Program


Rødt Drammens program 2019 - 2023

Kamp mot forskjells-Drammen

Drammen er en by med store forskjeller mellom fattige og rike. Vi har store utfordringer knytta til folks oppvekst og levekår, miljø, transport og byutvikling. Rødt mener at disse problemene kan løses og vi kjemper mot forskjells-Drammen, men det krever omfattende endringer.

Rødt er et revolusjonært sosialistisk parti. Vi vil avskaffe kapitalismen og jobber for et klasseløst samfunn med reelt folkestyre over ressursene i samfunnet. Kapitalismens profittjag fører til arbeidsløshet og utstøtning fra arbeidslivet, fattigdom, krig og miljøkriser. Menneskehetens største problemer må løses gjennom at ressurser og produksjon underlegges folkelig styring.

Kommunen som arbeidsgiver

Rødt har valgt side. Vi står på arbeidsfolks side i kampen mot sosial dumping, for flere ansatte på jobb og mot overstyring og målemani. Vi vil bruke enhver anledning til å bedre forholdene for folk som er på jobb i kommunen – gjennom kommunens makt som innkjøper, oppdragsgiver eller arbeidsgiver. Ansatte i Drammen kommune er avgjørende viktig for å sikre innbyggerne tilbudene som vedtas av lokaldemokratiet.

Rødt Drammen vil jobbe for å:

 • Ta tilbake privatiserte og konkurranseutsatte virksomheter til kommunal drift (rekommunalisering).
 • Gjennomføre forsøk med 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon. Forsøket skal gå over minst en fireårsperiode.
 • Fjerne ufrivillig deltid. Ansatte skal ha rett til faste, hele stillinger og likelønn.
 • At kommunen ikke benytter seg av mulighetene for midlertidig ansettelse som endringene i Arbeidsmiljøloven åpner for.
 • Øke bemanningen til å dekke inn et gjennomsnittsfravær. Behov for vikarer skal dekkes inn gjennom en kommunal vikarpool, ikke gjennom bruk av bemanningsbyråer.
 • Innføre en målsetning i Drammen om at personer med funksjonsnedsettelser skal utgjøre fem prosent av alle nyansettelser i tråd med den statlige målsetningen.
 • Fremme saker og forslag som er viktige for fagrørsla i kommunestyret.
 • Ta inn lærlinger i alle aktuelle fag og tilby ufaglærte å ta fag/svennebrev i arbeidstida.

Kamp mot kriminelle arbeidsgivere og sosial dumping

Rødt Drammen vil arbeide for å forsvare og utvikle arbeidsfolk sine rettigheter. Norsk tilknytning til EØS avtalen fører til stadige angrep på ordninger fagrørsla har kjempa fram over lang tid. Mange arbeidsgivere utnytter arbeidsinnvandrere gjennom sosial dumping eller i regelrette kriminell virksomhet. Kamerater fra Øst-Europa og Asia blir kan risikere å havne i menneskehandel, bli svindla for lønn og blir ofte tilbudt elendige og brannfarlige boliger. Rødt Drammen vil at Drammen kommune – i samarbeid med fagrørsla – skal opprette kontroll og tilsyn med arbeidsgivere etter modell av Fair Play Bygg Oslo og Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim.

Rødt Drammen vil jobbe for at:

 • Drammen kommune skal samarbeide med fagrørsla for å stanse kriminalitet og sosial dumping i arbeidslivet

Drammensmodellen

Rødt Drammen vil at Drammen kommune skal innføre en forbedra «Oslo-modell». Dette er et sett kontraktskrav som skal hindre sosial dumping og bidra til gode arbeidsplasser for lærlinger. Dette vil særlig gjelde for kommunale byggeprosjekt. «Drammensmodellen» bør inneholde krav om minst 10 % lærlinger, minst 50 % fagarbeidere, forbud mot kontant betaling (lønn og anna skal skje over bank) utvida kontroll, straff for kontraktsbrudd og prioritering av bedrifter med tariffavtale.

Rødt Drammen vil jobbe for at:

 • Minst 10 prosent av arbeidet skal utføres av lærlinger.
 • Kontroll av at leverandørene har gode HMS-system og kan kommunisere på norsk.
 • Alle ansette – uten unntak – må ha HMS-kort.
 • All betaling av lønn og godtgjørelse skal skje over bank.
 • Bedriftene skal ha pliktig medlemskap i Start-bank.
 • Revisjon og kontroll av at kontraktsvilkår oppfylles.
 • Bøter eller heving av kontrakt ved store avvik.
 • Krav om fast tilsetting i minst 80 prosent stilling.
 • Minst 50 prosent av arbeidet skal utføres av faglærte.
 • Maks en underleverandør under hovedleverandøren.
 • Bedrifter med tariffavtale skal prioriteres.
 • Bedrifter må vise at de har godkjente ordninger for tjenestepensjon.

Byutvikling og boligpolitikk

Drammen, Nedre Eiker og Svelvik har vært et stort industriområde, og er det fremdeles. Rødt Drammen vil sikre at vi fortsatt er det i framtida. En effektiv, framtidsretta og miljøvennlig industriproduksjon må være et satsningsområde for Drammen. Industrien trenger arealer, logistikkløsninger og langsiktige rammebetingelser.

Rødt Drammen vil ha en havneutvikling som sikrer en velfungerende havn og sikrer et arbeidsmiljø som ivaretar ansatte og motvirker rovdrift. Drammen havn skal utvikles til en knutepunktshavn, som tjener næringslivet, arbeidsplassene og innbyggerne. Den skal også sikre at verdiskapningen kan skje i opplandet for Drammen, og i skogbruksnæringen. Vei og bane skal ligge til rette slik at det kan utarbeides langsiktige planer for utvikling. Det må også være en realistisk investeringsdel i kommuneplanen. Rødt er imot en utvikling hvor norsk og lokalt næringsliv kun er en råvareleverandør, men vil også at foredling og videreutvikling skal skje lokalt.

Byutviklinga i Drammen som skjer i dag skaper større klasseskiller. Rødt Drammen ønsker ikke at markedskreftene og eiendomsutviklerne skal styre boligsektoren. Det gir et større press på grøntareal, økt biltrafikk og ytterligere press på boligprisene. Drammen må ha en plan for sosial boligbygging som ser innbyggernes behov og som tar hensyn til barnefamilier, unge, lavinntektsgrupper. Vi må ha en byutvikling som prioriterer miljøet. Innbyggerne må ha reell mulighet til å jobbe og ha tilgang til offentlige tjenester innen gå- og sykkelavstand eller tilgang til kollektivtransport. Vårt mål er at alle skal kunne bo godt og rimelig, og at alle skal ha råd til å skaffe seg en god bolig.

Rødt Drammen vil jobbe for å:

 • Bevare Drammen havn til industri og næringsvirksomhet.
 • Sikre at det tas nødvendige hensyn til bymiljø og klimagassutslipp ved utvikling av industri og havn.
 • Forsvare gjenværende industriområder i Drammen.
 • Sikre at når nye gater skal få navn skal kvinner som bør hedres prioriteres.
 • Skape en sosial boligbygging og variert boligmasse i hele Drammen.
 • Flere kommunale utleieboliger. Nei til gjengs leie i kommunale boliger.
 • Flere billige leiligheter og studentboliger i sentrum.
 • Byøkologiske pilotprosjekter med forskjellige typer boliger, for å høste erfaringer om alternativ organisering av bymiljøet.
 • Når nye områder skal bygges ut, skal dette skje i kommunal regi.
 • Tilskudd til rehabilitering og enøktiltak.
 • Gå imot eventuelle forslag om å gjøre om Drammen til et typisk turiststed som kan holde søndagsåpent.
 • Si nei til skjenkebevilgning til strippeklubber og uteplasser med toppløs servering.
 • Ingen nye bilbaserte kjøpesentre i kommunen. Tilrettelegge for at handel skjer ved kollektivknutepunkt.
 • Ekspropriere ledige tomter til boligbygging – for eksempel Sundlandtomta.

Helse og velferd

Drammen kommunes helse- og sosialtjenester er avgjørende for innbyggernes velferd. Rødt Drammen mener folk skal få de tjenestene de har behov for, uavhengig av egen eller familiens økonomi. Tilbud og tjenester som er kommunens ansvar skal utføres av kommunen. Skattepengene er felleskapets penger og skal gå til gode og romslige velferdsordninger for innbyggerne og ikke til privat profitt. Derfor vil vi jobbe mot privatisering og konkurranseutsetting av tjenester. Vi vil at felleskapets penger skal komme felleskapet til gode og at de kommunale tjenestene skal tilbake i kommunal regi.

Rødt Drammen vil jobbe for:

 • Velferdstjenester skal være uten egenandeler.
 • Bemanningsnorm i barnevernet, lytt til fagfolkene.
 • Å øke ressursene til helsestasjonene og bygge ut helsestasjon for ungdom.
 • At alle elever skal sikres god tilgang på helsesykepleier.
 • Flere lavterskeltilbud innen psykisk helse og rusrehabilitering.
 • At alle skal ha mulighet til å bo i egen bolig. Dette innebærer at økonomi og oppfølging er tilpasset den enkeltes behov.
 • Satser på økonomisk sosialhjelp i NAV på SIFO-satser.
 • Barnetrygd skal ikke gå til fradrag for sosialhjelp.
 • Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne skal ikke bli trukket i omsorgslønn dersom de mottar hjelpestønad fra NAV.
 • Ikke-medisinske oppgaver ved institusjonene (som renhold og kjøkken) skal utføres av kommunalt ansatte, ikke settes ut på anbud.
 • At hjemmetjenesten må styrkes. Den skal tilpasses den enkeltes behov og være dimensjonert slik at den i størst mulig grad gir brukerne fast personell som de kan være trygge på.
 • Nei til profitt i velferd. Ingen nye kommersielle tilbud i helse oppvekst eller velferd. Gradvis rekommunalisering.

Barnehage

Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek og læring. Utvikling av et godt selvbilde, sosial kompetanse, språk og kreativitet er det viktigste i barnehagen. Barn er nysgjerrige og lærer lett, men det må skje på barnas og lekens premisser. Innføring av kartlegging og snevre læringsmål går på bekostning av de ansattes tid med barna og barnas mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo. God bemanning og ansatte med god faglig kompetanse gir gode barnehager. Rødt vil ha en barnehage som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage og som tar utgangspunkt i barnas behov.

Rødt Drammen vil jobbe for at:

 • Barnehagedekningen må økes slik at barnehagene har god nok kapasitet til å kunne ta inn barn i løpet av året.
 • Alle barn skal ha rett til gratis heldagsplass i barnehage i sitt nærmiljø fra de fyller ett år.
 • Både barnehager i kommunal og privat drift skal ha vesentlig bedre bemanning enn den nasjonale bemanningsnormen.
 • Minst halvparten av personalet skal være barnehagelærere eller ha annen relevant pedagogisk utdanning og minst 25 prosent skal være fagarbeidere. Alle pedagoger må ha avsatt nok tid til å planlegge og forberede aktivitetene i barnehagen.
 • Det skal gis tilbud om kompetanseheving til assistenter i bar­nehagene slik at de kan ta fagbrev eller videreutdanne seg til barnehagelærere.
 • Bygging og drift av barnehager er skal være et offentlig ansvar. Nyetablering av barnehager skal være kommunale.
 • Private kommersielle barnehager skal på sikt overtas av kommunen. Fram til da, må kommunen kreve ved tildeling av kommunal støtte til private barnehager at ansatte har tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i kommunale barnehager, samme voksentetthet som i kommunale barnehager, samme kvalitetsstandarder og deltagelse i den årlige nasjonale foreldreundersøkelsen.
 • Barnehagelovens paragraf 14a (som begrenser muligheten for å ta ut overskudd) skal følges og praktiseres strengt. Kommunen må føre økonomisk tilsyn med de private barnehagene.
 • Det må sikres et full­verdig tilbud til barn med spesielle behov etter barnehageloven. Tidlig innsats er avgjørende. PP-tjenesten må styrkes slik at saksbehandlingstiden går ned, samt at muligheten for å veilede foreldre og barnehageansatte økes.

Skole

En god, offentlig skole skal gi alle barn og unge rett til tilpassa og likeverdig opplæring. Rødt Drammen vil ha en offentlig skole der alle blir sett og der vurdering er for læring og ikke for rangering. Skolen skal skape et læringsmiljø som stimulerer selvtilliten og lærelysten hos hver enkelt, slik at de blir i stand til å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter. Elevene skal både bli i stand til å delta i samfunnet og til å forme og endre det.

I dag er skolen best tilpasset elever med bakgrunn fra den akademiske middelklassen. Lekser er med på å reprodusere forskjeller. Bruken av nasjonale prøver og standardiserte tester for å måle kvaliteten på både elever og skoler er stadig økende. Dette har ført til enda mer teoretisering og en undervisning retta inn mot prøveresultater, ikke læring.

Rødt Drammen vil jobbe for:

 • Grunnskolen skal være leksefri. Opplæringa skal foregå på skolen.
 • Alle skal ha få servert et sunt måltid daglig.
 • Alle skal ha rett til spesialundervisning i nærskolen. Skolene må få ressurser til å følge opp alle vedtak om spesialundervisning.
 • Minoritetsspråklige skal få mulighet til å utvikle eget morsmål og flerspråklighet gjennom skolegangen. De lovfestede rettighetene til morsmålsopplæring og tospråklig fagstøtte må bli reelle rettigheter.
 • Det skal være livssynsnøytral undervisning i alle fag, fri for forkyn­ning. Skolegudstjenester skal være et reelt frivillig tilbud og ligge utenom ordinær skoletid.
 • Skolebygg skal jevnlig vedlikeholdes.
 • Alle barn må sikres svømmeunder­visning som gjør dem trygge i vann og svømmedyktige. Elever som ikke er svømmedyktige innen utgangen av 4. trinn, skal få tilbud om gratis svømmeopplæring utenom skoletid.
 • Alle skoler skal ha en sosiallærer og rådgivingstjenesten må styrkes. Den enkelte elev må få mer tid og rådgiverne må få bedre kunnskap om ulike utdanningsveier.
 • Opplæring i grensesetting og respekt for andres grenser, herunder seksuell trakassering, skal ha en naturlig plass i skolen.
 • Lærenormen skal gjennomføres på klassenivå, ikke på «småtrinns-» og «mellomtrinns-nivå».
 • Aktivitetsskolen (AKS) skal være et gratis og frivillig fritidstilbud til elever i 1.–4. klasse. Det skal gi barna mulighet for lek, utfoldelse og ro, ikke være ekstra skole. Barn med spesielle behov som trenger AKS lengre enn til 4. klasse skal også få dette gratis og rett til assistent skal utvides til også gjelde for AKS. Det skal være en bemanningsnorm for AKS i Drammen kommune.
 • PP-tjenesten må styrkes slik at de faktisk har mulighet til å ta tak i flere saker tidligere.
 • Barn med spesielle behov skal ha tilgang til miljøterapeuter i skolehverdagen.

Klima, miljø og samferdsel

Menneskeskapte klimaendringer er et resultat av den økonomiske veksttvangen i det kapitalistiske systemet. «Grønn kapitalisme» er en selvmotsigelse, miljøinteresser vil aldri vinne over dagens samfunnssystem som er basert på behov for maksimal profitt. For å sette klimaet først må fundamentale systemendringer skje, men vi kan gjøre noen grep for å prioritere miljøet også innen dagens system. Rødt Drammen vil samarbeide med alle som jobber for tiltak for en bærekraftig og fornybar framtid.

Rødt Drammen vil gjøre miljøvennlig adferd for industriene i Drammen til det naturlige valget, men også legge til rette for reduksjon av privatbilisme gjennom aktiv byplanlegging og økt satsing på kollektivtransport. Forberede for konsekvenser av klimaendringer, i både kortsiktig og langsiktig perspektiv, som flom, tørke og skogbrann.

Rødt Drammen vil jobbe for å:

 • Kreve at kommunale anskaffelser har klimakrav og at disse får betydning i avgjørelsen.
 • Økt utbygging av sykkelveier. Det skal legges til rette for syklister ved bygging og ombygging av veier, tilskudd til kjøp av el-sykkel, samt utbygging av sykkelparkering og prøveprosjekt på tilskudd til de som velger sykkel til jobb.
 • Fortauer, gangveier og sykkelveier skal prioriteres og driftes hele vinteren.
 • Alle kommunens transportmidler på det mest miljøvennlige drivstoffsalternativ.
 • Kommunale bygg skal være pådriver for miljøteknologi.
 • Bevare og utvide parker, friområder og skog.
 • Bevare matjord og marka grensa i Drammen.
 • Fortette rundt offentlige kommunikasjon i sentrum.
 • Bevare Steinberg stasjon.
 • Trekke investeringsporteføljen til kommunen ut av klimafiendtlige selskaper.

Nei til bompenger

Bompenger er en skatt som rammer usosialt, der de som er fattige må betale like mye som de som er rike. Rødt Drammen mener at offentlige utgifter skal finansieres gjennom progressiv beskatning, ikke flate skatter som bompenger. I tillegg mener vi at Buskerudbypakke 2 inneholder veiutbygging som ikke vil være med på å løse utfordringene Drammen har med biltrafikk, men som vil være med på å ytterligere legge til rette for en fortsatt vekst i biltrafikken. Vi vil derfor stemme mot innføring av bompenger for å finansiere veiutbygging og imot Buskerudbypakke 2.

Rødt Drammen vil jobbe for:

 • At transportutfordringer i Drammen først og fremst skal løses med kollektivtransport, gange og sykkel, ikke nye veier.
 • At veiutbygging ikke skal finansieres med bompenger.
 • Trafikkregulerende tiltak for å få ned personbiltrafikken.
 • At byutviklingen skal skje i et helhetsperspektiv, der muligheten for miljøvennlige transportløsninger er førende for hvilke områder som skal bygges ut.
 • Å opprette innfartsparkering utenfor sentrum med hyppige bussavganger.

Kultur, idrett og fritid

Deltakelse i kulturaktiviteter gir tilhørighet og sosialt fellesskap, og gir oss opplevelser og rom til utvikling som mennesker og samfunnsdeltakere. Rødt mener at kultur også er politikk. Derfor vil vi stimulere mangfold i kulturlivet, blant annet kvinne, arbeider- og minoritetskultur. Ungdom har også krav på kulturtilbud, ikke bare fordi det er forebyggende, men fordi det har en verdi i seg selv. Når markedet får styre kulturlivet alene, svekkes de kulturuttrykkene som ikke har størst publikum, derfor er det et offentlig ansvar å støtte lokal kultur og stimulere utviklingen av nye uavhengige kulturelle uttrykk innen alle sjangre.

Felles møteplasser og kulturarenaer som bibliotek og ungdomshus er et godt eksempel på hvordan fellesløsninger fungerer i praksis, og må utvides med tilbud i alle bydelene i Drammen. Det er viktig at spesielt barn, unge og eldre har sine tilbud i sine lokalmiljø og ikke er avhengig av transport til sentrum for å delta på kulturaktiviteter. Derfor bør også kulturskolen tilby kulturaktiviteter i bydelene, sammen med lokale bibliotekfilialer og lavterskel ungdomstilbud.

Idrett gir sosialt felleskap, mestringsfølelse og bedre helse. Det skal være en møteplass for alle, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon. For mange er det altfor dyrt å drive med organisert idrett. Rødt vil jobbe for at alle skal ha lik mulighet til å delta – uavhengig av kjønn, økonomi, bosted, alder og funksjonsnivå.

Rødt Drammen vil jobbe for å:

 • Lokale kulturhus med i alle bydelene, gjerne i tilknytning til skolene men ikke på skolene. De skal ha biblioteks og kulturskole tilbud, samt egne rusfrie lavterskel tilbud for ungdom hvor innholdet bestemmes av ungdommene selv.
 • Øke støtten til frivillige organisasjoner som bidrar til å skape fritidstilbud i kommunen og redusere prisen på kommunale kulturbygg for frivilligheten.
 • Sørge for at barn fra lavinntektsfamilier får gratis plass på kulturskole og støtte til å drive med idrett.
 • Sikre at bydelene har et likeverdig fritidstilbud med lokale fritidskoordinatorer som skal bidra til økt aktivitet og tverrfaglighet i bydelene. I de bydelene der frivilligheten er lav må kommunen bidra mer.
 • At alle nye kultur- og fritidsarenaer skal etableres med brukermedvirkning og egne lokale utsmykkingsgrupper til å bestemme kommunal utsmykning.
 • Bygge videre på Drammens posisjon som den fremste interkulturelle kulturbyen i Norge ved å styrke og utvide interkulturelle arenaer og aktiviteter, herunder styrke Globus internasjonal mat og kulturfestival.

Et sterkere folkestyre

Et levende lokaldemokrati vil si at innbyggerne får reell mulighet til å delta i avgjørelser som gjelder hverdagen og livsvilkårene deres. Det er viktig å holde på retten til like goder og rettigheter i form av likeverdige tjenestetilbud over hele landet. Samtidig må innbyggerne i kommunene kunne delta aktivt i å utvikle lokalt tilpassede løsninger som ivaretar folks behov og er til det beste for fellesskapet.

Oppgaver og ansvar bør desentraliseres, slik at de løses nærmest mulig brukerne av velferdstjenestene. Rødt anser kommunen og eventuelle kommunale selskaper som innbyggernes egen eiendom og verktøy, for å kunne yte gode og likeverdige tjenester for alle som trenger det. Oppgaver som krever stor grad av samordning mellom flere kommuner bør løses gjennom interkommunalt samarbeid, uten at dette må gå på bekostning av folkevalgt styring.

Rødt Drammen vil jobbe for:

 • Innføre tiltak som gjør politiske beslutningsprosesser mer tilgjengelige og åpne for alle innbyggere. Dette vil også bidra til å kunne hindre korrupsjon.
 • Folkevalgte skal utøve aktiv eierskapsstyring gjennom generalforsamling.
 • At kommunens tjenester skal være tilgjengelig der man bor, ikke sentralisert i Drammen sentrum.
 • Flere rådgivende folkeavstemminger i kommen skal tas opp til realitetsbehandling.

Frigjøring og solidaritet

Rasisme, kvinneundertrykking og homofobi bidrar til å splitte arbeiderklassen, og flytter fokuset vekk fra problemene med det kapitalistiske systemet. Drammen skal være en god by å leve i for alle, uansett hudfarge, landbakgrunn, kjønn, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering.

Innbyggere med minoritetsbakgrunn har høyere arbeidsledighet og oftere usikre arbeidsforhold. De bor oftere i boliger som har lavere standard og opplever oftere fattigdom. De kjenner ofte rasismen på kroppen i form av mistenkeliggjøring og hets. Rødt Drammen arbeider for en rausere og mer inkluderende kommune, med bedre integrering og styrket rett til bolig og arbeid. Rasisme i arbeidslivet er fortsatt et problem for mange, og kunnskap om faglige rettigheter er svakere blant innvandrere enn befolkningen ellers.

Økonomisk selvstendighet og frihet fra vold er forutsetninger for full kvinnefrigjøring. Vi vil jobbe for tiltak som styrker kvinners stilling økonomisk gjennom en aktiv arbeidsgiverpolitikk for likelønn og økt kvinnelønn og sosialt gjennom økte ressurser til krisesenter slik at de som har behov får et godt tilbud.

Arbeiderklassen er internasjonal, og at det er viktig å støtte arbeidsfolk og undertrykte nasjoners kamp mot imperialisme og undertrykking. Vi kan best støtte denne kampen så lenge Norge holder seg utenfor EU, EØS, NATO og andre imperialistiske organisasjoner

Rødt Drammen vil jobbe for:

 • Aktivt tilby bolig og arbeid for flyktninger og innvandrere. Styrke introduksjonssenteret og andre kommunale og frivillige aktører som bidrar aktivt til inkludering.
 • Offentlig helsetilbud, sanitær- og botilbud for omreisende romfolk.
 • Styrket morsmåls- og norskopplæringstilbud for innvandrere, flyktninger og asylsøkere.
 • Tilby yrkesrelatert norskopplæring og møteplasser til kvinner med minoritetsbakgrunn.
 • At kommunen ikke skal kjøpe Israelske varer og tjenester.
 • Drammen må bosette minst det antallet IMDI ber kommunen om.
 • Kartlegging av behovet for et lavterskeltilbud for kjønns- og seksualitetsmangfold.
 • Økonomisk støtte til Drammen Pride.
 • Økonomisk støtte til tiltak og prosjekter som jobber mot diskriminering, trakassering og undertrykking av kvinner, herunder 8.mars-komiteen.

Økonomi

Rødt mener kommunens økonomiske rammer må tilpasses behovene og de oppgavene kommunen skal løse – ikke som i dag, der de økonomiske rammene dikterer hvilke behov som kan løses. Rødt mener at staten skal fullfinansiere oppgaver som overføres til kommunene. Rødt jobber på Stortinget for å øke de økonomiske rammene til kommunene.

Rødt Drammen vil jobbe for:

 • Innføring av deltakende budsjettering.
 • At kommunens budsjett skal baseres på innbyggernes behov.
 • Kutt i politikerlønningene i kommunen, og at lønnsveksten for disse står i samsvar med arbeidslivet ellers.
 • Innføre en sosial og omfordelende eiendomsskatt på de mest verdifulle eiendommene.