Program


VALGPROGRAM FOR RØDT BODØ 2019-2023

MED RØDT MOT FORSKJELLS-BODØ

Rødt vil at Bodø skal være en kommune for innbyggerne og arbeider for et mer levende demokrati, bedre velferdsordninger og et klarere miljøhensyn. Rødt vil ha et sterkt offentlig tilbud som sikrer alle et verdig liv. Vi er mot at private særinteresser skal berike seg på fellesskapets midler. Dette gjelder både private utbyggere som langt på vei har fått forme byen etter sitt hode, og det gjelder velferdsprofitører, som tapper felleskapet for mange millioner årlig. Rødt er for en omfordeling av verdier i samfunnet: større tilbakeføringer fra stat til kommune, og fra privat rikdom for de få til felles velferd for de mange.

I mange saker er det sterke kapitalkrefter utenfor bystyresalen som legger premissene for bystyrets behandling. Rødt setter innbyggerne foran utbyggerne. Vi samarbeider gjerne med andre partier i bystyret, men det er først på lag med folk utenfor bystyresalen - med fagbevegelsen og med store og små lokale aksjoner - at en sak virkelig kan få framgang. Arbeidet for å verne Parkveien 51 er et godt eksempel. Vi i Rødt bytter ikke bort polititikken vår mot posisjoner.

Styrk kommuneøkonomien

Kommunene leverer en stor del av de tjenester og ytelser som alle trenger. Men kommunenes økonomiske rammer avgjøres av staten. I mange år har den offentlig andelen av det totale forbruket blitt stadig mindre, og gjennom skattekutt har de rikeste fått 25 milliarder mer hvert år. Svak kommuneøkonomi er resultat av politiske veivalg. Rødt Bodø vil:

 • at kommunene går sammen om å kreve økte statlige tilbakeføringer av skatt til kommunene.
 • si nei til bompenger som en usosial form for skattelegging.
 • si nei til privatisering, konkurranseutsetting og såkalte OPS-prosjekter (offentlig privat samarbeid).
 • innføre en rettferdig modell for eiendomsskatt med følgende elementer:
 • Øke bunnfradraget til 1 million
 • Innføre ligningsbasert modell for å unngå vilkårlighet ved lokal taksering
 • Kreve høyere skatt for næringseiendommer
 • Innvilge søknader om fritak for eiendomsskatt for personer med inntekt under 300000

En demokratisk kommune

Politikken må formes av og sammen med dem den angår. Rødt ønsker at folk skal ha reell makt i saker som angår dem, og at beslutninger skal tas så nært dem det gjelder som mulig.  Lokaldemokratiet er i dag under press. Politiske beslutninger blir omgjort til administrative prosesser, der færre har innsyn og reell mulighet til påvirkning. Rødt går inn for:

 • at politiske beslutningsprosesser må gjøres mer tilgjengelige og åpne for innbyggerne.
 • at innbyggere, tillitsvalgte, organisasjoner, brukere og pårørende involveres mer i utviklingen av kommunale tjenester. Vi vil prøve ut en ordning der innbyggere som er berørt av en sak får taletid i bystyrebehandlingen for å fremme sitt syn.
 • å styrke formannskapsmodellen og mot alle former for lokal parlamentarisme.
 • å få slutt på praksisen med å løse vanskelige spørsmål på bakrommet uten offentlig debatt. Vi vil ikke at hensyn til kommunens «omdømme» skal stå i veien for å løfte saker fram til åpen politisk behandling.
 • at det å være folkevalgt ikke skal være en høytlønnet karrierevei, og at politikergodtgjøringene senkes.
 • å senke lønnsnivået til kommunens toppledelse, og at årlige lønnsjusteringer gis som kronetillegg - ikke prosenttillegg.
 • å etablere kommunedelsutvalg i alle deler av kommunen med større reell myndighet.
 • å beholde kommunal virksomhet under folkevalgt kontroll, og går mot å skille ut virksomheter i kommunale foretak (KF).
 • å omgjøre dagens HR-avdeling til et personalkontor.

For Rødt er det viktig å være en pålitelig samarbeidspartner for fagforeninger og brukere i utviklingen av kommunal sektor, og vi vil arbeide for at:

 • Bodø kommune skal forbedre sin praksis overfor tillitsvalgte mht. informasjonsplikt, drøftinger og forhandlinger.
 • kommunen skal ha heltidsstillinger som hovedregelen, også i omsorgssektoren. Vi går inn for utprøving av 6-timersdag med full lønnskompensasjon for å unngå belastning i form av mer helgearbeid ved overgang til heltid.
 • kommunen gjennomfører en tillitsreform, der mål- og detaljstyring fjernes.
 • varslere blant kommunens ansatte/tillitsvalgte skal få et bedre vern.
 • størst mulig del av kommunens lovpålagte oppgaver skal foregå i egenregi. Vi vil erstatte bemanningsbyråene med kommunale vikarordninger og kutte i innleie av ekstern konsulentbistand.

Bolig for alle

Å bo, å ha et hjem, er helt grunnleggende for å ha et fullverdig liv. I dag er det markedet som styrer boligpolitikken. Boliger har blitt spekulasjonsobjekt, prisene drives i været, og mange faller utenfor. Dette gjelder særlig i pressområder som Bodø, og det rammer spesielt unge voksne uten betalingsdyktige foreldre. Dagens boligpolitikk er mer enn noen annen enkeltsak med på å skape sosial ulikhet i dagens Norge. Å gjenreise en sosial boligpolitikk med boliger utenfor markedet, er derfor et nasjonalt anliggende, men Rødt Bodø arbeider for at kommunen bidrar med å:

 • inngå kommunal avtale med den kommunale boligstiftelsen, om utbygging av 400 kommunale boliger finansiert via låneopptak og tilskuddsordninger.
 • kreve at en andel leiligheter i større prosjekt prisreguleres med klausuler for videresalg, slik at flere får seg egen bolig.
 • innføre bestemmelse om at overskudd fra kommunalt tomtesalg avsettes til å utvikle kommunalt boligtilbud.
 • sikre at alle nye større utbyggingsavtaler inneholder en klausul om kommunal rett til 10% av boliger til kostpris.
 • utvikle kommunale tomter for boligbygging og selvbyggere.
 • arbeide mot boligspekulasjon ved å høyne skatten fra og med bolig nr. 2.
 • gjennomføre punktet i kommuneplanens samfunnsdel om at 20% av boligene i «Ny by» skal realiseres utenfor markedet.
 • la funksjonshemmede med bistandsbehov få bestemme selv hvor og hvordan de vil bo.

Et godt sikkerhetsnett for alle

I dag foregår det en systematisk nedbygging av offentlige tjenester og ytelser som vi lenge har tatt for gitt i Norge. Velferdsstaten er i ferd med å forvitre bit for bit. Regjeringa foretar smålige kutt i en rekke ytelser, som er helt avgjørende for mange grupper, som av ulike grunner trenger hjelp fra samfunnet for å klare seg. Rødt kjemper mot dette og vil legge menneskers behov til grunn for dimensjonering og utmåling av tjenester – ikke økonomiske innsparingskalkyler. Rødt vil arbeide for alle kommunens innbyggere ved å: 

 • bygge et nytt sykehjem eller utvide de eksisterende med minst 50 faste plasser og innføre rett til sykehjemsplass utfra helsefaglig vurdering.
 • fastsette husleien i kommunale boliger ut fra betalingsevne.
 • øke sosialhjelpssatsene med 25% over de neste 3 år.
 • øke fattige barnefamiliers muligheter for å delta i ulike fritidsaktiviteter og ferietilbud.
 • halvere prisene i Badeland.
 • øke grunnbemanningen i miljøtjenesten, institusjonene og hjemmetjenesten.
 • bygge flere småhus for de som må ha tilrettelagt, bemannet og skjermet bolig.
 • si nei til økte egenandeler i omsorgssektoren og beholde gratis trygghetsalarmer.
 • styrke ettervernstilbudet for folk som kommer ut av fengsel og institusjon.

En trygg og god kommune å vokse opp i

Rødt arbeider for at alle barn og unge får en god og trygg oppvekst i Bodø.Vi er mot at skole og barnehage(!) i stigende grad ensidig blir innrettet på måling av barn og unges teoretiske kunnskaper og ferdigheter, bl.a. gjennom stadige nasjonale tester. Uten stimulering av det leikende, kreative, praktiske og kritiske mennesket, er dette en fattig form for utdanning. Vi opplever også at rammevilkårene for oppvekst presses. Økonomi tar over for faglige hensyn når det gjelder bemanning, bygninger osv., og en stigende grad av lærerens tid går med til å svare på krav om dokumentasjon. Rødt vil ha en politikk for oppvekst som ser hele mennesket både i og utenfor skolen. Vi mener at behovet for individuell tilpasning best ivaretas innenfor en sterk offentlig oppvekstsektor og ikke gjennom å forære felleskapets midler til kommersielle aktører, som har fortjeneste som sitt fremste mål. Rødt går inn for å:

 • styrke andelen kommunale og ideelle barnehager på bekostning av kommersielle storselskap.
 • styrk bemanningen i barnehagene.
 • senke prisene på SFO, på sikt gratis.
 • øke lærertettheten i Bodø-skolen.
 • styrke etter- og videreutdanningstilbudet.
 • fjerne tidstyvene i skole og barnehage, ogbekjempe dokumentasjonshysteriet.
 • ha forsøk med gratis skolemat.
 • ha forsøk med leksefri skole.
 • renovere Østbyen skole, Alstadskolene og bygge ut Bodøsjøen skole.
 • avsette en pott til å anskaffe utstyr til aktiviteter og kreative prosjekter.
 • renovere Gimle med tanke på fritidsaktiviteter for uorganiserte barn og unge.
 • bygge ut ungdomsklubber i bydelene og styrke det forebyggende ungdomsarbeidet.
 • stimulere til økt mangfold i idrettslivet. Vi går inn for å bygge friidrettshall, turnhall og ishall.

Kultur og kunst er lufta vi puster i

Mennesket er et skapende vesen, og kunstneriske uttrykk har fulgt oss fra uminnelige tider. Rødt vil gjøre ulike kulturuttrykk bedre tilgjengelig for folk. Vi vil styrke det levende og breie kulturmiljøet, som finnes i Bodø, samtidig som vi vil bedre forholdene for profesjonelle kunstnere. Også for kulturlivet gjelder det at topputøvere vokser fram fra et mangfold av breddeaktiviteter som ivaretas av kulturskolen, lag og foreninger. Vi sier nei til Europeisk Kulturhovedstad så lenge det framstår som et topptungt prestisjeprosjekt, og vil heller styrke Bodø som kulturkommune ved å:

 • arbeide for å utvikle en helhetlig kulturpark i Bodøsjøen.
 • legge til rette for kulturutøvere, bl.a. gjennom tilskudd til produksjons-, visnings- og øvingslokaler.
 • styrke de kommunale stipendordningene.
 • styrke kulturskoletilbudet i hele kommunen.
 • senke prisene for lokale kulturaktører i Stormen.
 • realisere vedtatt teaterplan.
 • etablere Nordlands kunstmuseum i Bodø.
 • etablere lovlige grafittivegger.

Selv om Bodø er relativt ny som by, har vi en rik historie, som må ivaretas. Dette gjelder både bygninger, kultur- og næringshistorie. Vi må være villige til å sette kulturhistoriske hensyn foran kortsiktig vinning for å bevare et Bodø som nåværende og kommende generasjoner kan kjenne seg igjen i. Rødt vil ha en kommune som tar vare på historien ved å:

 • bevare verneverdige bygg og bomiljøer.
 • ta hensyn til Bodøs tilknytning til havet i byutviklingen.
 • ansette en byantikvar.
 • sørge for varig vern av Parkveien 51.
 • styrke formidlingen av samisk kulturarv.
 • tenke gjenbruk før en vedtar nybygg.

Bodø - en miljøkommune for framtida

Det blir mer og mer klart at de globale miljøødeleggelsene er mer omfattende og skjer i hurtigere tempo enn tidligere antatt. I denne situasjonen vil Rødt Bodø forsterke kampen for en kommune som setter hensynet til innbyggerne – både de nåværende og framtidige generasjoner - foran hensynet til utbyggerne. Bodø må gjøre sin del av arbeidet med å legge om til en utvikling som tar vare på miljøet. Dette gjelder samferdsel, forbruk så vel som gjenbruk og også ved å ivareta viktige natur- og landbruksområder. Rødt vil arbeide for:

 • å stanse hotellbygging i bymarka på Rønvikfjellet og si nei til 90 kommunale millioner til hotellvei.
 • å si nei til flere tårnbygg og føre en restriktiv politikk mht. byggehøyder og bevaring av gjenværende siktlinjer i sentrum.
 • et levende sentrum ved å legge til rette for (grønne) møtesteder, leik og småhandel. Vi vil etablere en familiepark på områdetvest for SAS-hotellet, og utvikle Moloveien til miljøgate.
 • En miljøvennlig og rettferdig byutvikling i den nye bydelen på Hernes.
 • å styrke handelen i sentrum i stedet for å bygge flere bilbaserte kjøpesentre.
 • å øke framkommeligheten i byen for alle ved å styrke gang- og sykkel- og kollektivløsninger.
 • å sikre at gangbrua over Rv80 på Nedre Hunstadmoen kommer tilbake.
 • å utvikle et universelt kollektivkort i Salten som dekker buss, båt og tog.
 • å utvikle et familiekort og et ungdomskort (200,-) for buss.
 • å styrke bussforbindelsene, spesielt til Nordsia.
 • å avvikle veisalting som normalordning vinterstid, og bare bruke salt ved ekstreme værforhold.
 • å øke frekvensen kraftig på lokaltogene i Salten. Krysningssporet ved Oteråga kan enkelt og rimelig betjenes manuelt mens vi venter på fullautomatiseringen og flere krysningsspor. Dette vil styrke arbeids- og næringsliv i regionen.
 • å forsvare allemannsretten og forsterke vernet av strandsonen og bymarkagrensen.
 • å bevare Rønvikjordene i sin helhet for matproduksjon og rekreasjon.
 • innføre cruisepassasjeravgift i Bodø
 • å styrke infrastrukturen for folk i Værran ved bedret samferdsel og næringsstøtte.
 • å forhindre alvorlige naturinngrep i sårbare områder, som oppdrett i Mistfjorden, nye oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden og gruvedrift i Ljøsenhammarn (Misvær).
 • fortsatt beiteområde på Kvalnes – ikke hyttefelt.

Bodø – en solidarisk kommune for alle

Rødt vil at Bodø skal være en solidarisk og inkluderende kommune som bekjemper alle former for rasisme og diskriminering. Bodø skal være en raus kommune for de som kommer hit som flyktninger, men vi skal også vise vår solidaritet med undertrykte folk og nasjoner i andre deler av verden, som rammes av krig og naturkatastrofer. Vi vil at Bodø skal være en tilgjengelig og inkluderende kommune for alle. Dette gjelder også innbyggere med funksjonsnedsettelser, de som tilhører etniske minoriteter og mennesker med ulike seksuelle legninger og kjønnsuttrykk. Rødt sier:

 • Ja til å synliggjøre det kulturelle mangfoldet i Bodø/Buvdda/Bådåddjo.
 • Ja til å være en god bosettingskommune for flyktninger.
 • Ja til å etablere et internasjonalt treffsted for alle.
 • Nei til rasisme. Vi ønsker en handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering.
 • Ja til å etablere morsmålsopplæring og styrket norskopplæring.
 • Ja til styrking av språklæring i arbeidslivet, gjennom tilrettelagte arbeidsplasser og opplæringsbedrifter, og ambulerende norsklærere.
 • Ja til å bedre situasjonen for papirløse flyktninger, bl.a. når det gjelder helsehjelp og inngå et samarbeid med organisasjonen «Mennesker i limbo».
 • Ja til kommunal boikott av israelske varer fra okkupert Palestina.
 • Ja til å etablere vennskapsby med Kobane i kurdisk Syria.