Sekstimersdagen – en suksesshistorie fra Tine Heimdal

Innføring av seks timers arbeidstid vil kunne virke som en familiereform, da det vil gagne familien som helhet. Tine Heimdal er en suksesshistorie.

Foto: Yngve Mandal Svendsen

”Jeg har tid til å være med ungene mine!” ”Livet før og etter sekstimersdag kan ikke sammenlignes!” Dette var noen av uttalelsene fra ansatte på Tine Heimdal da Rødt Trøndelags førstekandidat for Rødt Trøndelag, Hege Bae Nyholt, og Rødt Trondheim tredje- og fjerdekandidat, Stine Hjerpbakk og Arve Sletten besøkte bedriften.

I 2006 slet Tine Heimdal med et høyt sykefravær på over 11 %. De hadde også en turnus der de som hadde seinskiftet stempla ut kl. 00.30 på natta som var svært uheldig for mange av de ansatte, både for helse og livskvalitet. I uker med dette skiftet var det lite tid til overs for annet enn jobb og soving. Noe måtte gjøres, og i tarifforhandlingene i 2006 ble ledelse og tillitsvalgte enige om å kjøre et ett års prøveprosjekt med sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon. Til gjengjeld ga ansatte fra seg kaffepausene, møter ble lagt utenom arbeidstida og legebesøk måtte tas utenom jobb. Kravet fra ledelsen var at man ikke skulle tape penger på dette. Produksjonen måtte ikke gå ned og man måtte ikke få økt sykefravær.

Men flere var skeptiske; ville de klare å gjøre samme mengde arbeid på kortere tid? Ett år senere var svaret tydelig: Arbeidstidsreduksjonen ga knallresultater! Økt produktivitet, økt leveringsgrad og nedgang i sykefravær. Og ikke minst, de ansatte trivdes mer enn noen gang på jobb. Ett år ble videreført i enda ett år, og i 2008 ble man enige om sekstimers arbeidsdag ikke lengre var et prøveprosjekt, men en fast ordning. Siden da har Tine Heimdal hatt en nærmest halvering i sykefravær og trivselsundersøkelser viser full skåre, år etter år. Ansatte har mer tid til barna sine, familie og venner og til trening. En FAFO-rapport fra 2008 viste også at reduksjonen i arbeidstiden hadde svært gode helsemessige effekter.

Tillitsvalgt på Tine Heimdal, Kåre Pedersen, forteller at nøkkelen til suksess var at de ansatte ”på gølvet” var svært delaktige i prosessen. De var med på å finne løsninger og ideer til hvordan sekstimersdagen kunne bli en realitet, og dette skapte eierskap og et sterkt fellesskap; dette var noe de skulle klare sammen som team. Pedersen forteller at de ansatte er svært engasjerte og motiverte, og ønsker at det skal gå godt med bedriften.

Tine Heimdal har i tillegg toppet bemanning, og har fem-seks årsverk som skal dekke opp for løpende fravær. De har skjønt at det er rimeligere å ha økt bemanning i stedet for å leie inn ekstra ved sykefravær. Tillitsvalgt forteller at dette skaper større forutsigbarhet for de ansatte og økt trivsel. Og det er mer effektivt, man slipper å til stadighet måtte lære opp vikarer som ikke har kjennskap til bedriften.

Rødt mener resultatene fra Tine Heimdal er klare. Vi mener at kommende tariffoppgjør må brukes til en gradvis innføring av sekstimersdagen. Sekstimers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon vil være en miljøreform, en likestillingsreform og en velferdsreform. I verdens mest likestilte land er arbeidslivet fortsatt preget av store forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner er overrepresentert blant deltidsarbeiderne og tjener langt mindre i snitt enn menn. Sekstimersdag vil gi de mange som jobber ufrivillig deltid, i hovedsak kvinner, ei lønn de kan leve av. Mange av de som allerede jobber deltid, og som ikke får høyere stilling eller som ikke orker å arbeide mer, vil få mulighet til full lønn. Innføring av seks timers arbeidstid vil kunne virke som en familiereform, da det vil gagne familien som helhet. Det vil redusere belastningen på småbarnsforeldre, og være et viktig bidrag til økt likestilling. Å bytte ut framtidig lønnsvekst i mer fritid vil gi en nødvendig bremsing i forbruk, men også gi økt fritid og frihet til norske arbeidstakere.

I offentlig sektor ser man at lav grunnbemanning og et stort arbeidspress fører til et skyhøyt sykefravær. I Trondheim har eksempelvis 13 av 57 barnehager hatt perioder med mellom 20-25 % fravær, og over 20 % sykefravær i en fjerdedel av barnehagene i Trondheim. Rødt mener en reduksjon i arbeidstid vil redusere bruken av ufrivillig deltid, redusere belastningen i utsatte yrker og bidra til at flere klarer å stå i jobb gjennom et langt arbeidsliv.

Besøket på Tine Heimdal har gjort oss sikrere enn noen gang: Rødt Trondheim og Rødt Trøndelag ønsker å innføre forsøksordning på sekstimers arbeidsdag i kommunal sektor.