Bodø som saltfri kommune

Rødt Bodø støtter kravet om at Bodø må bli en saltfri kommune.

Vi anerkjenner at forskning på veisalting ikke er entydig, og at mange viser redusert fare for ulykker enn andre metoder. Likevel er argumentene mot veisalting mange, og gode. Der salting kan føre til mer friksjon og bedre føre i mange tilfeller, viser forskning også forverrede kjøreforhold i andre tilfeller, noe flere bilister også opplever lokalt. Ulempene utenom trafikksikkerhet er enda tydeligere: Veisalt trekkes inn på sideveier og fortau og fører til vanskelig framkommelighet for alle, og spesielt rullestolbrukere, sykler og andre rullende. Det fører til skader på ville dyr, husdyr og vegetasjon, og gir risiko for strukturelle skader på betong og metall i bygg og annen infrastruktur.

Veisalting fører også til tildels store rustskader på kjøretøy, noe som gir store vedlikeholdskostnader og kortere levetid for privatbiler såvel som offentlig kollektivtransport. Det er klimafientlig og miljøfientlig ved å kreve større utskiftning av bilparken, i tillegg til at det påfører vanlige folk store merkostnader. Dette er svært usosialt, fordi det er en relativt større byrde jo lavere inntekt man har.

Selv om man ikke kan entydig kan si at veisalting kun er negativt, mener Rødt Bodø at vi på grunn av helheten er nødt til å se på alternative metoder for å gjøre veiene våre trygge. I tillegg til strøing, kan man blant annet ha digitale skilter og fleksible fartsgrenser, for å sette fartsgrensen etter forholdene til enhver tid.

Rødt Bodø vil derfor gjøre alt vi kan for at Bodø skal bli en saltfri kommune.