Skal ikke sende folk ut på gata

Bodø kommune oppretter boligfond på 40 millioner kroner.

Av Trude Landstad

BODØ: Formannskapet har vedtatt å opprette et boligfond på 40 millioner kroner for å oppfylle målene i boligsosial handlingsplan.

– Jeg er stolt av at det for første gang på veldig lenge er en politisk vilje til å satse på det boligsosiale området. Vi har vedtatt at vi skal ha en jobb- og boliggaranti for rusavhengige som har vært i behandling. For å lykkes med dette, må det settes av midler, sier varaordfører Synne Bjørbæk (Rødt).

400 nye boliger
Posisjonen med Arbeiderpartiet, Rødt, SV, MDG og Sp vedtok boligfondet 26. april. Rådmannen skal fylle opp fondet gjennom å omdisponere eksisterende fond, står det i innstillingen til bystyret. Råmannen har foreløpig ikke tatt stilling til hvilke fond pengene skal hentes fra, men det vil være klart til bystyrets behandling 9. mai.

I sin samarbeidsavtale har posisjonen et ambisiøst mål om 400 nye kommunale boliger i denne perioden. Så langt er ingen bygget.

– Nei, det har vi ikke klart å få på plass. Boligstiftelsen har stått i stampe i en lang periode, men nå har kommunen og stiftelsen fått til en avtale, sier Bjørbæk.

Leie og kjøp
Boligfondet er et grep for å få økt det kommunale tilbudet. De 40 millioner kronene kan brukes både til kjøp og leie av boliger, forklarer Linda Forsvik, gruppeleder i Rødt.

Og det er bostedsløse personer med bakgrunn fra rus og psykiatri som skal prioriteres, gjennom tilbudet Housing First.

– Bolig er kanskje det aller viktigste å få på plass. Når folk kommer fra behandling, må de ha et sted å bo, sier Remi Larsen, prosjektleder for Housing First I Bodø. Han anslår at det er mellom 20 og 30 bostedsløse i Bodø. Pr. i dag har han 15 søkere på tilbud gjennom Housing First.

Spredt
– Fem har fått boliger, og 15 står på vent fordi vi ikke har klart å få tak i boliger, sier Larsen. Gjennom Housing First kan de få leie og senere eventuelt kjøpe sin egen bolig i ordinære boligområder. Tett oppfølging skal sikre at de klarer å bo i egen bolig.

– Boligene skal være spredt, det er et poeng i seg selv, sier Synne Bjørbæk.

Hun legger til: – Vi skal ikke lenger sende folk som har vært på rusbehandling eller i fengsel på gata, sofaen til mamma og pappa eller til Natthjemmet når de er tilbake i byen. Det er verken god økonomi eller god behandling. Det har ingen hensikt å sende folk til behandling for én million kroner, for så å henvise dem til Natthjemmet når de kommer tilbake.

Klarer å bo
Remi Larsen viser til Bergen kommune som har lang erfaring med Housing First.

– Der bruker de bare private utleiere og har klart å få et godt rykte. Utleierne ser at beboerne får god oppfølging og klarer å bo. Dette er mennesker som ikke får lån i banken eller som har mulighet til å bygge opp egenkapital. Men mange kan klare seg godt i egen bolig, sier Larsen.

Vil ikke leie ut
Hittil har det vært svært vanskelig å få leid boliger til denne gruppa.

– Vi har tatt kontakt med mange, men ikke fått én positiv tilbakemelding. Men nå har vi tatt kontakt med de profesjonelle, større aktørene, og de er langt mer positive, sier Remi Larsen.

I budsjettbehandlingen på tampen av fjoråret bevilget bystyret 27 millioner kroner for 2018 og 2019 til boliger til barnefamilier, 26 millioner kroner i 2018 til boliger for personer med funksjonsnedsettelser og 11 millioner i år og neste år til boliger for personer som kommer ut fra institusjon.

– Med dette og boligfondet er vi oppe i 100 millioner kroner for å oppfylle målene i boligpolitisk handlingsplanen. Og i tillegg får kommunen tilvisningsrett på 197 boliger i nye boligprosjekter innen 2021. Dette er en historisk satsing, sier Synne Bjørbæk.

Stemte mot
Opposisjonen – Høyre, Frp, KrF og Venstre – stemte mot opprettelsen av boligfond.

– Posisjonen hadde mange gode forslag å bruke penger på. Men i denne saken går vi gjennom fjorårets regnskap for kommunen, og da er det aller viktigste for oss å sikre en større reduksjon av eiendomsskatten. Vi har nettopp vedtatt en boligpolitisk handlingsplan som er enstemmig vedtatt. Andre prioriteringer vil vi i Høyre gjøre ved budsjettbehandlingen. På den måten mener vi at vi får mer forutsigbare rammer i Bodø kommune, sier Grethe Fjærvoll, gruppeleder i Høyre.

Inviterer til konferanse
Boligkoordinator Lise Rånes mener boligfondet er en svært gledelig nyhet.

– Vi ser på dette som et stort boligsosialt løft. Nå har vi invitert hele byggenæringen til en dialogkonferanse for å fokusere på dem som kan eie egen bolig, men ikke får lån, sier hun.

Konferansen er på Radisson Blu 8. juni, og Rånes har allerede fått mange påmeldte.

På dagsordenen står mulighetene for samarbeid mellom kommunen og private aktører for å gi vanskeligstilte mulighet til å eie bolig. De skal blant annet se på kommunale og statlige virkemidler.

Rånes sier at startlånet er et av de beste virkemidlene.

– I 2017 var det 94 bodøværinger som fikk kjøpt egen bolig ved hjelp av startlån. Flere av dem gikk fra å leie en kommunal bolig til å kjøpe egen bolig i det ordinære boligmarkedet. I år har vi 100 millioner kroner som skal lånes ut.