Vil ha all oppdrett i lukkede anlegg

Med slike anlegg i forbindelse med algeoppblomstringen, kunne massedøden av laks vært unngått, mener Synne Bjørbæk og Per-Gunnar Skotåm.

Algeangrepet i oppdrettsnæringa har rammet mange. De som rammes aller hardest er ikke selskapene og eierne, men produksjonsarbeidere på land og ute på sjøen ved merdene. Flere av disse er arbeidsinnvandrere som er bosatt i flere av oppdrettskommunene. Og mange av disse har ennå ikke opparbeidet rettigheter til arbeidsledighetstrygd. Det er disse som er de virkelige taperne, og som har behov for støtte og hjelp. Derfor må også deres situasjon løftes fram i det offentlige ordskiftet.

I dag er fiskeoppdrett den klart største kilden til menneskeskapt tilførsel av næringssalter i havet. Det gjelder utslipp av både fosfor og nitrater. Økt produksjon av oppdrettsfisk gjør at utslippene er økende. Sjømat Norge har som mål at produksjonen skal femdobles før 2050. Algen som så langt har tatt livet av 7,5 millioner oppdrettslaks i Nordland og Troms, kan bli enda giftigere i takt med klimaendringene, tror forskere. Derfor er det direkte uansvarlig å fortsette på samme måten.

Rødt har hatt interpellasjoner på fylkestinget i Nordland om nødvendigheten av lukkede anlegg. For å vise at dette er mulig har vi brukt Akvadesign i Brønnøysund som eksempel. De har utviklet en type lukkede anlegg i samarbeid med forskere ved Veterinærinstituttet som har redusert mange av problemene med åpne anlegg. Med slike anlegg i forbindelse med algeoppblomstringen, kunne massedøden av laks vært unngått fordi vannet hentes opp fra dypet etter å ha blitt kontrollert. Et innslag av dødelige alger ville vært avdekket før de pumpet vannet inn merdene.

En annen viktig side ved de lukkede anleggene til Akvadesign er at de har så å si ikke lus, og at det derfor ikke er behov for bruk av lusemidler. Andre sykdommer på fisken er også redusert, og dermed også medisinbruken.

Det stilles i dag ingen krav om oppsamling eller rensing av utslipp fra oppdrettsanlegg. Her er Akvadesign et eksempel til etterfølgelse. Avfallet som skilles ut i deres anlegg blir tørket og fraktet til anlegg som lager biogass av det. Dette gir også mulighet for å ta vare på næringssaltene. Foreløpig har de klart å samle rundt 70 prosent av avfallet.

Rødt mener det må stilles krav om at oppdrettsnæringa må starte omstilling til lukkede merder. Vi vil arbeide for at alle nye konsesjoner kun gis for utslippsfrie løsninger. Hvis havbruksnæringen får en form for kompensasjon etter det som har skjedd, må det følges opp med krav om å starte arbeidet med å gå over til lukkede merder. Det vil vi alle, både folk, fisk og miljø tjene på i lengden.

SYNNE H. BJØRBÆK (RØDT), PER-GUNNAR SKOTÅM (RØDT)