– Vil bety enormt mye for mange barnefamilier

I dagens bystyremøte foreslo Rødt Bodø at barnetrygda ikke skal regnes som inntekt i beregningsgrunnlaget for familier som mottar sosialstønad. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

BYSTYREREPRESENTANT: Linda Forsvik. Foto: Bodø kommune.

– Rødt mener at barnetrygden er en universell velferdsordning som skal komme barna til gode, og som er spesielt viktig for de familiene som har den laveste inntekten, forklarer gruppeleder Linda Forsvik. Vi vet at for mange av disse familiene vil barnetrygden være det enkelttiltaket som, i alle fall delvis, kan løfte mange familier og barn ut av fattigdom.

Hun får støtte fra varaordfører Synne Bjørbæk:

– Jeg må si at jeg er utrolig glad og stolt i dag, sier Bjørbæk. Hun roser gruppelederen for et godt arbeid. Alle barn i Bodø har rett på en god og trygg oppvekst. At fattige barnefamilier får beholde barnetrygda skulle egentlig bare mangle, men har dessverre ikke vært sånn i Bodø. Dette vedtaket vil bety enormt mye for mange barnefamilier, og jeg er glad for at vi fikk hele bystyret med oss på det.

VARAORDFØRER: Synne Høyforsslett Bjærbæk.

I sin interpellasjon slo Forsvik fast at det i fjor var 244 familier i Bodø med forsørgeransvar for 504 barn under 18 år som mottok sosialstønad. Disse familiene og barna deres er en del av statistikken «fattige i Norge». I Bodø har barnetrygda nå blitt trukket fra sosialhjelpen fordi den regnes som inntekt. Det betyr at fattige barnefamilier i Bodø har blitt fratatt det som skulle være en universell velferdsordning.

– Rødt mener at løsningen på barnefattigdom er så enkelt som å bedre økonomien til fattige barnefamilier. Å la familier som mottar sosialstønad få beholde barnetrygden er et enkelt grep. Nå håper vi at Rødt får gjennomslag for tilsvarende vedtak i mange andre kommunestyrer. Å la barn vokse opp i fattigdom er aldri lønnsomt for et samfunn, sier Forsvik.