Om Hospice Stabekk og Bærums ledelseskultur

Bærum kommune har for 9 måneder siden lagt Hospice Stabekk inn under samme ledelse som det ordinære sykehjemmet som ligger ved siden av. Dette har bidratt til å skape store problemer. Her publiserer vi et leserinnlegg vår kommunestyrerepresentant Stein Stugu har i Budstikka i dag (21/3)

Budstikka har de siste ukene hatt mange gode oppslag som beskriver store problemer innenfor kommunens omsorgtjenester. Oppslagene avdekker at det på mange områder ikke er en så god kvalitet som våre innbyggere fortjener. Måten det ledes på er åpenbart ikke motiverende for mange av de ansatte, som likevel gjør en svært god jobb.

Budstikka har de siste ukene hatt mange gode oppslag som beskriver store problemer innenfor kommunens omsorgtjenester. Oppslagene avdekker at det på mange områder ikke er en så god kvalitet som våre innbyggere fortjener. Måten det ledes på er åpenbart ikke motiverende for mange av de ansatte, som likevel gjør en svært god jobb.

  • Hospice Stabekk et særegent tilbud som gis i livets siste fase. Det er ikke et vanlig sykehjem, noe som kan illustreres med at det har en betydelig høyere dekning av sykepleiere og helsefagarbeidere enn kommunens øvrige sykehjem.
  • Det se ut som om denne særegenheten er under avvikling eller er alvorlig truet. Dette kan skyldes den endring i ledelsesstruktur som ble gjennomført i fjor. Problemene forsterkes av at det er omfattende bruk av vikarer, at mange av vikarene ikke har kompetanse om hospice og derved i for liten grad kan dekke opp for de oppgavene de skal vikariere i og at stillinger blir stående ledige for lenge slik at man reelt har en lavere bemanning enn det som var planlagt.I tillegg dekkes det ikke alltid opp for fravær og bruk av vikarbyråer kan øke kompetanseproblemene.
  • Mange steder er reell bemanning lavere enn den planlagte. En revisjonsrapport som nå er laget viser at kommunens sykehjem har 22 prosent færre sykepleiere på jobb enn planlagt. Dette er ille.
  • I det minste i deler av kommunen er det en kultur for å rasjonalisere ved å utsette at stillinger besettes. Heller ikke vikarer settes inn ved behov. Dette gjelder ikke bare omsorgssektoren, men som eksempel også mange barnehager. Mellomledere i Bærum synes å være under stort press for å spare nå, også ved å unnlate å dekke opp for helt reelle behov. Dette er ikke bare dumt, det er også destruktivt langsiktig med tanke på kostnadsnivå. Det motiverer ikke til å bidra med gode forslag til endring.
  • I store deler av kommunens synes det som det er liten vilje til å involvere tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i det daglige arbeidet og planlegging slik at ansattes forslag om hvordan det skal jobbes og organiseres ikke blir tatt hensyn til.
  • Det er et sykdomstegn at ansatte i større grad ikke står fram med egen vurdering av situasjonen der de jobber. Når Budstikka skriver om ansatte ved Stabekk Hospice at: «Ingen av dem ønsker å stå frem i frykt for å miste jobben.» (9/3-20) illustrerer det store ledelsesproblemer og en uakseptabel holdning til ytringsfrihet fra kommunens ledelse

Bærum kommunes økonomiske resultat i 2019 ble vesentlig bedre enn varslet før budsjettet ble vedtatt. Netto driftsresultat for 2019 var svært godt, 7,2 % i stedet for de budsjetterte 3,2 %. Dette skyldes både mindre penger brukt til drift enn planlagt og høyere skatteinngang. Det er godt rom for både å ansette raskt og bruke vikarer ved behov. Det må bygges opp interne vikarpooler med ansatte som kan brukes flere steder og med kunnskap om de områdene de skal vikariere på. På sikt er det også lønnsomt

Her lenke til Budstikkas oppslag, der det også finnes lenker til mange relevante artikler.

https://www.budstikka.no/debatt/hospice-stabekk-hjemmebaserte-tjenester-og-baerums-ledelseskultur/573337!/