Sett ned bompengesatsene

Rødt er eneste parti som har stemt mot alle bommene på alle nivåer fordi vi mener det er en usosial avgift. Sammen med Venstre har vi ønska oss nøkterne veiprosjekt som gir økt fremkommelighet for alle.

I formannskapsmøtet 24. januar foreslo Rødt å kutte i bompengesatsene. Vi i Rødt mener at bompenger er en usosial avgift, som rammer enda skjevere enn eiendomsskatten. Selv om utbygging av infrastruktur som kollektivtrafikk, sykkelvei og gangvei er helt nødvendig for å nå målene i Bodø om en bærekraftig byutvikling, mener vi det er feil at kommunens innbyggere må ta hele regninga. Vi vil derfor avvente Bypakke Bodø fase 2 til en statlig medfinansiering er på plass, og Bodø er blitt en del av de statlige prioriterte byvekstområdene.

Hvorfor mener vi i Rødt at bompenger er en usosial avgift? Kan ikke folk bare gå eller sykle? For det første er bompenger en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til de som betaler. For folk med mye penger, betyr det ikke så mye at prisen på bompasseringene øker. For folk med dårligere økonomi som kanskje er avhengig av bil for å komme seg til jobb eller barnehage, merkes det derimot godt. For det andre tar det ikke hensyn til hvor folk bor eller har mulighet til å bo. Ekstreme tilfeller av dette ser vi i Oslo, hvor folk med vanlige lønninger ikke har råd til å kjøpe eller leie egen bolig sentrumsnært, og ofte må flytte langt utenfor sentrum for å få seg en god bolig som dekker deres behov. Det er gjerne disse som er mest avhengig av å kjøre bil, og som ikke nødvendigvis har muligheten til å velge sykkel fremfor bil. Dette er heller ikke en ukjent problematikk i Bodø.

Bompenger har fint lite med miljø å gjøre, men handler om hvem som skal betale. Vi vil gjerne gjøre det mulig for flere å bruke sykkel eller kollektivtransport istedenfor bil, og vi mener det er nødvendig å bedre trafikksikkerheten.  Men for å få folk med på miljø og klimasatsinger er det viktig at disse finansieres på en rettferdig måte.

Veier, fortau, sykkelveier, busstilbud og båt er en viktig forutsetning for bosetting og verdiskapning i hele landet.  Rødt mener at denne typen infrastruktur er et fellesansvar som i langt større grad bør finansieres av staten, gjennom en rettferdig og progressiv inntekts- og formuesbeskatning, hvor de som har mest også bidrar mest. Bompenger er imidlertid en flat skatt som ikke tar hensyn til inntekten til den som betaler, eller hvor personen bor.

Rødt har på Stortinget foreslått økt statlig finansiering til kollektiv sykkel og gange. Vi mener at byvekstavtalene må utvides, og vi vet at mange av partiene har dette i sine arbeidsprogram.  Lokalt deltar også kommunen i et nettverk for byvekstavtaler som jobber for at fem byregioner kommer inn under de statlig prioriterte byvekstområdene i neste NTP i 2022. Vi har stor tro på at vi vil lykkes med dette arbeidet.

Bodø har svært høy grad av egenfinansiering i bypakken fra før. Vi mener at det vil være galt å la bodøs innbyggere ta regninga for all infrastruktur i fase 2, når vi allerede har et nivå på bompengesatsene som er høyere enn hva mange familier makter. Rødt mener at det er folkevalgtes jobb å ta folk på alvor når de sier i fra om at nok er nok. Vi håper derfor at vi får hele bystyret med oss på å senke bompengesatsene i bystyrets møte 7. Februar. Vi har en særlig forventning om at Frp og Høyre, som gjerne fremstiller seg selv som motstandere av bompenger, er med på å skaffe flertall for vårt forslag.

Synne Bjørbæk, Rødts bystyregruppe

Astri Dankertsen, leder av Rødt Bodø