Program


Program for Rødt Dønna 2019 - 2023

Dønna for alle

Framveksten av forskjells-Norge er, ved siden av klimautviklinga, en av våre største utfordringer. Generasjonen som vokser opp i dag er den første på over hundre år som får det mindre trygt enn foreldrene sine. Ikke fordi vi er mer fattige enn før, men fordi velferdssamfunnet og velferdsordninger ­svekkes dramatisk. Velstanden blir mer og mer urettferdig fordelt.

Samfunn bygd på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på konkurranse, fordi fellesskap fungerer. Derfor er kampen mot forskjells-Norge en viktig sak.

Nei til sentralisering

Vårens forslag om rasering av sjukehustilbud og lærer- og sjukepleier­utdanninga i Sandnessjøen og på Nesna, viser hvordan det går når den ­rådende politikken videreføres, uavhengig av hvilken farge regjeringa har. Blir forslagene realisert rammer det både helse-, skole- og barnehage­tilbudet i Dønna, og våre nabokommuner. Lokal lærer- og sjukepleier­utdanning sikrer rekruttering av nødvendig fagpersonell til kommunene.

Tilgjengeligheten til sjukehus er avgjørende for å ivareta folks helse. Det er også viktig når folk velger hvor de skal bosette seg.

Politikere på Stortinget har etablert foretaksmodellen for sjukehus og initiert fusjoner av høyskoler til universitet. Desentralisert utdanning for sjuke­pleiere og lærere ofres for å finansiere Nord Universitets fokus på forskning og flere professorater. Vi mener sjukepleiere og lærere ikke trenger forskerkompetanse for å gjøre jobben sin. De trenger god fagutdanning. Det har Høyskolen i Nesna bidratt til i 100 år.

Helsefagutdanning og sjukepleierutdanning skal ikke skje på nettet. Vi sier nei til sentralisering av høyskoleutdanning. Det samme sier vi til ­sentralisering av alle offentlige tjenester som politi, vegkontor og tingrett.

Det som var et statlig selskap, Televerket, sikra telefondekning i hele landet. Det delvis privatiserte Telenor satser på å konkurrere utenlands. Folk i ­distrikta blir ramma av dårligere tilbud på telefon og internettilgang.

Postens kutt viser at folk i distrikta betyr lite for regjeringer av ulike farger.

Den siste tidas endringer i organiseringa av kraftforsyninga gir grunn til frykt for ei mørkere framtid i distrikta.

Dette vil Rødt Dønna:

Økonomi

Regjeringer av ulik farge har gjennom mange år svekka kommunenes økonomiske handlingsrom. For Rødt er det uholdbart at vi har en rik stat og fattige kommuner. Det prøver vi å gjøre noe med på Stortinget.

Innafor de begrensa økonomiske rammene for Dønna vil Rødt prioritere tiltak som kan redusere forskjeller. Vi vil sette innbyggerne i fokus, framfor kommunal sparing og overskudd i regnskapet.

For å sikre et godt liv i en god kommune er en stemmeseddel viktigere enn en pengeseddel. Vi mener at når du først skal gjøre noe, så er det like greit å gjøre det skikkelig. Derfor bør du stemme Rødt i høst.

Godtgjørelse til ordfører og varaordfører

Vi mener beregningsgrunnlaget for godtgjørelse til politikere ikke skal være knytta til hva en stortingsrepresentant får i Oslo. Den bør knyttes til lønnsnivået for kommunalt ansatte i Dønna. Ordfører- og varaordførergodtgjørelsen er alt for høy. Rødt mener godtgjørelsene skal være for utført arbeid, ikke for en tittel, og skal ikke utgjøre mer enn 100 % til sammen.

Næringsfond

Dønna skal ha et næringsfond som legger til rette for gründervirksomhet. I en kommune i vekst må det etableres arbeidsplasser. Jordbruk og fiske har i alle år vært av avgjørende betydning for næringslivet i Dønna. Den nasjonale politikken på begge områder har gjennom mange år hatt som overordna målsetting; «færre og større».

Rødt er for å ivareta en struktur både i landbruk og fiske som vektlegger ­lokalt næringsliv. Små enheter må ivaretas og styrkes. Det letter også ­rekrutteringa til de to viktigste næringene med lokal forankring i Dønna.

Kommunen må støtte opp om en landbruksstruktur med små og mellomstore bruk. For å sikre rekrutteringa til fiskeryrket er det vesentlig at mindre båter får gode vilkår for å drive fiske. Lokalt fiskemottak og gode havner er av avgjørende betydning for fiskerinæringa i Dønna.

Eiendomsskatt

Rødt er imot eiendomsskatt som rammer urettferdig for familier, eldre og folk med lav inntekt. Det er bedre å sikre kommunens inntekter ved innføring av arealavgift for oppdrettsnæringa.

Kommunestruktur

Kommunalminister Monica Mæland (H) har sagt at kommunereformen skal fortsette. Vi er klare på at Dønna fortsatt skal være en sjølstendig kommune. Det sikrer også nærhet til tjenester for kommunens innbyggere. Rødt ­støtter folkeavstemminga der 70 prosent mente Dønna skal bestå som egen ­kommune.

Styrk lokaldemokratiet

Nytt reglement for lokalutvalgene er et viktig bidrag til å styrke lokaldemokratiet og sikre innbyggernes påvirkning på lokal utvikling. Det kan også være et godt bidrag til å øke lokalt engasjement for utvikling i alle deler av kommunen.

Nei til tunnel - Ja til hovedfergesamband

Rødt vil arbeide for at Bjørn-Sandnessjøen skal være hovedsamband. Rødt vil arbeide for bedre fergeruter med høyere frekvens. Endringene av ­fergerutene tidligere i år er et klart tilbakeskritt.

En kommune som Dønna er avhengig av gode samferdselstilbud for alle som bor på Dønna, Løkta og Vandve. Både til og fra kommunen og internt i kommunen. Dette gjelder for skolependlere, arbeidspendlere og alle andre reisende. Det er også viktig for kommunal tjenesteyting og for næringslivet. Godt samferdselstilbud bidrar til bedre trivsel for alle som bor i Dønna, og det styrker Dønna som en egen kommune.

Dessverre jobber dønnapolitikerne for et alternativ som ingen trur noen gang vil komme – en tunnel. Alle partier i kommunestyret har gått for en tunnel via Herøy. For folk på Dønna vil en slik tunnelløsning bety lang omvei til og fra regionsenteret, og gjøre pendling vanskeligere.

Dønna (og Herøy) vil få en langt bedre kommunikasjonsløsning med et hovedfergesamband Dønna – Sandnessjøen med hyppigere avganger og lengre åpningstid. Det gir muligheten for å reise kollektivt inn til gågata i regionsenteret. Sammen med bedre busstilbud i Dønna (og Herøy) vil det gi et godt kommunikasjonstilbud, og være mer klimavennlig.

En opprustning av vegen fra Bjørn til lakseslakteriet er positivt for en slik løsning.

Vern om strandsona

Vi vil sikre allmenhetens tilgang til fjæra. Strandsona skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel. Vi vil motarbeide ytterligere privatisering av strandsona i Dønna.

Sykkelsti

Det har lenge vært en debatt om «sykkelsti» gjennom Hagen mellom Breivika og Einvika. Rødt vil støtte en sykkelsti forutsatt at finansieringa blir gjennom egne prosjektmidler. Den må planlegges inn i naturen slik at den ikke skjemmer området og blir tilnærmet vedlikeholdsfri. Vi ønsker ikke en sykkelsti av planker. Sykkeltur den veien blir mer attraktiv uten spiker i ­dekket.

Veglys

Dønna har vedtatt å dekke veglysforeningenes strømregninger, fordi veglys er viktig for trafikksikkerhet. Utbetaling av støtte fra kommunen var basert på tidligere års strømregninger. I mellomtida har strømprisene økt kraftig, og veglysforeningene må bake mer kake. I stedet for tilskott til ­veglysforeningene bør kommunen overta ansvaret for veglys. Rødt vil ­arbeide for en ordning der kommunen er økonomisk ansvarlig og den ­enkelte veglysforeninga ansvarlig for dugnadsarbeidet. Kommunen vil med det spare 25 prosent i moms på strømregninga.

Eldreomsorg, skole og barnehage

Bemanning i eldreomsorg, skole og barnehage har vært og er under sterkt press. Rødt mener at tid til omsorg og opplæring er svært viktig og vil derfor fokusere på bemanning foran kommunale overskudd.

Eldreomsorg, skole og barnehage i Dønna har et godt omdømme, og Rødt vil arbeide for å styrke disse sektorene. Vi ser at det er økning i andelen ufaglært arbeidskraft i skolene i Nordland og i Dønna. Det er gjennomført lønnstiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunen. Det er ­nødvendig også i skole og barnehage for å sikre nødvendig ­kompetanse. Dønna ligger over gjennomsnittet i Nordland når det gjelder bruk av ufaglærte i skolen, og de siste tallene viser at 17 % av de som jobber i skolen ikke har fagutdanning. Spesialundervisningen i Dønna ligger over ­sammenlignbare kommuner. Rødt vil ikke være med på å redusere tilkjent spesialundervisning. Rødt mener at dette skal løses av enheten og deres fagpersoner til den enkelte elevs beste.

Rødt vil opprettholde skole på Løkta.

Kommunen må opprettholde og styrke offentlig helse- og velferdstiltak. Psykiatrisk sykepleier og ruskonsulent må sikres benyttet både innen psykisk helsevern, rus og skole.

Lærlinger

Det er viktig å sikre lærlingeplasser i kommunen for å sikre at ungdom velger utdanning og sikres jobb og kan bosette seg her. Lærlingeplass kan være avgjørende for å få kvalifisert personale og øker sjansen for at våre ungdommer bosetter seg her.

Kultur

Vi vil ha tilbake søkbare kulturmidler. Vi mener også at tilbud til barn og unge ikke skal være avhengig av foreldrenes betalingsevne. Når kommunen har bygd en flerbrukshall så må målet være at det er topp aktivitet der, til en hver tid.

Rødt vil organisere kulturskolen inn i den offentlige skolen. Tilbudet skal være innen musikk, dans og drama, og brukernes ønsker skal stå i fokus.

Vi vil forandring

Vi klarer ikke å snu utviklinga kun med Rødt i kommunestyret. Derfor handler vår valgkamp om noe mer enn å bli valgt. Vi vil utfordre dagens økonomiske system og gå i retning av et rettferdig, demokratisk og sosialistisk samfunn der de viktige avgjørelsene tas i fellesskap, fordi felleskap fungerer.