Program


Program Rødt Arendal for kommunevalget 2023

I lokalvalget til høsten vil Arendal Rødt jobbe for at du som er ansatt i kommunen eller i kommunale foretak skal få tilbud om ansettelse i fast, hel stilling. Dette er viktig for likestilling, trygg økonomi, for en god, framtidig pensjon. Gode ansatte fortjener gode betingelser og et forutsigbart liv.

Vi vil også jobbe for at kommunen legger til rette for lokal, bærekraftig industri. Som miljøparti legger Rødt vekt på prinsippet om areal nøytralitet, når utbyggingsplaner blir bestemt. Det betyr at vi vil gjenbruke og fortette i allerede utbygde områder, framfor å bygge ned enda mer natur og dyrkbar mark. Vanlige folks tilgang til grønne lunger og rekreasjonsområder er viktig og vi vil jobbe videre for at Hoveodden skal bli et LNF-område.

Framfor veiutbygging og tettere biltrafikk, ønsker vi en satsning på kollektivtransport. Rødt vil jobbe for at kommunen skal satse sterkere på oppvekst- og skolesektoren. Altfor mange barn og unge faller utenfor i skole og fritid. Vi trenger derfor å styrke kompetansen og bemanningen i skolen, og sørge for at riktige ressurser tilføres der det er behov. Vi støtter flere kommunale, gratis fritidstilbud til barn og unge og disse må være tilgjengelige i nærmiljøet. Omsorg og tjenester til barn og unge er et kommunalt ansvar, og vi vil derfor ha kommersielle aktører ut av barneverntjenesten.

For mange familier og enkeltpersoner med varig, lav inntekt er usikkerhet rundt boligsituasjonen et stort problem. Derfor må trygge og gode boliger med regulerte priser være tilgjengelig for kommunens innbyggere. Det må bygges flere eie-til-leie boliger og en andel av nybygde boliger i utbyggingsprosjekter skal øremerkes og prisreguleres og tilbys innbyggere med lav inntekt. Rødt Arendal vil ha boplikt i hele kommunen.

Videre vil vi sikre lik tilgang til gode helsetjenester ved å gi fastlegene tilbud om kommunal ansettelse og den kommunale rusomsorgen må styrkes slik at mennesker med rusproblemer kan sikres gode og verdige liv. For mennesker med ulike funksjonsnedsettelser er det viktig at kommunen følger kravene om universell utforming og tilrettelegger for aktiv samfunnsdeltakelse for alle. Rødt nasjonalt jobber for at satsene for ytelser, trygder og pensjoner skal økes.

Fattigdom er ikke den enkeltes skam, men samfunnets skam. Vi vil derfor jobbe for at satsene for sosialhjelp økes og at folk som trenger slike ytelser, ikke må selge eiendeler før de får rett på hjelp. Arendal kommune har store levekårsutfordringer. I kommunen vår har vi flere barn som vokser opp i fattige familier enn ellers i landet, antallet unge som ikke fullfører videregående utdanning er høyt og forventet levealder for begge kjønn er lavere enn landsgjennomsnittet. For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste kampen å ta. Uthuling av velferdsstaten, et mer utrygt arbeidsliv, dårligere offentlige helsetjenester og svekkelse av fellesskapsløsninger som har tjent oss alle vel, rammer alltid dem som har minst fra før. Norge er på vei i feil retning, når de rikeste blir rikere og de fattigste må stå i matkø og fryse som følge av de vanvittige strømprisene de siste årene. Denne utviklingen må, og skal vi snu!

Helse og levekår

 • Rødt Arendal vil jobbe for kommunalt ansatte fastleger i Arendal
 • Rødt Arendal ønsker et verdig liv for alle, også for de med rusutfordringer
 • Vi vil jobbe for flere kommunalt ansatte ruskonsulenter
 • Vi vil styrke oppfølging i rehabiliteringsfasen
 • Vi vil jobbe for et helhetlig tilbud i kommunal regi
 • Rødt Arendal vil jobbe politisk for å fjerne foretaksmodellen i sykehussektoren og et fortsatt fullverdig akuttsykehus i Arendal.
 • Rødt Arendal vil jobbe for kommunalt ansatte i BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse)
 • Rødt Arendal vil styrke koordinatortjenesten for de som har behov for flere offentlige tjenester.
 • Rødt Arendal vil jobbe for økt bemanning innen helse og eldreomsorg.
 • Rødt Arendal vil øke satsene for sosialstøtte og senke kravet for å motta støtten.
 • Rødt Arendal vil jobbe for å innføre CRPD (Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter) og sikre retten til samfunnsdeltakelse på like vilkår for alle.

Boligpolitikk

 • Rødt Arendal vil jobbe for å styrke husbankstøtte/lån, samt bygge "leie til eie" - boliger.
 • Rødt Arendal vil jobbe for en ikke-kommersiell boligsektor, med lav/tilpasset husleie.
 • Rødt Arendal vil jobbe for at minimum 20 % av alle boenheter i større nybyggprosjekter skal holdes utenfor markedet og selges av kommunen til mennesker med varig lav inntekt.
 • Rødt Arendal sier ja til boplikt. Vi vil ha naboer hele året, vi vil ha lys i vinduene.
 • Arendal kommune bør sikre at eiendommer med stor almennyttig interesse som legges ut for salg, kommer i kommunal eie og utvikles og bevares til almenhetens beste.
 • Rødt Arendal vil jobbe for at flere som trenger det skal kunne motta bostøtte.

Arbeidsliv og industri

 • Rødt Arendal vil jobbe for arbeid til alle. Yt etter evne, få etter behov.
 • Rødt Arendal vil jobbe for faste, fulle stillinger i kommunen.
 • Rødt Arendal ønsker prosjekt med tretti timers uke for kommunalt ansatte.
 • Rødt Arendal vil jobbe for øremerkede lærlingeplasser til flyktninger innenfor kommunal virksomhet.
 • Rødt Arendal vil kreve tariffavtale som betingelse til skjenkebevillinger.
 • Rødt Arendal vil jobbe for at kommunen tilrettelegger for mer lokal og bærekraftig industri og at prinsippet om arealnøytralitet skal være førende for dette arbeidet.
 • Rødt Arendal ønsker at kommunen utnytter ubrukte lokaler til å styrke offentlig virksomhet og beholder disse lokalene selv.

Miljø og klima

 • Rødt Arendal vil bevare Hoveodden som LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde).
 • Rødt Arendal vil verne om strandsonen og 100 meters beltet.
 • Rødt Arendal vil jobbe for arealnøytralitet i kommunen.
 • Rødt Arendal ønsker trafikkavlastning på Kystveien. Vi foreslår å stenge veien for tungtrafikk fra Krøgenes til Barbu. Kommunen bør søke fylket om flytting av bomstasjon på E18 til før Longumkrysset mot Tvedestrand.
 • Rødt Arendal vil jobbe for å styrke kollektivtilbudet. Vi vil jobbe for å senke billettprisene og at disse bør være gratis for unge opp til 20 år.
 • Rødt Arendal vil stille krav til gjenbruk av byggematerialer.
 • Rødt Arendal vil ha en storstilt satsning på ENØK og solenergi på kommunale bygg.

Skole og oppvekst

 • Rødt Arendal vil jobbe for en leksefri skole.
 • Rødt Arendal ønsker gratis SFO (1-4 trinn) og gratis barnehage.
 • Rødt Arendal vil styrke skoleeiers systematiske arbeid med kvaliteten i grunnskolen. Herunder skolemiljø/ mobbing, spesialundervisning og universell utforming.
 • Rødt Arendal ønsker økt bemanning, kompetanse og utstyr i skolen.
 • Rødt Arendal ønsker å styrke de lokale fritidsklubbene.
 • Rødt Arendal vil jobbe for å innføre Rosa kompetanse (Kompetanse om kjønns- og
 • seksualitetsmangfold) som et krav i skolen.
 • Rødt Arendal vil jobbe for at «barns beste»-vurderinger gjøres i alle prosesser og vedtak som berører barn som individer og gruppe
 • Rødt Arendal vil stoppe bruken av private aktører i barneverntjenesten
 • Rødt Arendal ønsker kommunalt subsidierte / gratis fritidsaktiviteter for barn og unge.
 • Rødt Arendal ønsker miljøarbeidere på alle kommunale skoler