Program


Valprogram for Raudt Bjørnafjorden 2019 - 2023

1. Folkestyre og demokrati

I Noreg i dag har vi eit samfunn som byggjer på pengemakta si logikk, der profitt er viktigare enn behova til vanlege folk. Raudt ønskjer å byggje eit samfunn der, istaden for pengemakta, skal folkemakta stå sterkast. Raudt ønskjer eit samfunn der demokratiet skal ta dei viktigaste beslutningane, også dei som påverkar oss økonomisk. Vi kallar slik eit system sosialisme, der alle menneske tar del i beslutningane som påverkar liva deira.

Vi meiner derfor at kommunen, og kommunen sine tenester, skal vere i offentleg eige, utan privat innblanding eller organisering. Alle kommunen sine tenester skal vere demokratiske, og Bjørnafjorden kommune skal ikkje akseptere krav om å setje ut tenester på anbod.

Fleire kommunar i Noreg har tatt bestemte val for å inkludere innbyggjarar i budsjetteringsprosessen, og Raudt Bjørnafjorden ønskjer at vår kommune også skal oppmode alle i kommunen til å delta i utviklinga av eit folkebudsjett. Med deltakande budsjettering kan alle i kommunen, også dei av oss i distrikta, ha ei stemme i den økonomiske styringa.

Raudt Bjørnafjorden vil arbeide for:

 • Å hindre all kommersiell privatisering av kommunale velferdtenester.
 • Eit åpent og inkluderande lokaldemokrati for alle i Bjørnafjorden.
 • Deltakande budsjettering der lokale ønskjer blir satt først.

2. Skule og utdanning

Raudt ønskjer ein skule som jamnar utforskjellar, og ønskjer å stille sterkare krav til skulane for å sikra at alle elevar får ei utdanning som gjer dei like moglegheiter. Ikkje alle elevar har like forutsetningar, og ikkje alle foreldre har tid til å hjelpe sine barn med lekser og skulearbeid. Raudt meiner at skulen skal vere leksefri, og tilby hjelp etter skuletid til elevar som treng ekstra hjelp med skulearbeid.

Vi i Raudt anerkjenner forsking som seier at varme skulemåltid reduserer forskjellar, og aukar trivsel på skulen. Basert på dette meiner vi at varme måltid på skulen er noko vi ønskjer å innføre i Bjørnafjorden.

Vi ønskjer også at lærarar skal ha meir tid til elevar, og bruke mindre tid på unaudsyntbyråkrati. Kartlegging og rapportering som bidrar til ein styrt kvardag hindrar lærarar i å bruke tid på elevar, og betring av tilpassa undervisning der alle elevar blir sett og høyrd. Raudt vil lette byrda frå lærarar , og gje dei meir tid til elevar og arbeid som gjer kvardagen betre og meir triveleg for alle på skulen.

Raudt Bjørnafjorden vil arbeide for:

 • Gratis varm mat og frukt på skulen, kvar dag.
 • Gratis leksehjelp til vi får leksefri skule
 • Miljøterapeutar og rådgjevarar på alle skular i Bjørnafjorden.
 • Auka budsjett til lærebøker og ressursar til skulen.
 • Auka opplæring til bruk av digitale hjelpemiddel, for elevar og lærarar.
 • Mindre tid til unaudsynt byråkrati, meir tid til elevar.
 • Ein skule som kjemper mot diskriminering både hos elevar og lærarar.

3. Barnehage

I Bjørnafjorden har privatisering av kommunale tenester vore til skade for arbeidsfolk og familiar. Tenester kommunen skal tilby billeg eller gratis blir dyrare når pengemakta får kontroll, og dette går mest utover dei av oss som har minst. Raudt Bjørnafjorden ser privatisering av barnehager som eit problem i kommunen, og vi ønskjer å reversere denne trenden. Vi ønskjer at alle nye barnehagar skal byggjast og styrast av kommunen, og at sterkare krav skal setjast til både kommunale og private barnehagar.

Raudt ønskjer at barnehagen skal være til gode for barna, og ikkje for private eigarar. Vi ønskjer at barnehagen skal vere gratis for alle, og nytte alle midlar til å gjere barnehagen betre. Derfor ønskjer vi også å stille krav til auka bevilgingar til spesialpedagogikk og utvikling av pedagogikken, slik at alle barn får ein god start på livet videre når dei startar i første klasse på skulen.

Raudt Bjørnafjorden vil arbeide for:

 • Gradvis redusering av pris i barnehagen, fram til ein gratis barnehage for alle.
 • Ingen nye kommersielle barnehagar i Bjørnafjorden.
 • At kommunen kjøper tilbake private barnehagar til kommunal drift.
 • Auke budsjettet til utvikling av pedagogikk i barnehagen.
 • Gratis, varm mat i alle barnehagar, utan auka pris.

4. Velferd og pleie

Raudt meiner at god helse er ei menneskerett, og at det er eit offentleg ansvar å sikre at alle i Noreg har eit verdig helsetilbod. I heile Noreg har fleire og fleire helsetenester blitt satt ut på anbod. Raudt er sterkt imot privatisering i helsetenester, då vi ser at dette aukar forskjellar mellom folk, og gjer at dei av oss som har minst ender opp med dårlegare helsetilbod. I kommersiell drift i helsesektoren ser vi ofte at arbeidsvilkår og kvalitet blir dårlegare for å sikre profitt for private eigarar. Raudt meiner at alle som arbeider i helsesektoren fortener gode løns-, pensjons-, og arbeidsvilkår.

Raudt ønskjer at verdige helsetilbod ikkje skal vere forbeholdt berre dei rike, eller berre dei unge. Gjennom heile livet skal det offentlege helsetilbodet verne om alle som treng hjelp, og eldrepleie er noko av det viktigaste kommunen tilbyr. Raudt meiner at eldrepleie skal vere kommunalt styrt, og gje eit godt tilbod til alle. Vi ønskjer at eldreheimane i Bjørnafjorden skal få godt utstyrt kjøkken som kan gje god og sunn mat kvar dag.

Dei av oss som har behov for heimebaserte tenester fortener også eit godt tilbod som ivaretar deira verdigheit. Vi i Raudt meiner at alle heimebaserte tenester, som heimehjelp og heimesjukepleie, skal drivast av kommunen, og at dei som mottar hjelp skal sikrast faste hjelparar for eit betre tilbod.

Raudt Bjørnafjorden vil arbeide for:

 • Ingen kommersielle aktørar i kommunal eldrepleie.
 • Gode kjøkken og sunn mat på alle eldreheimar i kommunen.
 • Verdige og gode heimebaserte tjenester fortsatt styrt av kommunen.
 • Sikre nok ressursar til alle helsetenester i Bjørnafjorden.

5. Transport

Dei av oss som nyttar kollektivtransport kan fort bli klar over eit manglande tilbod fleire stader i Bjørnafjorden. Bussar i distrikta går ikkje ofte nok, og for dei av oss som har minst kan sjølv desse tilboda vere for dyre. Raudt vil kjempe for eit betre kollektivtilbod i Bjørnafjorden, og for at all kollektivtransport skal vere gratis for alle.

Raudt har alltid vore imot brua over Bjørnafjorden for fergefri E39, og går imot regjeringa si beslutning om å byggje gigantbrua. Raudt ønskjer å heller sjå til indre alternativ, på austsida av Tysnes og gjennom Fusa, heller enn ei bru som kommer til skade for eit vakkert lokalområde. Vi meiner at indre alternativ ikkje berre er billegare, men viser meir respekt for folket i dei berørte kommunane og deira ønskje.

Raudt Bjørnafjorden vil arbeide for:

 • Gratis kollektivtransport.
 • Eit betre busstilbod i heile Bjørnafjorden.
 • Eit betre fergetilbod mellom Hatvik og Venjaneset, og på Halhjem.
 • At kommunen går imot E39-brua og gjer støtte til indre alternativ ­gjennom Fusa.
 • Nei til alle bompengar i Bjørnafjorden.

6. Miljø og landbruk

Raudt ønskjer at Bjørnafjorden kommune skal bli eit prakteksempel på bærekraftig og solidarisk klima- og miljøpolitikk, og det er mykje som kan gjerast for å ta vare på klima i vår kommune. Då klimatrusselen er eit alvorlig problem som truer oss alle, er ikkje det individuelle ansvaret nok - det offentlege må ta harde val for å sikre framtida for verda.

Raudt meiner at kommunen skal ha gode moglegheiter for resirkulering og panteordningar for ikkje berre avfall, men også gamle vedomnar og andre forureinande ting i heimar og på kontor. Raudt meiner at Bjørnafjorden skal auka stønader til energisparande tiltak som subsidiering av varmepumpe, og utprøving av solfangarar og jordvarme der dette er mogleg. Vi ønskjer også å innføre kommunal resirkulering av matavfall for å redusere andelen restavfall.

Raudt Bjørnafjorden stiller seg også bak Os og Fusa bondelag sine innstillingar om å bevare matjorda i kommunen. God matjord tar lang tid og mange ressursar å skape, men kan enkelt øydeleggjast med uansvarleg utbygging. Vi skal bevare vår matjord, og legge utbygging utanom desse viktige områda.

Raudt Bjørnafjorden vil arbeide for:

 • Gode kommunale moglegheiter for resirkulering og panteordningar.
 • Auka kommunal støtte til energisparande tiltak, og bruk av solfangere og jordvarme.
 • Kommunal resirkulering av matavfall, og krav til kommersielle aktører å nytte dette.
 • Å bevare matjord, og miljøansvarleg planlegging av utbygging.

7. Kultur

Kultur gjer eit viktig sosialt fellesskap som kommunen skal fostre og oppfordre til. Bjørnafjorden har mykje rom for kultur og kunst, og vi i Raudt ønskjer å styrke kulturinitiativet for eit fellesskap som inkluderer kunst frå alle kulturar i vår kommune. Kultur i kommunen er ein viktig del av lokaldemokratiet og folkemakta, og skal i all hovudsak skapast av vanlege folk.

Raudt Bjørnafjorden ønskjer å styrke kulturlivet i vår kommune, og gje støtte til friståande kunstnarar og andre kulturengasjerte for å gje dei moglegheiter til å vise fram sitt arbeid. Vi ønskjer også at kulturarrangement skal vere rimelege og tilgjengelege for alle, både utøvarar og tilskodarar.

Kultur skal vere ein viktig del av fritid og skule, og Raudt ønskjer at kulturaktivitetar for elevar og barn i kommunen skal vere tilgjengelege og rimelege, og at born har større innflytelse på desse aktivitetane. Raudt ønskjer også å arbeide for at ungdomar skal ha trygge stader å møtast på fritida, og at ungdomsorganisasjonar skal ha tilgang til gode lokalar i Bjørnafjorden.

Raudt Bjørnafjorden vil arbeide for:

 • Eit styrka kulturinitiativ frå kommunen, som byggjer nedanfrå og opp.
 • Auka støtte til friståande kunstnarar og kulturengasjerte.
 • At alle kulturarrangement i kommunen skal være rimelege, og ­tilgjengelege for alle (til dømes rullestolbrukere og syns- og rørsle­hemma).
 • At skulen skal ha eit godt fokus på inkluderande kultur og gode ­aktivitetar.
 • At ungdommer skal ha gode lokaler for organisasjonar og for å møtast på fritida.
 • At kommunen støttar idrett og lokallag med gode lokaler i nærmiljøet.

8. Solidaritet og inkludering

Raudt er eit feministisk parti som kjemper for like rettigheter for alle i Bjørnafjorden og Noreg. For å oppnå eit demokratisk og sosialistisk samfunn er det viktig at kvinner og dei av oss som identifiserer oss med andre kjønn (ofte kalla ikkje-binære personar) skal få auka representasjon i kommunestyra og demokratiet forøvrig. All diskriminering på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet, og seksualitet må tas på alvor og bekjempast.

Raudt Bjørnafjorden ønskjer eit samfunn der alle, uansett deira kjønnsidentitet, seksualitet, eller kjønnsuttrykk, skal vere inkludert og ein del av eit godt og varmt felleskap der alle kan vere seg sjølve. Vi støttar LHBT+-organisasjonar som Fri, og ønskjer at Bjørnafjorden skal vere ein del av regnbogedagane og vise solidaritet med alle LHBT+-personar i kommunen vår og verda forøvrig.

Vi i Raudt ønskjer å ha eit inkluderande samfunn som alle kan vere ein del av, også dei av oss som kjem til Noreg som innvandrarar eller flyktningar. Vi ønsker at vår kommune skal vere ei antirasistisk kommune, som tar ansvar på lik linje som andre kommunar, og arbeider for god inkludering. Bjørnafjorden skal ta varmt imot dei som kjem til vår kommune, og vise internasjonal solidaritet til alle som treng hjelp og støtte i verda.

Raudt Bjørnafjorden vil arbeide for:

 • Auka representasjon og inkludering for kvinner og ikkje-binære personar i kommunestyret og i lokaldemokratiet.
 • Auka støtte og solidaritet til LHBT+-personar og organisasjonar i ­Bjørnafjorden og Noreg, og heise regnbogeflagg i juni månad (­Pride-månaden).
 • At vårt samfunn skal vere inkluderande og vise varme og solidaritet til innvandrarar og flyktningar i vår kommune.
 • At Bjørnafjorden viser internasjonal solidaritet med Palestina, og andre demokratiske og sosialistiske rørsler i verda.