Program


Verdigrunnlag:

Rødt er et sosialistisk arbeiderparti som prioriterer arbeidsfolks rettigheter, bærekraftig miljø- og klimapolitikk, og feministisk og antirasistisk arbeid.

Rødt ønsker et progressivt skattesystem. Gjennom en sosial og rettferdig beskatning kan man styrke kommunal økonomi, slik at det offentlige kan prioritere de tilbudene og rettighetene alle har behov for.

Rødt mener at fellesskapet skal og må løse sine egne oppgaver, som samferdsel, helse, utdanning og kultur. Derfor vil vi jobbe mot ethvert forsøk på privatisering av offentlige tjenester. En offentlig sektor basert på rettferdighet, trygghet, varme, åpenhet og ærlighet skal ikke bare være et tilbud; det er en rettighet.

For Rødt er det avgjørende at vi fremmer en global bærekraftig miljø- og klimapolitikk. Dette innebærer rettferdig fordeling av ressursene. Rødt jobber for et samfunn hvor naturens tålegrenser setter rammene for menneskelig aktivitet, ikke kapitalismens behov for stadig vekst.

Rødt tar utgangspunkt i arbeiderklassens interesser, og vil styrke det organiserte arbeidslivet. Vi vil kjempe mot sosial dumping og svart arbeid, og ønsker å synliggjøre og fjerne useriøse aktører.
Framveksten av Forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. Generasjonen som vokser opp nå kan bli den første på over 100 år som får det mindre trygt enn foreldrene. Når avstanden mellom folk flest og eliten blir så stor at demokratiet trues og private særinteresser får vinne fram, på bekostning av flertallet og fellesskapet, skyldes det politisk svik. Heldigvis er det mulig å skape et vendepunkt.

Økte forskjeller og privatisering av velferdstjenestene våre truer det arbeiderbevegelsen har bygget opp gjennom generasjoner; trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Dette fører til at makt og muligheter blir skjevt fordelt og folk sorteres etter størrelsen på lommeboka.

Rødt Åsnes er en grasrotbevegelse som ønsker mer politisk åpenhet og demokrati. Folk skal ha medbestemmelsesrett på arbeidsplassen og i saker som angår dem i kommunen.

Rødt Åsnes mener det er viktig at innbyggerne blir invitert til å uttale seg i viktige saker og at de ikke blir overkjørt av politikerne. Vi vil bygge samfunn nedenfra og opp, til det beste for innbyggernes behov og innenfor naturens tålegrenser.

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Fordi fellesskap fungerer. Derfor er kampen mot forskjells-Norge vår aller viktigste sak.

Rødt Åsnes hovedsaker:

1. Forskjellene skal ned!

Rødt Åsnes vil bekjempe de økende forskjellene. Dette får vi til hvis vi løfter fra bunnen og holder igjen på toppen. For å få til dette vil vi sørge for at de som har minst, som alle andre får beholde barnetrygden og at dette universelle tilskuddet ikke tas med i inntektsberegning for de som mottar sosialstønad.

Det er stor forskjell på hvordan folk bor også i kommunen. Derfor tar Rødt Åsnes avstand fra flat beskatning. Det betyr at vi ønsker å fjerne eiendomsskatten slik den praktiseres i dag. Vi vil ha bunnfradrag og progressiv økning for boliger som koster over gjennomsnittet for kommunen. I tillegg vil vi at også at boligspekulasjon beskattes ekstra.

Rødt Åsnes ønsker en rettferdig boligpolitikk, og mener at alle har rett til et godt, trygt og varig hjem. Derfor må det bygges og tilrettelegges for førstegangsetableringer. De som faller utenfor både det kommersielle boligmarkedet og det tilrettelagte markedet må få tilgang til gode kommunale boliger hvor leie må ligge under markedsleie.

Rødt Åsnes mener at vår kommune skal være for innbyggerne og ikke utbyggerne. Det betyr at det spesielt i knutepunktene, må være forutsigbart og tydelig hvilke planer som ligger 10-20 år frem i tid, og at det alltid er hensynet til innbyggerne som skal prioriteres ved tvister mellom innbygger og utbyggere.

Rødt Åsnes vil:

 • ha barnetrygden ut av inntektsberegningen for sosialhjelpsmottakere.
 • ha en differensiert eiendomsbeskatning.
 • ha gode kommunale boliger til under markedsleie.
 • ha et samfunn som ivaretar innbyggernes interesser.

2. Likeverdige helsetjenester uansett hvor du bor

Rødt Åsnes vil ha et solidarisk, offentlig helsevesen som gir likeverdige tjenester til alle. Tykkelsen på lommeboka eller hvor du bor skal aldri hindre deg i å få den hjelpen du trenger.

Vi ønsker et helsevesen som forebygger sykdom og skade der det er mulig. Kommunene og primærhelsetjenesten må rustes til å drive forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid.
Rødt vil kjempe mot en utvikling der folk blir avhengige av private forsikringsordninger for å få den hjelpen de trenger. Vi vil slå ring om vår felles, skattefinansierte velferd og holder fast på en offentlig og demokratisk styrt modell for helsetjenester.

Med helseforetaksmodellen som ble innført i 2001, er sykehusene underlagt styrings- og regnskapsprinsipper som er tilpasset privat næringsliv – ikke offentlige velferdstjenester. Et forvokst helsebyråkrati og sentrale politikere legger større vekt på bedriftsøkonomiske prinsipper enn helsefaglige vurderinger. Som en følge av dette er kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud redusert eller fjernet, og sykehus flere steder lagt ned eller gjort om til lokalmedisinske sentre.
Rødt vil heller satse på fullverdige lokalsykehus med akutt- og fødetilbud over hele landet. Vi vil ha sykehusene underlagt en åpen og demokratisk styringsmodell. Sykehustilbud er infrastruktur og skal avgjøres politisk. Derfor vil vi fjerne foretaksmodellen og gjeninnføre folkevalgt kontroll over sjukehusene – over hele landet.

Rødt Åsnes vil:

 • ha legevaktstjenesten tilbake til Åsnes.
 • ha en desentralisert sykehusprofil og er i mot nedleggelse av Elverum sykehus.
 • fremme viktigheten av at alle innbyggerne i Åsnes kommune har et likeverdig og godt helsetilbud med tilgjengelig og stabile helsetjenester
 • rusfrie møteplasser og tilbud om tidlig hjelp og aktiviteter til barn og unge
 • fremme viktigheten av forebyggende arbeid, både innenfor rus og psykiatri men også i forhold til folkehelse

3. Samferdsel og miljø

Skal vi ha en miljøvennlig samferdsel må mest mulig av transporten av gods og mennesker mellom sentrale steder over fra vei til jernbane.

Rødt vil at det skal bygges høyhastighetsjernbane med dobbeltspor til bruk for økt regional- og langdistansetransport for personer og gods. Jernbaneutbygging skal skje gjennom offentlig prosjektfinansiering for å sikre hurtig utbygging.

Rødt mener at det er viktig at gåing og sykling blir et naturlig valg for flere til korte reiser som f.eks. til arbeid eller skole. Det bør alltid legges til rette for syklister ved bygging og ombygging av veier. I byer og tettsteder skal det bygges sammenhengende sykkelveinett. Sykkelveier skal holdes fri for parkerte biler og andre hindringer.

Rødt Åsnes vil:

 • at det skal være enklere å gå og sykle i Åsnes og vil jobbe for utbygging av mer gang og sykkelvei.
 • at Solørbanen elektrifiseres og utbedres og åpner for persontrafikk, i tillegg at det bør gjøres en utredning av behovet for og mulighetene til dobbeltspor på denne strekningen.
 • ha fokus på miljø og miljøavtrykk og viktigheten av å utnytte ressursene vi har og fremme miljøvennlig tiltak

4. Oppvekst

Barna våre er den viktigste ressursen vi har og den siste posten hvor kommunen skal fram med sparekniven. Vi trenger konkrete, forskningsbaserte tiltak som fremmer læring og utvikling. En mett mage og et klart hode er en forutsetning, og derfor ønsker vi matservering i skole og barnehage og et samfunn som tar psykisk helse på alvor.

Norge er rikt på naturressurser som historisk har gitt grunnlag for spredt bosetting. Det er et mål å sikre at forholdende legges til rette slik at folk kan fortsette å bo på bygda. Avfolkning av distrikts-Norge er ingen naturlov men en konsekvens av økende sentralisering av økonomiske hensyn. Dette fører til et dårligere tilbud for velferdstjenester i distrikts-Norge og også færre arbeidsplasser. Rødt vil jobbe for at kommuner og fylkeskommuner får tilskudd fra staten og økonomiske tilbakeføringer som sikrer et desentralisert og fullverdig tjeneste tilbud i alle kommuner.

Rødt vil at alle skal få et gratis, godt og likeverdig skoletilbud. Det gjelder uansett hvem foreldrene dine er eller hvor i landet du bor.

Rødt ønsker en gratis, offentlig barnehage med nok ansatte. Det skal ikke være mulig for private aktører å tjene penger på å drive barnehager som er offentlig finansiert.

Rødt Åsnes vil:

 • jobbe for at barnehager og skoler forblir i nærmiljøet
 • at alle barn skal få et næringsrikt måltid hver dag.
 • ha skole uten foreldrebetaling med gratis SFO.
 • fremme viktigheten av barn- og unges psykiske helse
 • bidra til å holde fokus på at barn- og unge i kommunen får nødvendig oppfølging og helsehjelp
 • fremme viktigheten av tidlig og tett oppfølging i barnehage- og skole
 • fremme viktigheten av at barn- og unge har et bredt aktivitetstilbud