Program


Valgprogram for Rødt Åsnes 2023 - 2027

Rødt er et sosialistisk arbeiderparti som prioriterer arbeidsfolks rettigheter

Sosialisme innebærer at de som skaper verdiene i samfunnet også disponerer dem, for sin egen og hverandres beste. Vi arbeider ut ifra et solidarisk, feministisk og antirasistisk ståsted.

Lokaldemokrati er viktig

Rødt Åsnes vil styrke lokaldemokratiet med større åpenhet og tilgjengelighet rundt folkevalgte organ. Alle møter skal video-overføres. Det skal holdes folkeavstemninger i saker som har stor betydning for innbyggerne og fremtiden til Åsnes kommune. Innbyggerne skal bli hørt.

Det skal være attraktivt å bo i hele Åsnes

Tilgang til tjenester nært til folk er viktig for bosetting og bidrar til å skape et inkluderende samfunn. Åsnes kommune skal bevare grendeskolene, barnehagene og eldreomsorg i hele kommunen. Dette er viktig for lokalt næringsliv, arbeidsplasser og frivilligheten i grendene.

Rødt Åsnes vil ha en landbrukspolitikk som verdsetter og satser på landbruket

Kommunen skal legge til rette for at det skal være attraktivt å drive med jord, skog og landbruk i kommunen. Viktig fagkunnskap, beiter og dyrkbar mark vil gå tapt om det ikke tilrettelegges for at små og mellomstore gårder består og det satses på at nye kan etablere.

Det må satses på næringsutvikling i hele Åsnes

Det må skapes flere varige og inkluderende arbeidsplasser i hele Åsnes. Behov fra landbruket må prioriteres. Å skape flere arbeidsplasser gjør at folk blir boende og det vil bidra til tilflytning.

Rødt Åsnes skal prioritere saker som utjevner sosiale forskjeller

VI MENER:

 • Psykisk helse- og rustjeneste skal være et lavterskeltilbud og skal ha en møteplass for folk som Sparbyhuset.
 • Kommunen skal legge til rette for at eldre kan få bo hjemme og ha et godt tilbud til de som ikke kan bo hjemme.
 • Skole- og barnehage strukturen skal bestå som den er i dag.
 • Gratis varmt måltid daglig i skolene og barnehagene og leksefri skole.
 • Søskenmoderasjon for foreldre som har barn i barnehage og på SFO.
 • Gratis barnehage og SFO til familier uten inntekt.
 • Kommunen skal tilby lærlinge- og arbeidspraksisplasser som bidrar til inkludering.
 • Kommunen skal sikre gode og varierte fritidstilbud og inkluderende møteplasser for barn og unge i hele Åsnes.
 • Kommunen skal ansette i hele og faste stillinger og redusere på bruk av vikarer og uønskede deltidsstillinger.
 • Gjennomføre en prøveordning med 6 timers arbeidsdag i kommunen med full lønnskompensasjon.
 • Kommunen skal stille strenge krav og sikre lovmessighet ved salg av kommunale tomter, offentlige anskaffelser og byggeprosjekter.
 • Kommunen skal oppruste og vedlikeholde kommunale veier i hele Åsnes og stanse privatisering av veier.
 • Samarbeide med nabokommuner om å jobbe for å elektrifisere og gjenåpne for persontrafikk på Solørbanen.
 • Kommunen skal til enhver tid organisere seg og jobbe på en måte som er til det beste for innbyggerne i Åsnes og sikre gode og tilgjengelige tjenester nært til folk.
 • Alle som bor i og flytter til kommunen skal behandles med verdighet og respekt. Flyktninger og asylsøkere skal inkluderes i samfunnet.