barn og ungdom

Skole og barnehage har en viktig rolle for å motvirke utenforskap. Vi må sikre alle lik rett til deltagelse og gi SFO et pedagogisk og faglig innhold med leksehjelp. Skole og utdanning kan ikke baseres på hver enkelt families muligheter for deltagelse. Vi krever:

 • Reduserte egenandeler for SFO og barnehage
 • Gratis SFO og barnehage for lavinntektsfamilier
 • En leksefri fritid
 • En styrking av ordningen med læringsmiljøarbeidere
 • Forsøk med mappeevaluering og karakterfri hverdag på ungdomsskolen
 • Barnetrygd skal holdes utenfor inntektsgrunnlag for sosialhjelpmottakere

Boligpolitikk

Bolig er en menneskerett. Boligmarkedet skaper og forsterker økonomiske forskjeller. Løsningen ligger i å utvikle en ikke-kommersiell boligsektor. Vi krever:

 • At vanlige boliger og familier med lavinntekt skjermes for eiendomsskatt gjennom et høyt grunnfradrag
 • En aktiv kommunal boligpolitikk. Kommunen skal selv ta ansvar for flere boligprosjekter, med formål å tilby ikke-kommersielle, rimelige og gode boliger til innbyggerne
 • Økt bruk av husbankfinansiering/startlån
 • Ingen tvangsflytting av eldre

Sosial dumping

Privatisering av offentlige tjenester fører til press på lønninger, pensjoner og faglige rettigheter. Kommunale tjenester skal ikke være en arena for kommersielle og profittdrevne selskaper. Vi krever:

 • Nei til privatisering av offentlige tjenester
 • En profittfri velferd. Tjenestene skal driftes av kommunale og ideelle aktører
 • Strenge krav til kommunale kontrakter og anbudsprosesser. Tariffavtale skal være et minstekrav hos våre tjenesteytere
 • Nulltoleranse for lavprosentkontrakter

Andre viktige saker:

Miljø og bærekraft

Klimaendringene må tas på alvor også lokalt. Vi jobber for å legge til rette for miljøvennlig transport, god tilrettelegging for pendlerne, og tilpasse veinettet og bygningsmassen til fremtidens miljøutfordringer. Flom og skred kan bli en særskilt utfordring med et varmere og fuktigere vær. I Eidsvoll vil vi jobbe for:

 • Styrket og rimelig kollektivtransport
 • Ny jernbanestasjon på Minnesund/Langset
 • Pendlerparkeringer
 • Særskilt fokus på å styrke kollektivtilbudet i nordbygda
 • Strengere miljøtekniske krav til nye byggeprosjekter
 • Jordvern
 • Vedlikehold og oppgradering av veinettet. Flere gang- og sykkelveier

Utvidet demokrati

Rødt Eidsvoll vil jobbe for en åpen og gjennomsiktig offentlig forvaltning, hvor beslutningsgrunnlaget og politiske vedtak gjøres enklere tilgjengelig for alle. Dette forutsetter tilrettelegging for aktiv deltagelse fra innbyggerne i saker som angår dem, og en styrket demokratisk kontroll over lobbyvirksomheten og saksprosessene.

 • Folkelig deltagelse i planprosesser
 • Kommunens veivalg skal ikke avgjøres på bakrommet og i korridorene.
 • Folkeavstemming i viktige saker
 • Referater fra alle møter mellom økonomiske interessenter og kommuneadministrasjonen
 • Lobbyregister

Velferd og kommuneøkonomi

Høsten 2018 ble det klart at de borgerlige partiene ville kutte mange av de nødvendige velferdstjenestene i Eidsvoll for å spare penger. Rødt Eidsvoll jobber for å beholde kommunens velferdstjenester og vil stemme imot velferdskutt som går ut over de med dårligst råd.

Solidaritet kjenner ingen grenser. Rødt krever at Eidsvoll må ta sitt ansvar i flyktningspørsmålet. Vi krever at Eidsvoll kommune bygger opp et godt mottaksapparat.

Felles valgprogram for Rødt og SV i Hurdal

Kamp mot forskjells-Norge

Hurdal for de mange, ikke for de få

Vi vil at Hurdal kommune skal være åpen, inkluderende og engasjerende, uavhengig av bakgrunn, etnisitet eller legning. Hurdal SV og Rødt vil jobbe for et rettferdig og solidarisk samfunn, der fellesskapet sikrer velferd, likestilling og utviklingsmuligheter for alle mennesker, og tar vare på miljøet for kommende generasjoner. Vi vil alltid være sterk og tydelig mot en kuttpolitikk som har negative konsekvenser for innbyggere og kommunalt ansatte. Forskjellene mellom rike og fattige er sterkt økende. Vedvarende lav inntekt kan ikke løses uten aktiv statlig politikk, men mye kan også gjøres lokalt. Det må jobbes på flere arenaer.

Velferdstjenester i offentlig regi

Vi mener at Hurdal kommune burde kunne løse de fleste oppgaver i egen regi. Privatisering av offentlige tjenester fører til press på lønninger og faglige rettigheter svekkes. Kommunale tjenester skal ikke være en arena for kommersielle og profittdrevne selskaper. Knappe ressurser krever politisk klokskap for å få balanse mellom utfordringene og langsiktig planlegging. For å utvikle et godt tjenestetilbud trengs medvirkning fra brukergrupper, foresatte og pårørende. De oppgavene som ikke er hensiktsmessig at vi løser på egen hånd, ønsker vi å løse gjennom et samarbeid mellom en eller flere av nabokommuner. Vi er imot uønskede deltidsstillinger.

 • vi ønsker ingen nye private aktører for offentlige tjenester
 • vi er imot privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester
 • kommunens kjøp av eksterne tjenester skal reduseres

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er i dag en av få måter kommunene kan skaffe seg egne inntekter på. I en slik situasjon mener vi at eiendomsskatt bør brukes for å sikre finansiering av viktige velferdsgoder og investeringer som er nødvendige for å ligge i forkant av befolkningsutviklingen. Dette er mer sosialt rettferdig enn økte egenandeler eller kutt i tjenester. På den måten kan eiendomsskatt være et redskap for å styrke kommuneøkonomien.

 • kommunal eiendomsskatt skal innrettes slik at den får en sosial profil, bl.a. ved hjelp av bunnfradrag
 • vi ønsker ingen økning av eiendomsskatten på boligeiendommer i valgperioden
 • vi kan vurdere økt eiendomsskatt på fritidsboliger

Det må bli enklere å velge kollektivt

Det må legges til rette for miljøvennlig transport og gode løsninger for pendlerne. Et styrket kollektivtilbud skal redusere bilkjøring og bidra i kampen mot menneskeskapte klimaendringer.

 • vi ønsker opprette sikre sykkelparkeringsmuligheter ved flere bussholdeplasser i kommunen
 • vi ønsker flere bussavganger, og et busstilbud i helgene

Næring og utvikling

Vi ønsker å stimulere til næringsutvikling i kommunen gjennom å være en forutsigbar og profesjonell kommune. Arbeidsplasser innenfor kommunens grenser styrker økonomi og bæreevne.

 • vi vil legge til rette for lokalt næringsliv
 • vi vil stimulere til gründervirksomhet
 • vi vil jobbe for 3 nye lærlingplasser i kommunen
 • vi vil satse på grønne bedrifter

Kommunesammenslåing

Kommunale tjenester må være lokalisert der hvor folk bor. Hurdal er en liten kommune. Å stå alene ha vist seg å være kostbart. Tvungen sammenslåing og sammenslåing med Ullensaker mener vi er ikke veien å gå. Vi er også skeptisk til en stor Kommune Øvre Romerike. Men å se på sammenslåing med Nannestad eller Eidsvoll mener vi kan være verdt å utrede nærmere.

Skole og oppvekst

Hurdal skal være en god kommune å vokse opp i. Gjennom et åpent og sterkt samarbeid mellom barnehage, skole og andre instanser kan vi sørge for at ingen barn faller utenfor og at alle får gode utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Gode oppvekstvillkår for barn og unge kan motvirke tendenser til mobbing og utenforskap.

 • vi vil sikre at alle barn har et trygt og godt læringsmiljø
 • vi vil opprettholde og utvikle gode fritidstilbud for ungdom

Kultur, idrett og friluftsliv

Hurdal har et rikt foreningsliv. Aktiv deltakelse i idrett, friluftsliv og frivillige organisasjoner bidrar til økt folkehelse. En meningsfylt hverdag er viktig for alle mennesker. Vi ønsker å stimulere og forbedre forholdene for kultur og friluftsliv. Frivillighet er en viktig arena i kommunen.

 • vi ønsker økt satsing på kulturskoletilbud
 • vi ønsker flere opplevelser i form av kunst og kultur

Helse og omsorg

Hurdal skal være en god kommune å bli gammel i.

 • vi vil sikre at alle eldre og pleietrengende får den hjelpa de har krav på

Klima, miljø og bærekraft

Hurdal skal fortsette å være en bærekraftskommune. Klima-og miljøpolitikken må prege alle sider av kommunens virksomhet på en helhetlig måte. Forventet befolkningsvekst gjør det ekstra viktig å verne om lokale naturområder, kulturlandskap og matjord.

 • vern av friluftsområder, naturmangfold, kulturminner og allemannsretten skal sikres
 • vi ønsker strenge krav til kommunale innkjøpsavtaler
 • vi ønsker strenge miljøtekniske krav til nye byggeprosjekter
 • vi krever innføring av utslippsfrie biler ved utskifting av bilparken
 • klimaregnskap skal komme frem i alle kommunale utredninger og saksfremlegg

Sentrumsplan

Hurdal er en liten kommune med spredt bebyggelse. Sentrumsplanen er derfor en mulighet til å skape et tydeligere sentrum for innbyggerne slik at tjenester og tilbud blir tilrettelagt for de med funksjonshemming. Vi ser positivt på sentrumsplanen men tenker at den bør gjennomføres med nøkternhet og med tanke på å tilrettelegge på en god måte for innbyggerne. Det er viktig med god dialog mellom beslutningstakere og befolkning.