Rødt opp! Rødt Trondheims budsjettforslag for 2023

Rødt og uavhengig representant Vorkinnslien legger fram et alternativt budsjettforslag for 2023 som skiller seg fra kommunedirektørens på flere områder.

Også i 2022 klokker Trondheim kommune inn et solid overskudd, slik tilfellet har vært hvert eneste år de siste to bystyreperiodene. Dette er sjølsagt tilfredsstillende sett fra et økonomisk perspektiv, men når vi veit at kvaliteten på de kommunale tjenestene kunne vært betydelig bedre på flere områder, vitner det om betenkelige prioriteringer. Rødt mener, slik vi har ment før, at det er et betydelig rom for å styrke tjenestetilbudet innafor forsvarlige økonomiske rammer.

Det er flere tjenesteområder som har vært underfinansiert, noe som bl.a. har blitt avslørt i forvaltningsrevisjonen for bo- og aktivitetstilbudet, som høsten 2022 avdekka flere lovbrudd og et uverdig tilbud til mange brukere. Bemanninga er hardt pressa også på andre områder innafor helse og oppvekst. For Rødt er det et premiss for politikken at kommunens tjenestetilbud til innbyggerne er hovedoppgaven, og at det er uforsvarlig politikk å la bunnlinja trumfe kvaliteten. Både av hensyn til arbeidsforholdene til kommunens ansatte, og av hensyn til tjenestetilbudet til innbyggerne, trengs det et linjeskifte i budsjettpolitikken.

Rødt vil derfor utfordre de sjølpålagte handlingsreglene som innskrenker det politiske handlingsrommet. Vi observerer at også kommunedirektøren ser seg nødt til å bryte med en av handlingsreglene i årets budsjettforslag, da gjeldsgraden i kommende fireårsperiode forventes å øke til godt over 70 % av driftsinntektene. Rødt har lenge ment at handlingsreglene som bl.a. angir målsettinger for gjeldsgrad, driftsmargin og kapitalutgifter, har blitt brukt som ei tvangstrøye som har gjort det politiske handlingsrommet unødvendig lite.

Rødt går inn for å redusere de ekstraordinære gjeldsnedbetalingene, for å frigjøre midler til nødvendig oppbemanning og oppbekvinning på viktige driftsområder. Det er bra med økonomiske buffere, men det er enda bedre med et tjenestetilbud vi kan være stolte av.

Rødt mener Trondheim kommune har manøvrert seg inn i en ond sirkel, der spinking og sparing har gått ut over arbeidsmiljøet, noe som har ført til et alt for høyt sykefravær og store rekrutteringsproblemer. Det er ikke attraktivt å jobbe i en kommune der drifta er notorisk underfinansiert. For penger til drift er også investeringer for framtida, både for tjenestemottakere og ansatte i kommunen. Tidlig innsats og heltidskultur må bli realiteter, og ikke fjerne målsettinger. Det er dyrt å være fattig, og det er derfor lite produktivt å gjøre seg fattigere enn man er.

Foruten å styrke driftsområdene, ønsker vi også å målrette investeringene, slik at kommunen ikke sparer seg til fant ved å skyve nødvendige utbygginger av skoler, helse- og velferdssentra og nye lokaler for bydrifta foran seg på bekostning av både byutvikling og verdiskaping.

Rødt opp!

Rødt Trondheims budsjettforslag for 2023