Rødt-bloggen

Kan løftet om likelønnspott innfris med et regjeringsskifte?

Er det greit at kvinnedominerte yrker i offentlig sektor nok en gang blir lønnstapere? Vi i Rødt mener et tydelig nei!

Foto: Jokke Fjeldstad.

Koronakrisen har virkelig vist oss viktigheten av de offentlige ansatte, som har stått i førstelinjen i sykehusene, pleiehjemmene, barnehagene, skolene, omsorgsboligene med mer. Dessverre er det også yrker der vi sliter med rekrutteringen. I fremtiden kommer Norge til å mangle både sykepleiere og lærere hvis vi ikke tar grep. Et viktig grep er å øke bemanningen slik at arbeidshverdagen blir bedre. Et annet viktig grep er å øke lønna for disse samfunnskritiske yrkesgruppene.

Nok en gang ruller diskusjonene om lønn over det ganske land. Det skyldes at det snart er tid for lønnsforhandlinger, i år mellomoppgjør. I Norge har fagforeningene og arbeidsgiverforeningene er modell for forhandlinger som heter frontfagsmodellen. Kort fortalt betyr det at det er bransjene i konkurranseutsatt sektor, de som eksporterer til utlandet, som forhandler først. Det er mange fordeler med denne modellen, men en ulempe er at den vanskeliggjør lønnsløft til yrkesgrupper i offentlig sektor.

Politikere bør ikke gå inn og styre hvordan partene i arbeidslivet forhandler. Men rent politisk kan vi tette lønnsgapet gjennom å bevilge midler til en likelønnspott som skal bidra til å heve lønningene i offentlige, kvinnedominerte yrker. Denne potten kan bevilges fra Stortinget og fordelingen kan partene i arbeidslivet forhandle om.

1. KANDIDAT: Maren Njøs Kurdøl, stortingskandidat for Rødt i Vestfold. Foto: Mats Høilund.

1. KANDIDAT: Tobias Drevland Lund, stortingskandidat for Rødt i Telemark. Foto: Didrik Sten Ingebrigtsen.

Vi tror en slik pott ikke bare er viktig for å sikre rekruttering til samfunnskritiske yrker, men også for å tette inntektsgapet mellom menn og kvinner. Etter mange års jobbing for likestilling, er vi fremdeles langt unna at kvinner og menn har relativt lik inntekt. Det skyldes blant annet at lønningene i kvinnedominerte yrker er lavere enn i tilsvarende mannsdominerte yrker. For kvinner kan det ha store konsekvenser. Uten en trygg inntekt og økonomisk selvstendighet kan kvinner bli økonomisk avhengige av voldelige partnere. En likelønnspott kan bidra til kvinners trygghet og økonomiske selvstendighet.

Rødt vil kjempe for en likelønnspott på Stortinget. Utfordringen er herved gitt til de andre partiene som snakker høyt om hvor viktige sykepleiere og lærere er: blir dere med og følger opp med handling? Kan dette løftet innfris med et regjeringsskifte til høsten?

Maren Njøs Kurdøl, stortingskandidat for Rødt i Vestfold
Tobias Drevland Lund, stortingskandidat for Rødt i Telemark

Publisert på frifagbevegelse.no tirsdag 6. april 2021.