Skrot kvotemeldinga Odd Emil!

Rødt krever at Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen tar Riksrevisjonen alvorlige kritikk til etterretning. Kvotemeldinga må skrotes! Dette mener Rødts fylkestingsrepresentanter i Nordland, Per-Gunnar Skotåm, Synne Bjørbæk og Geir Jørgensen.

Geir Jørgensen

Riksrevisjonen anser det som alvorlig at kvotesystemet og endringer i regelverk har hatt negative konsekvenser for kystsamfunn, blant annet med tap av arbeidsplasser.

De mener det også er sterkt kritikkverdig at endringer ikke har blitt tilstrekkelig konsekvensutredet av Nærings- og fiskeridepartementet før de har blitt satt i verk.

Rødts Per-Gunnar Skotåm, Synne Bjørbæk og Geir Jørgensen mener at nok er nok. -Det faktiske innholdet er at kvotemeldinga er en sementering av lovstridige beslutninger fra ulike regjeringer de siste 30 åra. Årlige tillatelser har blitt varige tildelinger av kvoter, struktureringskvoter som først gjaldt for 15 år, og så 25 år, foreslås beholdt i 40 år. Trålstigen låses til 32, % noe som hindrer økning av kvoteandelen til kystflåten og ca. 50 prosent av totalkvotene skal nå tildeles fast til trålerrederier- til bank, shipping og investorer som aldri er på havet.

Dette er privatisering, uansett hvor mye Høyre hevder det motsatte, sier Rødt-politikerne, og fortsetter:

- Høyre hevder at havressurslovens prinsipp skal ligge fast. Det er med respekt å melde å kaste blår i øynene på folk. For det er alle de små endringene, det som står med «liten skrift», som utgjør de reelle endringene, og som sammenlagt vil gjøre det umulig å fastholde dagens lovverk. I Kvotemeldingas side 28, 35 og 38 kommer dette til uttrykk. Her peker regjeringen på at bare en gjør kvotene like nok privat eiendomsrett, så vil trålerrederier senere kunne hevde at de nå eier hver sin andel av totalkvoten.

Per Gunnar Skotåm minner om at dette ikke er noe nytt.

-Kvotemeldinga og lovendringene vil lede fiskeriforvaltningen mot evigvarende rettigheter til de store. Høyre har prøvd på dette før. Høyres Svein Ludvigsen ga en forskrift rett før valget i 2005 som ledet mot privatisering. Da dette senere ble endret gjennom demokratisk behandling, endte det i Høyesterett, forteller Skotåm.

Jørgensen, Bjørbæk og Skotåm peker på at kvotemeldinga har fått slakt fra ei samla fiskerinæring - inkludert Norges Fiskarlag sitt landsmøte. Kritikken fra Riksrevisjonen kommer derfor ikke som noen overraskelse.

-Rødt mener at riksrevisjonens rapport fortjener en grundig gjennomgang. Vi vil støtte en utsettelse av behandlinga av kvotemeldinga. Men det er også blitt tydelig for oss at den må skrotes. Den etablerte praksisen er så skakkjørt, som Riksrevisjonen påpeker, at det er ikke noe å bygge videre på sier Geir Jørgensen.

- Dagens kystbåter er moderne båter og driver både miljøvennlig og lønnsomt. Det er ingen grunn til å overføre flere av kvotene fra denne flåtegruppa over til trålerne for å holde liv i investorer på Aker brygge. Tvert om er det ikke noe problem å fase trålerne ut, og det burde vært gjort så snart det ble klart at trålerselskapene ikke overholdt samfunnsforpliktelsene sine, fortsetter Synne Bjørbæk.

Rødt politikerne har følgende krav:

- Vi forventer av en fiskeriminister fra Nordland at han tar et oppgjør med utviklinga som har pågått i norsk fiskeripolitikk i flere tiår. Ei utvikling hvor den ene regjeringa etter den andre har vist seg å være mer lojal mot storkapitalen enn norsk lov, kystens folk og den enorme verdiskapinga fiskeressursene kan gi Norge som nasjon – til evig tid om de forvaltes riktig.

- Nå har du sjansen, Odd Emil. Skrot kvotemeldinga og begynn på nytt! sier Rødts fylkestingsrepresentanter i Nordland.