Bærums planer for 2022

Bærum kommune har råd til å heve kvaliteten på svært mye av det som gjøres. Nøkkelen til det er å bedre arbeidsforhold og gi da ansatte mer tillit. Avvikle mye av korttidskontraktene. Ansette flere. Gjøre arbeidsplassene mer attraktive og på den måten forhindre gjennomtrekk.

Vi tar her opp noen av våre viktigste forslag knyttet til budsjettet for de neste 4 årene. På noen områder stiller vi forslagene alene, på andre sammen med et eller flere andre partier.

- Styrking av bemanning overalt på større arbeidssteder med 5 % for å dekke opp for forventet fravær. I dag ansattes det kun for å dekke opp slik at det er nok folk når ingen er syke, ingen på kurs, ingen tillitsvalgte eller verneombud borte. Dette er elendig planlegging og åpner for svært mye bruk av vikarer og må endres.

- Kraftig oppbemanning i barnehagene.

- Reduksjon av prisene på SFO på alle trinn fra 1-4 klasse. Ikke bare førsteklasse slik SV/AP/SP foreslår i statsbudsjettet for 2022.

- Sikre inntak av alle barn som er fylt et år i barnehagene.

- Styrke barnevernet med flere stillinger.

- Kraftig reduksjon av husleiene i kommunale boliger. Vekk med markedstilpassede leiepriser, såkalt gjengs leie.

- Sette ned prisen på trygghetspakken fra 456 til 400 kroner i måneden.

- Ikke redusere dekningsgraden for omsorgsboliger og sykehjem.

- Planlegge for mindre omsorgsboliger for beboere med utviklingshemming. Ned fra 12 til 8 plasser pr. bolig.

- Opptrappingsplan for eldreomsorg og andre som har behov for sykehjem og omsorgsboliger.

- Asker og Bærum legevakt er i krise. Her trengs det flere stillinger, bedre lokaler og kanskje en egen lokasjon i Asker også. Vi foreslår 5 millioner ekstra og igangsetting av arbeid for å se på lokale (forslaget om å se på lokale har fått flertall i formannskapet)

- Styrke frivillig arbeid med 10 millioner i året, men slik at det ikke går ut over kommunalt ansatte.

- Bevilge mer til markahyttene.

- Øke driftstilskuddet til bibliotekene.

- Reversere kuttene til skolebibliotekene. De trenger mer, ikke mindre ressurser.

- Kommunen må ta ansvar for at det skal bli lettere å komme kollektivt til og fra arbeid. I store deler av kommunen er det i dag altfor vanskelig.

-Sette av ressurser til flere ansatte som kan jobbe med å gjøre kysten i Bærum mer tilgjengelig. Det samme gjelder allmenhetens rettigheter mange andre steder enn ved kysten alene.

- Opprettholde svømmehallen på Berger som publikumsbad.

- Øke andelen kommunale barnehageplasser.

- Se på inntaksordningen for barnehager for å sikre en bedre og mer rettferdig opptaksordning som bygger ned strukturelle forskjeller mellom barnehager og barnegrupper.

- Opprette felles søskenrabatt ,for barnehage og SFO.

- Videreføre og styrke åpen barnehage.

Dette har Bærum kommune god råd til, og vi legger fram et forslag til budsjett i balanse. Økonomien styrkes med bl.a. følgende:

- Noe høyere låneopptak enn i dag. Bærum står foran en investeringstopp de neste fem årene, det er da helt unødvendig og ikke rasjonelt å kreve 50 % egenfinansiering

- Innføre eiendomsskatt med et bunnfradrag på mer enn fem millioner slik at det ikke betales skatt av de første ca. 7 millionene av en boligs markedsverdi. Gradvis opptrapping fr en promille til tre. Mulighet for å utsette betaling til boligen selges for eldre og andre etter søknad.

- Redusere politikere godtgjørelse kraftig.

- Utføre flere tjenester i egen regi, kanskje spesielt innenfor it og innkjøp av konsulentoppdrag.

Bærums ansatte og innbygger fortjener bedre tjenester og arbeidsforhold enn de får i dag.