Slik vil Rødt stoppe velferdsprofitørene

Tre løfter til velgerne:

  • Rødt vil foreslå en ny lovgivning som gjør det lovlig for kommunene å velge drift i egen regi eller ideelle aktører, framfor de kommersielle.
  • Rødt vil jobbe for en utredning om hvor mye skattepenger som forsvinner ut i privat profitt fra velferdstjenester hvert år.
  • Rødt vil foreslå ny lovgivning som gjør det ulovlig å ta ut profitt fra velferdstjenester som barnehager, barnevern, eldreomsorg og sykehus.

Problemet

Milliarder av skattekroner som er bevilget til felles velferd, havner i stedet i private lommer.

En velferdsprofitør er en aktør som eier et eller flere profittsøkende selskaper innen skattefinansiert velferd. Alt fra eldreomsorg, asylmottak og barnehager til renovasjon, renhold og vaktmestertjenester har de siste årene blitt big business. Ofte eies slike bedrifter av oppkjøpsfond eller investeringsselskap, som kan sluse profitten over til skatteparadiser i utlandet.

Det går et viktig skille mellom de private ideelle aktørene og de kommersielle. Private, ideelle aktører har stått for velferdstjenester i Norge siden før velferdsstaten ble påtenkt. Rødt støtter disse aktørene. Det vi er imot er de kommersielle aktørene, som driver velferd med sikte på private eieres overskudd.

For å kunne tjene penger på velferdstjenestene, må velferdsprofitørene kutte kostnader. Det går som regel utover de ansatte. De tjener ofte dårligere, og kan få dårligere pensjon enn sine kolleger som jobber i det offentlige. Ofte er det også færre ansatte per bruker i de kommersielle bedriftene.

Det store flertallet av ansatte i barnehager, i eldreomsorgen og i barnevernet er kvinner. Det er de som betaler regninga for at velferdsprofitørene får tjene seg rike. Derfor er det paradoksalt at de borgerlige framstiller sin støtte til velferdsprofitørene som en form for kvinnekamp.

Rødt mener at pengene vi betaler i skatt skal gå til best mulig velferd og ikke til privat profitt. Derfor vil vi stanse velferdsprofitørene

Utfordringa

Dagens lovgivning favoriserer velferdsprofitørene og gjør det vanskelig for kommunene å velge dem bort.

Dagens lovverk legger store begrensninger på kommunenes handlingsrom. I mange tilfeller nektes kommunene å prioritere ideelle aktører over de kommersielle. Når velferden blir satt ut på anbud, må kommunene velge den som leverer det billigste tilbudet.

Når det gjelder barnehager er loven et enda større problem. I Oslo har Rødt kjempet for å stanse velferdsprofitørene innen barnehagesektoren, og fått gjennomslag for at alle nye barnehager skal driftes av kommunen eller ideelle aktører. Ifølge det Høyre-styrte Kunnskapsdepartementet har ikke kommunene lov til å gi tilskudd til ideelle barnehager framfor kommersielle. De mener en slik prioritering er ulovlig. Dette er med andre ord en juridisk gråsone, som et nytt flertall umiddelbart må skape klarhet i. Etter Rødts syn må det selvsagt være slik at rødgrønne kommuner skal få lov til å føre rødgrønn politikk.

Barnehageloven stiller døra på vidt gap for velferdsprofitørene. I loven står det at kommersielle eiere ikke kan ta ut mer enn et «rimelig årsresultat». Det hindrer ikke at millioner av kroner tas ut av barnehagene til privat berikelse. Hullene i loven må tettes.  

Løsninga

Det er mulig å stoppe velferdsprofitørene. Fra høsten av skal Rødt lede en politisk dugnad for profittfri velferd.

Det er fullt mulig å stanse velferdsprofitørene som beriker seg på fellesskapets midler. Det handler om politisk vilje. Alle partiene er for eksempel enige om at det skal være profittforbud i skolesektoren. Men hvis vi er enige om at det ikke skal være mulig å tjene penger på skolebarn – hvorfor skal vi godta at noen får tjene seg rike på barnehagebarn?

Rødt vil jobbe på lag med alle som deler vårt syn om at skattepenger bevilget til velferdstjenester som barnehage, barnevern, utdanning og eldreomsorg skal gå til felles velferd og ikke til profitt. Rødt vil ta initiativ til en politisk dugnad på Stortinget, i kommunene, i fagbevegelsen og på arbeidsplassene for å fjerne velferdsprofitørenes sugerør i felleskassa og sørge for gode, universelle og offentlige velferdstjenester over hele Norge. Fordi fellesskap fungerer.

Les mer om denne saken:

Klassekampen: folket sier nei til profitt

Bli med på dugnaden

Les mer på rødt.no/bidra-i-valgkampen