Uttalelser fra Rødts landsstyremøte 1. - 3. februar 2019

Her finner du vedtatte uttalelser fra Rødts landsstyremøte 1. - 3. februar 2019.

Industrireising

Industriarbeidarar og tillitsvalde har starta Industriaksjonen. Dei vil at dei politiske partia skal føre ein meir handlekraftig industripolitikk ved å drive fram utviklinga av konkrete tiltak for å styrke industrien og auke andelen industrisysselsette i Noreg. Aksjonen vil arbeide for at dette blir vedtatt politikk for dei raudgrøne partia før stortingsvalet i 2021.

Rødt sitt arbeidsprogram for industrien inneheld mange av dei momenta Industriaksjonen byggjer på, og Rødt bør fylgje opp dette og foreslå tiltak, m.a. i Stortinget, som kan snu den negative utviklinga i industriinvesteringar og andel sysselsette i industrien. Då er det heilt nødvendig å starte ein reell prosess med omstilling tilbake til større fastlandsproduksjon og berekraftig handelsbalanse for å unngå at Noreg blir ein rentenist-stat. Industrien sin andel av BNP er no sju prosent, ned frå 10 prosent ved årtusenskiftet. I EU ligg det på 17 prosent. Handelsbalansen for varer til Fastlands-Noreg var på minus 260 milliardar i 2018.

Ein plan og forslag til ny industrireising må byggje på:

  • Endra skattesystem. Trappe ned rentefrådraget på 23 prosent for å vri investeringar frå eigedomsmarknaden til industriinvesteringar, kombinert med eigedomsavgrensingar på antall bustader i byane.
  • Langsiktig industrikapital. Statleg industriell lånekapital for å byggje større industrianlegg. Overføre kapital frå Oljefondet til Nysnø (Fornybarfondet), og endre reglane for Enova for å fremje norsk industriproduksjon.
  • Utvikle heilnorske verdikjeder. Det går store summar over statsbudsjettet til energiproduksjon, energiforsyning og samferdsel, som ein kan få god industrieffekt av. I Noreg blir det satsa på landvind. Der har me korkje patentane, produksjonen eller kapitalen. I tillegg byggjer dette heilt unødvendig ned norsk natur. Alternativt kan ein med utgangspunkt i off-shoreindustrien utvikle teknologi og produksjon av utstyr for energiproduksjon frå havvind. Det er lansert ein plan for fergefritt vestland, trass i at Noreg har leiande miljø for skipsbygging, automatisering og batteriproduksjon. Til ein brøkdel av prisenbor bruer og tunnelarkan me forbetre fjordkryssingane og utvikle norsk industri, som også vil vera konkurransedyktig internasjonalt.
  • Ingen nye kraftkablar til utlandet. Rein norsk kraft skal styrkje konkurransefortrinna for industriproduksjon i Noreg.

Norge må ta avstand fra Trumps innblanding i Venezuela

Rødt tar avstand fra alle forsøk på statskupp og vestlig innblanding i Venezuela, og krever at USAs økonomiske blokade oppheves. Rødt krever at regjeringen går tydelig mot enhver intervensjon i landet og at Norge trekker seg fra sanksjonsregimet vi delvis har sluttet oss til.

USA har en lang og skammelig historie med å behandle Latin-Amerika som sin bakgård, hvor de avsetter og innsetter statsledere etter eget forgodtbefinnende. USA arbeider nå på spreng for å berede grunnen for regimeskifte i Venezuela. Når Trump og hans allierte i Latin-Amerika presenterer den venezuelanske opposisjonslederen Juan Guaidó som landets legitime president og truer med militær intervensjon, utgjør det en reell trussel om et angrep på Venezuela. Dette er i strid med internasjonal rett, kan lede til borgerkrig og utgjør en fare for hele kontinentet. De forutgående kuppforsøkene har ikke handlet om demokrati, og gjør det heller ikke nå.

Den vanskelige økonomiske situasjonen skyldes både innenrikspolitiske forhold, som regjeringen også har ansvar for, og de sterke utenlandske økonomiske sanksjons- og straffetiltakene. Sanksjoner og frysing av kontoer har kostet Venezuela 20 milliarder dollar i 2018. Sanksjonene bidrar til sult, medisinmangel og intern polarisering. USAs stadig mer aggressive politikk for å få kontroll over oljeressursene og oppnå hegemoni i Latin-Amerika, ødelegger for en forhandlet løsning på konflikten.

Alle parter i den politiske konflikten i Venezuela må få drive fredelig politisk virksomhet, og fredelige demonstrasjoner må tillates uten å bli utsatt for angrep fra noen av partene eller politistyrkene.

Uansett hva man mener om den venezuelanske regjeringen, må truslene om krig og statskupp opphøre. Like selvsagt som befolkningas rett til fritt å velge sine egne ledere, er deres rett til å bestemme sin egen framtid uten innblanding utenfra.

Veien til et fredelig, progressivt og demokratisk Venezuela går gjennom dialog, samarbeid og mer demokrati – ikke mindre. Alle trusler mot landets suverenitet må opphøre nå, inkludert de økonomiske straffetiltakene og USAs konfiskering av landets oljeselskap.

Norge må støtte opp om forsøkene på å få i stand en dialog som ivaretar landets suverenitet, som blant andre Mexico og Uruguay går i spissen for.