Program


Rødt Askers valgprogram 2019 – 2023

Kamp mot ­forskjells-Norge og for en ­rettferdig ­miljøpolitikk

Framveksten av forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. Uansett hvem som har sittet med makta på nasjonalt nivå, så har forskjellene økt de siste tiårene. Rødt stiller til valg bl.a. for å bekjempe regjeringas forskjellspolitikk. Kommunene har ansvaret for avgjørende deler av velferdssamfunnet vårt, og kan være en motvekt til regjeringas politikk på områder som profitt på velferd, arbeidsliv, miljø, solidaritet og bekjempelse av rasisme.

Innenfor de begrensede rammene som kommunen får fra Stortinget, vil Rødt prioritere tiltak som kan redusere forskjellene. Rødt er for omfordeling av verdier i samfunnet: større tilbakeføringer fra stat til kommune, og fra privat rikdom for de få, til felles velferd for de mange.

Rødt i kommunestyret vil være et talerør for folks politiske engasjement som kommer til uttrykk gjennom enkeltpersoner, aksjonsgrupper, fagforeninger og andre sammenslutninger. Det er styrken i det folkelige politiske engasjementet som skal være grunnlaget for beslutninger i kommunestyret. For Rødt er kommunepolitikk derfor også rikspolitikk, og vi legger til grunn FNs bærekraftsmål når vi vil skape en bedre kommune å bo i.

REDUSER FORSKJELLENE

Dette vil Rødt:

 • At barnetrygda ikke skal legges til grunn som inntekt ved utregning avsosialstønad
 • Gi tilbud om gratis norskkurs for alle som trenger det
 • Hindre boligspekulasjon ved å høyne skatten fra og med bolig nummer to
 • Bekjempe fattigdom med støtteordninger rettet spesielt mot barn, progressiv beskatning og gratis velferdstilbud
 • Redusere foreldrebetalingen for SFO og barnehage, som et tiltak på veien til et gratis tilbud
 • Ha offentlig finansiert mat i barnehager, skole og SFO
 • Dropp gjengs (markedsstyrt) leie for kommunale boliger
 • Sikre at brukerstyrt personlig assistanse får tilstrekkelig omfang
 • Gratis lån av kommunale rom for lokale for frivillige organisasjoner
 • Innføre eiendomsskatt med bunnfradrag
 • Ved store boligutbyggingsprosjekter skal halvparten av boligene unndras markedet
 • Ved store utbyggingsprosjekter skal det være en forutsetning at det tilbys rimelige tomter og organisere nøktern boligbygging som gir boliger betydelig under markedspris
 • Vi vil ha borettslag med husleieregulering, der boligbyggelag er distributør og kontrollerer omsetningen
 • Skaffe flere kommunale boliger
 • Opprette krisesenter i kommune
 • Ha en rekrutteringspolitikk overfor innvandrere i kommunale stillinger

BARN OG OPPVEKST

Dette vil Rødt:

 • Beholde og etablere møteplasser for ungdom i hver skolekrets. Gratis øvingslokaler
 • Innføre klassestørrelse i skolen med maksimalt 18 elever på 1.-4. trinn, og maksimalt 20 elever på 5.-10. trinn
 • Bygge og beholde kommunale nærbarnehager og nærskoler med dagens struktur
 • Ha en bemanningsnorm i barnehagene med 1 ansatt per 6 barn over tre år, 1 ansatt per 3 barn under tre år, og 1 ansatt per 2 barn under 1 år. Normen må gjelde for hele dagen
 • Ha løpende barnehageopptak
 • Ha leksefri skole

MER DEMOKRATI

Dette vil Rødt:

 • Ha åpent demokrati, gjennomsiktige saksprosser og budsjetter med folkelig medvirkning
 • Innføre prøveordning med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg
 • Invitere fagbevegelsen til fast samarbeid, medvirkning og innsyn
 • Innføre representasjon fra ungdommens kommunestyre med talerett i kommunestyre

MILJØ

Dette vil Rødt:

 • Parallelt med store boligutbyggingsprosjekter må det på plass skoler, velferd, idretts­plasser, samferdsel og kollektivtilbud
 • Ikke ha utbygging på matjord
 • Ha hyppigere bussavganger på eksisterende ruter
 • Ha kollektivtrafikk på fjorden ved bruk av el-båt
 • At billettprisene på kollektivtrafikken skal settes betydelig ned, og at ungdomskortet skal utvides til 26 år og settes til 200 kroner.
 • Ha bedre infrastrukturen for syklister. Gang- og sykkelvei fra Slemmestad og sørover, og prioritering av Røyken og Hurum
 • Gå imot en utvidelse av E18 og andre veiprosjekt som medfører økte klimautslipp og økt bruk av privatbilisme
 • Bevar markagrensa
 • Støtte nærsentra, ikke bilbaserte kjøpesentra
 • Motarbeide husbygging og annen privatisering i strandsonen

ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Dette vil Rødt:

 • Ha forsøksprosjekt med 6-timersdagen
 • Ha kommunalt ansatte vaktmestere stasjonert på skolene
 • Ha bemanningsnorm i både offentlige og private barnehager med maksimalt 3 små eller 6 store barn per ansatt
 • Gi rett til hele og faste stillinger
 • Askers internvikarfunkjon må utvides til også å sørve helse og omsorgstjenestene, og sikre de ansatte der opplæring og rett til hele stillinger
 • Kreve at bedrifter som får være med i kommunens anbudsrunder skal ha tariffavtaler, benytte seg av faste ansatte samt ha lærlinger. Innføre Oslo-modellen som standard avtalevilkår
 • Rekommunaliser konkurranseutsatte tjenester
 • Gå imot all privatisering og konkurranseutsetting av kommunale ­tjenester
 • Støtte opp under fagforeningenes innflytelse på budsjettering og driftsvilkår for kommunens virksomheter
 • At kommunen styrker egen kompetanse og kutter ned på bruken av eksterne konsulenter
 • Gå imot søndagsåpne butikker
 • Ha minst 2 lærlinger i kommunal virksomhet pr 1000 innbygger
 • Stille krav om utbetalt minstelønn for skjenkebevilling
 • At kommunen skal overta driften av Risenga bo- og omsorgssenter og Nesbru hjemmetjeneste

SOLIDARITET OG INTERNASJONALT

Dette vil Rødt:

 • Arbeide for økt bosetting av flyktninger
 • Kulturell og akademisk boikott av Israel
 • Gå inn for at Asker kommune tar selvstendige valg og ikke blindt følger EØS- direktiver som folk ikke er tjent med
 • Gå imot internasjonale avtaler som har som mål å privatisere offentlig sektor.