Penger til pensjon skal gå til pensjon, ikke til profitt

Hvorfor stenger de kommersielle barnehagene organisert i Private Barnehagers Landsforbund tidlig onsdag 24. november – og hvorfor oppfordrer Rødt foreldre til å ikke delta i aksjonen?

Foto: Ben Wicks/Unsplash

Hva er saken?

Fredag 19. november fikk mange foreldre brev fra barnehagen sin om at barnehagen stenger kl 14:00 onsdag 24 november, tre timer før ordinær stengetid.

Stengingen gjøres for å markere motstand mot de foreslåtte endringene i pensjonstilskudd til private barnehager, og er organisert av arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL). De er kjent som en mektig lobbyorganisasjon på vegne av de store kommersielle barnehagekjedene. PBL påstår de lager aksjonen fordi de er bekymret for kvaliteten i barnehagene, men hvor troverdig er det? Hvis Espira, FUS, Norlandia og de andre store barnehagekjedene er så opptatt av kvalitet, hvorfor har de aldri stengt barnehagene i protest mot lav bemanning? 

For de kommersielle barnehagene handler ikke dette om kvalitet. Det handler om penger.

Hva er pensjonstillegget i barnehagene?

Tilskuddet skal dekke utgifter til pensjon for barnehagene, men det har vist seg at alle pengene slett ikke går til pensjon.

Bare i 2017 brukte private barnehager totalt en milliard mindre på ansattes pensjon enn de fikk i tilskudd, ifølge en rapport fra Telemarksforsking. Det skyldes at de private barnehagene får dekket pensjonskostnader gjennom et flatt påslag på driftstilskuddet, altså en fast stykkpris. Denne ordningen har vist seg å være lite treffsikker ettersom det er store forskjeller mellom ulike private barnehager. Noen har høyere utgifter enn dette, men mange har også langt mindre utgifter enn hva de får i tilskudd.

Det er de kommersielle eierne som har tjent mest på ordningen, fordi de jevnt over har de laveste utgiftene til pensjon.

Vil ansatte få lavere pensjon når pensjonstilskuddet kuttes?

Nei. Barnehager som har bedre pensjonsordninger enn tilskuddet dekker, vil få dekket mellomlegget gjennom en søknadsordning.

Foto: Daiga Ellaby/Unsplash.

PBL har en liste på sine nettsider som viser at mange barnehager vil tape store summer på at pensjonstilskuddet kuttes. Burde ikke barnehagene fått beholde de pengene og brukt de på å øke kvaliteten?

Man har ingen garanti for at pengene går til bedre bemanning eller mer utstyr, når de ikke går til å dekke pensjon. Flere av barnehagene som PBL viser til i sin oversikt, har de siste årene overført enorme beløp til konsernet.

Foreldrene i Holmenveien Espira fikk for eksempel beskjed om at barnehagen får et kutt på over 800 000 kroner grunnet endringen i pensjonstilskuddet. Espira unnlot å opplyse om at samme barnehage betalte 4,6 millionr kroner i konsernbidrag i 2020.

Det er en del som påstår at kuttet i pensjon vil kunne få alvorlige konsekvenser for drifta av de små og enkeltstående barnehagene, fordi de er underfinansiert på andre områder. Hva mener Rødt?

Rødt mener at det trengs en helhetlig gjennomgang av hvordan barnehagene finansieres, siden særlig mindre, enkeltstående barnehager kan komme dårlig ut når tilskuddet til pensjon endres. Det er nettopp en slik helhetlig gjennomgang det såkalte Storberget-utvalget har gjort, som la fram sin rapport i juni. Men her ser vi at PBL ikke kjemper for en god finansiering av de små, enkeltstående, men tvert imot tviholder på ordninger som favoriserer de store konsernene.

De neste to årene er små barnehager skjermet fra tilpasningen av pensjonstilskuddet, og Rødt vil jobbe for helhetlige endringer i finansieringen innen endringene også påvirker små barnehager, nettopp for å unngå at regelendringene slår feil ut.

Har du barn i en barnehage som stenger?

Husk at det er høyst frivillig å hente barna tidligere, barnehagen har ikke juridisk grunnlag til å stenge tidligere. Vi anbefaler å gi barnehagen beskjed om at du trenger å hente barnet ditt til vanlig tid, og ikke ønsker å delta i denne politiske aksjonen

Hvis du føler deg presset til å hente tidligere, og taper inntekt på grunn av det, går det an å forsøke å få dekket tapt arbeidsfortjeneste i etterkant, ved å rette et krav mot barnehagen. Kravet kan også rettes mot kommunen, som i neste omgang kan kreve inn fra barnehagen.

Hva har Rødt gjort?

LEDER AV UTDANNINGSKOMITEEN: Hege Bae Nyholt. Foto: Ihne Pedersen.

Rødt sprer fakta og argumenter i forkant av PBLs aksjon, for å veie opp for misvisende informasjon fra PBL. Vår stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt, som leder Stortingets utdanningskomite, har både oppfordret PBL til å avblåse aksjonen og foreldre til å ikke delta.


Les også: Profittfri velferd