Program


Rødt Bamble valgprogram 2019 – 2023

En demokratisk og bærekraftig kommune.

Rødt Bamble vil bygge samfunn nedenfra og opp. Viktige prinsipper for våre standpunkter er å styrke demokratiet ved at folk selv i større grad skal få råderett, ha medbestemmelse på arbeidsplassen og nytte av flertallets skapte verdier.

Mangel på demokrati må ses i sammenheng med pengemakt. Høyresidens markedsideologi prioriterer økte forskjeller og fritak fra skatt for de rikeste, framfor gode velferdsordninger som kommer flertallet til nytte. Det blir helt feil at et mindretall rike kapitaleiere kan smykke seg med profittoverskudd av verdier som andre har skapt gjennom sitt arbeid. Rødt Bamble vil kjempe for lokaldemokratiet og folks rett til å påvirke sin egen hverdag.

Rødt ønsker en utvikling av hele Bamble, vi anerkjenner ikke den nåværende areal- og transportplan som legger opp til bare ett bybånd i nord- syd-retning, noe som medfører at Langesundshalvøya blir gjentettet mens resten av Bamble ikke kan bygges ut. Vi vil arbeide for et bybånd i tillegg som går øst-vest, fra Kragerø - Bamble - Porsgrunn - Larvik som åpner for bebyggelse i hele kommunen.

Vi vil danne politiske allianser, slik at vi kan finne løsninger som best dekker innbyggernes behov og samtidig gir en best mulig grønn profil.

Rødt vil:

 • Jobbe aktivt for økte statlige overføringer og øremerkede midler til kommunene. Dette gir mest mulig like velferdsvilkår der folk bor.
 • Ha et åpent demokrati, gjennomsiktige saksprosesser og budsjetter med folkelig medvirkning.
 • Vi vil etablere lokalutvalg og arrangere åpne budsjettmøter.
 • Vi vil styrke ungdomsrådet, eldrerådet samt rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Vi vil jobbe for at frivillige organisasjoner får direkte kontakt med politikerne. Rødt vil få i stand møteplasser hvor administrasjon og politikere møter innbyggerne
 • Beholde formannskapsmodellen med kommunestyret og politiske organer som åpne debattarenaer for hele befolkningen. Nei til lukkede utvalg.
 • Invitere fagbevegelsen i Bamble til fast samarbeid, medvirkning og innsyn. Tillitsvalgte skal delta med tale og forslagsrett i alle utvalg.
 • Ungdommens Kommunestyre (UKS) må med i viktige beslutningsprosesser som angår de unge og framtida.
 • Arbeide for å Innføre prøveordning med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg.
 • Beholde eiendomsskatt med høyt bunnfradrag, og sosial profil.

En solidarisk og inkluderende kommune.

Kampen mot forskjells-Norge er en viktig sak for Rødt. Det siste tiåret har det vært en økende forskjellsutvikling med en dobling av barn i fattige familier. Dersom dette får fortsette vil vi om få år stå overfor enorme utfordringer, menneskelig, sosialt, økonomisk og miljømessig. Utviklingen må ses i et internasjonalt, nasjonalt og lokalt perspektiv og bekjempes med solidaritet og alliansebygging i en organisert kamp mot kapitalismen.

Rødt vil:

 • Godta og gjennomføre UDIs anmodninger om mottak av flyktninger ogstyrke integrering. Dette vil bidra til økt folkevekst i kommunen og trygghet for flyktningene og deres familier.
 • Gi tilbud om gratis norskkurs for alle som trenger det.
 • Støtte kvinneorganisasjoner, feministisk arbeid og frivillige organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering.
 • Gi lesbiske, homofile, bifile og transpersoner full mulighet til å ha et fordomsfritt og åpent kjærlighetsliv, med tillatelse til å gifte seg hvor de ønsker i Bamble.
 • At kommunen får på plass et livssynsnøytralt seremoni-rom.
 • Bekjempe fordommer, konfrontere og utfordre rasisme og fremmedhat i politiske organer, debatter og markeringer.
 • At Bamble kommune blir vennskapskommune med en by i Palestina.
 • Støtte alle tiltak som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta aktivt i samfunnet.
 • Bevare og ha nok varierte vernede arbeidsplasser til alle som kan ha nytte av det, også fordi samfunnet har nytte av det
 • Styrke barnevernet i Bamble, sette inn tiltak for å få flere støttekontakter og beredskapshjem
 • Ha øremerkede midler til Ungdoms-kontaktens forebyggende arbeid mot overgrep, rusmisbruk og kropps-press.
 • At rusmiddelavhengige skal ha tilgang til bosted, jobb, økonomisk støtte og helse- og sosialtjenester.
 • Bekjempe fattigdom med å la dem som mottar sosialstøtte beholde barnetrygda, uten at denne regnes som en del av inntekta.
 • Gi alle barn og unge i kommunen rett til en gratis fritidsaktivitet. Etablere en kontingentkasse og et aktivitetskort.

Barnehage og skole

Gode oppveksts- og utdanningsvilkår er en viktig investering for framtida i Bamble kommune. Rødt ønsker barnehager og skoler som stimulerer selvtillit og lærelyst hos alle unge, slik at de skaffer seg kunnskaper og ferdigheter til å delta i samfunnet.

Rødt Bamble jobber for at skoler og barnehager skal være gratis, uten foreldrebetaling og drives av kommunen.

Ressurssituasjonen i barnehager og skoler i Bamble er lav. Overdreven målstyring innsnevrer innholdet til det som kan telles på tester, framfor det som teller for utvikling av hele mennesket. Ressursene styres mot der «måleapparatet» står og byråkratiserer skolen, slik at tid til det enkelte barn og den enkelte elev utfordres.

Rødt vil kjempe for at alle ansatte i barnehager og skoler skal få tid og mulighet til å gjøre en best mulig jobb, bli tatt på alvor som fagpersoner med rett til å ytre seg offentlig. Lærere må få være lærere. Politikerne har et særlig ansvar for å gi nødvendige rammer til dette viktige arbeidet.

Rødt vil:

 • Beholde 1-7 nær-skoler med dagens struktur og utvikle Herre skole til et oppvekstsenter.
 • Utbedre uteområdene til barnehager og skoler.
 • Øke bemanning til barnehager utover minstekravet.
 • At bemanningsnormen må gjelde i hele barnehagens åpningstid.
 • Jobbe for å få bort stykkprisfinansieringen og heller gjeninnføre klassefinansiering. Små skoler med få elever rammes hardt av den nåværende ordningen.
 • Bamble skal være en trygg kommune for barn og ungdom.
 • Øke lærertettheten i skolen. Vi stiller krav om maksimalt 20 elever per pedagog i barneskolen og maksimalt 22 elever per pedagog i ungdomsskolen.
 • Etablere alternative opplegg i skoletid som erstatter lekser.
 • Redusere foreldrebetalingen for SFO og barnehage, støtte tiltak på vei mot at det blir gratis.
 • Styrke vaktmestertjenesten i skolen.
 • Styrke PPT og andre viktige støtteinstanser tilknyttet barnehager og skoler.
 • At barnehagene og skolene får tildelt midler til viktige ressurspersoner for å bekjempe mobbing og støtter elever sosialt: helsesøster, miljøarbeidere, psykologisk lavterskeltilbud.
 • Avsette ressurser til å følge opp forpliktende tiltak mot mobbing på alle nivåer i samtlige barnehager og skoler i Bamble.
 • Vi vil styrke voksenopplæringa og styrke veiledningstjenesten for å sikre rett valg i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.
 • Bevege barnehage- og skoledriften vekk fra dagens retning med forsøk på privat forretningsdrift, overdreven målstyring, rangering, standardisering og byråkratisering.
 • Bekjempe taushetskultur og urimelige lojalitetskrav til ansatte i barnehager og skoler ved å forsvare ytringsfriheten.
 • Fremme godt foreldresamarbeid og involvere Kommunalt Foreldreutvalg (KFU)
 • Arbeide for en styrking av driftsbudsjettet på skolene og sørge for at skolen er gratis uten foreldrebetaling.
 • Opprettholde «Paletten», og Bamble må ha gode løsninger for unge innvandrere i kombinasjonsklasser.
 • Arbeide for full kommunal barnehagedekning.

En klima- og miljøvennlig kommune.

Kapitalismens jag etter profitt fører til en omfattende miljøbelastning på samfunnet og naturen og vil bli en stor utfordring for verden i årene som kommer.

Klimaendringene rammer de fattigste først. På verdensbasis ser vi at land i den tredje verden, som har minst ansvar for klimaendringene, er de første som rammes, ofte med katastrofale følger. Eliten legger kostnadene på folk som ikke får endene til å møtes, mens store multinasjonale selskaper slipper unna.

Dersom vi skal redde klimaet er vi nødt til å forlate markedstenkningen.

Betegnelsen miljøskatter er nærmest å regne som hykleri så lenge de store oljeselskapene får øke sin profitt ved høye drivstoffpriser, de enorme multinasjonale selskapene som bruker mye energi knapt nok betaler skatt og flyselskapene ikke blir pålagt avgifter i det hele tatt, til tross for at flytrafikken er mye mer forurensende enn biltrafikken.

Bamble er en del av Norge og verden. For at vi skal løse klimaproblemet, og klare overgangen til et fornybart samfunn, må vi gjøre oss mindre avhengig av fossile energikilder. Å være en miljøvennlig kommune handler om mer enn å vedta en klimaplan som blir lagt i ordførerens skuff. Rødt vil ha konkrete tiltak som faktisk kutter utslipp, og som samtidig gjør kommunen bedre rustet til å møte framtidas utfordringer.

Det skal være enkelt, praktisk og rimelig å velge miljøvennlig.

Rødt vil:

 • At Bamble videreutvikler energi- og klimaplanen med mer konkrete klimatiltak.
 • Ha en industripolitisk offensiv med grønne arbeidsplasser i Bamble. Kommunen må satse på grønn industri på Frier Vest.
 • Ha solceller på tak og andre nullutslippsløsninger på kommunale bygg.
 • Bidra til mer utbygging av sykkel- og gangstier.
 • Bidra til å senke prisene på kollektivtrafikk.
 • Utvide busstilbudet i Vest-Bamble og Herre
 • Ha flere hurtigladestasjoner for el-biler.

Næringspolitikk.

Rødt Bamble vil legge stor vekt på å tilrettelegge for nye grønne arbeidsplasser og næringsutvikling i kommunen.

Rødt vil:

 • Vi sier nei til deponi i Brevik! Vi ønsker alternativ produksjon i gruvene.
 • Etablere flere næringsarealer i Bamble. Frier Vest må klargjøres for næringsetablering, med blant annet en statlig tilskuddsordning.
 • Arbeide for å trekke nye statlige og private arbeidsplasser til Grenland.
 • At primærnæringene må ha tilfredsstillende utviklingsmuligheter. Jordvernet må styrkes
 • Satse på lokal matproduksjon.
 • Prioritere å legge til rette for grønn industrietablering.
 • Etablere næringspark på Rafnes/Rønningen i tilknytning til Frier Vest.
 • Videreutvikle Starthavn for Telemarkskanalen.
 • Opprette flere arbeidsplasser for ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne. NAV, kommune og næringslivet må samarbeide mer for å gi arbeids til flere.
 • Etablere kommunale praksisplasser for integrering av flyktninger.
 • At arealplanen må utformes med vekt på et godt forhold mellom miljø og gode boligområder, fritidsaktiviteter og arbeidsplasser.

Arbeidsliv, offentlig velferd, sosial helsepolitikk, kommunal tjenesteutvikling og personalpolitikk.

På vei mot et sosialistisk samfunn med et demokratisk arbeidsliv støtter vi alle krav som endrer styrkeforholdet i riktig retning til fordel for vanlige folk. Et samfunn med større frihet, likhet og fellesskap vinnes gjennom bl.a. en organisert arbeiderklasse og en sterk fagbevegelse. Kutt i offentlig sektor, et stadig mer brutalisert arbeidsliv med privatisering og konkurranseutsetting i kommunene og svekkelse av arbeidsmiljøloven, er en utvikling vi vil jobbe for å stoppe og reversere. Det er på tide at arbeidsfolk får mer igjen av de økte verdiene som de skaper. Personer som er utenfor arbeidslivet p.g.a helse eller andre årsaker skal behandles med respekt. Vi må sørge for tilrettelagt opplegg for å ivareta menneskene. Skattebetalernes penger i kommunen skal gå til velferd og mer fritid, ikke til eiere i private selskaper.

Rødt Bamble fastslår at sentralisering og privatisering svekker de demokratiske rettigheter samtidig som offentlige tjenester blir dårligere og dyrere!

Dersom det er nødvendig å omorganisere de kommunale tjenestene skal det skje uten oppsigelser.

Rødt vil:

 • Gjøre heltidsstillinger til det normale i ansettelser for arbeidstakere i Bamble kommune
 • At Nustadbakken og Nustadjordet bemannes med 100% stillinger.
 • At kommunen, i samarbeid med fagbevegelsen, gjennomfører forsøk med seks timers arbeidsdag.
 • At Bamble Kommune aktivt skal bekjempe bruk av midlertidige stillinger.Midlertidighet skal kun skje ved oppdekking for permisjon og sykefravær
 • Slå hardt ned på all sosial dumping i Bamble Kommune, også hos underleverandører.
 • At kommunen ikke skal bruke private bemanningsbyråer.
 • Kreve at bedrifter som får være med i kommunens anbudsrunder følger Skiensmodellen også ved kjøp av tjenester og at det innarbeides miljøkrav i anbudene.
 • Gå imot all privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester.
 • Jobbe for å tilbakeføre privatiserte tjenester til kommunen.
 • Styrke ordningen med lærlingeplasser og tilby kontrakt til minst 20 lærlinger hvert år.
 • Invitere LOs sommerpatrulje til Bamble for å sikre at unge arbeidstakere har sommerjobber der deres rettigheter blir ivaretatt.
 • Ha en aktiv næringspolitikk for å sikre og videreutvikle industrien og næringslivet med gode arbeidsplasser i hele Bamble.
 • Støtte dem som faller utenfor arbeidslivet.
  Det bør etableres forsøksordninger med 6-timers dag.
 • Fagforeningene må få styrket medvirkning i ansettelser og omorganisering.

Rødt vil at folk skal ha tilgang til et godt og gratis offentlig velferdstilbud. Det inkluderer et solid helsevesen og en god eldreomsorg.

Rødt vil:

 • Øke ressursene til helse- og omsorgstjenester, ved øremerking av midler og justering av en sosial profil i eiendomsskatten.
 • At eldre og pleietrengende skal føle trygghet for at deres behov blir ivaretatt og at fokus settes på deres livskvalitet.
 • Ha en eldreomsorg tilpasset den enkeltes behov med tilbud om hjelpemidler, hjemmebesøk, omsorgsboliger og sykehjem.
 • Ikke sentralisere hjemmehjelpen.
 • Vi vil styrke tilbudet til demente ved å bygge ut én enhet for demens på tomta til Langesund Ungdomsskole.
 • Etablere 15 nye sykehjemsplasser i heldøgnstilbud ved Bamble Helsehus, og bygge nytt heldøgns eldresenter på Vissestad. På Herre vil Rødt etablere nattevakt på sentret.
 • Ved behov skal brukerne fritt kunne velge sin personlig brukerstyrte assistent, BPA, men assistenten skal ansettes av kommunen dersom de ikke allerede er det.
 • Styrke tilbudet av helsesykepleiere og jordmødre Bamble Kommune.
 • Kreve full statlig kompensasjon i forbindelse med innarbeiding av rus og psykiatri i Samhandlingsreformen.
 • Øke innsatsen innen rusomsorgen.
 • Ansette flere miljøarbeidere.
 • Videreutvikle psykiatriplanen og styrke den kommunale andelen.
 • Opprettholde nærmiljøsentralene som et offentlig servicetilbud og utvikle samarbeidet med frivillige lag og foreninger.
 • Opprettholde og videreutvikle Frisk Bris.
 • Helsesykepleiefunksjonen i skolen må styrkes og vi må jobbe for at de får henvisningsrett til Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og distriktspsykiatrisk senter (DPS).
 • Det må settes av ressurser til å drive opplysningsarbeid i skolen og i hele kommunen.
 • Støtte lavterskeltilbud som drives av frivillige organisasjoner.
 • Utarbeide en plan med forebyggende tiltak mot selvmord.

Samferdsel.

Rødt vil:

 • At arealplanen utformes med vekt på et godt forhold mellom miljø og gode boligområder, fritidsaktiviteter og arbeidsplasser.
 • Samferdsel må være fullfinansiert fra staten, uten bompenger. Vi er for miljøvennlig kollektiv transport.
 • Riksvei 353 Rugtvedt – Surtebogen, gassveien, må gjennomføres snarest.
 • Utarbeide en trafikksikkerhetsplan for tettstedene.
 • At Stathelle opprettholder gode bussforbindelser og drosjeholdeplass.
 • At en tunnel mellom fergekaien i Langesund og Nustad utredes.
 • At en ny innfartsvei fra E-18 til Langesund må utredes og prioriteres.
 • Videreutvikle Grenland Havn med forbedret kaifront til Frier vest. Et miljømessig viktig tiltak er derfor å anlegge et sidespor for godstransport til Frier Vest i forbindelse med den nye Sørlandsbanen
 • Ha en kommunal bussrute Valle - Rugtvedt – Herre, via Stathelle.

Kultur og idrett.

Rødt arbeider for at alle skal ha god tilgang på et rikt og variert kulturliv, der ulike kunstarter, stilretninger og kulturer med både profesjonelle utøvere og et bredt folkelig kulturliv blir stimulert.

Mangfoldet innenfor kultur og idrett er en stor rikdom for Bamble Kommune. Selv om de ulike aktivitetene og utøvelsene kan ha mange betydninger og uttrykk, er de samlende.

Rødt vil:

 • Styrke og satse på folkebiblioteket som kulturformidler og møteplass.
 • Ha rusfrie møteplasser og fritidsklubber for ungdom i hver skolekrets.
 • Styrke Kulturskolen og senke egenandelen.
 • Satse på lokale kulturelle møtesteder og gi støtte til ideelle kulturformidlingstiltak.
 • Jobbe for at alle som vil drive med kultur og musikk i Bamble har øvelseslokaler og en arena å vise seg fram på.
 • Gi økt økonomisk støtte til kulturfestivaler og UKM.
 • Bedre kulturtilbudet til eldre i kommunen, bl.a. med konserter og kulturelle innslag på sykehjem og nærmiljøsentraler.
 • Sørge for at barn og ungdom blir hørt i saker som angår dem.
 • Prioritere arbeidet med kystkulturen i Langesund. Vi ønsker at Langesund fortsatt er et senter for musikk og festivaler som gagner alle innbyggere i kommunen og besøkende.
 • Styrke tilskuddene til frivillige lag og organisasjoner.
 • Legge til rette for ”kommunale dugnader” for lag og foreninger slik de kan sikre seg stabile inntekter.
 • Videreutvikle Sentrumsgården i Langesund som kulturhus.
 • Opprettholde Clarks Minde som møteplass
 • Bevare de gamle kommunale bygningene på Stathelle.

Arealplan og boligpolitikk.

Rødt Bamble vil at arealplanen må utformes med vekt på et godt forhold mellom miljø og boligområder, fritidsaktiviteter og arbeidsplasser.

Rødt vil opprettholde boplikten i hele Bamble.

Vi vil realisere og videreutvikle den sosial-boligpolitisk planen. Vi ønsker en boligpolitikk slik at nyetablerende og ungdom gis tilgang på rimelige og gode boforhold ved å etablere et nytt sosialt boligtilbud for kjøp og salg utenfor det kommersielle boligmarkedet. Dette vil være et kommunalt velferdstilbud for å sikre bl.a. rimelige boenheter som kan finansieres med husbankens startlåns-ordning, etter Falkåsen -modellen.

Vi vil legge til rette for spredt boligbygging og økt boligbygging med mulighet for huskruller.

Vi vil ikke ha nye boligfelt på Langesundshalvøya, kun etablering av boliger for personer med særskilte behov.

«Når fortetting fører til forstoppelse sier vi: Nok er nok!» Rødt går mot utbygging ved Langesund Bad, i Åshusveien og videre fortetning i Langesund.

Den grønne lunga på Langesundhalvøya må bevares.

Vi vil opprettholde turområdene og sier klart nei til bygging i strandsonen. Særlig de sentrumsnære turområdene er truet og må forsvares.

Vi vil se på bruken av kommunale tomter og boliger. Ikke selge tomter kommunen kan bruke selv.

Være realistisk til nødvendig rekkefølgebestemmelser: Før store boligbyggeprosjekter må samferdsel og kollektivtilbud være på plass.

Økonomi.

Vi vil føre en forutsigbar økonomisk politikk og arbeide for større økonomisk frihet for kommunene.

Kommuneøkonomien må styrkes ved økte statlige overføringer. Om nødvendig må eiendomsskatten økes for å sikre viktige oppgaver innenfor skole, helse og omsorg.

Ikke selge ut kommunens aksjer i Skagerak Energi

Kreve flere statlige tiltak for å redusere arbeidsledigheten.

Utvikle lokaldemokratiet.

Vi vil arbeide for tiltak som kan resultere i økt medbestemmelse og engasjement.

Rødt går inn for å etablere lokalutvalg.

Rødt vil jobbe for at kommunale tjenester ikke settes ut på anbud.

EØS avtalen svekker lokaldemokratiet. Vi vil derfor fortsatt kjempe for at EØS-avtalen sies opp og at Norge sier nei til TISA-avtalen. (Trade in services agreement).

Rødt Bamble går mot kommunesammenslåing. Sammenslåing vil svekke nærdemokratiet og skape lengre avstander til alle tjenester.

Internasjonal politikk og solidaritet

Våre allierte har med Norges deltagelse og bidrag støttet korrupte regimer og ført kriger i Irak, Afghanistan, Libya og Syria. Disse konflikter har skapt mange flyktninger. Rødt vil arbeide for at Norge tar sitt ansvar, og bidrar til nødvendig flyktning- og hjelpearbeid, både utenlands og innenlands..

Rødt vil støtte demokratiske utvikling i andre land, men sier nei til intervensjoner og bomber.

Rødt er imot invasjoner og annektering av andre lands territorier.

Rødt sier fortsatt Nei til EU og ja til at Norge går ut av EØS. Vi vil ha en handelsavtale basert på å styrke Norges uavhengighet og forsvar av våre naturressurser og et rent miljø.

Rødt sier ja til at Norge anerkjenner Palestina som egen stat.

Vi vil ha boikott av varer fra okkuperte områder.

Vi jobber for at Norge slutter seg til FNs avtal om et forbud mot atomvåpen.

Rødt vil at Bamble investere i reine fond: ikke tobakk, ikke våpen, ikke porno osv.