Rødt Bærum i 2020

Her kommunestyregruppas oppsummering av arbeidet i Bærum i 2020

Arbeidet i kommunestyret har hatt som en overordnet målsetting å knytte arbeidet vårt til det som gjøres fra fagforeninger, verneombud, interesseorganisasjoner og andre grupper med målsetting om å styrke deres arbeid for endring og løfte sakene inn i kommunestyret når det kan være nyttig. I tillegg å gi råd om hvordan det bør jobbes. Spesielt viktig har det vært knyttet til alle de nedskjæringsforslagene som ble fremmet i forbindelse med forslaget til handlingsprogram (budsjett) fra kommunedirektør i Bærum.

I tillegg har det vært et mål å markere Rødts politikk på best mulig måte. Der det har ligget til rette for det har vi også jobbet med å bygge allianser rundt enkeltspørsmål, også med andre partier.

Her vil vi gå gjennom noen av de viktigste sakene. Dette er illustrert med lenker til oppslag i Budstikka der det er relevant.

KAMPEN FOR YTRINGSFRIHET FOR KOMMUNALT ANSATTE

Kanskje den viktigste seieren Rødt har vunnet siste år er at vi fikk gjennomført endringer i kommunens arbeidsreglement. Takket være godt samarbeid med ansatte i kommunen tok vi opp en interpellasjon med mål om å klargjøre at alle ansatte kan uttale seg om forhold på arbeidsplassen uten noen form for godkjenning.
Arbeidsreglementet er nå endret slik at det bare trengs godkjenning eller fullmakt fra overordnet hvis du skal uttale deg på vegne av kommunen. Ellers er det lov. Dette er viktig for å gi ansatte trygghet til å uttale seg, og vil forhåpentligvis føre til mer informasjon om hva som foregår, selv om trykket fra ledelsen på å ikke uttale seg offentlig sannsynligvis fortsatt er stort.

Mer om saken her:

https://www.budstikka.no/arbeidsliv/endret-reglene-etter-ytringsfrihet-klage/608675!/

HANDLINGSPROGRAMMET

I Rødts forslag til handlingsprogram prioriterte vi å gå inn for styrke kommunens tilbud. Det er det rom for. Blant forslagene vi fremmet alene eller sammen med andre av opposisjonspartiene kan nevnes:

- Nei til å redusere dekningen av sykehjemsplasser og omsorgsboliger

- Flere ansatte inn i hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgsboliger og sykehjem.

- Bedre lærerdekning

- Nei til å kutte og legge ned barnehageplasser.

- Flere ansatte inn i barnehage (Bærum er nr. 294 på Kommunebarometerets rangering av barnehagetilbudet.

- Holde barnetrygd utenfor beregningen av sosialhjelp

- Gå vekk fra markedsbasert leie (gjengs leie) ved beregning av husleie i kommunale boliger

-Kutte satsene i skolefritidsordningen med 25 %

- Nei til ostehøvelkuttet det legges opp til for hele kommunen bortsett fra det som kan spares på å gjøre administrative tjenester enklere.

Dette har Bærum råd til. Fire grep som kan sikre finansiering av våre forslag med god margin:

- Redusere egenfinansieringen av investeringer fra 50 % mot 30 %. Kommunen står foran en investeringstopp framover, og det er sunn økonomi og spre betalingen for dette over flere år

- Innføre eiendomsskatt etter omtrent samme modell som i Oslo med store bunnfradrag, dvs. at det ikke betales skatt før på den delen av boligen som har en markedsverdi over rundt 7 millioner.

- Kutte i kommunens bruk av konsulenter og se på hva som kan gjøres av egne ansatte

- Og selvfølgelig kutte i godtgjørelsen til politikere. I Bærum er det faktisk rundt 11,5 millioner å hente ved å legge godtgjørelsene på et fornuftig nivå.

Mer kan leses i disse oppslagene og innleggene i Budstikka

https://www.budstikka.no/debatt/uakseptable-kutt-i-baerum-kommune/615020!/

https://www.budstikka.no/debatt/vi-trenger-de-alternative-skolene/611639!/

https://www.budstikka.no/debatt/baerums-mest-bedrovelige-budsjett-pa-mange-ar/608352!/

Flere av kuttforslagene fra kommunedirektøren ble også reddet, i svært stor grad takket være iherdig jobbing fra berørte grupper. Noen viktige eksempler er

- 3 skoler, Glassverket, Skarva og Sandviksbukta blir ikke lagt ned

- Sjøholmen maritime senter blir spart for nedskjæring

- Ressursteam for ungdom blir ikke kuttet

- CAN blir ikke lagt ned

- Kutt i arbeidet med psykisk helse og rus blir spart i denne omgang

- Akutthjelpen blir ikke lagt ned

PANDEMI - COVID 19

En viktig sak har vært og er fortsatt å bidra til en bedre krisepakke i disse Koronatider. Her har vi klart å få til en noe bedre profil enn de først utspillene fra ordfører og administrasjon. Rammen for pakka er som eksempel økt fra 50 millioner til 100 millioner og fagbevegelsen er trukket inn i arbeidet, noe den ikke var før 1. april.

Vi har også kritisert måten kommunen har sentralisert makt på ved ikke å avholde kommunestyremøter fra krisa stanset vanlig møtevirksomhet fram til nå. I denne perioden er det noen spørsmål som er avgjort i formannskapet uten at de har hatt nødvendige fullmakter.

På vårt initiativ er det nå også slik at partier som ikke sitter i formannskapet blir invitert til å diskutere retningslinjer for pandemitiltak før det diskuteres i formannskapet. Dette er en ordning som berørt partier, dvs. SV, Kr.F og Pensjonspartiet har sagt seg fornøyd med.

https://www.budstikka.no/politikk/ruster-seg-for-strammere-okonomiske-tider/575140!/

MORIA-LEIREN

Her har vi vært med på to felles interpellasjoner i kommunestyret for å hente barn fra Moria. Den første på Rødts initiativ. Tiltakene er begge ganger stoppet av flertallet, dvs. Høyre og Fr.P. samt Pensjonistpartiet.

https://www.budstikka.no/politikk/seks-partier-vil-hente-barn-fra-hellas-til-baerum/579129!/

ELDREOMSORG OG SYKEHJEM

Rødt har engasjert seg kraftig i arbeidet med å sikre Hospice Stabekk på en god åte etter at de ansatte har gjort opprør mot både måten hospicet har vært ledet på, bruk av vikarer, vakante stillinger, dårlig samarbeid med ledelse m.m. Det ser ut som om forholdene nå er på rett vei uten at vi vet om resultatet kommer til å ta vare på hospicet og sikre dens særegenhet på en god måte.

Dette er et eksempel på dårlig ledelse og underbemanning.

Det samme gjelder situasjonen på Vallerhjemmet, der det var 12 dødsfall knyttet til utbruddet av Corona.

Noen oppslag:

https://www.budstikka.no/debatt/hospice-stabekk-hjemmebaserte-tjenester-og-baerums-ledelseskultur/573337!/

https://www.budstikka.no/helse/krever-svar-om-hospice-stabekk/575445!/

https://www.budstikka.no/helse/darlig-rykte-skremmer-sykepleiere-fra-baerum/584173!/

https://www.budstikka.no/debatt/kritisk-mangel-pa-sykepleiere-i-baerum/584015!/

https://www.budstikka.no/debatt/tragedien-ved-vallerhjemmet-ma-fa-konsekvenser/580820!/

BOLIGPOLITIKK

For å si det forsiktig har det vært svært vanskelig å få gjennomslag for at det må bygges rimelige boliger når det skal bygges ut i Bærum. Jevnlig stemmer vi mot utbygging fordi dette ikke er på plass.
I tillegg er det åpenbart at deler av kommunestyret ønsker å legge ned noen av de rimelige boligene som finnes, noe som bl.a. har kommet til uttrykk gjennom kraftige angrep på Boligstiftelsen for ungdom, som faktis har mer enn 100 boliger til en pris rundt 60 % av markedspris.

Vi avdekket også at utbygger i Sandvika, Andenæs eiendom misbruker Enovas navn for å slippe unna miljøkrav.

Ved oppnevning av nytt styre for boligstiftelsen for unge i desember 2020 ble Bjørn Andreas Leidalen Christensen vararepresentant til styret (for Ap). Det er viktig for oss å følge opp stiftelsens arbeid framover.

Mer her:

https://www.budstikka.no/debatt/baerums-usosiale-boligpolitikk/567736!/

https://www.budstikka.no/byutvikling/e-18-tunneler-apner-for-bygging-av-billige-boliger/601897!/

https://www.budstikka.no/debatt/hva-vil-hoyre-med-boligstiftelsen/616430!/

KLIMA OG MILJØ

Vi har i perioden hatt et eget klimautvalg som har jobbet med å utforme bvår klimapolitikk. I tillegg samarbeider vi med Ap, SV og SP om utvikling av kommunale tiltak

Dette har også resultert i innlegg i Budstikka.

https://www.budstikka.no/debatt/stotte-til-ny-e-18-er-stotte-til-fremtidige-katastrofer/584788!/ (Presentasjonen av eget Rødtprogram)

https://www.budstikka.no/debatt/nodvendige-klimamal/608300!/ (Sp ville ikke være med)

OM BRUK AV IDEELE AKTØRER INNENFOR OMSORG

Kommunedirektøren ønsket å forbeholde noen innkjøp av tjenester ideele aktører, noe Høyre fikk stanset. Dette prøvde vi å stanse uten hell

https://www.budstikka.no/debatt/baerum-hoyre-vil-skvise-ut-ideelle-aktorer/585638!/

BOIKOTT WIZZ AIR

Dette er en sak vi vil følge opp og har i januar 2021 tatt initiativ til en felles interpellasjon i kommunestyret

Her et leserinnlegg fra Rødt med begrunnelse for hvorfor dette er viktig:

https://www.budstikka.no/debatt/baerum-kommune-ma-boikotte-wizz-air/617437!/