Valgprogrammet vårt er klart!

Her finner du Rødts valgprogram for Trondheim 2019-2023.


Forskjellene i samfunnet øker stadig - uansett hvilke etablerte partier som styrer. En liten elite av byens kapitalister får stadig større makt, og en større del av inntektene. Trondheims rikeste har nå inntekter som er 650 - 700 ganger høyere enn gjennomsnittsinnbyggeren. I Trondheim vokser 7,5% av barna opp i familier med vedvarende lavinntekt. Kvinner tjener bare 87% av det menn gjør. Pensjonene underreguleres, og eldre sliter med å få endene til å møtes. Svært mange opplever reallønnsnedgang. Rødt vil bekjempe forskjellene. Trondheim skal være en by for alle!

Alle har ikke like muligheter. For første gang på over 100 år risikerer mange av de som vokser opp å ikke få det like godt som sine foreldre. Ikke ­fordi samfunnet vårt er fattigere enn før, men fordi velstanden er urettferdig fordelt. Private særinteresser vinner fram på bekostning av fellesskapet og flertallets interesser. Avstanden mellom folket og den politiske eliten bidrar til at demokratiet forvitrer. Rødt ønsker å fjerne disse forskjellene og utvide demokratiet til et sosialistisk samfunn.

Trondheim kommune har i inneværende bystyreperiode gått med ­overskudd på til sammen nærmere en milliard kroner. I stedet for å ­bruke disse ­pengene til fondsavsetninger og ekstraordinære ­ned­betalinger på gjeld, mener Rødt at det er rom for å ­bruke adskillig mer på drift - for å sikre et bedre tjeneste­tilbud til byens innbyggere. Derfor har Rødt i hele perioden levert salderte budsjett i balanse, eller med overskudd, med en omfordelende og sosial profil. For pengene fins, men viljen til å bruke dem har vært ­mangelfull hos det politiske flertallet.

Les programmet vårt her:

Valgprogram for Rødt i Trondheim 2019-2023