Program


VALGPROGRAM FOR RØDT BODØ 2023-2027

MED RØDT MOT FORSKJELLS-BODØ

Rødt vil at Bodø skal være en god kommune å bo i for alle innbyggerne. Rødt arbeider for et levende demokrati, bedre velferdsordninger og et tydelig miljøhensyn. Rødt bytter ikke bort politikken vår eller prinsippene våre mot posisjoner.

De siste årene har vært preget av unødvendige og enorme kutt i skole og velferd. Rødt vil kjempe mot dette og for et sterkt offentlig tilbud som sikrer alle et verdig liv. Vi er mot at private særinteresser skal berike seg på fellesskapets midler. Dette gjelder både private utbyggere som har fått forme byen etter eget ønske, og velferdsprofitører, som tapper fellesskapet for mange millioner årlig. Rødt vil omfordele verdiene i samfunnet fra privat rikdom for de få til felles velferd for de mange.

Rødt setter innbyggerne foran utbyggerne. Vi vil hindre at sterke kapitalkrefter utenfor bystyresalen legger premissene for bystyret. Vi samarbeider gjerne med andre partier, men det er først sammen med folk utenfor bystyresalen - med fagbevegelsen og med store og små lokale aksjoner - at viktige saker vinner fram.

Kamp mot økonomiske forskjeller

Fra 2015 har vi hatt arbeiderpartiledede koalisjoner i Bodø, og siden 2021 har vi hatt en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med budsjettforlik med SV. Likevel har det blitt kuttet i hundremillionersklassen lokalt i alle disse årene, unntatt de tre årene Rødt var med. Det er ikke tilfeldig.

De siste årene har vist igjen og igjen at kuttene som har blitt vedtatt har vært helt unødvendige, og kommunen har gått med større overskudd enn det har blitt kutta. Pengene finnes, men administrativ og politisk ledelse påstår at de ikke gjør det. Samtidig vil de prioritere stadig nye eliteprosjekter som vei til hotellprosjektene til milliardærer, Bodø2024 og Ny by ny flyplass. Rødt vil i stedet bruke pengene på skoler, barnehager og helse- og omsorgstjenester.

I mange år har den offentlige andelen av det totale forbruket blitt stadig mindre, mens de rikeste har blitt rikere. Rødt Bodø vil:

 • stanse smålige kutt i viktige tjenestetilbud som Utekontakten, PPT, Tildelingskontoret, 4H-gården, Bodø Naturskole, Alberthaugen, svømmeopplæringa og lignende.
 • stanse og reversere kuttene i tjenestetilbudet
 • øke investeringsnivået i skoler, barnehager, helse- og omsorgstjenestene, boligtilbudet, veier, fortau, sykkelveier og andre nødvendige tjenester og infrastruktur.
 • ta igjen vedlikeholdsetterslepet på 700-900 millioner på kommunale veier innen 25 år, ved å øke årlige investeringer med minimum 35 millioner årlig.
 • innføre en mer rettferdig modell for eiendomsskatt med følgende elementer:
  • øke bunnfradraget til 1 million
  • innføre ligningsbasert modell for å unngå vilkårlighet ved lokal taksering
  • kreve høyere skatt for næringseiendommer
  • innvilge søknader om fritak for eiendomsskatt for personer med • lavinntekt eller andre med behov for fritak.
  • redusere eller fjerne eiendomsskatten utenfor bymessige deler av kommunen.
 • si nei til bompenger som en usosial form for skattelegging.
 • si nei til privatisering, konkurranseutsetting og såkalte OPS-prosjekter (offentlig privat samarbeid).
 • hindre at kommunen selger “arvesølvet”, altså viktige selskaper for innbyggerne i Bodø.
 • hindre at kommunalt eide selskaper og foretak er organisert som konsern med profitt som mål.
 • utvikle eierskapet i Bodø Energi og SKS med mål om offentlig, lokalt, enhetlig eierskap og god offentlig styring av kraftproduksjon, kraftdistribusjon og kraftpolitikken i tråd med innbyggernes interesser.
 • utvikle eierskapet i Saltens Bilruter (Saltens Gruppen) ved å selge seg ut av kommersiell eiendomsspekulasjon og annen virksomhet utenfor kjernevirksomheten, selge renovasjonsdelen av selskapet til Iris Salten, kjøpe ut private eiere og få til en avtale med Nordland fylkeskommune og Vy om at Nordland fylkeskommune kjøper opp Nordlandsbuss og bruker det til å avvikle anbudssystemet i kollektivtransporten i Nordland.
 • sikre at inntektsberegningen i budsjett- og økonomiplan kommer mer i tråd med faktiske inntekter for å unngå unødvendige kutt. Minst 477 millioner på driftsfond gjør at kommunen kan budsjettere med større risiko på inntektssiden, innenfor realistiske rammer.
 • at kommunene går sammen om å kreve økte statlige tilbakeføringer av skatt til kommunene.

En demokratisk kommune

Rødt ønsker at folk skal ha reell makt i saker som angår dem, og at beslutninger skal tas så nært dem det gjelder som mulig. Lokaldemokratiet er i dag under press. Politiske beslutninger blir omgjort til administrative prosesser, der færre har innsyn og reell mulighet til påvirkning.

Åpenhet, innsyn, deltakelse og inkludering i demokratiet er ikke bare bra i seg selv, men det fører også til bedre beslutninger. Rødt Bodø vil:

 • at politiske og administrative beslutningsprosesser blir tilgjengelig for innbyggerne.
 • at innbyggere, tillitsvalgte, organisasjoner, brukere og pårørende involveres mer i utviklingen av kommunale tjenester.
 • få slutt på praksisen med å løse vanskelige spørsmål på bakrommet uten offentlig debatt. Vi vil ikke at hensyn til kommunens «omdømme» skal stå i veien for å løfte saker fram til åpen politisk behandling.
 • at man prøver ut en ordning der innbyggere som er berørt av en sak får taletid i både utvalgsmøter og under bystyrebehandlingen for å fremme sitt syn.
 • at tillitsvalgte skal få tale- og forslagsrett under behandling både i komité og bystyre av saker som påvirker ansatte i Bodø kommune.
 • styrke formannskapsmodellen og si nei til alle former for lokal parlamentarisme
 • at politikernes lønn og godtgjøringer senkes. Det skal ikke være en høytlønnet karrierevei å være politiker
 • senke lønnsnivået til kommunens toppledelse
 • begrense lønnsfesten blant ledere i kommunen ved at de får lønnsjusteringer basert på gjennomsnittlig kronetillegg og ikke som et prosenttillegg.
 • etablere kommunedelsutvalg i alle deler av kommunen med større reell myndighet.
 • beholde kommunal virksomhet under folkevalgt kontroll.
 • omgjøre dagens HR-avdeling til et tradisjonelt personalkontor.
 • innføre lobbyregister i Bodø kommune.

Åpen behandling av budsjett- og økonomiplan er spesielt viktig for at demokratiet i kommunen skal fungere som den er ment. Rødt ønsker å åpne opp prosessene både administrativt og politisk. Rødt Bodø vil:

 • at alle møter i kommunedirektørens ledergruppe og på alle nivåer som omhandler budsjettrelaterte saker skal invitere representanter for alle hovedsammenslutningene i kommunen og tillitsvalgte fra berørte avdelinger og enheter.
 • at alle forslag til budsjettbehandlingen skal være offentlig tilgjengelig med en gang de fremmes til eller fra økonomiavdelingen eller kommunedirektørens ledergruppe.
 • at kommunedirektøren skal legge ut et utkast til budsjett- og økonomiplan til høring minimum to uker før endelig forslag til budsjett- og økonomiplan legges fram og gjøre endringer basert på høringsuttalelsene som kommer inn.
 • at kommunen skal invitere til åpne budsjettmøter i alle kommunedelene med representanter for alle partiene, fagforeningene, medvirkningsrådene og administrativ ledelse der alle deltakere har forslagsrett til budsjettet. Forslag i disse møtene må utredes av administrasjonen og behandles av bystyret.
 • at tillitsvalgte på alle nivåer, kommunedelsutvalg, medvirkningsrådene, kommunalt foreldreutvalg i skolen og andre relevante aktører gis full tilgang til kommunens budsjetteringsverktøy og rett til å få svar på spørsmål i budsjettprosessen.
 • at alle konsultasjoner med politikere og administrasjonen blir offentliggjort gjennom et lobbyregister
 • at forhandlinger mellom partiene om budsjettsaker gjøres gjennom offisielle møter for å formelt sikre åpenhet og gjennomsiktighet også i de politiske prosessene. Møter og samtaler mellom folkevalgte/administrasjonen utenfor de offisielle kanalene skal registreres som lobbymøter

En sosial arbeidsgiverpolitikk

For Rødt er det viktig å være en pålitelig samarbeidspartner for fagforeninger og brukere i utviklingen av kommunal sektor. Der utviklingen av arbeidsgiverpolitikken i offentlig sektor har vært preget av kald og inhuman New Public Management, målehysteri og utbytting, ønsker Rødt mer tillit og en varmere og mer sosial arbeidsgiverpolitikk. Rødt Bodø vil:

 • at Bodø kommune skal forbedre sin praksis overfor tillitsvalgte med hensyn til informasjonsplikt, drøftinger og forhandlinger.
 • at kommunen skal ha heltidsstillinger som hovedregelen, også i omsorgssektoren.
 • prøve ut 6-timersdag med full lønnskompensasjon for å unngå belastning i form av mer helgearbeid ved overgang til heltid.
 • at kommunen gjennomfører en fullverdig tillitsreform for å fjerne alle elementer av New Public Management, målstyring, internfakturering, rapporteringsbonanza og lignende.
 • at varslere blant kommunens ansatte/tillitsvalgte skal ivaretas og få et bedre vern.
 • at flere får mulighet til å ta fagbrev og videreutdanning gjennom Bodø kommune.
 • at størst mulig del av kommunens lovpålagte oppgaver skal foregå i egenregi.
 • at bemanningsbyråene blir erstattet med kommunale vikarordninger og at det kuttes i bruk av ekstern konsulentbistand, inkludert i foretak og kommunalt eide AS.
 • øke grunnbemanningen i alle førstelinjetjenestene med minimum 10 prosent.
 • at kommunen tilbyr billige tjenesteboliger med mulighet for leie-til-eie-ordninger for ansatte, og gratis botilbud til korttidsvikarer som ikke bor i kommunen.
 • sikre gode rekrutteringstiltak lokalt og være en alliert for ansatte og fagbevegelsen for å styrke lønns- og arbeidsvilkår i KS-området.
 • at velferdsteknologi ikke erstatter ansatte, men frigjør arbeidskapasitet til å gjøre andre oppgaver for å øke kvaliteten for tjenestemottakere og ansatte.
 • at støttekontakter, ledsagere og avlastere i kommunen får bedre lønns- og arbeidsvilkår.
 • at kommunen sier nei til privatisering, konkurranseutsetting og såkalte OPS-prosjekter (offentlig privat samarbeid).

Bolig for alle

Å bo, å ha et hjem, er helt grunnleggende for å ha et fullverdig liv. I artikkel 25 i menneskerettighetskonvensjonen fastslås retten til bolig som en grunnleggende rettighet for alle mennesker. I dag er det likevel markedet som styrer boligpolitikken.

Boliger har blitt spekulasjonsobjekt, prisene drives i været, og mange faller utenfor. Dette gjelder særlig i pressområder som Bodø, hvor stadig flere er prisgitt et dyrt og ustabilt botilbud i det private leiemarkedet. Dagens boligpolitikk er mer enn noen annen enkeltsak med på å skape sosial ulikhet i dagens Norge. Å gjenreise en sosial boligpolitikk med boliger utenfor markedet, er derfor en av de viktigste sakene for Rødt på Stortinget, men det er også mye vi kan gjøre lokalt. Rødt Bodø vil:

 • gjennomføre punktet i kommuneplanens samfunnsdel om at 25% av boligene i «Ny by» skal realiseres utenfor det ordinære markedet.
 • at kommunen skal bygge ut minimum 100 nye kommunale utleieboliger årlig, finansiert via låneopptak og tilskuddsordninger.
 • sikre at kommunale boliger er spredt og integrert i øvrig bebyggelseat den kommunale boligmassen rehabiliteres innen 2027. Dette skal finansieres utenom leieinntekter.
 • at leie-til-eie-ordningen forbedres. Leietakere skal gradvis kunne kjøpe seg inn i boligen de leier, og beholde en del av boligprisøkningen mens de bor der.
 • kreve at en andel leiligheter i større prosjekt prisreguleres med en klausul som regulerer videresalg, slik at flere får seg egen bolig.
 • at overskudd fra kommunalt tomtesalg avsettes til å utvikle kommunalt boligtilbud.
 • sikre kommunen rett til 10% av boliger til kostpris i alle større utbygginger.
 • utvikle kommunale tomter for boligbygging og selvbyggere.
 • unngå at utbyggere legger premissene for byutviklinga. Kommunen skal selge ferdigstilte tomter med klare betingelser, eller bygge ut i kommunal regi.
 • begrense prisveksten for nye boliger, ved å sette tidsbegrensning i utbyggingsavtaler slik at utbyggere som ikke setter i gang utbygging etter en viss tid må tilbakeføre eiendommen til kommunen
 • arbeide mot boligspekulasjon ved å høyne skatten fra og med bolig nummer to, fjerne skattefradrag på sekundærboliger, samt innføre en trinnvis økning i ligningsverdi per bolig fra og med bolig nummer to.
 • at alle nye boliger skal være minimum 45 kvadratmeter. Boliger for studenter og andre personer i midlertidige bosituasjoner omfattes ikke av et slikt krav.
 • motvirke at utleiemarkedet blir overtatt av korttidsleie. Utleie via tredjeparter som Airbnb bør kun være lovlig inntil 60 dager i året og boliger kan ikke ellers stå ubrukt.
 • fastsette husleien i kommunale boliger ut fra betalingsevne.
 • redusere prisen på utleie av kommunale boliger flatt med ti prosent og sette et makstak på betaling på 40 prosent av nettoinntekten i boutgifter.
 • gradvis redusere maksprisen på kommunale boliger slik at ingen med behov for kommunal bolig må betale mer enn 25 prosent av nettoinntekten i boutgifter.
 • gå bort fra tidsbegrensede leiekontrakter i kommunale boliger som standard.
 • styrke den kommunale bostøtten ved å åpne for støtte til privat bolig, redusere kravene, øke støtten og aktivt bistå dem som kan ha rett til slik støtte med å søke.
 • at kommunen aldri skal bruke gjeld til kommunen som utkastelsesgrunn eller grunn til å ikke tildele kommunale boliger.
 • bygge flere kommunale småhus for de som må ha tilrettelagt, bemannet og skjermet bolig.
 • at kommunen aldri skal kreve tvangssalg av bolig uansett gjeldsnivå eller status på privatøkonomi.
 • jobbe for å redusere eller fjerne kravene til egenkapital for førstegangsetablerere som søker om startlån
 • gjøre startlån tilgjengelig for flere
 • la funksjonshemmede med bistandsbehov få bestemme selv hvor og hvordan de vil bo.
 • unngå at flere bemannede bofelleskap/bokollektiv i kommunen for personer med nedsatt funksjonsevne samlokaliseres i samme bygg, eller samme område. Behovet for å unngå tendenser til institusjonalisering skal prioriteres foran kommunens ønske om effektivisering og samlokalisering.
 • at kommunen tilbyr billige tjenesteboliger med mulighet for leie-til-eie-ordninger for ansatte, og gratis botilbud til korttidsvikarer som ikke bor i kommunen.

Velferd til folket

I dag foregår det en systematisk nedbygging av offentlige tjenester og ytelser som vi lenge har tatt for gitt i Norge. Velferdsstaten er i ferd med å forvitre bit for bit. Regjeringa foretar smålige kutt i en rekke ytelser, som er helt avgjørende for mange grupper, som av ulike grunner trenger hjelp fra samfunnet for å klare seg. Rødt kjemper mot dette og vil legge menneskers behov til grunn for dimensjonering og utmåling av tjenester – ikke økonomiske innsparingskalkyler. Rødt Bodø vil:

 • stanse og reversere kuttene i helse- og omsorgssektoren
 • gå tilbake til målsetningen om at kommunen skal ha langtidsplasser i sykehjem tilsvarende 25 prosent av befolkningen over 80 år
 • at kommunen skal bygge nye sykehjemsplasser ved å bygge flere nye enheter på 12-25 plasser årlig spredt i hele kommunen.
 • framskynde bygging av helsehus og planlegge enda et større sykehjem/helsehus som kan bygges kort tid etterpå
 • unngå at økonomiske hensyn for kommunen brukes for å legge press på å redusere omfanget av tjenestene som tilbys til innbyggerne, ved å søke om forsøksordning med å organisere tildelingskontoret under Statsforvalteren eller annen organisering utenfor kommunens påvirkning.
 • fastsette husleien i kommunale boliger ut fra betalingsevne.
 • styrke den kommunale bostøtten ved å åpne for støtte til privat bolig, redusere kravene, øke støtten og aktivt bistå dem som kan ha rett til slik støtte med å søke.
 • øke sosialhjelpssatsene med 25 prosent umiddelbart og fortsette og øke til de overstiger fattigdomsgrensa og SIFOs normer for livsopphold.
 • øke satsene for livsopphold for barn med 50 prosent.
 • sikre at ekstra statlig bostøtte, strømstøtte og lignende målrettet støtte ikke er med i beregningen, eller fratrekkes, noe kommunal støtteordning.
 • at kommunen skal slutte å kreve unødvendig nedverdigende dokumentasjon for å motta sosialhjelp eller tilleggsstønad, som innsyn i kontoutskrifter, kreve at man bruker av oppsparte midler, salg av bil, bolig, husdyr eller annet.
 • redusere prisene i SFO og barnehager for alle og på sikt gjøre det gratis.
 • øke lavinntektsfamiliers muligheter for å delta i ulike fritidsaktiviteter og ferietilbud.
 • øke støtten til tiltak mot fattigdom og frivillige organisasjoner som jobber mot fattigdom.
 • utarbeide en kommunal plan for fattigdomsbekjempelse i Bodø kommune med konkrete tiltak, basert på nullvisjon.
 • halvere prisene i Nordlandsbadet.
 • øke grunnbemanningen i miljøtjenesten, institusjonene og hjemmetjenesten med minimum 10 prosent.
 • bygge flere småhus for de som må ha tilrettelagt, bemannet og skjermet bolig.
 • si nei til økte egenandeler i omsorgssektoren og beholde gratis trygghetsalarmer.
 • styrke ettervernstilbudet for folk som kommer ut av fengsel og institusjon.
 • opprettholde og styrke et fullverdig bemannet botilbud for rus/psykiatri Hålogalandsgata 131.
 • bygge nye boliger for rus/psykiatri i henhold til tidligere planer for utvidelse av Vebjørn Tandbergs vei 14
 • sikre at velferdsteknologi ikke erstatter ansatte, men frigjør arbeidskapasitet til å gjøre andre oppgaver for å øke kvaliteten for tjenestemottakere og ansatte.
 • at støttekontakter, ledsagere og avlastere i kommunen får bedre lønns- og arbeidsvilkår.
 • styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA) i kommunen ved å:
  • tilby mer bistand til arbeidsledelse
  • innføre midler til aktivitetspott og støtte til feriereiser
  • tilby BPA også til dem med lavere ukentlig tjenestebehov enn lovens krav dersom det er ønskelig.
  • tilby BPA som et valgfritt alternativ i skolen for elever med sammensatte behov, uten at det erstatter krav om spesialpedagogtimer eller pedagogtimer i skolen.
 • styrke ordningen for støtte til bistand ved feriereiser for personer med nedsatt funksjonsevne eller behov for ledsager på ferie
 • bidra til å opprettholde og styrke NKS pårørendesenter og øvrig tilbud til pårørende innen helse- og omsorg, også for barn som er pårørende.
 • sikre utbygging av nytt krisesenter, øke kapasiteten og styrke finansieringen.
 • sikre at alle har tilgang på fastleger og at fastleger har gode arbeidsforhold. Vi trenger flere kommunale fastleger i hele kommunen.
 • innføre en lokal rusreform i Bodø i tråd med rusreformutvalgets forslag.

Trygg oppvekst

Rødt arbeider for at alle barn og unge får en god og trygg oppvekst i Bodø. Vi er mot at skole og barnehage i økende grad ensidig blir innrettet på måling av barn og unges teoretiske kunnskaper og ferdigheter, blant annet gjennom stadige nasjonale tester. Samtidig opplever vi at økonomi tar over for faglige hensyn når det gjelder bemanning og bygninger, og at en økende grad av lærerens tid går med til å svare på krav om dokumentasjon.

Rødt vil ha en politikk for oppvekst som ser hele mennesket både i og utenfor skolen. Vi mener at behovet for individuell tilpasning best ivaretas innenfor en sterk offentlig oppvekstsektor og ikke gjennom å forære felleskapets midler til kommersielle aktører, som har fortjeneste som sitt fremste mål. Det viktigste tiltaket for å styrke oppvekstsektoren er likevel å stanse de enorme kuttene som er gjennomført av Arbeiderpartiet med samarbeidspartier de siste årene, og få mer ressurser i form av ansatte i både barnehager, skoler og andre arenaer for barn og unge. Rødt Bodø vil:

 • stanse og reversere kuttene i skole, barnehage, barnevern og barne- og familieenheten i kommunen.
 • bevare og styrke skolestrukturen og barnehagestrukturen – ikke legge ned skoler og kommunale barnehager.
 • slå ring om og styrke Alberthaugen skole.
 • styrke andelen kommunale og ideelle barnehager på bekostning av kommersielle selskap. Det skal være et mål at alle barnehager i Bodø skal være kommunale eller ideelt drevet.
 • styrke bemanningen i barnehagene. Bemanningsnormen skal gjelde gjennom hele åpningstiden og man skal overoppfylle pedagognormen.
 • senke prisene på SFO, på sikt gratis.
 • øke lærertettheten i Bodø-skolen til langt over minstenormen.
 • styrke etter- og videreutdanningstilbudet.
 • fjerne tidstyvene i skole og barnehage, og bekjempe dokumentasjonshysteriet.
 • innføre leksefri skole.
 • at elever på småtrinnet (1.-4. trinn) ikke skal ha egen skole-iPad.
 • at bestemmelsen om at all skjermbruk i skolen skal være tydelig pedagogisk begrunnet skal praktiseres strengere. Spesielt på småtrinnet skal bruken reduseres betydelig.
 • sikre tilstrekkelige midler til skolebøker og materiell i skolen.
 • sikre retten til god opplæring i samisk i barnehage og skole, og god rekruttering av samisk lærerkompetanse.
 • fullverdig renovere Østbyen skole, Alstad barneskole og gjennomføre tredje byggetrinn av Bodøsjøen skole.
 • sikre rehabilitering av Saltvern skole og Grønnåsen skole.
 • etablere en stor nok årlig pott til vedlikehold og rehabilitering av skole- og barnehagebygg til at det til enhver tid er god og moderne standard på alle.
 • styrke PPT kraftig for å redusere ventetida for å få utredning og vedtak om oppfølging til under tre måneder.
 • sikre retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA) i skoletiden for dem med behov
 • styrke spesialpedagogisk undervisning i skoler og barnehager.
 • avsette en pott til å anskaffe utstyr til aktiviteter og kreative prosjekter i skoler og barnehager.
 • bevare Gimle/Buggegården i kommunalt eie og renovere og rehabilitere med tanke på fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • at kommunen skal bygge ut ungdomsklubber i alle kommunedelene og styrke det forebyggende ungdomsarbeidet.
 • stimulere til økt mangfold i idrettslivet. Vi går inn for å bygge blant annet friidrettshall, turnhall og ishall, flerbrukshaller i Bodøsjøen og Rønvik og redusere halleie i hele kommunen.
 • samarbeide med idrettsrådet og klubbene for å holde treningsavgifter og utstyrskostnader nede gjennom støtteordninger, utlånsordninger og allmenne tiltak.
 • samarbeide med idrettsrådet, klubbene, NAV og frivillige organisasjoner på feltet for å sikre målrettede tiltak til barn og unge i lavinntektsfamilier kan delta på lik linje med andre i de aktivitetene og idrettene de ønsker å delta på.
 • i hovedsak følge idrettsrådets prioriteringer for anlegg og kun fravike det for å eventuelt sikre fortgang i litt lavere prioriterte anlegg, anlegg med egen finansiering som BHKs nye håndballhall, eller sikre bredden og mangfoldet i tilbudet i stedet for å prioritere idretter som allerede står sterkt.
 • Arbeide sammen med lag, foreninger og andre eksisterende aktører for å få til et breiere og bedre tilbud innenfor paraidrett i Bodø for barn, ungdom og voksne. Også utvikle et tilbud for topputøvere som skal konkurrere i Paralympics.

Kulturkommunen Bodø

Rødt vil gjøre ulike kulturuttrykk bedre tilgjengelig for folk. Vi vil styrke det levende og breie kulturmiljøet som finnes i Bodø, samtidig som vi vil bedre forholdene for profesjonelle kunstnere. Også for kulturlivet gjelder det at topputøvere vokser fram fra et mangfold av breddeaktiviteter som ivaretas av kulturskolen, lag og foreninger. Vi har sagt nei til Europeisk Kulturhovedstad så lenge det framstår som et topptungt prestisjeprosjekt, og gjør nå det vi kan for å sikre innsyn, åpenhet og påvirke Bodø2024 til å være mest mulig varig grasrotkultur. Rødt Bodø vil:

 • legge til rette for kulturutøvere, blant annet gjennom tilskudd til produksjons-, visnings- og øvingslokaler.
 • styrke de kommunale stipendordningene.
 • styrke kulturskoletilbudet i hele kommunen.
 • senke prisene for lokale kulturaktører i Stormen.
 • realisere vedtatt teaterplan og styrke teatermiljøet i Bodø.
 • arbeide for å utvikle en helhetlig kulturpark i Bodøsjøen.
 • etablere Nordland kunstmuseum i Bodø.
 • etablere lovlige grafittivegger.

Bodø har en rik bygnings-, kultur og næringshistorie, som må ivaretas. Vi må være villige til å sette kulturhistoriske hensyn foran kortsiktig vinning for å bevare et Bodø som nåværende og kommende generasjoner kan kjenne seg igjen i. Rødt vil ha en kommune som tar vare på historien ved å:

 • bevare verneverdige bygg og bomiljøer.
 • ta hensyn til Bodøs tilknytning til havet i byutviklingen.
 • ansette en byantikvar.
 • styrke formidlingen av samisk kulturarv.
 • tenke gjenbruk før en vedtar nybygg.
 • bevare Gimle/Buggegården i kommunalt eie og renovere og rehabilitere med tanke på fritidsaktiviteter for barn og unge.

Miljø framfor profitt

De globale miljøødeleggelsene er mer omfattende og skjer i hurtigere tempo enn tidligere antatt, og vi har også en eskalerende naturtapskrise. I denne situasjonen vil Rødt Bodø forsterke kampen for en kommune som setter hensynet til innbyggerne og naturen vår foran hensynet til utbyggernes profitthunger. Bodø må gjøre sin del av arbeidet med å legge om til en utvikling som tar vare på miljøet. Dette gjelder samferdsel, forbruk så vel som gjenbruk og også ved å ivareta viktige natur- og landbruksområder. Rødt har vært mer og mer skeptisk til ny by – ny flyplass-prosjektet ettersom den enorme størrelsen på det kommunale investeringen i prosjektet har skredet fram, og vil i framtiden sikre at den nye bydelen blir utviklet grønt, sosialt, solidarisk og menneskelig og rettferdig, og at finansieringen ikke går på bekostning av tjenestetilbudet i Bodø kommune. Rødt Bodø vil:

 • si nei til flere tårnbygg og føre en restriktiv politikk med hensyn til byggehøyder og bevaring av gjenværende siktlinjer og utsikt i sentrum.
 • prioritere et levende sentrum ved å legge til rette for (grønne) møtesteder, lek og småhandel.
 • styrke handelen i sentrum i stedet for å bygge flere bilbaserte kjøpesentre.
 • stanse planene om kino på Stormyra og sikre en utvikling av kino og kulturtilbud i sentrum.
 • ta vare på de åpne byrommene, bakgårdene og parkene i sentrum.
 • sikre flere tilgjengelige lekeplasser og løkker i alle deler av kommunen.
 • vedta et samisk navn på den nye bydelen Hernes/Heargenjarga.
 • jobbe for en miljøvennlig og rettferdig byutvikling i den nye bydelen på Hernes/Heargenjarga.
 • øke framkommeligheten i byen for alle ved å styrke gang-, sykkel- og kollektivløsninger.
 • ha hyppigere kollektivruter bedre tilpasset folks hverdag, med halvert pris på enkeltreiser og periodekort for kollektivtransport. På sikt bør kollektivtransporten bli gratis.
 • ta igjen vedlikeholdsetterslepet på 700-900 millioner på kommunale veier innen 25 år, ved å øke investeringer med minimum 35 millioner årlig.
 • at Bodø skal bli en bedre sykkelby ved å prioritere gjennomføring av kommunedelplan for sykkel.
 • regulere utleie av elsparkesykler for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet for alle.
 • bidra til å avvikle veisalting som normalordning vinterstid, og bare bruke salt ved ekstreme værforhold.
 • jobbe for å øke frekvensen kraftig på lokaltogene i Salten.
 • forsvare allemannsretten og forsterke vernet av strandsona og markagrensa.
 • at det ikke bygges ut vindkraft i Bodø kommune
 • kraftig øke satsing på energieffektivisering både i kommunale bygg, boliger og blant innbyggere og private næringer.
 • at kommunen skal bistå til å etablere et gjenbrukssenter i sentrum med tilgjengelig utstyr og arbeidsområder til at alle kan komme innom og gjennomføre småreparasjoner av klær, elektronikk, møbler, sykler og andre artikler. Gradvis bygge opp et fagmiljø av skreddere, møbelsnekkere, skomakere og andre faggrupper for å veilede og bistå med mer kompliserte reparasjoner.
 • stanse all nedbygging av matjord i Bodø kommune.
 • bevare Rønvikjordene i sin helhet for matproduksjon og rekreasjon.
 • gjøre Bodø til en arealpositiv kommune, ved å stanse nedbygging av natur og sikre at flere områder restaureres tilbake til natur.
 • bevare kulturlandskap i samarbeid med landbruk, skogbruk, reindrift, beitenæring og organisasjoner.
 • stanse bygging av nye fritidsboliger i hyttefelt og større utbygginger, redusere maksimumsstørrelse på fritidsboliger og begrense mulighet til nye eller større veiforbindelser, innlagt vann, kloakk og strøm til fritidsboliger. Kun tillate enkeltstående fritidsboliger med lavt fotavtrykk i naturen.
 • innføre cruisepassasjeravgift i Bodø og begrense cruisetrafikken.
 • styrke infrastrukturen for folk i Værran ved bedret samferdsel og næringsstøtte.
 • forhindre alvorlige naturinngrep i sårbare områder, som oppdrett i Mistfjorden, nye oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden og gruvedrift i Ljøsenhammarn (Misvær).
 • at eksisterende oppdrettsanlegg ikke utvides. Alt av eksisterende oppdrett bør inn i lukka anlegg.
 • sikre fortsatt beiteområde på Kvalnes – ikke hyttefelt.

En solidarisk kommune

Rødt vil at Bodø skal være en solidarisk og inkluderende kommune som bekjemper alle former for rasisme og diskriminering. Bodø skal være en raus kommune for de som kommer hit som flyktninger, men vi skal også vise vår solidaritet med undertrykte folk og nasjoner i andre deler av verden, som rammes av krig og naturkatastrofer. Vi vil at Bodø skal være en tilgjengelig og inkluderende kommune for alle. Dette gjelder også innbyggere med funksjonsnedsettelser, de som tilhører etniske minoriteter og mennesker med ulike seksuelle legninger og kjønnsuttrykk. Rødt Bodø vil:

 • synliggjøre det kulturelle mangfoldet i Bodø/Buvdda/Bådåddjo.
 • vedta og følge opp en kommunal plan for kjønns- og seksualitetsmangfold.
 • innføre fast støtteordning til møteplasser og aktiviteter for LHBTQIA+ i samarbeid med frivillige organisasjoner
 • at kommunen skal være en god bosettingskommune for flyktninger.
 • bevare Regnbuen barnehage og Østbyen skole som viktige mottaksarenaer for flyktninger
 • etablere et internasjonalt treffsted for alle.
 • vedta en handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering.
 • etablere morsmålsopplæring og styrket norskopplæring.
 • styrke språklæring i arbeidslivet, gjennom tilrettelagte arbeidsplasser og opplæringsbedrifter, og ambulerende norsklærere.
 • at Bodø skal bli en frikommune for papirløse flyktninger der de får samme rettigheter som andre innbyggere i kommunen, blant annet til arbeid, utdannelse og helsetjenester. Inngå et samarbeid med organisasjonen «Mennesker i limbo»
 • at kommunen boikotter israelske varer fra okkupert Palestina.
 • etablere vennskapsby med Kobane i kurdisk Syria.

Rødt, makt og samarbeid

Rødt stiller med egen ordførerkandidat og vil ikke love støtte til andre partiers ordførerkandidater. Vi vil derimot gjøre det klinkende klart at ingenting i Bodø løses med mer markedsliberalisme, mer New Public Management, mer privatisering, større kutt, nedleggelse av skoler og sykehjem, eller som det også heter: Mer høyrepolitikk. Derfor vil vi kjempe med nebb og klør for å unngå at høyresida skal vinne posisjoner og mer makt i kommunen.

Rødt ønsker å samarbeide med alle i enkeltsaker der vi er enige, vil jobbe for å få til kompromissløsninger med alle andre partier, men vil ikke selge ut vår politikk for posisjoner eller gå med på mer makt inn i lukkede rom – enten vi er der eller ikke. Vi står politisk og ideologisk nærmest de andre partiene som er på den breie venstresida og dersom vi skal inngå noe samarbeidsavtale eller budsjettsamarbeid er det kun de som er aktuelle for det. Det forutsetter vilje til kompromisser og endring fra de partiene sammenlignet med hvordan de styrer kommunen i dag – med kutt, kutt og mer kutt i tjenestetilbudet, prioritering av eliteprosjekter foran tjenestetilbud, og manglende åpenhet, innsyn, medvirkning og deltakelse i prosessene fra både folkevalgte, organisasjoner, innbyggere og tillitsvalgte.

Det er ikke tilfeldig at de tre årene fra 2015-2018, da et sterkt Rødt var med i budsjettsamarbeidet i bystyret, er de eneste tre årene av de siste 12 årene der det ikke har blitt gjennomført dramatiske kutt i tjenestetilbudet.

Rødt kan ikke garantere at dersom vi gjør et sterkt valg så vil alt bli bra, og så kan dere bare lene dere tilbake og slappe av. Vi er ikke et sånt parti. Vi trenger at innbyggere, aksjonister, enkeltmennesker, varslere, organisasjoner og fagbevegelsen fortsetter å kjempe for de viktige sakene for dere, ellers kommer vi ingen vei. Det vi derimot vilgarantere er at vi kommer til å kjempe sammen med dere som kjemper for kommunens tjenestetilbud uansett hvordan vi gjør det i valget, om vi er i et samarbeid, eller om vi står alene i bystyresalen.

Vi er nødt til å ta demokratiet tilbake til folk og med allierte folkevalgte som er villige til å styre for innbyggere, og ikke utbyggere. Stem Rødt i Bodø!