Fattige og sårbare mennesker må sikres hjelp og støtte under koronakrisen

Interpellasjon fra Rødt: Koronakrisa har ført til at flere står helt uten jobb og inntekt, mens permitterte vil miste store deler av sin vanlige inntekt.

Mange vil få økonomiske problemer og vansker med å klare sine faste utgifter. For de som står på bar bakke er det full økonomisk krise. Andelen fattige barnefamilier vil øke. Om ikke forskjellene i levekår skal øke betraktelig, krever situasjonen sterke sosiale og økonomiske tiltak.

Spørsmål til ordføreren: Er ordfører enig i at det er en kommunal oppgave å sikre at de som er avhengige av støtte faktisk får det de trenger: skikkelig tak over hodet, klær, mat og nødvendig helsehjelp

Bystyret ber rådmannen om å iverksette følgende strakstiltak mot fattigdom og sosial nød:

1. Bekjempelse av fattigdom

 • Bodø kommune setter alle utleggsbegjæringer i bero, stanser alle tvangsinndrivelser, fryser forsinkelsesrenter og stiller krav i bero inntil 1. september.
 • Husleien i kommunale boliger settes ned med 20 prosent. 
 • Brukere av BPA, støttekontakt, avlastning og assistanse fra miljøtjenesten mottar dette også under koronakrisen.
 • Det iverksettes midlertidig stans og reversering av alle stillingskutt i førstelinjetjenestene i helse og omsorg, oppvekst og kultur og barne- og familieenheten og sikre at det umiddelbart blir satt inn vikarer ved behov inntil 1. september.
 • Kommunen ser på muligheten for å innføre en rausere sosialhjelp. Folk skal ikke behøve nå måtte kvitte seg med en liten oppspart buffer for å få penger til mat, strøm og husleie.
 • Bibliotekene åpnes kontrollert for å tilby folk tilgang til internett og hjelp med søknader til NAV mm. Mye har foregått på internett under koronakrisa. De fleste søknadsskjemaer ligger der, men mange fattige har ikke tilgang på internett.

2. Rusavhengige må sikres hjelp
Det er kritisk i rusmiljøene nå, vanskelig å få tak i heroin og mye ureint i omløp. Folk er redde for å bli syke av abstinenser eller for å dø av ureint stoff. For bostedsløse er det vanskeligere å finne noen å overnatte hos. Mens noen er redde for koronasmitte, er andre totalt likegyldige. I sum er smittefaren stor, og det er fare for rusavhengiges liv og helse.

 • Alle rusavhengige skal sikres et overnattingstilbud slik at ingen må bo på gata eller finne annen tilfeldig overnatting. 
 • Det opprettes karanteneplasser
 • Kommunen jobber for at flere får tilbud om LAR (Legeassistert rehabilitering, opiater, subutex og metadon.)
 • Det vurderes å åpne egne sprøyterom 
 • Brukerutstyr gjøres mer tilgjengelig

3. Støtte og hjelp for papirløse flyktninger
Bodø har et ukjent antall papirløse flyktninger. Disse lever fra hånd til munn, og er uten rett til lovlig arbeid og vanlige helsetjenester. Denne sårbare gruppa er svært utsatt for smitte og utgjør samtidig en fare for smittespredning.

 • Bodø kommune sørger for at papirløse sikres tilgang til fast overnatting og mat.
 • Papirløse gis tilgang til ordinær helsehjelp og livsnødvendige medisiner
 • Bodø kommune legger press på regjeringen for at papirløse flyktninger gis et amnesti slik i denne perioden, slik at de skal slippe å gjemme seg bort og får rett til lovlig arbeid.

Synne Bjørbæk, gruppeleder i Rødt