Rødt prioriterer barnevernet!

At barn vokser opp under vold, overgrep og omsorgssvikt er uholdbart. Rødt vil derfor øke bemanningen i barnevernet. Vi har ikke råd til noe annet, skriver Stine Hjerpbakk, tredjekandidat for Rødt Trondheim.

Foto: Yngve Mandal Svendsen

Rødt Trondheim prioriterer og vil prioritere økt bemanning i barnevern. Rødt har stilt forslag i bystyret om å øke budsjettet til barnevern, med mer penger og flere stillinger, men dette har blitt stemt ned av de andre partiene. Pengene er der, viljen er det altså verre med. Rødt har økt programfesta økt bemanning i barnevern, og vil kjempe for dette i kommende periode. Vi støtter også fagbevegelsens krav i Trondheimsmanifestet, og går inn for en bemanningsnorm i barnevernsadministrasjonen på maks 9-15 barn per saksbehandler.

Stadige kutt og lav bemanning i denne sektoren har over tid først til at de mest sårbare barna og familiene ikke har fått den hjelpen de har hatt behov for. Dette er svært urovekkende! I følge Bufetat har det vært en drastisk økning i antall bekymringsmeldinger de siste årene. Samtidig har vårens avsløringer i Trondheim vist at bemanningssituasjonen i barnevern er prekær. De ansatte drukner i arbeidsoppgaver og resultatet er at barn ikke får den hjelpa de trenger. Vi kan ikke godta at barn vokser opp i overgrep, vold, omsorgssvikt og i utrygge omsorgssituasjoner fordi kommunen ikke ønsker å betale for en forsvarlig bemanning i barnevern. Vi kan heller ikke godta å miste dyktige barnevernsansatte fordi Trondheim kommune ikke legger til rette for en arbeidshverdag man klarer å bli værende i over tid. Vi vet at dette er ansatte som tåler å stå i heftige saker. Men når rammene ikke er der, er det åpenbart at slitasje, høyt sykefravær og høy turnover er konsekvensen.

Den nasjonale barnevernsreformen vil stille større krav til at kommunen, både når det gjelder kompetanse, ansvar og prioritering. Et mål i den kommunale Barnevernsstrategien (2018-2021) er at flest mulig barn og unge skal vokse opp i egen familie med bistand og støtte, og at færre plasseres i institusjon og fosterhjem. Skal vi nå dette og de andre målene i strategien, kan vi ikke fortsette med underbudsjettering og kutt på bemanning og forebyggende tiltak. Hvis vi ønsker at barna våre skal vokse oppi trygge omsorgsomgivelser må vi også være villige til å betale regninga. Rødt Trondheim tar ansvaret, og vi vil vektlegge økt bemanning i barnevern når vi vurderer evt. samarbeid etter valget. Vi skal øke bemanninga i barnevern og styrke støttefunksjonene rundt barn og familier. Vi har ikke råd til noe annet!

Stine Hjerpbakk
Rødts tredjekandidat til Bystyret i Trondheim