Program


Valgprogram for Rødt Strand 2019 - 2023

Kampen mot økende forskjeller

Rødt ønsker et samfunn der mangfoldet er større og forskjellene mindre. Et samfunn bygd på solidaritet; der vi tar vare på våre medmennesker, gir folk likeverdige muligheter, der velferdsstaten gir trygghet for alle. De økonomiske forskjellene i Norge har økt gjennom de siste ti til femten årene, samtidig har et stort flertall nordmenn, 2 av 3, ment at det er politikernes hovedoppgave å minske de økonomiske forskjellene. Rødt har tatt folk på alvor og har det som sin hovedsak å minske forskjellene i Norge, også i den kommunen DU bor i, Strand kommune.

Rødt Strand vil:

 • Jobbe for en profittfri velferd. Ja til private ideelle, men nei til private kommersielle som drifter velferd
 • Jobbe for nulltoleranse mot sosial dumping
 • Jobbe for heltid/fast ansettelse i Strand kommune
 • Jobbe for billigere barnehage og SFO
 • Jobbe for en høyere skatt på sekundærbolig, for å bremse veksten i boligpriser
 • Jobbe for gratis kollektivtransport for barn under 13 år
 • At kommunesammenslåing må bestemmes av innbyggerne
 • At asylsøkere får jobbe mens de venter på svar
 • Forhindre at geografiske forskjeller fører til dårligere tilbud i helse- og polititjenester, post og digital kommunikasjon
 • At barnetrygden ikke beregnes som en del av inntekten for foreldre som mottar sosialhjelp

Økonomi og arbeidsliv

Både som arbeidsgiver og som innkjøper har vi et ansvar for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber i kommunen. Rødt vil sammen med fagbevegelsen stå fremst i kampen mot sosial dumping. De ansatte er Strand kommunes største ressurs. Kommer Rødt inn i kommunestyret vil vi ta arbeidsgiveransvaret på alvor. Kommunens penger skal brukes på å levere trygge arbeidsplasser og gode tilbud til innbyggerne, ikke overskudd til velferds­profitører.

Rødt Strand vil:

 • Gjennomføre forsøk med sekstimers arbeidsdag for renholdere med full lønnskompensasjon
 • Gjøre heltidsstillinger til en rettighet for arbeidstakere i Strand kommune
 • Slå hardt ned på all sosial dumping i Strand kommune, inkludert hos underleverandører
 • Kreve at bedrifter som får være med i kommunens anbudsrunder skal ha tariffavtale
 • At Strand kommune skal ha flere lærlingeplasser
 • Sikre at alle nye barnehager drives i kommunal regi eller av ideelle private aktører
 • Føre strenge tilsyn med hvordan kommersielle barnehager bruker kommunale tilskudd

Skole og barnehage

Skolen skal skape et læringsmiljø som stimulerer selvtilliten og lærelysten hos hver enkelt, slik at de blir i stand til å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter. Elevene skal både bli i stand til å delta i samfunnet og til å forme og endre det.

Kunnskapstilsynet de siste tiårene er blitt mer og mer teoretisk orientert. Resultatet av dette er blant annet dårligere læring og mistrivsel for mange elever, samt høyt frafall i videregående. Økt bruk av nasjonale prøver og standardiserte tester for å måle kvaliteten på både elever og skoler har ført til undervisning retta inn mot prøveresultater, ikke læring. Rødt mener at skolen skal legge like stor vekt på teoretisk og praktisk læring, samt at kreative fag blir en naturlig del av skolegangen. Skolen skal være et sted hvor alle kan kjenne seg igjen, delta og utvikle seg.

Rødt Strand vil:

 • Arbeide for et skolemiljø fritt for mobbing, diskriminering, rasisme og forskjellsbehandling
 • Øke bevilgningene og gi mer forutsigbare finansielle rammer til skolene. Rødt Strand er kritisk til stykkprisfinansiering av typen «pengene følger eleven»
 • Arbeide for at lærerne får tillit og autonomi til å utvikle skolen ut fra sine behov uten politisk overstyring
 • Arbeide for at lærerne skal selv velge hvilke evalueringverktøy de har behov for å bruke på den enkelte klasse og den enkelte elev
 • At nasjonale prøver ikke skal brukes til å rangere skoler
 • Ha leksefri skole. Skolearbeidet skal foregå på skolen der elevene kan få hjelp etter behov
 • At Strandaskolene skal være godkjente med hensyn til arealer og miljø
 • Arbeide for at skoler og barnehager av private og ideelle organisasjoner skal ha minimum samme lønn-, arbeids- og pensjonsvilkår som det offentlige
 • Ha mer avsatt tid til å planlegge og forberede aktivitetene i barnehagene
 • At barn må få være barn, og utvikle seg på egne premisser med leken i sentrum uten stressende standardiserte tester
 • At skoleassistenter skal få tilbud om fulle stillinger
 • At SFO skal være et fritidstilbud med lek, utfoldelse og ro, ikke en forlengelse av skoledagen
 • Styrke rekrutteringen av barne- og ungdomsarbeidere til SFO
 • At elevene på barne- og ungdomstrinnene får et måltid på skolen hver dag

Klima og miljø

Rødt vil verne om Strand sine naturressurser. Vi vil ha konkrete tiltak som faktisk kutter utslipp, og som samtidig gjør kommunen bedre rustet til å møte ­framtidens utfordringer. Vi vil ha en ren natur både på land og i vann. Å være en miljøvennlig kommune handler om mer enn å vedta en klimaplan som kan ligge i ordførerens skuff. Det skal være enkelt, praktisk og rimelig å velge miljø­vennlig.

Rødt Strand vil:

 • Tilrettelegge for sykkel som et naturlig transportmiddel igjennom sykkelstier og trygge skoleveier
 • At det må bli mulig å ta med seg sykkel på buss igjennom Ryfast
 • Ikke ha vindmøller i Strand kommune
 • Ha fiskeoppdrettsanleggene i lukkede og rømningssikre anlegg og med minimal bruk av antibiotika
 • At hytteutbyggingen må skje i takt med utbygging av veier, vann og kloakk
 • Ha folkeavstemning hvis det blir høring om Preikestolen Nasjonalpark
 • At det i takt med utbyggingen av sentrum på Jørpeland og Tau, er fokus på grøntanlegg
 • Ha solceller på kommunale bygg
 • Ha flere hurtigladestasjoner for el-biler i Strand
 • At Strand kommune må få tilbud om ”Hjem jobb Hjem” i Kolumbus sitt tilbud
 • Ikke bygge på matjord, i de aller fleste tilfellene kan vi bygge veier og boområder uten å gjøre nevneverdige inngrep i jordbruksjord
 • Ha en felles aksjon mot brunsnegler i kommunal regi
 • Støtte saker som ivaretar og videreutvikler distriktene, herav øke potten som er avsatt fra eiendomsskattemidler til distriktene

Antirasisme, feminisme og solidaritet

Rødt er et antirasistisk, feministisk og solidarisk parti som jobber for at ingen skal diskrimineres på grunn av kultur, religion, kjønn, seksuell orientering, hudfarge eller etnisitet.

Rødt Strand vil:

 • Jobbe for et livligere bybilde og et sentrum som alle Strandbuer oppsøker, både på Tau og Jørpeland
 • Gi tilbud om gratis norskkurs til alle som trenger det
 • Ta imot flere flyktninger i tråd med veksten i kommunen
 • Gi støtte til arbeid og organisasjoner som fremmer og bygger en solidarisk og inkluderende kommune
 • At flyktninger skal få en arena å formidle sin historie på
 • Ha et lønnsløft i de kvinnedominerte lavtlønnsyrkene
 • Få slutt på små stillingsbrøker i kvinnedominerte yrker

Kultur og Idrett

Rødt vil jobbe for at alle skal ha tilgang til et rikt og variert kulturelt og idrettslig tilbud. Tilbudet skal være på alle nivå og i alle retninger, både for utøvere og publikum.Vi ønsker at viktigheten av det kulturelle mangfoldet fremheves, og at det offentlige bidrar til at det lokale kulturlivet får vokse og utvikle seg på tvers av religion, etnisitet og alder.

Rødt Strand vil:

 • Jobbe for en generell opprustning eller nybygging av kulturhus, kino og andre kommunale bygg
 • Jobbe for større flater til kulturelle aktiviteter som scenekunst og øvingslokaler
 • Fortsette utviklingen som gjør biblioteket til en populær møteplass og kulturformidler
 • Jobbe for at ungdom i Strand skal få ettermiddags-åpne, offentlige møteplasser (fritidsklubber) på nøytral grunn.
 • Legge til rette for andre aktiviteter og interesser som: dataspill, film, grafisk produksjon, programmering og andre digitale uttrykksformer
 • Åpne for utøving av grafittikunst i området tilknyttet ungdomsaktivitet
 • Jobbe for å belyse at identiteten til Strand kommune ligger i lokalhistorien
 • Tilrettelegge for skating, triksing, klatring og parkour både innendørs og i forbindelse med utbygging av nye grøntanlegg
 • At det blir bygd svømmehall i forbindelse med ny idrettshall eller annen ny bygningsmasse på Jørpeland

Helse

Kommune og primærhelsetjenesten må rustes til å drive forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid. Kommunen må være rustet til å møte eldrebølgen, ved å sørge for at det er nok sykehjemplasser for de som trenger det. Samtidig legge til rette for at de som ønsker å bo hjemme får en reell mulighet til det. Befolkningen i kommunen må føle seg trygge på at legevaktordningen forblir i kommunen og at det jobbes for at fastlegeordningen blir tilfredsstillende. Folkehelsen påvirkes av flere faktorer; økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold.

Ulik bakgrunn, som yrke, utdanning og inntekt kan skape det som blir kalt sosiale helseforskjeller. En utjevning av sosiale helseforskjeller vil også bedre folkehelsen.

Rødt Strand vil:

 • Ha fokus på folkehelsearbeidet i kommunen, ved å prioritere forebyggende tiltak innen fysisk og psykisk helsevern
 • Redusere de sosiale helseforskjellene
 • Unngå at pasienter blir kasteballer mellom ulike institusjoner
 • At legevaktordningen forblir på Jørpeland
 • At det blir nok leger i Strand kommune, med faste ansettelser, færre pasienter per fastlege og bedre arbeidsforhold
 • Tilrettelegge for fysiske aktiviteter til barn, unge, voksne og eldre
 • Øke ressurser til rusomsorg, og skape rusfrie møteplasser
 • Øke ressurser til psykiatrien, med flere lavterskel tilbud
 • Jobbe for at barnevernet i Strand kommune bruker mest mulig nærmiljøet ved plassering av barn og unge utenfor hjemmet
 • Øke kompetansen i helsevesenet og barnevernet på kulturforskjeller og traumer etter flukt og krig
 • At ektepar og søsken på sykehjem, som ønsker å bo i sammen eller ved siden av hverandre skal kunne kreve det
 • Jobbe for utvidede tilbud og aktiviteter for eldre, slik at de kan bo lengre hjemme og bli viktige ressurser i lokalsamfunnet
 • Kreve kompetanse, kontinuitet og tilbud om faste stillinger innen helsearbeid i kommunen
 • Respektere individet. Vi tror ikke på tvang, men frivillighet