Bolig

Å bo i en tilfredstillende bolig er en menneskerett. For å sikre alle like muligheter til et sted å bo, trenger vi en boligpolitikk som ikke overlater styringa til et ustabilt boligmarked.

Å bo i en tilfredsstillende bolig er en menneskerett. Dette krever politisk vilje for en boligpolitikk som sikrer alle like muligheter til et sted å bo.

Boligmarkedet skaper og forsterker økonomiske forskjeller. For ungdom, lavlønte eller midlertidig ansatte er det nesten umulig å komme seg inn på markedet. Samtidig har boliger blitt et lukrativt spekulasjonsobjekt for dem som har mye penger. Dette er urettferdig og krever andre politiske løsninger enn det markedet kan tilby.

Rødt jobber for:

  • En boligpolitikk som demper prisgaloppen, sikrer rimelige utleieboliger og åpner for et boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet.
  • Statstilskudd til minst 5000 nye studentboliger årlig, med økt kostnadsramme og tilskuddsandel.
  • Opprettelsen av et kommunalt boligtilsyn og boligombud i de større byene for å bekjempe spekulasjon, samt ivareta leietakernes og boligkjøpers interesser.

Boligspekulasjon

Bolig er et livsnødvendig gode, og bør ikke være et spekulasjonsobjekt for de rike.

Boligprisene har steget tre ganger så mye som reallønna fra 1993 til 2017, det betyr at vi bruker stadig større andel av lønna vår på et sted å bo. Hoveddrivkraften bak denne utviklinga er at det er for lite boliger på markedet, og at bolig brukes som spekulasjonsobjekt av de med formuer.

Rødt jobber for:

  • Å gjøre bolig mindre lønnsomt som et spare- og investeringsobjekt, ved å innføre et tak på samlet gjeld på primærboligen som gir rett til fradrag på skatten.
  • At ligningsverdien for sekundærboliger, med unntak for pendlerboliger, settes lik markedsverdien.
  • For å begrense at utleiemarkedet blir overtatt av korttidsleie og ikke dem som har behov for å leie lenger, bør utleie via tredjeparter som AirBnB kun være lovlig i inntil 60 dager i året.

En ikke-kommersiell boligsektor

Rødt mener at det bør etableres en ikke-kommersiell boligsektor: et boligtilbud med pris skjermet for markedssvingninger. Norges boligpriser ligger på et historisk høyt nivå, og dette fører til stadig større låneopptak. Spesielt for folk uten en finansielt sterk familie kan prisfall, renteøkning og arbeidsledighet utløse en personlig gjeldskrise. Det bør være mulig å ha et sted å bo uten at en utsetter seg for denne risikoen. Derfor går Rødt inn for en ny boligsektor for kjøp og salg utenfor markedet.

Husbanken må gis subsidier og økte rammer til å finansiere bygging av ikke-kommersielle boliger. Boligbyggelag pålegges å bygge et visst antall boliger for salg i denne sektoren. Disse boligene skal være en integrert del i nye boligprosjekter. Ungdom og førstegangskjøpere gis førsteprioritet når man selger denne boligen.

Boligbyggelaget har gjenkjøpsplikt i denne sektoren, og alle skal fritt kunne selge tilbake når man måtte ønske. Gjenkjøpsprisen vil være kjøpsprisen pluss prisutvikling (justert etter konsumprisindeksen). Boligbyggelaget må være distributør og kontrollere omsetningen av boliger, slik at man unngår salg «under bordet». Om en bolig ikke er solgt innen ett år i den ikke-kommersielle boligsektoren, skal den leies ut, leien kan ikke være høyere en kostnadene til å drifte boligen.

Les mer om lignende saker