Rødt sier nei til oppdrett i Breisundet i Helligvær!

I bystyrets møte 4. februar ble klagenemndas vedtak om å tilrettelegge for akvakultur i Breisundet i Helligvær behandlet. Kommuneplanens arealdel 2018 åpner ikke for etablering av akvakultur i Breisundet.

Likevel valgte bystyreflertallet med Ap, Høyre, Frp, KrF og Sp å støtte klagenemndas vedtak om å tilrettelegge for akvakultur. Det legges dermed inn som en føring når kommuneplanens arealdel skal revideres.

Vi i Rødt står på arealplanen og kan ikke se at det er framkommet noen ny informasjon som tilsier at vi bør gå bort ifra kommunens vedtatte arealpolitikk og de faglige vurderingene som ligger til grunn for denne.

At klagenemnda overprøver et rettslig bindende planvedtak er etter vårt skjønn brudd på plan og bygningsloven. Vi kan heller ikke se at denne omgjøringen av tidligere vedtak er forsvarlig utredet.

Denne saken har vært behandlet i mange omganger. Høringsinnspill fra 2017 viser til at området er et attraktivt fiskeområde for lokalbefolkningen. Det er også oppvekstområde for kysttorsk, hummer og krabbe, samt andre fiskearter. Det er registrert nasjonale forvaltningsinteresser i området og i naturbasen er det også registrert større forekomster med skjellsand og tareskog. Ikke minst er dette et viktig gyteområde for torsk.

Sier vi ja til oppdrett her kan den lokale fiskebestanden i verste fall forsvinne og det kan bli sterkt reduserte leveranser til fiskemottaket. I tillegg har tidligere utredning vist til at akvakulturanlegget er søkt plassert i båtleia, noe som vanskeliggjør ferdselen. Breidsundet er en viktig rute for å komme inn og ut og inntil fiskefeltene. Oppdrett på lokaliteten kan medføre at fiske vil opphøre i store deler av Helligvær.

Det er altså gode grunner for at vi i arealplanen har vernet området. Lofoten Sjøprodukter AS ber om å få slippe ut over 3000 tonn fiskekloakk i et unikt økosystem, og forgården til verdens beste gyteområde for skrei.

Derfor er det ikke til å forstå at Arbeiderpartiet og Høyre m. fl. legger seg på rygg for oppdrettsselskapene, uten konsekvensutredning. I strid med viktige fiskeinteresser og natur og i strid med kommunens arealpolitikk.

Synne Høyforsslett Bjørbæk, gruppeleder, Rødt Bodøs bystyregruppe, Bodø