Program


Valgprogram for Rødt Arendal 2019 - 2023

Det er NÅ vi lever!

Nået er det eneste som eksiterer. Fortiden har vært, fremtiden kommer senere. Som mennesker kan vi bare leve i nået. Alt finnes i nået. Nået er ikke avhengig av tid og form. Som mennesker er vi utstyrt med intelligens som gir oss muligheten til å skape form og forståelse av tid. Tankekraften er en fantastisk ressurs som kan utvikle de historiske og materielle vilkårene for oss mennesker.

Det viktigste i livet er fremfor alt: Mat og drikke, boliger, klær og noen få andre ting. Følgelig blir den første historiske handling å fremskaffe disse ting, eller de midler som kan tilfredsstille disse behov. Denne historiske kjensgjerning er den avgjørende grunn for hele den historiske utvikling. (Karl Marx: Pengenes makt, 1842)

Penger er den synlige guddom. Den forvandler alle menneskelige naturlige kvaliteter til sin motsetning. Pengene skaper forvirring og fordervelse i alle ting. De skaper ulykke mellom menneskene og nasjonene.De forvandler kjærlighet til hat, troskap til utroskap, intelligens til dumhet, dumhet til intelligens, dyd til last. Men hvis et menneske skal være et riktig menneske, og hvis dets forbindelse med verden skal være menneskelig, kan kjærlighet bare bli utvekslet med kjærlighet, tillit med tillit osv. (Karl Marx, Pengenes makt, 1842).

Rødt Arendal setter menneskeverdet høyest. Menneskeverdet er ikke avhengig av alder, hudfarge, kjønn, seksuell legning eller tilknytning til arbeidslivet.

Den grove ødeleggelsen av natur, miljø, dyrs og plantearters overlevelsesmulighet er en trussel mot vår eksistens og kan ikke fortsette. Rødt Arendal vil søke å skape et solidarisk samfunn basert på nærhet – omsorg – respekt.

Fagbevegelsen er Rødt Arendal sin viktigste allierte. Fagbevegelsen er den kraft som de siste hundreårene har vært den viktigste drivkraften i sosiale reformer, og som gjennom kamper med arbeidsfolk i front har kjempet fram sosiale reformer som folketrygd og barnetrygd; reformer som legger vekt på allmennmenneskelige behov. Rødt Arendal vil styrke dette samarbeidet, og derigjennom ta vare på og styrke de sosiale reformer som er tilkjempet, samt utvikle nye ordninger som har samme universelle karakter. Det betyr at du skal få dine grunnleggende behov dekket -bare fordi du er et menneske.

Menneskeverdet kommer til uttrykk i hvordan vi evner å fordele ressursene. Levekårsundersøkelser viser at vår landsdel befinner seg i bunnen av levekårsutviklingen i Norge. Sammen med fagbevegelsen må vi finne nye måter å fordele velferden på, uavhengig av lønnsarbeid. Vi lever i en tid der produksjon og verdiskaping i stadig større tempo blir automatisert og robotisert. Følgelig reduseres, om ikke forsvinner, behovet for arbeidskraft i vareproduksjonen. Rødt Arendal vil vise en vei inn i framtida og arbeide for gode universelle ordninger som ivaretar miljøet, mennesket og menneskeverdet for å komme fattigdommen i landsdelen til livs når vi nå går inn i en tid med produksjonsendringer og miljøutfordringer.

For det er NÅ vi lever!

1. For fellesskap - mot fattigdom og utenforskap

 • Barnetrygden må ikke regnes som inntekt ved beregning av sosialstønad
 • Gratis barnehage til alle barn
 • Gratis SFO til alle barn

Utfordringer i Arendal:

I Arendal faller mange utenfor fellesskapet i arbeidslivet, spesielt ungdommen vår.

Arendal har en større andel av deltidsarbeidende kvinner enn landsgjennomsnittet

Arendal har lavest andel av innvandrerbefolkningen sysselsatt i landet

I Arendal er det en større andel barn enn landsgjennomsnittet som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt eller i regelrett fattigdom

Arendal har halvannen gang så høy andel uføre i forhold til landsgjennomsnittet, og andelen unge uføre ligger to til tre ganger over snittet for flere av norske kommuner

Rødt Arendal vil:

 • Endring av lokal praksis der NAV Arendal regner barnetrygd som inntekt før beregning av sosialstønad. Denne praksisen betyr at utsatte familier får mindre å rutte med i Arendal sammenliknet med andre kommuner
 • Offentlige finansierte barnehager. Private aktører skal ikke profittere på barnehagedrift i Arendal. Alle midler skal komme barna til gode i form av godt fysisk miljø og god bemanning
 • Gratis SFO til alle 1. - 4. klassinger. Det skal gi barna mulighet for lek, utfoldelse og ro. Det skal være et fritidstilbud, ikke en forlengelse av skoledagen
 • Styrke vaktmester-tjenesten, ettersom skolene forfaller som et resultat av manglende vedlikehold. Kommunen vil spare inn penger på sammenslåing av skoler, og peker bl.a. på at skolebyggene er for dårlig ivaretatt. Ved å styrke vaktmester-tjenesten vil man kunne ha et vedlikehold som fører til at bygget ikke forfaller slik at det eneste alternativet er rivning.
 • Arendal har et omfattende mobbeproblem på videregående nivå, ser vi viktigheten av å drive med aktivt med anti-mobbe program, allerede fra barnehagealder. Alle barn har rett til å føle seg trygge på skolen, og det er vårt ansvar som voksne å legge til rette for en trygg skole-hverdag.
 • Gå inn for et prøveprosjekt som dreier seg omkring å innføre leksefrie skoler på grunnskolenivå. Lekser har begrenset pedagogisk verdi, men bidrar til å øke forskjellene i kunnskapsnivå blant elevene. Ved utvide skoledagen med en ekstra time, vil elevene kunne jobbe med leksene sine, og samtidig få hjelp av fagfolk.
 • At alle barn og at aktiviteter for barn skal være gratis i kommunen, i dag tilbyr kommunen i samarbeid med andre aktivitetskort til barn, og familier med lav inntekt, dette tilbudet ser vi positivt på, og ønsker å styrke det.

Rødt Arendal vil samarbeide med fagorganisasjonene og bidra til at deres kunnskap og holdninger skal vektlegges i de politiske prosessene.

2. For fellesskap - mot privatisering og konkurranseutsetting av offentlige oppgaver og tjenester

 • Alle har rett til tryggheten og friheten som felleskapet kan gi hele livet
 • Avvikle målstyringsmodeller som reduserer natur, mennesker og menneskelig aktivitet til varer
 • Re-kommunaliser tidligere offentlige tjenester

Det er viktig å gi barn en trygg, og stabil ramme i oppveksten. Derfor er det viktig at vi jobber for den nære, lokale skole; en skole hvor man ser hver enkelt elev.

Rødt Arendal vil at kommunale oppgaver og tjenester som skoler, barnehager, eldreomsorg, barneverntjenester, og også støttetjenester som kantine, vaktmester og tekniske tjenester som naturlig hører til det offentlige, ikke er gjenstand for konkurranseutsetting etter markedsprinsippene, og vi vil arbeide for å re-kommunalisere tjenester som har blitt konkurranseutsatte tidligere

Rødt Arendal vil arbeide for demokratiske prosesser i kommunen og forhindre at det etableres prosedyrer som har til hensikt å fremme organisasjonsmodeller etter modell av «new public management»

Rødt Arendal vil arbeide for at OPS (offentlig privat samarbeid) ikke blir brukt som system for utbygging veier og offentlige bygg.

Som menneske kan du oppnå frihet når dine grunnleggende behov er dekket. For Rødt Arendal er disse behovene en fellesoppgave

3. Klima og Miljø

 • Rødt støtter ungdommens klimastreik
 • Sykkelbyen Arendal
 • 10 kroners bussbilletter
 • Hove må være friluftsområde
 • Bevar bymarka-områdene

Profittjag og forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Derfor haster det å bygge opp grønne næringer i takt med at vi trapper ned oljeindustrien. Norge må igjen vise at det er mulig å ha et velferdssamfunn uten å ødelegge miljø og klima

Et av Rødts mål i Arendals miljøpolitkk er tilrettelegging for friluftsliv, og ta vare på naturen til glede for fremtidige generasjoner. Nærnaturen er viktig å ta vare på - den bidrar med mye glede og økt folkehelse.

Vi vil beskytte allemannsretten i kommunen, og vil jobbe for at kommunen overholder friluftlslovens paragrafer, som oppsummert sier at: «Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.»

På grunnlag av dette sier Rødt Arendal nei til utbygging av friluftsområdene; det skal ikke skje noen undergraving av allemannsretten.

Rødt Støtter opp om aksjonsgruppa for vern av Åsbieskogen og Biejordene, og støtter deres kamp om varig vern om Åsbieskogen og Biejordene. Åsbieskogen er verneverdig, og vi vil jobbe for å bevare mest mulig av den. Følgende er litt informasjon om naturområdet:

“Skogen ligger mellom Bjønnes stadion, Stoa, Klodeborg og Strømmen. Den har flere kulturminner, blant annet går den Vestlandske hovedvei igjennom. Den ble anlagt her av generalveimester Bartolomeus Rummelhoff rundt år 1800. Det er et større antall gruver i området da både Solborg gruver og Klodeborg gruver ligger i skogen. Det er også rester etter husmannsplasser fra 1600-tallet. Ole Høiland gjemte seg i en hule i Åsbieskogen i 1822 da han var på rømmen fra politiet. Det er også tyske skyttergraver fra andre verdenskrig helt syd i skogen.”

(kilde: Wikipedia)

Vi støtter opp om gruppa ”Bevar Arendal Bymark” og deres forslag og ideer. Rødt kommer til å jobbe for et samarbeid med gruppa for å bevare Arendals natur for kommende generasjoner.

Vi krever at kommunen ser på Interessegruppa Bevar Arendal Bymarks Forslag:

 • Varig vern av Arendal Bymark Øst og vedtak om markagrense nå!
 • Ørretbekken på Songe må bevares for den sårbare arten villørret. Ørreten skal per definisjonen i loven ha en retrett-vei.
 • Vi må begrense inngrepene på naturarealet i kommunen.

Rødt Arendal vil bygge ut og oppgradere sykkelveinettet for å forhindre ulykker og gjøre det trafikksikkert. Vanlig sykkel og el-sykkel kan erstatte mye biltrafikk.

Framkommeligheten på sykkel må bli bedre.

Rødt Arendal støtter KRF sitt forslag om 10 kroners billettsatser i kommunen slik det er innført i andre kommuner. Langsiktig mål er gratis kollektivtransport

Mer bruk av kollektivtrafikk er viktig for utbredelsen av en økt miljøbevissthet. I dag har bussrutene få avganger mange steder, f.eks. Hisøy, Tromøy Øst/Vest, Rykene M.Fl. Rødt ønsker å styrke bussforbindelsen til øyene, og distriktene.

Å bevare MS Kolbjørn & Skilsø Ferja blir sentralt i Rødt Arendals plan. Fergene er Arendals identitet, og en turistattraksjon, og det er et verneverdig tilbud til lokalbefolkningen, samt et knutepunkt i lokalmiljøene på Tromøy og Hisøy.

Rødt vil jobbe for å bevare jernbanestasjonen, som er et godt, miljøvennlig alternativ i kollektivtrafikken på lange og korte strekninger. Rødt støtter opprettholdelse av Arendalsbanen, og ser positivt på utbygging av Sørvestbanen. Vi ønsker også å prioritere godstransport med tog framfor via veinettet.

Vi vil fjerne industriområdene vedrørende den nye E18 fra reguleringsplanene.

Kommunal eiendom må bli direkte underlagt en åpen og demokratisk forvaltning. Foretaksmodellen fører til økt privatisering av felleskapsgoder gjennom udemokratiske prosesser

Ved å gjenninføre boplikten, vil Rødt bidra med å verne kystlinjen. Samt forebygge fraflytting fra lokalsamfunnet.

Hove må bevares og utvikles som et friluftsområde for befolkningen i tråd med allemannsretten

Bymarka Arendal kommune må ta vare på de grønne lungene som er igjen i kommunen slik at befolkningen har kort vei til rekreasjonsområder

Rødt Arendal tar ungdommens klimastreik på alvor. Skolestreikene er en bevisstgjøring av ungdom på ungdommens premisser. Politisk fravær= gyldig fravær for miljøpolitiske engasjement

4. Skatter og avgifter

 • Eiendomsskatten må ha en sosial profil
 • Nei til bompenger

Rødt ønsker at eiendomsskatten skal fastsettes lokalt og tilfalle kommunene, prinsippet om sosial utjevning skal være gjeldende for utforming av selve skatten.

Eiendomsskatt er i dag en av få inntektskilder kommunene har. Rødt Arendal mener at eiendomsskatt bør brukes for å sikre finansiering av viktige velferdsgoder.

Rødt Arendal vil erstatte dagens eiendomsskatt, med en eiendomsskatt med bedret sosial profil.

Rødt Arendal vil at eiendomsskatten skal ha et bunnfradrag på 2,5 millioner kroner.

Bompenger er en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til de som betaler. Rødt Arendal er derfor mot bruk av bompenger som finansieringskilde for veibygging.

Rødt Arendal mener at veier som alle er avhengig av skal betales over statsbudsjettet som før i tida.

Å finansiere nødvendige forbedringer for økt framkommelighet, bedre trafikksikkerhet, mindre utslipp og bedre lokalmiljø må være en offentlig oppgave, finansiert av progressive skatter.

5. Sykehuset vårt

 • Rødt mener alle sykehus er viktig, da det bidrar med å opprettholde tryggheten blant befolkningen. Derfor går Rødt imot alle nedleggelser av avdelinger på Sørlandet Sykehus, avd. Arendal.
 • Rødt Arendal vil varsle omkamp for alle vedtatte/foreslåtte nedleggelser på lokalsjukehuset. Vi vil derimot øke bemanningen, og styrke den lokale sykehustjenesten.
 • Rødt Arendal er for å avvikle foretaksmodellen for styring av sykehusene, og gjeninnføre en folkevalgt styringsmodell på Fylkesnivå.

6. Boliger

 • Rødt ønsker å bygge flere prisregulerte boliger, slik at flere har en reell mulighet til å komme seg på boligmarkedet.
 • I dag blir man satt opp på venteliste hvor det kan ta lang tid før man får bolig. Rødt anser det som avgjørende å kunne tilby brukere et verdig tilbud når de trenger det.
 • Vi vil innføre som standard at alle kommunale boliger er universalboliger (rullestoltilpassede boliger som standard).
 • I dag bor rusavhengige, pensjonister, uføretrygdede, og psykisk syke i samme boligkompleks som kommunen disponerer. Dette skaper utrygghet blant mange beboere. Å samle folk med vidt forskjellige behov og bakgrunn i samme boligområde fører ikke til sosial integrering, men skaper ofte flere sosiale problemer.
 • Det bør bygges frittstående boliger/leiligheter for rehabiliterte rusmisbrukere/andre vanskeligstilte som trenger kommunal bolig. Dette for å unngå at denne brukergruppen faller tilbake til sin gamle livsstil når kommunen plasserer dem i boligkomplekser der det bor rusmisbrukere som ikke er rehabilitert.
 • Rødt vil følge med på og regulere utbyggingen av boligfelt. Rødt har et tydelig forhold til allmennretten, og går derfor imot all bebyggelse nær naturområder.
 • Rødt vil prioritere retningslinjer for utbygging av bydelsentra på småsteder, og jobbe for en grundig gjennomgang av kommunens reguleringsplaner. Vi er opptatt av å ivareta, og styrke levende bydelssentrum,- som ikke kun skal benyttes av næringslivet. Rødt ønsker å bidra til å gjøre det enklere å lage møteplasser og å opprette og opprettholde hobby- og fritidsaktiviteter, grønne lunger, osv.
 • Vi vil også stille krav til at matjord ikke reguleres til nye bygg og byggefelter.

7. Flere koordinatorer:

 • Rødt vil ha flere koordinatorer som passer på overgangsfasene i barnevern, kriminalomsorg, rusomsorg og integrering av asylsøkere. Overgangsfasene er ofte vanskelige for disse menneskene , da de ofte har begrenset nettverk og tilgang på ressurser.
 • Etter endt soning i fengsel er det i dag ingen institusjoner i Arendal som sørger for oppfølging utenom KIF. Vi trenger derfor å opprette stillinger som sørger for tett oppfølging, og tilbakeføringsgaranti til samfunnet med jobb og bolig.
 • Det samme gjelder barn som har vært tilknyttet barnevernet. Etter at de har blitt myndige bør de også få tilbud om koordinator/støttekontakt som sørger for at ting ligger til rette. Overgangen fra barn til voksen er en sårbar tid i livet, og disse gruppene trenger spesielt oppfølging, da de ofte står uten sosialt nettverk.

8. Ansatte med brukererfaring, og russektoren

 • Rødt Arendal vil søke om penger til å ansette folk med brukererfaring i helsesektoren lokalt, spesielt i LAR-Systemet. Dette for å styrke brukermedvirkningen, og dermed også verdighetsfølelsen for denne stigmatiserte gruppen.
 • Rødt Arendal vil også på generelt grunnlag søke om tilskudd til ungdoms- og/eller rusprosjekter som har bevist positiv effekt.
 • Rødt Arendal vil jobbe for å opprette flere stillinger i rus-sektoren til gode prosjekter for å fange opp ungdom som “flørter med narkotika”, og dermed er i faresonen.
 • Rødt vil også jobbe for å opprettholde alle de gode tilbudene til rusmisbrukere og andre vanskeligstilte i kommunen, deriblant T5 v BlåKors, Tredje etasje, og andre.

9. Frivillighet

 • Rødt støtter frivilligheten i kommunen og ønsker derfor å fremme frivillig arbeid, men dette skal ikke gå på bekostning av faste stillinger og deltidsstillinger i kommunen.
 • Frivillige prosjekter som ”Guldsmedengen Samvirkelag” på Hisøy er et eksempel på en møteplass i lokalsamfunnet. Der har man f.eks. har tilgang til å bedrive møtevirkesomhet, debatter, hobbyvirksomhet o.l. på eget initiativ. Dette er tiltak som i stor grad oppmuntrer befolkningen til å ta demokratisk initiativ, og vil på sikt kunne føre til økt demokratisering av lokalsamfunn.

10. Nei til innføring av salgsavgift på bladselgerne

Vi sier nei til innføring av ”gebyr” på bladselgerne i kommunen. Det gjelder alle, uansett om det er selgere av bladet Romfolk/Folk er Folk eller Gatemagasinet KLAR! osv.

11. Sanitærbrakker

 • Arendal kommune har hittil ikke stemt for å opprette et tilbud for fattige tilreisende. I 2013 ble opprettelse av sanitærbrakker til fattige tilreisende tatt opp i bystyret, men ble nedstemt. Det kom frem at flere i bystyret mente det ikke var behov for det. Denne saken ønsker Rødt å ta opp på nytt slik det er gjort i Kristiansand .
 • På den måten kan de fattige tilreisende få mulighet til WC, dusj, klesvask, matlaging, strømforsyning.

12. Flyktninger

 • Arendal bør ta i mot flere flyktninger. Og vi vil være med på å lage en strategi/plan for mottakelse av flyktningene i Arendal, og planer med integreringsarbeid.
 • Asylsøkere og asylbarn som kommer alene til Norge må ha tjenester som tilfredsstiller deres krav om oppfølging ved etablering i kommunen. De første 5 årene tar kommunen ansvar for disse barna, men etter det blir de overlatt til seg sjøl.

13. Heltid i helse- og omsorgssektoren

 • Rødt vil kjempe for at det skal ansettes flere heltidstillinger for sykepleiere og hjelpepleiere i eldreomsorgen i kommunen. De eldre har krav på en verdig alderdom, og de ansatte må derfor få tid til å gjøre jobben sin.
 • Rødt sier nei til stoppeklokke-prinsippet!

14. Økt bevilgning til bo- og omsorgssentre og dagsentre

Rødt ønsker å ha økt livskvalitet i fokus ved å bevilge mer ressurser til bo- og omsorgssentre, samt utvide dagsentertilbudene for både eldre og rusmisbrukere.

15. Dyrevern

 • Vi ønsker å verne om de rødlistede plante- og dyreartene som befinner seg i kommunen, samt hekkeplasser for sjøfugl o.l.
 • Rødt ønsker at Arendal blir en foregangskommune med innføring av dyrepoliti

16. Vannprøver

Rødt ønsker at det skal tas prøver av drikkevann og innlandsvann på grunn av veisalting og diverse kjemiske miljøskadelige midler som trekker helt ned til grunnvannet. Om prøvene gir utslag, vil Rødt jobbe for at dette blir utbedret.

16. Fairtrade

 • Rødt Arendal ønsker at Arendal skal bli en sertifisert Fairtrade-kommune i Arendal, og vil jobbe for dette.
 • Fairtrade-kommune prosjektet fungerer som et rammeverk for etisk handel og kan være et springbrett mot en ytterligere bevissthet rundt etisk handel i kommunen. Prosjektet vil spre kunnskap og forståelse blant kommunens innbyggere.
 • Å jobbe for at kommunen skal få status som en Fairtrade-kommune sender signaler om at man ønsker bevissthet og økt fokus på etisk forbruk. Videre gir det et klart bilde av kommunen som en ansvarlig kommune som tar ansvar for sitt konsum og sine innkjøp. Dette kan gi kommunen økt troverdighet og være bra for omdømmet.

17. Arbeid, rettigheter, og arbeidsmiljøloven

 • Rødt mener at Arendal kommune skal følge «den gamle arbeidsmiljøloven», noe som innebærer at kommunen ikke skal ansette flere arbeidstakere i midlertidige stillinger. Det er allerede eksempler på at dette er blitt gjennomført, blant annet i Trondheim. Rødt mener videre at Arendal må utvikle praksisen blant kommunens mangeartede arbeidsplasser på en måte som tilfredsstiller fagbevegelsens krav. Det er også sentralt at det blir satt tydelige krav til næringslivet, f.eks. om å ta imot flere lærlinger. Her er det mye ubrukt potensiale.
 • Det kom i 2015 en ny arbeidsmiljølov, som i større grad tillater bl.a. midlertidige ansettelser, lengre arbeidsdager og mer søndagsarbeid. Dette er det helt motsatte av hva vi i Rødt ønsker! Arendal kommune som arbeidsplass må nekte å innføre liberaliseringa av arbeidmiljøloven. Rødt ønsker å videreføre, og utvikle den gamle arbeidsmiljøloven i praksis, for å sikre fast ansettelse til flere best mulig. Man må ha stillingsprosenter som det går an å leve av, solidaritet og samarbeid med fagforeningene er en av Rødts viktigste jobber.
 • På grunn av dette vil Rødt kjempe for at Arendal kommune beholder den gamle arbeidsmiljøloven.
 • Rødt Arendal vil jobbe for å bli et nasjonalt prøveprosjekt for utprøving av 6-timersdagen, slik det er gjort i andre kommuner. Blant eksemplene er sykehjem, og et av Tines Meierier (med gode resultater!)
 • ”Ved innføring av 6-timers normalarbeidsdag vil mange funksjonshemmede ikke trenge kortere arbeidsdag enn normalarbeidsdagen. Kommunene bør følge statens målsetting om at personer med nedsatt funksjonsevne utgjør 5 % av alle nyansettelser” (Fra Rødts uttalelse om 6-timers dagen.)
 • Hver dag jobber mange i Arendal uten kontrakt og dermed også utenfor arbeidsmiljølovens reguleringer. Disse arbeidstakerne har ikke krav på overtid og vanlige tillegg. Dette er spesielt et uttalt problem i restaurant- og bar bransjen. Her jobber mange for under minstelønn. Den månedlige arbeidstiden i dette yrket kan være å jobbe over 200 timer per mnd., uten at man av den grunn får noe som helst form for lønnstillegg.
 • Det samme er problemet i bygg- og anleggsbransjen; her er det også mange som jobber uten kontrakt. I likhet med restaurantbransjen er det også i bygg- og anleggsbransjen innhentet utenlandsk arbeidskraft. Disse jobber også ofte over 200 timer og med lønn langt under minstelønn.
 • Mange arbeidsgivere ansetter ikke arbeidere som er fagforente, da de ikke ønsker å betale tariff. Fagforeningene må få mer makt til å slå ned på disse bedriftene. Rødt vil støtte fagforeningenes kamp mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Rødt mener også at kommunen skal sette krav til tariffavtaler (av norsk standard) for alle.
 • Vi kan innføre nulltoleranse mot misbruk av midlertidige stillinger og deltid i kommunen. På den måten kan vi unngå klasseskille mellom dem som har trygge arbeidsforhold og dem som har utrygge arbeidsforhold. Det er mulig å bekjempe forskjellene i kommunen vår, og den muligheten vil Rødt gripe.
 • Hvert år er det mange elever som ikke får lærlingeplass. I 2012 sto ca. 50% uten en jobb etter skole.
 • Mange kommuner har som mål å øke med et visst antall plasser. Rødts mål vil være å bidra til lærlingplass for ALLE! Vi trenger flere elever ved de yrkesfaglige skolene, men dette blir vanskelig å få til om det ikke er garantert lærlingplass etter endt skolegang. Når kommunen utlyser et anbud vil Rødt stille krav til at næringslivet tar inn folk til arbeidstrening, og at de tilbyr lærlingeplasser.
 • Noen skoler har opprettet egne klasser for dem som ikke får lærlingplass, dette er et godt alternativ, men den største prioriteten må være å få alle ut i jobb.
 • NAV-kursene som tilbys ungdom vedrørende praksisarbeid må styrkes. Vi vil stille krav til kommunen og NAV om oppfølging av ungdom/praktikantene når det gjelder praksisarbeid i næringslivet, slik at bedriftene ikke bare utnytter elevene/praktikantene etter ”bruk og kast prinsippet”, men at det stilles krav, slik at praktikantene ender opp med lønnet arbeid, faste stillinger, og givende arbeid i ordnete forhold.

Med fagbevegelsen som lokomotiv må Arendal kommune bidra til å videreutvikle den universelle velferdsstaten slik vi kjenner den igjen fra arbeiderhistorien med: Offentlig finansiert skole, helsehjelp, barnetrygd, pensjonsordning og folketrygden (den nordiske modellen).

Fagbevegelsen har stolte tradisjoner med å kjempe frem slike ordninger helt siden 1800 tallet.

Rødt, fordi fellesskap fungerer!