Program


Hvorfor stemme Rødt på Vestvågøy

Sammen for mindre forskjeller

De siste tiårene har forskjellene i levekår økt betraktelig i Norge, og er i dag like store som på 1930-tallet. Dette er en konsekvens av at skiftende regjeringer, og spesielt den sittende blåblå regjeringa i årevis har omfordelt verdiene som arbeidsfolk har skapt- fra offentlig velferd til profittjegere, skattelettelser for de rikeste og pengeplasseringer i utlandet.Handlingsfriheten til kommunepolitikerne består ofte i å velge bort tilbud som skal fjernes.

Grunnpilarene i næringslivet som fiskeri, landbruk og turisme er med på å sikre stabil bosetting i hele Vestvågøy, og kommunen må være en aktiv partner for å styrke og utvikle bedrifter relatert til disse.

Verdiplattform: Rødt vil ta initiativ til å utarbeide en verdiplattform - en visjon for hvordan Vestvågøy (og gjerne hele Lofoten, i samarbeid med de andre kommunene) skal utvikle seg. Hvordan vil vi at fremtiden skal se ut i forhold til miljø og natur, næring, kultur og utbygging.

Helse og omsorgstjenester:

 • Rødt skal jobbe for at ALLE får de tjenester de trenger, når de trenger dem - og med verdighet. Herunder kommer somatisk og psykisk helse, eldreomsorg, rusomsorg og helsesykepleiertjenesten.
 • Eldreomsorgener og må være høyt prioritert. Dersom vi ikke kan gi de eldre god omsorg har vi feilet.

Skole og barnehage.

 • Den offentlige skolen i Vestvågøy må styrkes, og det må gjøres forsøk med med leksefri skole, der det også gis rom for fysisk aktivitet og praktisk-estetiske fag.
 • Skolelunsj til alle elevene i grunnskolen.
 • Vi vil arbeide for gratis SFO.
 • Vi går i mot at det bygges flere private barnehager, med unntak barnehager drevet av ideelle organisasjoner.

Barnetrygd og sosialhjelp

 • Barnetrygden skal ikke regnes som inntekt for sosialhjelpsmottakere.

Boligpolitikk

 • Vi vil arbeide for livskraftige samfunn i alle deler av kommunen.
 • Det må vurderes 0-konsesjon med boplikt slik at bygdene sikres fastboende.
 • I tillegg må det gjøres tiltak for å begrense airbnb.
 • Videre må det satses på billige boliger for unge i etableringsfasen, sosial boligpolitikk

Turisme

 • Lofoten må prioritere turister som blir lengre, og legger penger igjen etter seg. Masseturismen må begrenses, det skal være trivelig å være gjest i Lofoten.
 • Vi ønsker turistskatt for å bøte på slitasjeog bygge opp en infrastruktur som kan ta imot de reisende som kommer. Og må satse på videre utbygging av sanitæranlegg i kommunen.
 • Turistfiske må begrenes kraftig og utleier må ansvarliggjøres for hvor mye hvert enkelt tar med seg. Grensekontrollen må styrkes.
 • Cruisetrafikken må benytte de fasiliter vi har og må underlegges strengere utslippstillatelser med mål om 0-utslipp.

Samferdsel

 • De myke trafikantene må sikres bedre ved å bygge flere gang og sykkelveier. Strekningen Liland - Oppdøl må prioriteres.
 • Vi går inn for å styrke driften og opprusting av kortbanenettet i Lofoten.
 • Nei til storflyplass.
 • Vi vil ikke bygge ned natur og landbruk for ny havn.
 • Økt bruk av kollektivtransport må innarbeides, både langs E-10 og tilførselstrafikk fra hovedferdselsåra. Selvgående biler med faste stoppunkt for turistene må også være en del av fremtida.

Lokalsykehusets

 • Akuttberedskap må opprettholdes.
 • Rusforebyggende arbeid og psykiatri må styrkes.

Miljø og natur

 • Vi vil ikke ha industrielle vindmølleparker i Vestvågøy.
 • Oljeboring på Trænafeltet og andre nærliggende områdermå stoppes.
 • Vi trenger ikke flere store veiutbygginger med store naturinngrep, men utbedring og utvidelse av eksisterende veier.
 • I kommende periode må det fokuseres på å hindre nedbygging av strandsonen.
 • En forutsetning for ei grønn fremtid er rød politikk.

Landbruk og fiskeoppdrett

 • Nedbygging av matjord må stanses. Alternativt må utbyggere forplikte seg til å flytte matjorda for å få tilsvarende areal andre steder på øya.
 • Aktivt beitebruk er viktig, derfor må fokuset på å øke antall små og mellomstore bruk i kommunen.
 • Oppdrettsnæringa må gå over til lukka anlegg eller landanlegg. Nappstraumen er fra vårt ståsted uaktuelt som avlastningslokalitet.

Fiskeri.

 • Fiskeressursene er fellesskapets eiendom, og det må slås fast at dette ertil evig tid. Kystbefolkninga har disse ressursene til låns fra fremtidige generasjoner og må verne dem mot privatisering. Den blå åkeren er grunnlaget for velstanden når olja tar slutt.
 • Vi ønsker ikke videre strukturering av sjarkflåten, og unge fiskere må slippe til. Kystflåten må styrkes for å sikre bærekraftig utnyttelse av havressursene ogstyrking av kysten.
 • Trålerflåten må derfor gradvis bygges ned.
 • Raudåta er essensiell for livet i havet og må ikke drives fangst på.

Re-kommunalisering

 • Vestvågøy Rødt vil ha en ny gjennomgang av tiltak som i kommunen er privatisert for på sikt å kunne deprivatisere disse, eksempelvis barnehager og kommunalt vedlikehold.
 • Det er ingen automatikk i at privatisering blir billigere for kommunen. I tillegg vil en kunne få større fleksibilitet og utnytting av kommunens ressurser.

Seriøst arbeidsliv

 • Vestvågøy kommune må utarbeide rutiner for å sikre seriøst arbeidsliv, og sikre at anbydere oppfyller de krav kommunen krever for lønn og arbeidsvilkår, lærlinger mm. Muligheter for kontrolltiltak og sanksjoner må også være til stede.
 • Alle som vil skal ha rett til hele stillinger innenfor helsesektoren og andre områder i kommunen. Vi vil foreslå forsøksprosjekt med 6 timers arbeidsdag.

Flyktninger

 • Rødt skal jobbe for at flyktninger i vår kommune skal få gode muligheter til å ta utdanning, og til å finne arbeid. Dette gjelder også for voksne som står uten ungdomsrett i videregående skole.