Brei samling for Rønvikjordene

20 organisasjoner med mange tusen medlemmer stod 11. juni sammen for Rønvikjordene. Det felles budskapet er at bystyret den 14. juni må velge alternativ 3 for Rønvikjordene, altså å berge jordene ved å tilbakeføre alt til planstatus LNFR.

Også Fylkesmannen går inn for dette og viser til endrede forutsetninger på grunn av vedtaket om å flytte flyplassen og nye nasjonale føringer for et sterkere jordvern.

Ved siste kommunevalg var samtlige partier i bystyret med på erklæringer om å ta vare på jordene.  Dersom flertallet i bystyret ved første høve går bort fra dette, vil mange oppfatte det som løftebrudd. Og første høve er revisjonen av kommuneplanens arealdel 14. juni.

Engasjementet for Rønvikjordene er bredt. Det spenner fra bekymring over at matjord blir ødelagt i økende tempo, i Norge og i verden, til å verdsette opplevelsesverdiene ved bynært landbruk, husdyrhold og fugleliv. Det spenner fra verdien av et folkehelsefremmende lavterskeltilbud for nåværende og kommende generasjoner til å se gårdsdrifta og jordene som en viktig markør av Bodøs historiske særpreg. Vi har ikke råd til å bygge ned jordene del for del!

Følgende organisasjoner har sluttet seg til: Grønt Forum, Rødt Bodø, Bodø SV, BOT, Vågøynes parsellhage, Bodø andelslandbruk, Framtiden i våre hender, Bodø Venstre, MDG, Bestemødrenes klimaaksjon, Jordvern Nordland, Naturvernforbundet, Bodø økologiske besøkshage, Miljøvernforbundet, 4H Nordland, Salten Naturlag, Fortidsminneforeningen Salten, Bodin bondelag, Bodø ornitologiske forening, Nordland bonde- og småbrukarlag.

Skriv under oppropet her.