Utvid demokratiet!

Det er for langt fra innbyggerne til bystyresalen. Demokrati er mer enn å stemme ved valg. La folk få mer direkte påvirkning på politikken i Bodø kommune!

Vi lever i dag i et av de mest velfungerende demokratiske samfunnene i verden, og det er 100 år siden innføring av stemmerett for alle i Norge. Som Bjørnar Moxnes minner om i Dagbladet 17. juli, må vi aldri glemme at de som kjempa for at stemmeretten skulle gjelde alle, ble avfeid, forfulgt og fengslet. Arbeiderleder Marcus Thrane satt sju år i fengsel for å kreve stemmerett for alle, også husmenn og småkårsfolk.

Heldigvis skjer dette ikke dag, men det er likevel verdt å minne om at vi i dag ser en politisk utvikling hvor stadig flere beslutninger tas langt fra dem som rammes av den politikken som føres. Vi ser stadig at demokratiet stadig uthules av elitestyre og pengemakt. Vi i Rødt vil slippe flere til når viktige beslutninger skal tas i kommunen.

Den siste perioden har det vært flere viktige saker som har vist nødvendigheten av å slippe vanlige folk til når beslutninger skal tas i Bodø kommune. Dette er ikke bare viktig for at vanlige folk skal bli hørt, det er viktig for selve demokratiets legitimitet. Om vi ikke lykkes i å inkludere folk i beslutningene som tas her i Bodø, skaper vi grobunn for politikerforakt og misnøye.

Vi i Rødt har vært på banen flere ganger og krevd at politiske beslutninger må tas i åpne fora og ikke bak lukkede dører. Eksempler på dette er Parkveien 51, Kvalnessaken, Europeisk kulturhovedstad og eiendomsskatten, alle saker som har skapt misnøye blant mange folk.

Et annet eksempel er hvordan enkelte ansatte i Bodø kommune opplever at deres ytringsfrihet er innskrenket, og at enkelte ansatte vegrer seg for å melde fra om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen sin.

Vi i Rødt mener at beslutninger som dette ikke bør tas bak lukkede dører, men tvert imot gjennom prosesser som inkluderer innbyggerne i langt større grad enn det gjøres i dag.

Det sies ofte at vanlige folk ikke har kompetanse nok til å fremme forslag. Der er vi i Rødt uenig. Det er snarere et problem at politikerne ikke har nok kompetanse eller kunnskap nok om hvor skoen trykker for innbyggerne, og ikke forstår problemene som vanlige folk sliter med.

De kjenner ikke til hvordan det er å stå i hardt arbeid med utslitte knær og rygg, hvordan det er å ikke kunne la barna være med på fritidsaktiviteter med de andre i klassen på grunn av økonomiske problemer, eller å måtte legge ned driften på gården eller i reindrifta fordi beitearealene erstattes av gruvedrift eller hyttebyer.

Å åpne opp for at vanlige folk kan få delta i de demokratiske prosessene i enda større grad enn i dag, handler i bunn og grunn om å hjelpe politikerne ut av sin egen eliteboble.

Under valgkampen for fire år siden eksploderte den såkalte Strøksnessaken, en sak som handlet om demokrati og maktforhold i Bodø kommune, hvor Morten Strøksnes skrev at Bodø har rykte på seg for å være styrt av skjulte nettverk og «gode venner». Kanskje trenger vi enda flere Strøksnessaker før ting blir bedre i Bodø kommune?

Synne Bjørbæk, ordførerkandidat Rødt og Astri Dankertsen 2.-kandidat Rødt