Riktig medisin for høyt sykefravær

Mange år med lavere grunnbemanning og underfinansiering har ført til det skyhøye sykefraværet vi nå ser i barnehagene i Trondheim. Rødt ønsker derfor å øke grunnbemanninga i barnehagen, skriver Ragna Vorkinnslien og Stine Hjerpbakk.

Foto: Yngve Mandal Svendsen

Rådmannens ”Kvalitetsmelding oppvekst og utdanning” viser at 13 av 57 barnehager har hatt perioder med mellom 20-25 % fravær, og at det er over 20 % sykefravær i en fjerdedel av barnehagene i Trondheim. Dette er svært bekymringsverdig, men det kommer ikke som noen overraskelse. Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at barnehagelærere er yrkesgruppa med høyest sykefravær og at assistenter i barnehage og skole har tredje høyest sykefravær. Barnehagesektoren i Trondheim har over mange år hatt en lavere grunnbemanning sammenlignet med andre store byer. Underfinansiering og stadige kutt har ført til lav bemanning samtidig som at barnegruppene har blitt større. At resultatet er et høyt sykefravær sier seg selv.

Vi skal ikke ha et løsarbeidersamfunn der man står med lua i hånda og venter på en telefon om jobb

I Trondheim krever man at barna med særskilte behov skal ivaretas mer innen det ordinære tilbudet i barnehager, men bemanning og ressurser står ikke i samsvar med dette kravet. Et høyt sykefravær hos ansatte fører til en ustabil hverdag for barna. De trenger forutsigbarhet og trygghet og å danne gode relasjoner med de voksne rundt seg. Og det er de barna som strever som trenger det mest. Da må man ha stabilitet i personalgruppa. Vi vet at det ofte er den spesialpedagogiske hjelpen som ryker først ved sykefravær i en barnehage fordi behovet på avdelingen må dekkes opp. For at spes.ped. skal ha effekt må man ha systematiske tiltak over tid. Denne systematikken går ofte tapt ved et høyt sykefravær.

Rødt vil forby bruken av bemanningsbyråer og vil opprette en kommunal vikarpool med faste ansettelser og heltidsstillinger.

En stor andel av sykefraværet dekkes opp ved innkjøp av tjenester fra bemanningsbyråer. Trondheim kommune har i en årrekke brukt bemanningsbyråer som kompensasjon for lav grunnbemanning. Bemanningsbransjen er en trussel mot det organiserte arbeidslivet og fagbevegelsen som helhet, og folk går i langvarige midlertidige stillinger uten et skikkelig stillingsvern. Vi skal ikke ha et løsarbeidersamfunn der man står med lua i hånda og venter på en telefon om jobb. Dette skaper stor usikkerhet og lite forutsigbarhet for arbeidstakere. Rødt vil derfor forby bruken av bemanningsbyråer og vil opprette en kommunal vikarpool med faste ansettelser og heltidsstillinger.

Rødt vil styrke grunnbemanninga i barnehagene i Trondheim.

Det er også verdt å merke seg at pensjonsreformen gjør at en barnehagelærer født i 1993 må jobbe til hen er 72 år og 7 måneder for å kompensere for levealdersjusteringa og få en pensjon til å leve med. Samtidig viser en Fafo-rapport fra 2017 at gjennomsnittlig pensjonsalder for barnehagelærere er 59 år! Og lite tyder altså på at jobben i barnehage blir mindre krevende å stå i. Rapporten viser også at 30% av disse er forventa å ta ut pensjon før de har blitt 62 år, de har altså blitt uføre. Dette sier noe om arbeidspresset som folk står i. Levealdersjusteringa må vi få fjerna, men det vi skal gjøre er å sørge for gode arbeidsforhold for de ansatte. Rødt ønsker også å innføre sekstimersdagen med full lønnskompensasjon. Vi mener en reduksjon i arbeidstid vil redusere bruken av ufrivillig deltid, redusere belastningen i utsatte yrker og bidra til at flere klarer å stå i jobb gjennom et langt arbeidsliv.

Over 20 % sykefravær i en fjerdeldel av barnehagene er ikke holdbart! Rødt vil styrke grunnbemanninga i barnehagene i Trondheim. Barna vil da få en bedre kvalitet og kontinuitet på barnehagetilbudet og de ansatte en bedre arbeidshverdag.

Ragna Vorkinnslien
Gruppeleder i Rødt Trondheim

Stine Hjerpbakk
Tredjekandidat til bystyret i Trondheim