Program


Valgprogram for Rødt Ålesund 2019 - 2023

Innledning

Rødt Ålesund ble startet opp igjen i september 2018, og det nye lokallaget inkluderte da medlemmer og representanter fra de fem kommunene som fra 1. januar 2020 utgjør nye Ålesund kommune. Som etter sammenslåingen består av: Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund. Den nye storkommunen kommer til å telle rundt 65 000 innbyggere, som er fordelt på ca. 635 km2. Det er derfor viktig for Rødt Ålesund at alle kommunens innbyggere vil få tilstrekkelige tilbud i sine kommunedeler, og at ikke alt sentraliseres til byen Ålesund.

Rødt Ålesund vil ha en kommune med et levende demokrati, bedre velferdsordninger og en bærekraftig utvikling. Rødt vil ha et sterkt offentlig tilbud med sikkerhet for alle om et verdig liv. Vi er mot at private særinteresser skal berike seg på fellesskapets midler slik vi har sett at velferdsprofitører har fått gjøre uten store konsekvenser.

Rødt vil skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. Framveksten av Forskjells-Norge handler om at de på toppen får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet svekkes. Økte forskjeller og privatisering truer alt det arbeiderbevegelsen har bygget opp i Norge – trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Det gjør at mulighetene innenfor arbeidsmarkedet i samfunnet blir urettferdig fordelt. Samtidig som de økonomiske forskjellene stadig øker.

I Rødt Ålesunds program for perioden 2019-2023 har vi lagt opp til å føre en politikk som vil være med å gjøre forskjellene mindre. For oss er det viktig at demokratiet styrkes ved at innbyggerne får komme til orde.Vårt mål når vi kommer inn i kommunestyret er derfor å sørge for at mindre forskjeller ikke bare er noe alle prater om, men at det blir en reell forandring. Vi skal skape et vendepunkt i kampen mot forskjells-Norge.

Velferd

Rødt Ålesund ønsker å forsvare offentlig velferd og har utarbeidet sosial rettferdig politikk innenfor arbeidsliv, skole, barnehager, eldreomsorg og helse. Vi er opptatt av at slike tjenester ikke skal privatiseres av velferdsprofitører som har sugerør ned i stat- og kommunekasser, men heller driftes av det offentlige selv. For alle skal ha like rettigheter innenfor velferd, uavhengig av inntekt og formue.

1. Arbeidsliv

Alle arbeidsføre har rett og plikt til arbeid. Det er mange uløste oppgaver i Norge. Derfor vil Rødt at alle skal ha en jobb å gå til. Sosial dumping og arbeidskriminalitet truer arbeidslivet, og vi ser en tendens hvor mange har usikre jobber, med lav stillingsprosent og midlertidig stillinger. Problemet er ikke utenlandske arbeidere, men grådige arbeidsgivere. Å bruke arbeidsinnvandrere til å presse ned lønns- og arbeidsvilkår er uakseptabelt. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • At alle utlyste stillinger av kommunen skal være heltidsstillinger.
 • Det skal være et minsteantall for lærlingplasser i kommunen, med tidsfrist, som er lovfestet.
 • Kommunen skal ikke benytte seg av bemanningsbyråer, men ha egen vikarpool.
 • At alle som får anbud gjennom kommunen ikke skal ha flere under­leverandører enn to ledd. Alle bedrifter som får anbud må ha godkjente tariffavtaler.
 • 6-timers dag eller 30 timers arbeidsuke. Vi ønsker å innføre prøve­ordninger lokalt i offentlig sektor.

2. Barnehage

Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek og læring. Arbeidet med å sikre barnehageplasser til alle førte til et frislipp av private, kommersielle aktører som driver barnehager med mål om profitt. Dette gjør de ved å kutte i lønns- og pensjonsvilkår, samtidig som de ofte har flere barn pr. ansatt i barnehagen. De offentlige barnehagene blir presset til tilsvarende vilkår for å konkurrere med de private. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • at alle nye barnehager skal bygges i kommunal regi.
 • å re-kommunalisere eksisterende kommersielle barnehager.
 • at bemanningsnormen på 1 ansatt per 3 småbarn, og 1 ansatt per 6 storbarn skal gjelde HELE åpningstiden til barnehagen. Det skal alltid være nok voksne til stede sammen med barna. Vi ønsker også å jobbe for en ny bemanningsnorm med maksimalt to barn under ett år-, tre små- eller fem store barn per ansatt.
 • høyere søskenmoderasjon enn det som er i dag, og vi ønsker lavere makspris.
 • at alle barn skal ha rett på barnehageplass i sitt nærmiljø. Det betyr at vi må kunne gjenåpne nedlagte barnehager hvor søkermassen er stor, som Hessa barnehage.

3. Skole

Rødt Ålesund ønsker en gratis, god og leksefri skole som gir like muligheter til alle, uavhengig av bakgrunn. Barn og unges utdanning er vår viktigste investering for framtiden. Det er viktig at skolene hvor elevene oppholder seg er godt opprustet, har godt inneklima, og ikke har for mange elever presset inn i små klasserom om vi ønsker at læring best mulig skal finne sted. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • at Hessa barneskole og andre skoler i dårlig stand SKAL utbygges og forbedres. Vi ønsker også at det bygges en 1-10. skole i Tennfjord.
 • å forbedre svømmetilbudene ved skolene.
 • innføring av prøveordning med leksefri skole.
 • lavere makspris i SFO, og gradvis innføring av gratis SFO for lavinntektsfamilier.
 • innføring av gratis skolemat, gjerne varmmat. Dette er et viktig grep for å utjevne de sosiale forskjellene, samt at et sunt måltid er viktig for læring.
 • at det skal ansettes flere lærere på barne- og ungdomsskoler da det viser seg at det er for lav bemanning hos flere skoler i kommunen.
 • at det skal bevilges mer ressurser til skolene for de med behov for IOP og spesialpedagogikk som betyr å ansette flere spesialpedagoger, og en styrking av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
 • å ansette sosiallærere og miljøterapeuter også på barneskolen.
 • at alle barneskoler som ønsker skal få økonomiske midler til egen kjøkkenhage.
 • at alt av aktiviteter og utstyr skal dekkes av skolen. Det må tas hensyn til at ikke alle familier har like god råd.

4. Eldreomsorg

Eldre skal ha et godt liv og en verdig alderdom. Kommunal fattigdom brukes ofte som dekke for å gå inn for privatisering av eldreomsorg, nedleggelse av sykehjem og kutt i praktisk bistand i hjemmet og rehabilitering. Fellesskapets ressurser skal brukes på å gjøre det kommunale tilbudet best mulig, med god, stabil og helhetlig oppfølging av de eldre som trenger det. Kommunen skal ikke kaste bort penger og oppmerksomhet på å sikre private driveres profitt. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • ingen nye kommersielle aktører innen eldreomsorg.
 • at kontrakter med kommersielle aktører ikke fornyes når de utgår, og oppgavene føres tilbake til kommunen.
 • en eldreomsorg tilpasset den enkeltes behov med tilbud om hjelpe­midler, hjemmebesøk, omsorgsboliger og sykehjem.
 • at ektefeller skal ha rett på sykehjemsplass på samme institusjon når de ønsker det.

5. Helse

Helse og velferd er blitt et svært profitabelt marked for private aktører. Økt sentralisering truer helsetilbudet for folk i distriktene. Nå som Ålesund kommune blir enda større er det viktig at lokalbefolkningen har fullverdige tilbud innen helse - uansett hvor i kommunen man er bosatt. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • en styrking av bemanning i hjemmesykepleien og ved sykehjem.
 • re-kommunalisering av helsetjenester som drives av kommersielle aktører.
 • å få helsestasjon for ungdom tilbake til Ålesund sentrum, samt tilby dette også i Brattvåg og Sjøholt. Å opprette en ambulerende helsestasjon kan være et alternativ her.
 • legevakt i Brattvåg.
 • at det ikke kuttes i tilbudene ved Ålesund sjukehus, vi er et regionsykehus og tilbuda må bestå! Vi ønsker derfor å skrote helseforetaksmodellen.
 • en styrking innen behandlingstilbud for rus og psykiatri.
 • å styrke tilbudene ved barne-og ungdomspsykiatrien (BUP) og psykisk helsetilbud, og få ned ventetiden.
 • å styrke barnevernet i Ålesund kommune, og sette inn tiltak for å få flere støttekontakter og beredskapshjem.
 • at tannhelse skal telle innenfor helse på lik linje med resten av kroppen.
 • flere helsesøstre, jordmødre, fysio- og ergoterapeuter og styrke ordninga med brukerstyrt personlig assistent.

En bærekraftig og demokratisk ­kommune

Rødt Ålesund ønsker en bærekraftig og demokratisk kommune. Det betyr at vi ønsker et økonomisk system som peker i retning av et rettferdig, demokratisk og sosialistisk samfunn, der de viktigste avgjørelsene tas i fellesskap. Vi ønsker å bygge samfunnet nedenfra og opp.

At kommunen skal være bærekraftig betyr at kommunen må være sitt klimaansvar bevisst og starte omstillingen til et grønnere samfunn. Det betyr at det må en mye større satsing til på kollektivtransport, sykkelveier, større fokus på lokale råvarer, legge til rette for bedrifter som ønsker grønnere profil, bevaring og opprettholdelse av grønne lunger og mindre fortetting.

1.Miljø og klima

Rødt er et miljøparti, og vi står for en systemkritisk og sosialt rettferdig miljøpolitikk. Kostnadene ved den nødvendige omstillingen av samfunnet må tas i fellesskap, og fellesskapsløsninger må prioriteres framfor å dytte ansvaret over på enkeltpersoner. Kommunen skal være sin rolle bevisst. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • å bygge solcellepanel på tak på alle kommunale bygg der det er ­gjennomførbart.
 • at Ålesund skal være en plastfri kommune. Det må derfor være forbud mot plastikk, samt kildesortering i alle kommunale bygg.
 • mobil søppelinnsamling av spesialavfall med hyppigere innsamlinger.
 • å bygge ut og stimulere til avfallssug som komprimerer og lagrer søppel som hentes sjeldnere.
 • satsing på lokalprodusert og kortreist mat i kommunale kantiner, sentralkjøkken osv. Videre ønsker vi etablering av mathall for å selge lokalprodusert mat.
 • bevaring av matjord.
 • å tidsbegrense varelevering for tungtransport i Ålesund sentrum, strekning Ysteneset – Brunholmen/Kirkegata.
 • at vi skal prioritere «grønne turistskip» og gi disse kaiplass i sesong, foran de mest forurensende skipene. Det må bygges ut landstrøm finansiert av statlige tilskudd som cruiseskipene er forpliktet til å bruke.

2. Næring og industri

Næring og industri er viktig for Sunnmøre, og Rødt Ålesund ønsker at næringslivet og kommunen skal kunne samarbeide tett. Det er likevel viktig at næringslivet er bærekraftig. Siden oljevirksomheten skal avvikles på sikt, er det viktig at det blir lagt til rette for at de innenfor oljesektoren kan bruke sin kompetanse innenfor den raskt voksende, grønne industrien. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • at Haram-modellen blir videreført og utvidet i den nye storkommunen.
 • tilrettelegging av industri som bidrar til å gjøre oss uavhengig av olje og legger til rette for grønn industri.
 • å opprette støtteordninger for forskning, utdanning og bedrifter som ønsker å bli grønnere.
 • finansiell støtte til pilotprosjekt for hydrogen og bio-gass som drivstoff i skipsfart.
 • at det legges til rette for lukka merder på sikt innen oppdrettsnæringen.
 • å bearbeide fisk lokalt på land.
 • at det ikke bygges vindkraftverk på land, vi er imot vindkraftverk på Haramsøya. Alternativ kan være havvindparker eller havturbiner.

3. Demokrati

Rødt Ålesund ønsker mer demokrati, ikke mindre. At befolkningen i den nye storkommunen har innsyn i det som foregår i kommunestyret, og at deres stemme blir hørt er viktig for å kunne ha et transparent og åpent demokrati. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • kommunestyremøter på podcast og generelt gjøre det lettere å motta informasjon om hva som foregår i kommunen. Det må bli enda enklere å finne frem på nett.
 • at ungdomsrådet må få være med i viktige beslutninger.
 • gjennomføring av folkeavstemninger i viktige lokale saker, samt åpne opp for at innbyggerne kan få uttrykke sin mening i bystyret. Vi ønsker at det skal holdes en folkeavstemning om nye Ålesunds kommunevåpen, hvor det stemmes over å enten beholde Ålesunds byvåpen, eller å lage et helt nytt.
 • å innføre stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg.

4. Samferdsel

Ålesund kommune trenger framtidsretta løsninger som tar hensyn til fellesskapet – dette er spesielt viktig også i distriktene. Vi må legge til rette for at folk, om de bor i by eller i bygd, kan velge kollektivtrafikk fremfor privatbilisme. For at sykkel og gange skal være et attraktivt valg, må vi gjøre det lettere og tryggere og ferdes i trafikken for både syklister og gående. Det er viktig at utbygging av kollektivtilbud og infrastruktur ikke skal finansieres av lokalbefolkningen i form av bompenger, men at det finansieres gjennom overføringer fra staten. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • utbedring av infrastruktur, trafikksikkerhet og veinett der det er nødvendig slik som en bypakke legger opp til, men vi sier kontant nei til bompenger for å finansiere dette.
 • høyere og effektiv kollektivsatsing - både i by og distrikt. Vi ønsker lavere priser på miljøkort, prøveordning med gratis buss eller 10 kr for billett, samt hyppigere avganger for buss og hurtigbåt.
 • bygging av sykkelveier der folk ferdes mest.
 • å innføre tilbudet “hjem for en 50-lapp” i Ålesund kommune.
 • å bevare taxitilbudet slik det er i dag. Vi ønsker ikke ny ordning som foreslått av regjeringa. Samtidig ønsker vi å bedre tilbudet for bestillingstaxi.

5. Bolig og byutvikling

Alle trenger en plass å bo, men få trenger mer enn én bolig av gangen. Det vil derfor være rasjonelt, effektivt og samfunnsøkonomisk fornuftig om boligene er en del av samfunnets felles infrastruktur. Rødt vil ha en boligpolitikk som motvirker at bolig skal være et privat ansvar basert på markedsmessige prinsipper. Kommunen må derfor bli en aktiv deltaker i boligbygginga. På samme måten som kommunen bygger veier og skoler til folk, må den kunne bygge boliger av de typene og størrelsene det er behov for.

God byutvikling betyr også tettere samarbeid om kollektivtransport og lokalisering av boliger, tjenester og arbeidsplasser. Det er viktig å ta vare påÅlesunds særegenheter og sørge for et godt bomiljø. Det betyr at vi ikke ønsker fortetting og forringing av jugendbyen, og at grønne lunger i sentrumsområdet, men også på Moa og andre sentrum i kommunen må bestå. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • at vi må være realistisk til nødvendige rekkefølgebestemmelser: Før store boligutbyggingsprosjekter må det på plass skoler, velferd, idrettsplasser, samferdsel og kollektivtilbud.
 • økt beskatning på boligspekulasjon, ved å høyne skatten fra og med bolig nummer to. Det må være høyere bunnfradrag på eiendomsskatt for primærboliger.
 • sosial boligutvikling – kommunen må bygge flere utleieboliger med god standard, og ikke benytte seg av «gjengs leie», men ha lave leiepriser, med mulighet for å kjøpe boligen etter x antall år. Godt vedlikehold med vaktmester, slik at ikke boligene forfaller.
 • at det bygges flere tilrettelagte boliger for folk med behov for det.
 • at det ikke blir bygget ut i Jugendstrøket på Aspøya. Vi er mot utbyggingen i Øwregata. Vi mener at det er viktig å bevare de grønne lungene og verne dem fra utbyggere.
 • fortgang i arbeidet med å skaffe byantikvar.
 • å utvide grønt bruksareal på Moa, og gjøre IKEA-tomta på Moa om til park.
 • å legge til rette for urban dyrking, parsellhager og kolonihager.

6. Økonomi

Mange kommuner sliter med dårlig råd. Det er mange store utgifter, og for lite penger i kommunekassa. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • økte statlige overføringer og øremerkede midler til kommunene. Dette gir mest mulig like velferdsvilkår der folk bor.
 • at barnetrygda fortsatt holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Dette er et viktig tiltak i kampen mot barnefattigdom.
 • at eiendomsskatten må bestå, men med høyere bunnfradrag enn slik det er i dag. Innbyggere med lav inntekt skal ha fritak.
 • et øvre tak på kommunale lederlønninger.

En solidarisk- og antirasistisk ­kommune

Solidaritet innebærer gjensidighet og erkjennelse av felles interesser, kamp mot imperialisme og utnytting. Rødt mener at klasseskiller er årsaken til det største skillet mellom mennesker i verden. Ikke hudfarge, kjønn eller ­seksuell legning. Rasisme, kvinneundertrykking og homofobi bidrar til å splitte arbeiderklassen, og til å flytte fokuset vekk fra problemene med det kapitalistiske systemet. Solidaritet bygger på fellesskapet i kampen, og er noe annet enn veldedighet. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • boikott av israelske varer.
 • at Ålesund kommune skal være en antirasistisk og inkluderende ­kommune og jobbe aktivt for dette. Ivareta LGBTQ+ sine rettigheter også.
 • å støtte alle tiltak som kan bidra til at funksjonshemmede kan delta aktivt i samfunnet, utvide BPA-tilbud for psykisk utviklingshemmede, eldre og andre med behov for det.

Kultur, idrett og fritid

Rødt ønsker seg en levende kulturby der pengene følger lokale initiativer framfor prestisjeprosjekter. Kultur er også politikk. Vi ønsker å stimulere mangfold i kulturlivet, og det er derfor et offentlig ansvar å støtte lokal kultur og stimulere utviklingen av nye uavhengige kulturelle uttrykk innen alle sjangre. Det skal også være kort vei mellom scenen og publikum. Vi vil derfor sikre driften til små, uavhengige scener og nye initiativer.

Deltakelse i kulturaktiviteter og idrett gir tilhørighet og sosialt fellesskap, og gir oss opplevelser og rom til utvikling som mennesker og samfunnsdeltakere. Det er viktig at mulighetene for å drive med kultur og idrett fordeles jevnere utover kommunen, og at det er støtteordninger slik at alle barn- og unge får anledning til å delta. Rødt Ålesund vil jobbe for:

 • etablering av flere fritidsklubber for ungdom og få til ungdomsscene(r).
 • å få utekontakten tilbake i Ålesund.
 • flerbrukshall på Osane og andre plasser det er behov for dette i ­kommunen.
 • flere ballbinger/cageball/områder for ballek og annen lek
 • å arrangere kommunale lan.
 • å bevare eksisterende lokale tilbud i de kommunene som nå blir en del av nye Ålesund.
 • økonomiske støtteordninger for lavtlønnede. Alle barn- og unge skal inkluderes i kultur- og fritidsaktiviteter.